рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Неторговельні операції з валютними цінностями

Неторговельні операції з валютними цінностями - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з курсу облік в банках Неторговельні Операції Включають У Себе Наступні Банківські Операції: ...

Неторговельні операції включають у себе наступні банківські операції:

— купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб;

— оплата (купівля) платіжних документів (дорожних чеків) у іноземній валюті;

— продаж платіжних документів (дорожніх чеків) у іноземній валюті;

— інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті;

— конверсійні операції з іноземною валютою;

— виплата переказів, що надходять із-за кордону, перекази фізичних осіб за кордон;

— зворотний обмін невикористаної громадянами-нерезидентами національної валюти на іноземну;

— операції з міжнародними пластиковими картками.

Неторговельні операції з іноземною валютою здійснюються на підставі декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15 — 93 від 19.02.93 р., вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в інвалюті та банківських металах», затверджених постановою Правління НБУ № 238 від 01.07.97 р. та інших чинних нормативних актів.

Для здійснення касових операцій в іноземній валюті комерційні банки, що отримали ліцензію НБУ на право ведення операцій неторгового характеру, в залежності від умов, обсягів і режиму роботи в межах операцій, передбачених ліцензією, можуть облаштовувати:

валютне сховище — для зберігання запасу готівкової іноземної валюти, бланків суворої звітності, бланків платіжних документів, різних бланків за іноземними операціями, примірників іноземних грошових білетів, цінних паперів у іноземній валюті, цінностей і документів, прийнятих від організацій та громадян на зберігання, нерозібраних посилок з іноземною валютою та інших цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках;

касу перерахунку — для перерахунку, визначення платіжності, проведення експертизи, обробки, об'єднання і формування валютних та інших цінностей, контрольного перерахунку під час ревізій, перерахунку, формування та оформлення значних сум готівкової валюти, купленої банком або призначеної для продажу, а також прийому валютних цінностей, що надійшли в банк в інкасаторських сумках (від обмінних пунктів, територіально віддалених від приміщень банку);

операційні каси — для здійснення валютно-касового обслуговування клієнтів банку щодо прийому і видачі готівкової іноземної валюти та інших цінностей;

вечірні каси — для забезпечення валютно-касового обслуговування в другій половині операційного дня або у вечірній час;

обмінні пункти — для здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти і платіжних документів;

каси підготовки авансів обмінним пунктам.

Документальне оформлення касових операцій в іноземній валюті відбувається за допомогою приходних та видаткових валютних ордерів.

 

Слід зазначити, що приходні валютні операції дуже обмежені, оскільки готівкова іноземна валюта в розрахунку між фізичними і юридичними особами в Україні не використовується. Підставою для виписування документів і виконання операцій заяви клієнтів, платіжні документи та ін.

Послідовність виконання зобов'язань за касовими валютними операціями полягає у наступному:

1) клієнт звертається з заявою або іншими підставами на право отримання або здачі готівкової валюти;

2) операціоніст виписує касові документи, підписує їх у відповідальних осіб, що мають право контрольного підпису. В касу передаються всі примірники приходних валютних ордерів; за видатковими документами контрольний талон видається клієнту, а видатковий ордер (без контрольного талону) передається касиру;

3) касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і відповідність їх зразкам, підписує всі примірники приходних Документів, приймає валюту (перший примірник приходного ордера залишає в себе, другий — з печаткою каси — видає клієнту; інші примірники передаються в обліково-операційний відділ). За видатковими Документами касир перевіряє наявність підпису про отримання цінностей, за номером контрольного талона викликає клієнта, звіряє номер контрольного талона з номером на касовому документі, наклеює його на касовий документ, видає гроші та підписує документи. Після закінчення операційного дня касир складає довідку про касові обіги за день і залишки цінностей в касі та передає її завідувачу каси;

4) завідувач каси складає зведену довідку про касові обіги і звіряє її з даними обліку операціоніста.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — комерційні банки, за умови одержання ліцензії НБУ, організують пункти обміну іноземної валюти.

Обмінні пункти банків з одночасним (повним або частковим) виконанням функцій обмінної каси банку відкриваються при підприємствах торговельної мережі та підприємствах, що надають послуги населенню (далі — підприємства) за наказом уповноваженого банку на підставі угоди між уповноваженим банком та підприємством. Угода укладається відповідно до чинного законодавства України. Обмінна каса банку є структурним підрозділом уповноваженого банку і здійснює усі операції, які покладені на неї керівництвом банку відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Основні принципи роботи обмінної каси банку. Обмінна каса банку виконує операції з купівлі та продажу іноземної валюти у фізичних осіб — як резидентів, так і нерезидентів України — згідно з чинними нормами та правилами. Обмін валюти здійснюється з обов'язковим оформленням квитанцій суворої звітності за формою № 377, 377-А.

Обмінна каса банку протягом робочого дня на підставі пред'явленого покупцем уніфікованого розрахунково-товарного чека, виданого працівником цього підприємства, приймає готівку як розрахунок за товари або послуги у національній валюті України.

Обмінна каса банку купує іноземну валюту як розрахунок за товари або послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної валюти у сумі, що еквівалентна зазначеній у товарно-розрахунковому чеку за курсом, визначеним уповноваженим банком. При цьому покупець замість грошової готівки отримує оформлену касиром обмінної каси банку квитанцію суворої звітності за формою № 377, 377-А із зазначенням номера розрахунково-товарного чека, за яким здійснена купівля.

Розрахунково-товарний чек виписується працівником підприємства у трьох примірниках і надається покупцю. Працівник підприємства зобов'язаний заповнити всі реквізити товарно-розрахункового чека за винятком тих, що заповнюються касиром обмінної каси банку. Покупець, отримавши ці розрахунково-товарні чеки, передає їх разом із готівкою у національній валюті України або в іноземній валюті касиру обмінної каси банку.

Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в обмінній касі банку, другий примірник повертається працівнику підприємства. На другому примірнику касир обмінної каси банку в обов'язковому порядку пробиває на контрольно-касовому апараті суму в гривнях, яка внесена покупцем як оплата за товари або послуги. На цьому ж примірнику касир проставляє штамп обмінної каси банку, який закріплений за ним, та свій підпис. Штамп повинен мати такі реквізити: назву уповноваженого банку, назву підприємства, де розташована обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та ініціали касира. Третій примірник чека надається покупцю.

Якщо розрахунково-товарний чек виписаний на декілька видів товару або послуг, то підставою банку для прийняття готівки є загальна сума цього чека. За неправильний підсумок несе відповідальність працівник, який виписав чек.

Касир обмінної каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, регламентованому в п. 96—104 інструкції Національного банку України «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України» за № 1 від 07.07.94р. Уразі виявлення фальшивих банкнот касир обмінної каси банку повинен терміново повідомити про це керівників уповноваженого банку та підприємства для вжиття необхідних заходів з обов'язковим повідомленням правоохоронних органів.

Облік грошових надходжень протягом робочого дня, як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться касиром обмінної каси банку з використанням комп'ютерної техніки або електронно-касового апарата. Касир обмінної каси банку зобов'язаний паралельно з касовим апаратом вести журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі та продажу іноземної валюти та окремо журнал-реєстр за касовими операціями у національній валюті України.

Касир обмінної каси банку щоденно у кінці робочого дня звіряє суму виручки з працівником підприємства та формує окремо двi інкасаторські сумки: одну — з національною валютою, іншу — з іноземною валютою. Інкасаторські сумки мають бути того ж дня доставлені через інкасаторів уповноваженому банку.

Не пізніше наступного дня, якщо інший термін не обумовлено угодою, готівкова виручка від реалізації товарів та надання послуг зараховується у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок підприємства. Якщо розрахунковий рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка уповноваженим банком у термін, зазначений в угоді, перераховується на його розрахунковий рахунок до банку, який обслуговує це підприємство.

Виходячи із технічних можливостей (наявності в обмінній касі банку електронного модемного зв'язку з уповноваженим банком) виручка на розрахунковий рахунок відповідного підприємства уповноваженим банком у безготівковому порядку може зараховуватись протягом робочого дня.

Облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти та дорожніх чеків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та проведення конверсійних операцій в обмінних пунктах банку. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в інвалюті та банківських металах», затвердженими постановою Правління НБУ № 238 від 01.07.97 р. Нарахування доходів та витрат у процесі виконання неторгових операцій в обмінних пунктах регламентується «Правилами бухгалтерського обліку відсоткових та комісійних доходів і витрат банків», затвердженими постановою Правління НБУ № 316 від 25.09.97р.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти, конверсії, операцій з дорожніми чеками та виплати готівки за міжнародними платіжними картками використовуються рахунки відповідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», затвердженого постановою Правління НБУ № 388 від 21.11.97 р. Рахунки, які використовуються за цими операціями, поділяються на балансові та позабалансові. До балансових рахунків належать:

1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

1003 (А) «Банкноти та монети в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира за кожним видом валюти);

1011 (А) «Дорожні чеки в касі банку» (відкриваються окремі субрахунки для дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам та придбаних банком у клієнтів);

1013 (А) «Дорожні чеки в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира);

1017 (А) «Дорожні чеки в дорозі»;

1919 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» (відкривається транзитний субрахунок за розрахунками за дорожні чеки з емітентом);

2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (відкривається транзитний субрахунок за операціями з платіжними картками);

2900 (П) «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (відкривається транзитний субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти);

2909 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з платіжними картками та дорожніми чеками «Відшкодування за платіжними картками» та «Компенсація за чеками»);

3540 (А) «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з продажу іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту);

3578 (А) «Інші нараховані доходи» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з дорожніми чеками, пластиковими картками та з конверсії);

3640 (П) «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з купівлі іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту);

3800 (АП) «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

3801 (АП) «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

6119 (П) «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються субрахунки за операціями з дорожніми чеками та платіжними картками);

6204 (П) «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти і банківських операцій»;

6399 (П) «Інші банківські операційні доходи» (відкривається субрахунок за доходами від операцій з конверсії). До позабалансових рахунків належать:

9819 (А) «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів»);

9898 (А) «Інші цінності в підзвіті» (відкриваються субрахунки «Підзвіт у дорожніх чеках»);

9911 Контррахунок.

Техніка оформлення операцій з видачі підзвіту касиру обмінного пункту. Бухгалтерія неторгових розрахунків на підставі авансової заявки на наступний банківський день виписує видаткові касові ордери, згідно з якими валютна каса готує підзвіти касирам обмінних пунктів. У видаткових касових ордерах на дорожні чеки вказуються номінали, номери та суми чеків.

На початку дня операціоніст бухгалтерії неторгових розрахунків виконує проводки щодо надання касирам пунктів обміну в підзвіт коштів у національній та іноземних валютах, а також дорожніх чеків:

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах бачку»;

К-т рахунку № 1001 «Банкноти та монети в касі бачку» на суму авансу в усіх видах валют.

 

Д-т рахунку № 1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 1011 «Дорожчі чеки в касі бачку» на суму авансової заявки за дорожніми чеками, купленим в емітентів для продажу клієнтам.

 

Д-т рахунку № 9911 Контррахунок;

К-т рахунку № 9819 «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів») на суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію.

 

Д-т рахунку № 9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках»);

К-т рахунку № 9911 Контррахунок

 

на суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію.

Завідувач каси підтверджує видачу дорожніх чеків у підзвіт касиру обмінного пункту та вилучає їх номери з бази даних системи.

 

Списання з підзвіту касира залишків цінностей. Після розробки інкасаторської сумки касира операціоніст здійснює проводки згідно з отриманими документами. За звітною довідкою касира обмінного пункту списуються залишки цінностей з підзвіту касира в касу банку:

Д-т рахунку № 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

К-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку» на суму залишку в усіх видах валют.

Д-т рахунку № 1011 «Дорожні чеки в касі банку»;

К-т рахунку № 1011 «Дорожні чеки в обмінних пунктах» на суму придбаних у клієнтів дорожніх чеків, а також нереалізованих дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам.

Д-т рахунку № 9911 Контррахунок;

К-т рахунку № 9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках») на суму нереалізованих дорожніх чеків, отриманих за авансовою заявкою.

Д-т рахунку № 9819 «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів»);

К-т рахунку № 9911 Контррахунок на суму нереалізованих дорожніх чеків, отриманих за авансовою заявкою.

 

Касир валютної каси, який перераховував цінності інкасаторської сумки обмінного пункту, підтверджує вищенаведені проводки. Операціоніст до закриття операційного дня передає в касу прибуткові касові ордери із зазначенням номіналів та номерів нереалізованих чеків. Номери нереалізованих дорожніх чеків згідно прибуткових касових ордерів вводяться завідувачем каси в базу даних системи.

Купівля та продаж готівкової іноземної валюти в обмінних пунктах банку. Результати роботи обмінних пунктів за операціями з купівлі та продажу іноземної валюти відображаються на транзитних рахунках. За обігами, що фіксуються на спеціальних транзитних рахунках, можна вести позасистемний облік прибутків обмінних пунктів, що необхідно для оцінки їх прибутковості у зв'язку з патентуванням.

 

За реєстрами купленої іноземної валюти здійснюються наступні проводки:

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти) на суму купленої іноземної валюти.

 

Д-т рахунку № 3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюта та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу національної валюти);

К-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку» на суму виданих гривень.

 

За реєстрами проданої іноземної валюти здійснюються наступні» проводки:

Д-т рахунку № 3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу іноземної валюти);

К-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку» на суму проданої валюти.

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти) на суму отриманої національної валюти.

Продаж дорожніх чеків. Продаж дорожніх чеків за іноземну валюту відбувається на загальних підставах. При реалізації дорожніх чеків за національну валюту України спочатку виконується операція продажу іноземної валюти за гривню в сумі, необхідній для купівлі дорожніх чеків без урахування комісійної винагороди банку. При цьому комісійна винагорода банку розраховується в національній валюті, перерахованій за курсом НБУ на день проведення операції. Після цього за реєстрами проданих дорожніх чеків здійснюються наступні проводки:

 

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку №1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах» на суму реалізованих дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам.

 

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» (транзитний рахунок по розрахунках за дорожнi чеки з емітентом) на суму отриманої іноземної валюти за реалізовані дорожні чеки, отримані від емітентів на консигнацію. І одночасно:

Д-т рахунку № 9911 Контррахунок;

К-т рахунку № 9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках») на суму реалізованих дорожніх чеків, отриманих від емітентів на консигнацію.

Крім того, на суму комісійної винагороди банку, отриманої в національній валюті, виконуються наступні проводки:

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками») на суму комісійної винагороди банку в національній валюті.

Д-т рахунку № 3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»);

К-т рахунку № 6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок «Доходи за операціями з чеками») на суму комісійної винагороди банку в національній валюті. Якщо комісійна винагорода отримана в іноземній валюті, виконуються наступні проводки:

Д-т рахунку № 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»;

К-т рахунку № 35 78 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками») на суму комісійної винагороди в іноземній валюті.

Д-т рахунку № 35 78 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»);

К-т рахунку № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на суму комісійної винагороди в іноземній валюті.

І одночасно:

Д-т рахунку № 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т рахунку № 6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок «Доходи за операціями з чеками») на суму гривневого еквівалента отриманої комісійної винагороди за курсом НБУ на дату здійснення проводки.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з курсу облік в банках

Двнз приазовський державний технічний університет.. кафедра облік та аудит.. конспект лекцій з курсу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Неторговельні операції з валютними цінностями

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Реформа обліку і звітності в Україні
Система бухгалтерського обліку в банках України, що діяла до 1997 р., сформувалась у межах колишнього СРСР. Й функціонування було зумовлене потребами централізованого управління економікою. Головна

Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
Національні системи обліку та звітності мають певні відмінності, які зумовлені політичними, економічними факторами. Перш за все це виявляється у різниці підходів до відображення активів, обліку дох

Приклад.
У 1995 р. банк придбав офіс за 200 000 гри. Строк амортизації становить 20 років. Таким чином, його балансова вартість на 01.01.97 р. Складає 180000грн. 200000 - ((200000/20) х 2) = 180, т

Приклад.
Станом на 31.12.06 р. банк А має два балансових рахунки з банком Б. Наданий міжбанківській кредит — 120 000 гри. (строк погашення кредиту — 20.01.07 р.). Отриманий банківський кредит — 70 000 грн.

Приклад.
АК Банк 04.01.97 р. надав позику фірмі в сумі 100 000 грн. На 01.04.97 р. фінансовий стан позичальника суттєво погіршився. Гарантія за позикою була надана комерційним банком, який збанкрутував на 3

Приклад.
Вкладник розмістив у банку депозит на суму 100 грн. 01.04.97 р. строком на 3 міс. з виплатою відсотків у розмірі 30 % річних після закінчення строку внеску. За принципом нарахування відсот

Приклад.
Клієнту надано кредит на суму 10 000 грн. строком на 3 міс. 15.11.96 р. зі сплатою відсотків за кредит після закінчення строку кредитної угоди. Річна відсоткова ставка — 12 % річних. За станом на 3

Усього активів 305 , Усього пасивів 305
  У теперішній час комерційні банки в Україні складають тільки зведені звіти, що включають дані відділень та філій.   Принцип собівартості (незмінності початков

Усього пасивів 2500
  х рівень інфляції за звітний період (150 %) = Балансовий звіт банку А після переоцінки, тис. грн.   Рахунки «ностро» 300 Позики отримані 100

Вправа 6.
Згідно з принципами нарахування і відповідності для визнаних доходів і витрат застосовують такі терміни: — відкладений дохід, або доходи майбутніх періодів (авансів, надходжень, передоплат

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Дебет Кредит
      Усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок, усі активні рахунки — дебетовий залишок (сальдо).   Модель Т-рахунку м

Приклад
АБ «Аркада» надав 1 лютого гарантію ВАТ «Родон» у сумі 100 000 грн., строк дії якої 2 міс. Станом на 1 лютого операція за наданою гарантією відображається бухгалтерською проводкою:

План рахунків і принципи його побудови
Одним з ключових елементів національної системи бухгалтерського обліку є план рахунків, завдяки якому досягається систематизація бухгалтерських рахунків. Іншими словами, план рахунків — це системат

Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
На основі плану рахунків комерційні банки складають баланс. Баланс — це основна форма фінансової звітності.   Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан ба

Параметри і форми аналітичного обліку
  Фінансовий облік повинен забезпечити реалізацію принаймні двох функцій: 1) запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в аг

Характеристика та коди контрагентів
№ з/п Характеристика контрагента Значення параметра (сегмент С у номері рахунку) Значення параметра (ідентифікаційний код контрагент

Контрагенти (клієнти) банку
  № з/п Назва установи Резидентність Значення параметра «характеристика клієнта» Ідентифікаціний код

Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
№ з/п Назва аналітичного рахунку Номер рахунку   Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» у доларах США

Банківська документація
  Усі банківські операції відображаються в обліку тільки при наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального праці

Вправи для самостійної роботи
  Вправа 1. Визначте вид і характер наведених бухгалтерських рахунків і відобразіть інформацію у таблиці: — ощадні сертифікати, емітовані банком; —

Мета вивчення
Після вивчення теми 4 Ви повинні знати: 1. Систему рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку. 2. Методику обліку внесків до статутного капіталу.

Розглянемо це на прикладах
Перший випадок.Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано. 1. На реєстрацію статутного фонду:   Д-т рахунку № 3530 «Несплачений ста

Розглянемо це на прикладах
1. Викуп акцій. Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № з 120 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів». При з

Розглянемо ці випадки на прикладах
Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн. при номіналі 9000 грн. На надходження грошових коштів: Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України

Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
Міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного механізму держави. Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарської діяльності, як правило, не можуть бути завершені у межах однієї уста

Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
Національна системи електронних платежів — це державна платіжна автоматизована комп'ютерна система, яка виконує розрахунки між банківськими установами, що розташовані на терито

Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
Касове обслуговування комерційних банків та їх установ здійснюється регіональними управліннями НБУ або комерційними банками згідно укладених угод. Кожна установа комерційного банку при вин

Облік міжбанківських розрахунків
Ці операції відображаються в обліку: Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку У банку, я

Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
Під прямими кореспондентськими угодами розуміють договірні відносини між комерційними банками, метою яких с прискорення платежів і розрахунків. Платежі й розрахунки здійснюються одним банком за дор

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від АТ «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн. за одержану сировину від міжміського постачальн

Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
Організація грошових розрахунків — це одна із функцій комерційних банків. Грошовий обіг— це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою. Грошовий о

Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
1. Платіжне доручення 2. Платіжна вимога-доручення 3. Касовий чек 4. Акредитиви 5. Вексель 6. Меморіальний ордер 7. Платіжна вимога 8.

Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
Платіжне доручення — це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
Розрахунки гарантованими дорученнями застосовуються тоді, коли одержувач не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі та їх мож

Дорученнями
При цій формі в розрахунках беруть участь два суб'єкти: — постачальник (сировини, товарів, робіт, послуг), що має право на одержання платежу; — платник (одержувач), що має право д

Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу

Облік операцій при розрахунках акредитивами
Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі (постачальнику, бенефіціару), безпосередньо або через інший уповноважений банк, пла

Безспірне стягнення коштів
Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України: за результатами розгляду претензій арбітражного суду, за штрафами і пенею мит

Контрольні запитання
1. Назвіть принципи організації грошового обігу. 2. Розкрийте зміст та призначення угоди на здійснення розрахунково-касового обслуговування. 3. Назвіть документи, необхідні для ві

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Від радгоспу «Березанський» до Баришівського відділення банку АПК «Україна» 10 вересня надійшло платіжне доручення № 83 від 8 вересня на суму 435 000 грош. од. за перерах

Організація обліку кредитних операцій
Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій комерційних банків. У більшості банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і забезпечують близько 7

Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин
1. Власники підприємства можуть ухвалити рішення про вилучення отриманого прибутку у вигляді дивідендів. У цьому випадку в підприємства виникає потреба в плановому джерелі фінансування, як і в моме

Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції
При цьому обов'язково враховують такі параметри: — номер балансового рахунку (4 знаки); — ключовий розряд (1 знак); — характеристику контрагента (1 знак)

Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
Для отримання кредиту клієнт звертається в кредитний відділ з клопотанням, до якого додаються документи, які дозволяють прийняти рішення щодо доцільності такої кредитної операції. Пакет документів

Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів
Для підтримання стабільності банківської системи з метою хеджування кредитного ризику в банках передбачене утворення резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Залежно від джерел формування ц

Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку
Акумульовані в ньому суми обліковуються: — за міжбанківськими кредитами на рахунку № 1590 «Резерв під заборгованість інших банків», — за операціями з клієнтами на

Облік операцій кредитного характеру
Найбільш поширеними є факторингові операції і операції з фінансового лізингу. Облік факторингових операцій. Факторингові операції— це продаж рахунків фактору (від англ. factor — комісіонер

Облік фінансового лізингу
Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка пов'язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права вла

Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
За надання послуг кредитного характеру банки справляють з клієнтів комісійну винагороду. До таких послуг належать: видача гарантій і поручительств іншим банкам та клієнтам, акцептовані та авальован

Контрольні запитання
1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих видів цих операцій. 2. Дайте визначення методу кредитування. Які методи кредитування використовуються? 3. Які Ви знаєте

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. ТзОВ «Родон» підписало з банком угоду на отримання права на овердрафт у розмірі 10 000 грн. з 01.08.98 р. по 01.11.98 р. 19 жовтня залишок на поточному рахунку фірми стан

Організація касової роботи
Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його «Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України» № 1 від 07.07.94 р.

Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках: а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату бу

Облік операцій видаткових кас
Гроші з кас установ банку видаються: а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за грошовими чеками затвердженої форми; б) індивідуальним позичальникам, які одержують по

Інкасація грошової виручки
Інкасацію здійснюють на підприємствах, організаціях, установах інкасатори-збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механі

Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охоронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідаль

Ревізія цінностей
Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя;

Синтетичний облік касових операцій
Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 «Банкноти та монети» таким чином: 3 кредиту

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей: — виручка з реалізації від юридичних осіб 5000 грн. — з коррахунку на поповнення ка

Організація касового виконання Державного бюджету України
Державний бюджет України — це централізований фонд країни, який використовується для задоволення загальнодержавних потреб. Склад і структура прибутків і витрат Державного бюдже

Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
Синтетичні рахунки для обліку операцій з касового виконання Державного бюджету України і руху коштів позабюджетних фондів знаходяться в другому класі плану рахунків і згруповані в 25 розділі.

Касове виконання місцевих бюджетів
До місцевих бюджетів належать бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, областей, міст, районів, селищ і сіл. До місцевих бюджетів повністю надходять закріплені за ними доходи:

Вправи для самостійної роботи
Районне відділення Укрсоцбанку виконує операції щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.   Вправа 1. ТзОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало

Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
Депозити — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Д

Облік депозитних операцій
Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний - рахунок на підставі наступних документів: — депозитної угоди (Додаток 24); — картки зі зразками підписів та відбитком печ

Облік довірчих операцій
Довірчі, або трастові операції — це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підпр

Мета вивчення
Після вивчення теми 12 Ви повинні знати: 1. Основні валютні операції, які потребують ліцензування. 2. Правила відкриття поточних рахунків у іноземній валюті. 3. Банківськ

Сутність валютних операцій
З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються н

Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3 «Про відкриття б

Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками
Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за дорожніми чеками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти у сумі, належній до виплати за чеком, за винятком комісі

Існують також спеціальні акредитиви
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Існують також спеціальні акредитиви
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Інші валютні операції
Окрім суто експортно-імпортних та неторгових, до складу валютних операцій належать торгові операції з купівлі-продажу валюти, активно-пасивні операції, форвардні та ф'ючерсні операції. Пра

Контрольні запитання
1. Назвіть умови отримання ліцензії. 2. Чим регламентується надання дозволів за окремими пунктами ліцензії та обгрунтування відмови у наданні ліцензії? 3. Пригадайте, які операції

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. 10 вересня банк «Аваль» видав аванс касиру обмінного пункту при готелі «Дніпро» — 30 000 грн. та 3000 дол. США. Зі звіту касира, поданого 11 вересня, видно, що куплена наступна валюта:

Документальне забезпечення обліку
Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, зберіга

Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
Придбання об'єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється д

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік оперативного лізингу
Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об'єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому л

Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів. Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентари

Облік нематеріальних активів
Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 р., у складі нематеріальних активів відображаютьс

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
Малоцінними вважаються предмети, вартість яких за одиницю складає 15 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати (17 грн.), тобто 255 грн., незалежно від строку служби. До швидкозношуваних належат

Контрольні запитання
1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування? 2. У чому суть нематеріальних активів? 3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних пр

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
При обліку доходів і витрат послуговуються наступними правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами затрат і цільовим призначенням виділяють капітальні затрати і поточні

Облік доходів і витрат банку
  Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії

Облік фінансового результату і розподілу прибутку
Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5040 «Резу

Вправи для самостійної роботи
Комерційний банк «Аркада» приступив до банківської діяльності 02.03.97р. За період діяльності до 31 березня включно банком проведені такі операції: 1. Банком під час первісної емісії розмі

Види податків, які сплачують комерційні банки
Існуюча система оподаткування сформована на підставі Закону України «Про систему оподаткування», змін і доповнень до нього та інших законодавчих актів, що видаються згідно з цим законом. Система оп

Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
До прямих податків банків відносять податок на прибуток підприємств і організацій, плату за землю, податок із власників транспортних засобів, прибутковий податок з громадян. Облік податку

Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито. Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на ко

Облік місцевих податків і зборів
До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать податок з реклами та комунальний податок. Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними особами за вст

Фінансові санкції та їх облік
За несвоєчасно сплачені суб'єктами оподаткування суми податків і неоподатковуваних платежів передбачені фінансові санкції. Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів не внес

Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця кварталу чи півріччя. Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місце

Контрольні запитання
1. Чим зумовлена економічна необхідність податків у державі? 2. Що таке податки, збори та внески до державних цільових фондів? 3. Що входить до складу прямих податків? 4.

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Валові доходи банку за 1 квартал звітного року склали 700 000 грн.; валові витрати — 400 000 грн.; сума нарахованої амортизації на основні засоби — 50 000 грн.   •

Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
Одним із основних принципів підприємництва є свобода прийняття рішень суб'єктом економічних відносин. Будь-яке економічне рішення грунтується на обробці інформації, що міститься у звітності.

За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність
Фінансова звітність — це звітність комерційних банків, що відображає результати його фінансової діяльності. До неї належать форми (наприклад, 1-КБ, 2-КБ), які узагальнено харак

Основна фінансова звітність
Основна фінансова звітність — це звітність, що використовується більшістю користувачів для отримання інформації про фінансовий стан і діяльність банку, яка необхідна при прийня

Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати
Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності банківської установи. Вони включають витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплату

Допоміжна фінансова звітність
До допоміжної звітності банків належить звітність про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банк

Звітність про депозитну діяльність банку
Комерційні банки та їх установи відображають депозитні операції у формі звітності, що наведена нижче: Кожна форма містить суми залишків на депозитних рахунках у таких розрізах: за галузями

Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
У сфері банківської діяльності точиться постійна конкурентна боротьба не стільки і не лише за кількість клієнтів, а й за подальше нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту користува

Внутрішній аудит касових операцій
Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і о

Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ. У процесі пере

Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні. Активні кредитні операції — це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).

Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій — з'ясувати: — чи дотримуються банком норми валютного регулювання; — наскільки правомірно здійснюються валютні операції;

Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні. Пасивні операції — це випуск (емісія) банками власних цінних паперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.

Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собіва

Внутрішній аудит оподаткування банку
3 метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані

Контрольні запитання
1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?   2. Визначіть місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.

Список літератури
2. Андросов А. М. Бухгалтерский учет и отчетность в банке. — Москва: АО «Менатеп-информ», 1994.   3. Барлтроп Крис Дж., Нотон Диана Мак. Банки на развивающихся рынках. Интерп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги