рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні положення

Загальні положення - Конспект, раздел Философия, З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій   Визначимося В Основних Термінах. Атмосфера – Зовнішн...

 

Визначимося в основних термінах.

Атмосфера – зовнішня газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею.

Повітря – газовий склад атмосфери Землі.

Зовнішнє середовище – сукупність зовнішніх умов, які діють, впливають на систему і викликають у ній відповідні зміни.

Забруднення атмосфери – внесення в неї хімічних речовин, фізичних агентів або організмів, які несприятливо впливають на її якість.

Рівень забруднення – частина атмосфери, в якій при надходженні забруднюючих речовин порушується природний вміст елементів або біохімічні чи біологічні процеси, а концентрація домішку перевищує природну.

Домішок (забруднююча речовина) – речовина, яка порушує природну якість повітря.

Пасивний домішок – це така забруднююча речовина, яка аж до випадання її з повітря на землю не зазнає змін (тобто не вступає в хімічні реакції).

Джерело забруднення атмосфери – це об'єкт, який вносить в атмосферу домішки (забруднюючі речовини).

Фактор – причина, яка знаходиться в певному логічному зв'язку з наслідком.

Якість повітря – ступінь відповідності повітря фізико-хімічним та біологічним характеристикам потреб людини і технічним вимогам.

Небезпека забруднення – ступінь вірогідності перебільшення природного або гігієнічно допустимого рівня вмісту шкідливих речовин у повітрі.

Екологічна небезпека – реальна загроза виникнення несприятливих для людини (або живих організмів) наслідків у результаті впливу факторів з боку атмосфери.

Екологічна проблема – будь-яке явище, пов'язане з помітним впливом людини на повітря (атмосферу) або зворотним впливом атмосфери (повітря) на людину безпосередньо або на її економіку.

Проблемна ситуація – антропогенні зміни атмосфери, які викликають негативні екологічні, економічні чи соціальні наслідки.

Конфліктна ситуація – локальне або регіональне погіршення стану атмосферного повітря, яке оцінюється як суспільно небезпечне або невиправдане.

У таблиці 4.1 наведено склад основних речовин природного незабрудненого повітря.

У таблиці 4.2 вказані найбільш розповсюджені забруднювачі атмосфери та основні джерела їх викиду.

 

 

Таблиця 4.1 - Склад незабрудненого повітря атмосфери

 

Газ Відношення суміші за об'ємом
Найменування Позначення
Азот Кисень Аргон Вода Окисли вуглецю Неон Гелій Вуглеводень Криптон Вуглець Окисли азоту Озон Інші речовини N2 О2 40 А2 Н2О СО2 Nе 4 Не СН4 К2 Н2 N2Ох О3 - 0,781 0,209 9,34 ·10-2 4,0· 10-2 (2 – 4) ·10-4 1,82 ·10-5 5,24 ·10-6 (1 – 2) ·10-6 1,14· 10-6 (4 – 10) ·10-7 (6 – 8)·10-7 5 ·10-8

 

 

Таблиця 4.2 - Основні забруднювачі атмосфери та їх джерела

 

Забруднювач Джерело викиду
Двоокис сірки Спалювання вугілля, виробництво сірчаної кислоти і нафтопродуктів, ливарне виробництво, нафтоочищення
Окис вуглецю Спалювання рідкого палива, вугільні шахти, доменні печі, викиди двигунів внутрішнього згорання
Окисли азоту Виробництво вибухових речовин, кислот та міндобрив, викиди двигунів внутрішнього згорання  
Продовження таблиці 4.2
Сірководень Виробництво віскози, нафтопереробка та перегонка нафти, виробництво шкіряної сировини, обробка стічних вод
Озон Фотоактивація
Сірчана кислота Виробництва, пов’язані з каталітичною дією окислів азоту
Сажа Спалювання вугілля та інших паливних речовин, очищення нафти, шахти, кар’єри, електростанції, виробництво кераміки, відпрацьовані гази заводів та фабрик
Реактивні гази Ядерні випробування, пальне для реакторів, стоки ядерних реакторів
Нециклічні з’єднання перекисів та альдегіди, метил та диметил сульфід Фотохімічні реакції, реакції озону, промислові викиди двигунів внутрішнього згорання, паперова промисловість

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій

Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні положення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема 1 Система як об¢єкт моделювання . . .7
1.1 Загальні положення . . . . .7 1.2 Моделювання в екології . . . .9 1.3 Характерні властивості систем . . .11 1.4 Взаємодія елементів системи . . .13 1.5 Динам

Загальні положення
  Успішний результат будь-якої справи залежить від досвіду її виконавців. Існує декілька способів накопичення досвіду в процесі виробничої або організаційної діяльності. У на

Моделювання в екології
  Застосування методів моделювання в екології має ще більше значення, ніж у техніці, вже тому, що необхідно вирішувати завдання дуже складні, недостатньо вивчені, до того ж занадто ви

Характерні властивості систем
  Звертаючись до розгляду екологічних систем, слід зупинитися на їх характерних особливостях, які властиві всім цим екосистемам. Перш за все – це наявність структури. Структу

Взаємодія елементів системи
  Під взаємодією елементів системи розуміють режим (процес) спільного функціонування елементів, при якому поведінка (або властивості одного елемента) в загальному випадку залежать від

Динамічна система
  Усі явища і процеси матеріального світу ми звикли розглядати у просторі і часі. У найпростішому випадку механічного руху мова про переміщення, яке інтерпретується як зміна

Екологічна система
  Під екологічною системою треба розуміти систему, конкретний зміст якої пов'язаний із відношеннями в галузі екології, тобто відношеннями живих організмів з їх середовищем перебування

Системний аналіз екосистем
  Розгляд досліджуваного об'єкта матеріального світу як системи, що складається із взаємодіючих елементів, побудова математичної моделі для нього і дослідження його властивостей метод

Екологічний аналіз екосистем
  Системний підхід широко використовується не лише в галузі природокористування, але й в екології. Наприклад, в питаннях екологічного аналізу екосистем та охорони довкілля. Е

Загальні положення
  Введемо деякі основні поняття. Модель – це: - фізична (речовинно-натуральна) або знакова (математична, логічна) подібність реального об'єкта (звичайно спрощеного),

Типи моделей
  Можна визначити такі основні типи моделей: матеріальні (предметні), формальні(логіко-математичні), змішані (рис. 2.1). Тип матеріальних моделей представляють групи моделей

Класифікація моделей
  Розраховуючи різноманіття моделей, для зручності вдаються до їх класифікації. Так, в залежності від об'єкта моделювання розрізняють субстанціональні, структурні та функціональні кла

Етапи побудови моделі
  Відповідно до загальної схеми моделювання розглянемо більш детально процес побудови моделі. Він складається з трьох послідовних етапів: концептуалізація, математичний опис, аналіз м

Моделювання наукових досліджень
  Практично будь-яке дослідження являє собою процес, який починається з відчуттів та сприйняття навколишньої дійсності і закінчується формулюванням законів і теорій, які описують стру

Джерела забруднення атмосфери
  Всі джерела, які забруднюють атмосферу, можна розподілити за видами: стаціонарні і нестаціонарні, а також організовані і неорганізовані. Найбільше забруднюють атмосферу ста

Забруднюючих речовин в атмосферу
  Пилогазоповітряна суміш, яку викидає з свого отвору стаціонарне джерело (труба), завжди дуже відрізняється від навколишнього атмосферного повітря не лише своїми фізичними, хімічними

Домішок у зоні джерела викидів в атмосферу
Розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері навколо джерела викидів відбувається в цілому за законами матеріального світу, які здебільшого відомі науці в різних її галузях (фізиці, хімії, кліма

Домішок в атмосфері
  Моделювання будь-якого процесу звичайно відбувається послідовно від найбільш простого до найбільш досконалого варіанта, який найбільш адекватно і точно відображає цей процес відпові

Загальні положення
Концентрація забруднюючих речовин у зоні викидів в атмосферне повітря формується під впливом багатьох факторів. Результати наукових досліджень дозволяють стверджувати, що формування величини рівня

Забруднення атмосфери
Місцевість залежно від її географічних координат завжди має свої регіональні (зональні) особливості. Такі, наприклад, як кліматичні, геологічні, грунтово-рослинні та інші. Особливо важливо те, що з

На забруднення атмосфери
  Перш за все слід зазначити, що на рівень забруднення в будь-якій точці простору в зоні джерела викидів забруднюючих речовин безпосередньо впливають такі метеофактори, як швидкість і

На забруднення атмосфери
  Само собою зрозуміло, що параметри джерела викидів домішок в атмосферу безпосередньо впливають на формування рівня і характеру забруднення. Перш за все це такі: висота джерела над п

Викиду на забруднення атмосфери
  На рівень концентрації речовини в досліджуваній (розрахунковій точці) простору перш за все впливають швидкість виходу суміші викиду з гирла труби (W, м3/с) та його темпер

На забруднення атмосфери
  На формування рівня забруднення суттєво впливають умови виходу факела пилогазоповітряної суміші із отвору труби. Вони різні для холодного і відповідно гарячого викидів. Кое

Атмосфери
  Рельєф місцевості і тип підстилаючої поверхні, безумовно, впливають на формування рівня забруднення. Про це красномовно свідчить той факт, що теоретичні і фактичні значення концентр

Джерелом
  Максимальний рівень приземної концентрації (Сгм, мг/м3) забруднюючої речовини при викиді гарячої пилогазоповітряної суміші (ΔТ > 0о

Досягає максимального рівня
  Небезпечна відстань (Хm) – це віддаль від джерела викиду, на якій при несприятливих метеоумовах приземна концентрація домішку досягає максимального значення (См). Небезпечн

Концентрація досягає максимального рівня
  Небезпечна швидкість вітру (Uм) – це значення його швидкості на рівні флюгера (10 м над поверхнею землі), при якій на небезпечній відстані (Хм) приземна концентрація досягає максима

На довільній відстані від джерела викиду
  На довільній відстані (Х≠Xм) від джерела при небезпечній швидкості вітру (Uм) приземна концентрація речовини (Сх) в атмосфері за віссю факела викиду розраховується за формулою

Домішку в атмосфері від факторів впливу
Рисунок 7.6 – характер залежності концентрації (С) від маси викиду (М) при постійній

Модель екологічного стану атмосфери
  Оцінка екологічного стану забруднення атмосфери окремою (і) речовиною здійснюється за допомогою простого індексу (коефіцієнта) забруднення:   Кі = Сі / ГДКі ,

Модель фізичного стану атмосферного повітря
  Оцінка фізичного стану забруднення атмосферного повітря окремою (і) речовиною виконується зведенням її до 3 – го класу небезпеки за допомогою коефіцієнта  

Атмосфери населених пунктів
  Оцінка небезпеки забруднення атмосфери міст для їх населення здійснюється за допомогою індексу  

Атмосфери
  Оцінка рівня забруднення атмосферного басейну визначається величиною зваженого агрегатного індексу ___

Список літератури
  1. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование атмосферы. – Л., 1985. 2. Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. – Л.,1991. 3. Егоров В.А. и др. Математические мод

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги