рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порівняльна характеристика господарських товариств

Порівняльна характеристика господарських товариств - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Основні Ознаки І Характе­Ристики Акціо...

Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з повною відпо­відальністю (ТзПВ) Товариство з додатковою відповідальністю (ТзДВ) Товариство зі змішаною від­повідальністю (командитне)
Засновницькі документи Установчий договір, статут. Установчим документом є тільки статут Установчий договір, статут. Установчим документом є тільки статут Установчий договір Установчий договір, статут. Установчим документом є тільки статут Установчий договір
Ступінь відпові­дальності Обмежена в межах своїх часток акцій Обмежена в межах вкладів в майно Солідарна (необмежена) всім своїм майном В межах вкладів і додатково належним майном у однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника Солідарна для дійсних членів і обмежена вкладом у майно для членів-вкладників
Система управління Загальні збори акціонерів - вищий орган; рада акціонерів, правління - виконавчий орган Збори учасників - вищий орган; дирекція - виконавчий Органи управління не створюються; справи товариства ведуться за загальною згодою учасників Збори учасників - вищий орган; дирекція - виконавчий Органи управління не створюються. діє договір доручення, який поширюється для дійсних членів

 

 

Продовження таблиці 3.3.

Статутний капітал (СК) Встановлюється у розмірі суми 1250 мінімальних заробітних плат Самостійно встановлюють розмір СК Самостійно встановлюють розмір СК у засновницьких документах Встановлюється у розмірі суми 100 мінімальних заробітних плат Законодавчо не встановлюється розмір СК, але обмежується розмір частки вкладників (не більше 50% майна товариства)
Контроль учасників Незалежне від своїх учасників; взаємовідносини на договірній основі Незалежне від своїх учасників Великий кон­троль учасників товариства Незалежне від своїх учасників Великий контроль учасників товариства
Період функціо­нування Необмежений; найбільш ста­більне - смерть чи вихід одного Із акціонерів не впливає на існу­вання фірми Необмежений, створюється на невизначений термін 1. Обмежений (смерть чи вихід одного із партне­рів означає при­пинення існування ТзПВ) 2. Необмежений, якщо це перед­бачено установ­чим договором Обмежений - створюється на певний термін або для досягнення певної мети 1. Необмежений, у випадку смерті чи виходу одного із членів-вкладників. 2. Обмежений - в аналогічних випадках дійсних членів, якщо договором не обумовлено інше
Право передачі власності Необмежені права; власники акцій мають велику свободу Обмежені права, свою частку можна відпустити за згодою решти учасників одному або декель­ком учасникам цього ж товариства. або третім особам, якщо інше не перед­бачено договором Обмежені права, передати свою частку іншим учасникам чи третім особам можна лише за згодою решти учасників Обмежені права, передати свою частину іншим учасникам чи третім особам можна лише за згодою решти учасників Необмежені права для членів-вкладників і обмежені для дійсних членів
Юридична форма Об'єднання капіталів Об'єднання осіб Об'єднання капіталів Об'єднання осіб

Увага!
За новим ЦКУ введено нове поняття – залежне господарське товариство

 

 

Залежним господарським товариством можуть бути товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, у разі якщо двадцять або більше відсотків статутного капіталу такого товариства належить іншому (головному) господарському товариству, чи акціонерне товариство, двадцять або більше відсотків простих акцій якого належить іншому товариству. Отже, у самому понятті “ залежне господарське товариство” передбачається залежність одного товариства від іншого.

У 2011р. набрали чинності зміни щодо господарських товариств. Зокрема, запроваджено можливість для засновників юридичних осіб (крім акціонерних товариств) створювати статутні фонди в розмірах та у складі, необхідних їм для заснування власної справи, тобто, вимогу про обов’язкову наявність статутного фонду у визначеному законом мінімальному розмірі скасовано. Серед інших новововведень, правило, згідно з яким на момент створення ТОВ тепер не обов’язково вносити 50 відсотків статутного капіталу, тобто, інакше кажучи, почати роботу можна , не маючи нічого, навіть 1 грн.

За необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв’язку з перетворенням ТОВ в акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п’яти років.

 
 

 


Друге нововведення - збільшення максимально можливої кількості учасників ТОВ з 10 до 100 осіб.

Наступне нововведень - установлення можливості працювати на підставі модельного статуту, що затверджується Кабміном. Поки що Кабмін створив умови для реалізації такої можливості тільки для товариств з обмеженою відповідальністю. Отже, засновники ТОВ , які проходять держреєстрацію після цієї дати, можуть уже не турбуватися про розробку власних статутних документів, скориставшись затвердженим урядом документом. Утім, засновникам надано право самостійно вирішувати , чи здійснювати діяльність на підставі запропонованого урядом модельного статуту, чи розробляти для себе індивідуально.

Наступне нововведення - перелік акціонерів для участі в загальних зборах має складатися за три дні до їх проведення, усі акціонери зобов’язані публікувати відомості про проведення загальних зборів за 30 днів до їх проведення.

Запроваджено норми, згідно з якою статусу контрольного набуває пакет, що складається більш ніж із 50% простих акцій АТ (раніше для цього було достатньо вже 50%), але при цьому для його визначення враховуватимуться акції, що належать не тільки самій особі, а її афільованим особам, у тому числі членам сім'ї,

Знято обмеження на виплату дивідендів у тих випадках, коли власний капітал товариства менше суми його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Господарські товариства різноманітні за своєю організаційною структурою та іншими ознаками, однак мають багато спільного між собою. Спільні риси господарських товариств відображено на рис. 3.12.

Усі вони є юридичними особами і в силу цього можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах від свого імені.

Спільними для них є зміст і порядок державної реєстрації. Право власності ГТ також виникаєз однакових джерел. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність; продукції, виробленої товариством у результаті своєї діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Усі ГТ несуть ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є їх власністю.

Прибуток ГТ утворюється з надходжень від підприємницької діяльності після покриття всіх витрат на її здійснення. Усі ГТ сплачують передбачені законодавством податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання. Спільний є також порядок припинення діяльності товариства.

 

 
 

 

 


Переваги та недоліки господарських товариств порівняно з іншими підприємницькими утвореннями представлено в табл.. 3.5.

Таблиця 3.5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порівняльна характеристика господарських товариств

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги