рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні положення

Загальні положення - Конспект, раздел Философия, З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій   Успішний Результат Будь-Якої Справи Залежить Від Досвіду Її В...

 

Успішний результат будь-якої справи залежить від досвіду її виконавців.

Існує декілька способів накопичення досвіду в процесі виробничої або організаційної діяльності. У найпростішому випадку при здійсненні заходів можна набути досвід шляхом серії спроб, для кожної з яких можливий лише один із двох результатів: успіх або невдача. З цією метою програма дій розділяється на кілька окремих елементів дій. Якщо при практичному виконанні деякі дії приводять до успіху, то в подальшому піддають випробуванням чергові дії з їх наміченого ряду. Коли після якоїсь дії виявляється невдача, тобто негативний результат, тоді намічений план переглядають і обирається нова послідовність дій для досягнення поставленої мети. Суть нагромадження досвіду зводиться до завдання щодо вибору такої послідовності дій, щоб кожне з них приводило до успіху, та в результаті їх здійснення була досягнута мета, тобто всі заходи було виконано з успіхом. Ця схема є типовим прикладом накопичення досвіду. Здійснюючи заходи, подібні до раніше виконаних, виконавець проходить шлях усього ланцюжка спроб вдруге значно швидше і більш якісно, ніж першого разу. Тому результат повторного виконання уже знайомих дій виявляється набагато якіснішим, а час їх виконання значно коротшим. Проте цей метод має багато недоліків. Перш за все, ланцюг послідовності елементарних дій при першому її здійсненні може виявитися занадто довгим, зайняти багато часу, вести до мети не зовсім прямим коротким шляхом. Крім того, невдачі, неминуче трапляючись у ході виконання цієї послідовності дій, можуть призвести до суттєвих матеріальних, моральних втрат (зокрема, втрати часу), ціна яких іноді багаторазово перевищує ціну досягнутого успіху. Набутий таким чином досвід надто дорогий, коли втрати методу не окуповуються успішним результатом. Отже, для уникнення цього логічно випливає, що накопичення досвіду методом спроб повинно здійснюватися не в реальних масштабах, а лише в подібних, схожих на дійсні, і не з фактичним досліджуваним об’єктом, а з його копією, замінником, імітатором. Таким чином, реальний процес накопичення досвіду може бути замінений імітацією цього процесу.

Імітація при цьому може мати різноманітний характер: від уявного оперування з об¢єктами на рівні мислення, здійснюваного лише в свідомості (наприклад, обдумування), до випробування технічних моделей, створених із якогось матеріалу, а також вивчення поведінки абстрактних математичних схем (систем), в якомусь сенсі аналогічних реальному (досліджуваному) об¢єкту. Імітація застосовується не лише для вироблення найбільш прийнятної послідовності дій, але й у процесі пізнання природи, її закономірностей, тобто у наукових дослідженнях. Модель, яка імітує досліджуваний об¢єкт і складена відповідно до певної наукової гіпотези, може бути засобом підтвердження правильності цієї гіпотези або для її спростування. Так, тисячоліття тому передові цивілізації давнини дотримувалися геліоцентричної моделі Сонячної системи (цьому навчали ще Конфуцій і Платон). У свій час Птоломеєм була побудована геліоцентрична модель, якої і дотримувалися до того часу, коли, спираючись на фактичні дані і виміри, Коперник не побудував геліоцентричну модель, якою й послуговується наука з того часу як моделлю системи небесних тіл.

Прагнення людини створити модель своєї домівки – Землі - губиться глибоко в сивій давнині. Такими моделями були плани земельних ділянок, географічні і топографічні карти місцевості, глобуси. Вони узагальнювали досвід, були штучною імітацією місцевості, допомагали найбільш раціонально використовувати посівні площі, здійснювати будівництво, прокладати маршрути, планувати бойові дії.

Особливого значення моделювання набуло з розвитком техніки. Оскільки створення машин вимагає, як правило, великих витрат, тому з метою забезпечення можливості вибору найбільш раціональної конструкції доцільно це здійснювати на більш дешевих фізичних моделях з імітуванням їх технічних параметрів, умов їх використання і функціонування.

Паралельно з розвитком фізичних моделей техніки і технології розвивалися теоретичні методи, які дозволяли ще до виготовлення виробу імітувати або прогнозувати техніко-економічні й інші параметри цього проекту. Ці методи використовували, як правило, математичний апарат і мали яскраво виражений кількісний характер. Практично в усіх технічних галузях з¢явилися свої спеціалізовані теоретичні моделі з загально-науковою основою. Та чисто теоретичний підхід до розв¢язання технічних проблем не є всеохоплюючим, універсальним, оскільки на практиці можливі випадки, коли виготовлення виробу не відповідає теоретичному розрахунку, або коли цей виріб у виробничих умовах поводить себе не так, як це очікувалося теоретично. Тому обов¢язковою вимогою є проведення випробування моделей в умовах, які щонайближче імітують реальні.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій

Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні положення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема 1 Система як об¢єкт моделювання . . .7
1.1 Загальні положення . . . . .7 1.2 Моделювання в екології . . . .9 1.3 Характерні властивості систем . . .11 1.4 Взаємодія елементів системи . . .13 1.5 Динам

Моделювання в екології
  Застосування методів моделювання в екології має ще більше значення, ніж у техніці, вже тому, що необхідно вирішувати завдання дуже складні, недостатньо вивчені, до того ж занадто ви

Характерні властивості систем
  Звертаючись до розгляду екологічних систем, слід зупинитися на їх характерних особливостях, які властиві всім цим екосистемам. Перш за все – це наявність структури. Структу

Взаємодія елементів системи
  Під взаємодією елементів системи розуміють режим (процес) спільного функціонування елементів, при якому поведінка (або властивості одного елемента) в загальному випадку залежать від

Динамічна система
  Усі явища і процеси матеріального світу ми звикли розглядати у просторі і часі. У найпростішому випадку механічного руху мова про переміщення, яке інтерпретується як зміна

Екологічна система
  Під екологічною системою треба розуміти систему, конкретний зміст якої пов'язаний із відношеннями в галузі екології, тобто відношеннями живих організмів з їх середовищем перебування

Системний аналіз екосистем
  Розгляд досліджуваного об'єкта матеріального світу як системи, що складається із взаємодіючих елементів, побудова математичної моделі для нього і дослідження його властивостей метод

Екологічний аналіз екосистем
  Системний підхід широко використовується не лише в галузі природокористування, але й в екології. Наприклад, в питаннях екологічного аналізу екосистем та охорони довкілля. Е

Загальні положення
  Введемо деякі основні поняття. Модель – це: - фізична (речовинно-натуральна) або знакова (математична, логічна) подібність реального об'єкта (звичайно спрощеного),

Типи моделей
  Можна визначити такі основні типи моделей: матеріальні (предметні), формальні(логіко-математичні), змішані (рис. 2.1). Тип матеріальних моделей представляють групи моделей

Класифікація моделей
  Розраховуючи різноманіття моделей, для зручності вдаються до їх класифікації. Так, в залежності від об'єкта моделювання розрізняють субстанціональні, структурні та функціональні кла

Етапи побудови моделі
  Відповідно до загальної схеми моделювання розглянемо більш детально процес побудови моделі. Він складається з трьох послідовних етапів: концептуалізація, математичний опис, аналіз м

Моделювання наукових досліджень
  Практично будь-яке дослідження являє собою процес, який починається з відчуттів та сприйняття навколишньої дійсності і закінчується формулюванням законів і теорій, які описують стру

Загальні положення
  Визначимося в основних термінах. Атмосфера – зовнішня газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Повітря – газовий склад атмосфери Землі. Зовнішн

Джерела забруднення атмосфери
  Всі джерела, які забруднюють атмосферу, можна розподілити за видами: стаціонарні і нестаціонарні, а також організовані і неорганізовані. Найбільше забруднюють атмосферу ста

Забруднюючих речовин в атмосферу
  Пилогазоповітряна суміш, яку викидає з свого отвору стаціонарне джерело (труба), завжди дуже відрізняється від навколишнього атмосферного повітря не лише своїми фізичними, хімічними

Домішок у зоні джерела викидів в атмосферу
Розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері навколо джерела викидів відбувається в цілому за законами матеріального світу, які здебільшого відомі науці в різних її галузях (фізиці, хімії, кліма

Домішок в атмосфері
  Моделювання будь-якого процесу звичайно відбувається послідовно від найбільш простого до найбільш досконалого варіанта, який найбільш адекватно і точно відображає цей процес відпові

Загальні положення
Концентрація забруднюючих речовин у зоні викидів в атмосферне повітря формується під впливом багатьох факторів. Результати наукових досліджень дозволяють стверджувати, що формування величини рівня

Забруднення атмосфери
Місцевість залежно від її географічних координат завжди має свої регіональні (зональні) особливості. Такі, наприклад, як кліматичні, геологічні, грунтово-рослинні та інші. Особливо важливо те, що з

На забруднення атмосфери
  Перш за все слід зазначити, що на рівень забруднення в будь-якій точці простору в зоні джерела викидів забруднюючих речовин безпосередньо впливають такі метеофактори, як швидкість і

На забруднення атмосфери
  Само собою зрозуміло, що параметри джерела викидів домішок в атмосферу безпосередньо впливають на формування рівня і характеру забруднення. Перш за все це такі: висота джерела над п

Викиду на забруднення атмосфери
  На рівень концентрації речовини в досліджуваній (розрахунковій точці) простору перш за все впливають швидкість виходу суміші викиду з гирла труби (W, м3/с) та його темпер

На забруднення атмосфери
  На формування рівня забруднення суттєво впливають умови виходу факела пилогазоповітряної суміші із отвору труби. Вони різні для холодного і відповідно гарячого викидів. Кое

Атмосфери
  Рельєф місцевості і тип підстилаючої поверхні, безумовно, впливають на формування рівня забруднення. Про це красномовно свідчить той факт, що теоретичні і фактичні значення концентр

Джерелом
  Максимальний рівень приземної концентрації (Сгм, мг/м3) забруднюючої речовини при викиді гарячої пилогазоповітряної суміші (ΔТ > 0о

Досягає максимального рівня
  Небезпечна відстань (Хm) – це віддаль від джерела викиду, на якій при несприятливих метеоумовах приземна концентрація домішку досягає максимального значення (См). Небезпечн

Концентрація досягає максимального рівня
  Небезпечна швидкість вітру (Uм) – це значення його швидкості на рівні флюгера (10 м над поверхнею землі), при якій на небезпечній відстані (Хм) приземна концентрація досягає максима

На довільній відстані від джерела викиду
  На довільній відстані (Х≠Xм) від джерела при небезпечній швидкості вітру (Uм) приземна концентрація речовини (Сх) в атмосфері за віссю факела викиду розраховується за формулою

Домішку в атмосфері від факторів впливу
Рисунок 7.6 – характер залежності концентрації (С) від маси викиду (М) при постійній

Модель екологічного стану атмосфери
  Оцінка екологічного стану забруднення атмосфери окремою (і) речовиною здійснюється за допомогою простого індексу (коефіцієнта) забруднення:   Кі = Сі / ГДКі ,

Модель фізичного стану атмосферного повітря
  Оцінка фізичного стану забруднення атмосферного повітря окремою (і) речовиною виконується зведенням її до 3 – го класу небезпеки за допомогою коефіцієнта  

Атмосфери населених пунктів
  Оцінка небезпеки забруднення атмосфери міст для їх населення здійснюється за допомогою індексу  

Атмосфери
  Оцінка рівня забруднення атмосферного басейну визначається величиною зваженого агрегатного індексу ___

Список літератури
  1. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование атмосферы. – Л., 1985. 2. Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. – Л.,1991. 3. Егоров В.А. и др. Математические мод

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги