рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Організація в Україні екстреної медичної допомоги

Організація в Україні екстреної медичної допомоги - Конспект, раздел Философия, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області Вітчизняний І Міжнародний Досвід Свідчить, Що Може Скластися Ситуація, За Яко...

Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що може скластися ситуація, за якої виникає потреба у наданні невідкладної медичної допомоги значній кількості постраждалих у короткий проміжок часу.

Для вирішення цих питань у більшості розвинутих країн Європи і Америки створено спеціальні медичні системи, основним завданням яких є реагування на НС та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків. Ці системи об’єднуються інтегральною назвою “медицина катастроф” і охоплюють сили і засоби у першу чергу системи охорони здоров’я, основним завданням яких є реалізація заходів щодо медичного захисту населення за умов НС.

В Україні така служба створена постановою Кабінету Міністрів України “Про утворення державної служби медицини катастроф" [26].

Організаційна структура державної служби медицини катастроф

Згідно з цією Постановою державна служба медицини катастроф (далі ДСМК) складається з існуючих медичних сил і засобів та лікувальних закладів центрального і територіального рівнів незалежно від виду діяльності та галузевої належності, визначених Міністерством охорони здоров`я України (МОЗ) за погодженням з МНС, Мінтрансом України, Радою Мініст­рів АРК, обласними, Київською і Се­вастопольською міськими державними адміністраціями.

Координацію роботи ДСМК на державному рівні здійс­нює Центральна координаційна комісія МОЗ України, а на територіальному рівні - територіальні координа­ційні комісії.

Під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС керів­ництво ДМСК покладається на державному рівні на МОЗ України, а на територіальному рівні - на органи управління охороною здоров'я відповідних адміністративних територій .

Організаційні структури ДСМК державного та територіального рівнів відображені за допомогою схем. До складу ДСМК на державному рівні входять Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні формування, лікувальні заклади, визначені МОЗ України і погоджені з органами центральної виконавчої влади, сили і засоби яких входять до складу ДСМК.

До складу ДСМК на територіальному рівні входять територіальні центри екстреної медичної допомоги, спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК, медичні формування, лікувальні заклади, віднесені МОЗ України до цього рівня за погодженням з територіальними органами виконавчої влади.

Завданням ДСМК є організація взаємодії медичних сил, засобів та лікувальних закладів відповідно на державному і територіальному рівнях у сфері медичного захисту населення на території України.

У разі виникнення екстрених ситуацій до обов’язків ДСМК додається прогнозування медико-санітарних наслідків екстремальних ситуацій та розробка конкретних скоординованих заходів для їх подолання, а також ліквідація медико-санітарних наслідків екстремальних ситуацій медичними силами та засобами.

Важливе місце у структурі ДСМК надається коорди­наційним комісіям, які є постійно діючим дорадчим позаштат­ним органом, утвореним з метою узгодження складу і порядку використання в НС медичних сил і засобів ДСМК

 

 


 

Організаційна структура ДСМК державного рівню

 

 
 

 

Принципова схема пункту спеціальної обробки

 
 

Станція обеззаражування транспорту СОТ (рис. 11.3) створюється для проведення повного обеззаражування техні­ки і автотранспорту невоєнізованих формувань ЦО. СОТ формується на базі гаражів, міських автохозяйств, станцій тех­нічного обслужування автомобілів, мийних відділень трамвай­них і тролейбусних депо.

Можливості СОТ: по дезактивації вантажних автомобілів струменем води із брандспойтів – 90 од.; по дегазації протиранням змоченим мотлохом – 60 од. (з розрахунку роботи 20 годин за добу).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Організація в Україні екстреної медичної допомоги

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для цен

Телевізійний зв’язок
    Основні завдання і вимоги щодо систем інформування та оповіщення:  

Третє питання

Навчальні питання
1.Мережа спостереження та лабораторного контролю. Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів оповіщення про загрозу надзвичайних си

Контроль за якістю продуктів харчування
Основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та харчової сировини: - пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його п

Контроль за якістю питної води
Нормування змісту шкідливих домішок у воді є основою забезпечення здоров’я населення. Склад води для споживчого використання повинен відповідати вимогам ДСТУ «Вода питна»: сухий залишок не повинен

Перелік
Закладів, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території Луганської області у повсякденній діяльності: 1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
Навчальні питання : 1. Укриття у захисних спорудах. 2. Інженерний захист територій. 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. Л

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду ЗС: - ком

Сховища
За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні приміщення. До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження НС у мирний час. Сховища

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхіднобудувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.

Створення ФЗС
Потреба у ФЗС визначається: - на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – д

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при пере­більшені ГДК в 100 раз встановлені наступні вимоги до стій­кості: • концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація

Загальні питання з евакуації
Евакуація -комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можли-вого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечн

Розосередження
Робітники та службовці підприємств, які продовжують у воєнний час виробничу діяльність у містах і небезпечних районах, після вивезення і розміщення в позаміській зоні, позмінне виїжджають у міста і

Евакуаційні органи
Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення (працівників) за рішенням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря

Організаційна структура ЕК району
   

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
У плані евакуації населення (працівників) зазначаються: - висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість на

Способи і засоби обеззаражування території і споруд
Заражені радіоактивними і хімічними речовинами і бакте­ріальними засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити джерелами ураження людей, заражен­ня техніки і транспорту.

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів за­хисту проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумованих і кожних виробів) водяними роз­чинами миюч

Захист сільськогосподарської продукції
Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу ви­користовують герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В герметичных складах штабеля з запа­сами сільськогосподар

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ
Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на: - всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги