рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тестові завдання

Тестові завдання - Реферат, раздел Философия, Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика № 1 У Xix Ст. Основною Одиницею Професійної Наукової Комунікації Ста...

№ 1

У XIX ст. основною одиницею професійної наукової комунікації стає

-стаття

-бібліографічний покажчик

-реферат

-анотація

 

№ 2

Формування спеціалізованих реферативних служб і журналів почалося в світі наприкінці (*_____________*) — першій половині (*_____________*) ст.

 

№ 3

У першій половині ХІХ ст. швидкими темпами відбувався розвиток реферативної періодики у (*_____________*) та (*_____________*)

 

№ 4

Першу спробу створити єдине реферативне видання для відображення літератури з природничих і філософських наук було здійснено у (*_____________*) через публікацію РЖ "Bulletin analytique" (1940 р.).

 

№ 5

1758 року М. В. Ломоносов підготував програму організації щотижневого (*_____________*) в проекті "Санкт-Петербурзьких відомостей".

 

№ 6

У 60-80-ті рр. ХІХ ст. на сторінках провідних наукових і технічних журналів з'являються спеціальні (*_____________*) розділи.

 

№ 7

Для проведення інформаційно-бібліографічної діяльності (*_____________*) в СРСР року було утворено Бюро іноземної науки та техніки (БІНТ).

 

№ 8

1928 року було створено Комісію з укладання та видання реферативних щорічників "Научная литература СССР", більш відомих під назвою (*_____________*).

 

№ 9

У 1931-1933 рр. починає виходити серія журналів ЗОТ – (*_____________*)

 

№ 10

Завдання реферування та рецензування української літератури було покладено у 1931 році на (*_____________*) відповідно до її нового статуту.

 

№11

НІД – (*_____________*) є ключовим напрямом інформаційної діяльності.

 

№ 12

Законі України "Про науково-технічну інформацію" (1993) під "сукупністю дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні" розуміють (*_____________*).

 

№ 13

Одним з найпоширеніших видів НІД є (*_____________*).

 

№ 14

Історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад (*_____________*).

 

№ 15

У системі наукової комунікації основною інформаційно-комунікативна одиницею є (*_____________*).

 

№ 16

До основних ознак реферату належать:

-обсяг

-семантична відповідність первинному документу

-структура реферату та його текстової частини -функціональна спрямованість стилю викладання

-візуальна відповідність оригіналу

 

№ 17

реферат ("referat") походить від слова "reffere", тобто (*_____________*),(*_____________*).

 

№ 18

У Росії термін "реферат" уперше з'явився у (*_____________*) Ф. Г. Толля.

 

№ 19

„Модель оригіналу, що пропорційно відображає його складові частини” – (*_________*).

 

№ 20

„Інтегральна модель первинного документа, в якій інформацію подано в узагальненому вигляді" - (*_____________*).

 

№ 21

„Стисле точне викладення змісту документа, яке включає основні фактичні відомості та висновки, без додаткової інтерпретації або критичних зауважень автора" - (*_____________*).

 

№ 22

„Семантично адекватне викладення основного змісту первинного документа, що відрізняється економним знаковим оформленням, сталістю лінгвістичних і структурних характеристик та призначене для виконання різноманітних інформаційно-комунікативних функцій у системі наукової комунікації" - (*_____________*).

 

№ 23

„Текст, що точно, але стисло подає зміст будь-якого документа без додаткової інтерпретації або критичних зауважень і без посилання на автора цього тексту” - (*_____________*).

 

№ 24

Реферат як багатофункціональний вторинний документ виконує такі функції:

-інформативну та науково-комунікативну

-прогностичну

-довідкову

-візуалізаційну

-перспективну

 

№ 25

Реферат як багатофункціональний вторинний документ виконує такі функції:

-адресну

-індексування

-індикативну

-візуалізаційну

-перспективну

 

№ 26

Факт поділу рефератів на інформативні та індикативні був визнаний міжнародною конференцією з наукового реферування, що відбулася у (*_____________*) (*_____________*) року.

 

№ 27

(*_____________*) реферат найповніше розкриває зміст документа, передає важливі фактичні та теоретичні відомості.

 

№ 28

(*_____________*) реферат містить відомості тільки про найважливіші аспекти змісту первинного документа та його інформаційний зміст.

 

№ 29

Стисла характеристика твору друку (їх сукупності або частин) з точки зору змісту, призначення, виду, форми та інших особливостей – (*_____________*).

 

№ 30

Анотації класифікують залежно від:

- видів анотованої літератури (художня чи наукова література, публікації документів тощо);

-цілей та функцій анотацій (видавнича, для масових бібліотек тощо);

-інформативності та глибини розкриття змісту документа.

-авторської приналежності

-обсягу

 

№ 31

Згідно з класифікацією В. П. Леонова, анотації поділяються на (*_____________*) та (*_____________*).

 

№ 32

Залежно від використаного засобу характеристики документа, анотації поділяють на (*_____________*) та (*_____________*).

 

№ 33

За критерієм глибини згортання інформації виділяють (*розширені*) та (*реферативні*) анотації.

 

№ 34

Реферативну анотацію як вид вторинного документа називають по-іншому (*_____________*) рефератом.

 

№ 35

За формою, згідно з типізацією В. П. Леонова, виділяються (*_____________*) та (*_____________*) анотації.

 

№ 36

За ступенем використання засобів автоматизації анотації поділяються на (*_____________*) — складені людиною та створені за допомогою ЕОМ — (*_____________*).

 

№ 37

Залежно від кількості опрацьованих джерел анотації бувають (*_____________*) та (*_____________*) (групові).

 

№ 38

Дослідники Є. Ш. Журавель та Е. М. Цукерман порівнюють реферат з (*_____________*) первинного документа, де більш-менш детально відображено фактичний зміст документа, а більшість анотацій, особливо видавничих, зіставляють з (*_____________*).

 

№ 39

Реферативна інформація виконує завдання

-систематизації

-пошуку

-оцінки

-узагальнення даних з першоджерел

 

№ 40

Інтелектуальний творчий процес, що потребує осмислення, аналітико-синтетичної переробки інформації та створення нового документа — (*_____________*), котрий має специфічну мовно-стилістичну форму – це (*_____________*).

 

№ 41

Методика реферування полягає у послідовному здійсненні операцій, пов'язаних з (*_____________*),(*_____________*),(*_____________*) і (*_____________*) відомостей, які містяться у первинному джерелі.

 

№ 42

Найтиповіший процес інформаційного аналізу, пов'язаного з вивченням і обробкою документів з метою вилучення із них найсуттєвіших відомостей та (або) їх узагальнення — (*_____________*).

 

№ 43

Фактографічний (*_____________*) реферат — конспективний переклад змісту документа.

 

№ 44

У результаті будь-якого виду аналітико-синтетичної обробки первинних документів одержують вторинні документи: (*_____________*),(*_____________*),(*_____________*), які можуть бути об'єднані у різноманітні джерела вторинної інформації, інформаційно-пошукові системи.

 

№ 45

Видання, яке вміщує систематизовані відомості щодо опублікованих і неопублікованих праць у зручній для швидкого ознайомлення з ними формі та випускається органами НТІ, іншими установами, що займаються інформаційною діяльністю називають (*_____________*).

 

№ 46

Залежно від характеру інформації та цільового призначення інформаційні видання поділяються на (*_____________*),(*_____________*) й (*_____________*).

 

№ 47

Реферативні видання слід розглядати як ІПС – (*_____________*).

 

№ 48

Реферативні видання – це (*_____________*), (*_____________*) та (*_____________*).

 

№ 49

Періодичне видання журнальної форми, що вміщує реферати опублікованих первинних документів – (*_____________*) журнал.

 

№ 50

Реферативне видання, що належить до періодичних видань журнальної або аркушевої форми, вміщує розширені реферати найбільш актуальних опублікованих зарубіжних або неопублікованих вітчизняних документів, які заслуговують на оперативне розповсюдження - (*_____________*).

 

№ 51

Неперіодичне реферативне видання, в якому подано реферат, що відображає інформацію стосовно передового досвіду або науково-технічних досягнень підприємства, науково-виробничого об'єднання, галузі тощо – (*_____________*).

 

№ 52

До змісту оглядово-аналітичних документів висувають такі вимоги:

-актуальність

-достовірність

-об'єктивність

-фактографічність

-наявність висновків та їх обґрунтованість

-стислість

 

№ 53

Синтезований текст, в якому подано зведену характеристику певного питання чи проблеми, що базується на використанні інформації, отриманої з ряду першоджерел за певний проміжок часу – (*_____________*).

 

№ 54

Залежно від мети підготовки всі огляди можна поділити на дві групи: (*_____________*) та огляди (*_____________*) питання.

 

№ 55

Огляд, що вміщує впорядковану сукупність бібліографічних описів джерел інформації; анотації, що розкривають їх зміст; текст, який пов'язує між собою описи окремих джерел – (*_____________*) огляд.

 

№ 56

Огляди (*_____________*) питання містять інформацію із документів-першоджерел про результати досліджень, стан і шляхи розвитку певної галузі науки, техніки та виробництва.

 

№ 57

Залежно від цілей підготовки розрізняють (*_____________*) та (*_____________*) огляди стану питання.

 

№ 58

Найбільш складним і синтетичним видом вторинної інформації є (*_____________*) огляди літератури.

 

№ 59

Детальна розповідь, де подано зведену характеристику певного питання, проблеми, теми, що базується на інформації, отриманій з літератури – (*_____________*) огляд.

 

№ 60

Мета підготовки (*_____________*) огляду — висвітлити цілісну картину проблемної ситуації з обов'язковим визначенням труднощів і проблем розвитку в даній галузі та висуненням пропозицій щодо можливих шляхів їх розв'язання.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика

Матеріал для розв язання тестів виникнення та основні етапи розвитку реферування кожна нова.. історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три.. центральне положення реферату в системі наукової комунікації не похитнулося й після широкого впровадження в..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тестові завдання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика
Протягом останніх трьох століть у світі склалася усталена система наукової комунікації, що базується, головним чином, на використанні наукової літератури. У науці комунікації відіграють особливу ро

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
Виникнення основних спеціалізованих РЖ у СРСР припадає на 30-40-ві рр. ХХ ст., але ще 1921 року для проведення інформаційно-бібліографічної діяльності було утворено Бюро іноземної науки та техніки

Витоки вітчизняної системи реферування: основні характеристики Державної системи науково-технічної інформації
Інформаційне обслуговування української науки до останнього десятиріччя ХХ ст. здійснювали органи Державної системи науково-технічної інформації (ДСНТІ) СРСР, яка охоплювала всі га

Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності ВІНІТІ, ВНДІ та інших інформаційних центрів
Серед найвідоміших РЖ, які виходили в СРСР і досі користуються великим попитом, у тому числі серед українських дослідників, слід назвати, насамперед, видання ВІНІТІ. Створення ВІНІТІ в 195

Витоки вітчизняної системи реферування: види реферативних видань галузевих центрів інформації
Реферативні видання галузевих центрів інформації було представлено кількома видами: науково-технічними реферативними збірниками (РЗ), експрес-інформацією, рефератами на картах, а з питань будівницт

Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності Інституту наукової інформації з суспільних наук
Складовою частиною ДСНТІ була інформаційна система з суспільних наук, головним центром якої був Інститут наукової інформації з суспільних наук (ІНІСН), що координував інформаційну

Витоки вітчизняної системи реферування: галузеві інформаційні органи
Галузеві інформаційні органи функціонували у сфері вищої освіти, культури та мистецтва, права та інших галузях. Регіональні органи — це інформаційні центри (відділи, сектори), які входили до складу

Терміносистема науково-інформаційної діяльності
Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних результат

Терміносистема науково-інформаційної діяльності:історія і теорія реферату як інформаційного документа
Історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три століття. РЖ були однією з найперших форм інформаційних видань і протягом останнього сторіччя набули значного поширення сере

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформативні та індикативні реферати
Факт поділу рефератів на інформативні та індикативні був визнаний міжнародною конференцією з наукового реферування (Париж, 1949 р.). Інформаційний реферат, за її визначенням, містить аргументи й на

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: теорія та класифікація анотацій
Крім рефератів, важливим засобом наукової комунікації є анотації, що також часто використовуються в ІПС. "Анотація — це стисла характеристика твору друку (їх сукупності або ча

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативна інформація та реферування
У літературі зустрічаються різні визначення поняття "реферативна інформація". Термінологічний словник визначає її як вторинну інформацію, подану в формі рефератів та анот

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативні видання
Один з найпоширеніших видів інформаційної діяльності підготовка інформаційних видань.Інформаційним є таке видання, яке вміщує систематизовані відомості щодо опублікованих і неопублікованих праць у

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: оглядово-аналітична діяльність.
У структурі інформаційної діяльності вагоме значення належитьоглядово-аналітичній діяльності.Мета цього напряму — інформаційне забезпечення управлінських рішень і створення системи

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформаційні видання
Огляд — це синтезований текст, в якому подано зведену характеристику певного питання чи проблеми, що базується на використанні інформації, отриманої з ряду першоджерел за певний проміжок часу. Осно

Українські реферативні видання 90-х рр. ХХ ст.
Розпад СРСР та створення на його території 15 незалежних держав, в тому числі України, призвели до необхідності становлення в кожній із них національної системи НТІ. Це диктувалося потребами забезп

Виникнення та основні етапи розвитку реферування
Протягом останніх трьох століть у світі склалася усталена система наукової комунікації, що базується, головним чином, на використанні наукової літератури. У науці комунікації відіграють особливу ро

Терміносистема науково-інформаційної діяльності
Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних результат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги