рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Державна реєстрація юридичної особи

Державна реєстрація юридичної особи - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Початок Підприємницької Діяльності Настає З Моменту Державної Реєстрації Суб'...

Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії він вперше проходить "школу виживання", стикаючись із різними проявами функціонально-інституціонального середовища підприємництва.

В Україні існують прямі (адміністративні) і непрямі (економічні) методи державного регулювання підприємницької діяльності. Через прямі методи держава здійснює безпосередній вплив на господарюючі об'єкти шляхом прямого наказу компетентного органу, дачі розпоряджень, встановленні квот, тарифів, що є необхідними до виконання. До прямих методів належать: державна реєстрація; ліцензування, патентування, квотування; сертифікація, стандартизація; регулювання цін та тарифів; застосування нормативів та лімітів; матеріально-технічна підтримка підприємців; інформаційне, кадрове та науково-методичне забезпечення підприємців, безпосереднє введення податкових пільг для малих фірм, виділення бюджетних коштів для пільгового фінансування їх перспективних інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або оренду малим підприємствам державного майна тощо.

Система державної реєстрації суб'єктів господарювання постійно вдосконалюється, запроваджуються нові технології, вводяться в дію нові законодавчі акти. Так уже в 1991 році був введений в дію Закону України "Про підприємництво", в якому статтею 8 регулювалась процедура реєстрації. В той період ще не було створено єдиної системи державної реєстрації суб'єктів господарювання, тому існував ряд проблем при проведенні реєстраційних процедур, а саме: не було встановлено чіткого переліку документів, відсутня процедура реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, значний термін реєстрації (місяць).

Покращенню ситуації в сій сфері сприяло прийняття Положення "Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" від 29 квітня 1994 року, а згодом і прийняття Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 року. Останній Закон став підґрунтям запровадження національної системи реєстрації суб'єктів господарювання за принципом "єдиного вікна", а також Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, запровадження електронного документообігу, що в свою чергу створило умови для інтеграції України у світовий інформаційний простір, а саме до Європейського Бізнес Реєстру.

Технологічно набуття прав суб'єкта підприємництва включає такі стадії:

1. Проводяться збори засновників, на яких приймається рішення про створення підприємства відповідного статусу та організаційної форми. Ця стадія завершується оформленням протоколу про рішення зборів і це один із перших документів, які підприємець кладе в попередньо підготовлену папку.

2. Формуються засновницькі документи залежно від організаційно-правової форми майбутнього підприємства.

3. В установі банку відкривається тимчасовий рахунок для внесення певної частки СК для майбутніх суб'єктів підприємництва, які планують його утворення, а у філії Ощадбанку вноситься плата за державну реєстрацію, підтверджена відповідною квитанцією.

4. Нотаріально засвідчуються підписи засновників на засновницьких документах.

5. Проводиться резервування найменування юридичної особи, яке має містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств строком на дев'ять місяців. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєструвати.

 

Увага! Для резервування найменування юридичної особи державному реєстратору подаються такі документи: - заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи (форма заяви представлена в додатку) - документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

 

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення резервування найменування юридичної особи, якщо вони не передбачені чинним законодавством. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження. Документи, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів для проведення резервування найменування юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

 

Увага! Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів із дати надходження документів

 

У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом строку резервування. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про резервування найменування юридичної особи є датою резервування найменування юридичної особи. Якщо протягом строку резервування до Єдиного державного реєстру не буде внесено запис про державну реєстрацію юридичної особи або про державну реєстрацію змін до установчих документів, що пов'язані із зміною найменування юридичної особи відповідно до найменування, яке зарезервоване, запис про резервування найменування юридичної особи повинен бути виключений з Єдиного державного реєстру протягом наступного робочого дня після закінчення строку резервування. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстр протягом певного строку, видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. Плата за проведення резервування найменування юридичної особи в такому випадку не повертається.

 

Увага! За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

Кошти, які одержані за резервування найменування юридичної особи, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру. Документом, що підтверджує внесення плати за резервування найменування юридичної особи, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

6. Проводиться державна реєстрація майбутнього суб'єкта підприємництва на підставі Законів України: "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва" від 21.04.2011 р. № 3263-VI.

Державна реєстрація проводиться за принципом "одного вікна", роль якого виконує державний реєстратор.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

 

Увага! Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ним особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: - заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; - копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; - два примірники установчих документів; - документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

У разі, якщо проводиться резервування найменування юридичної особи, крім документів цих, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи. У випадках, що передбачені законом, крім документів, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження. Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду:

- документи, подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

- документи, які не відповідають вимогам;

- документи, подані не в повному обсязі.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи. Перевірка на відсутність підстав для відмови, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код замовника відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

 

Увага! Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису по проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Увага! Із 1 травня 2011 р. при реєстрації нових суб’єктів господарської діяльності їм перестали видавати свідоцтва про державну реєстрацію, на зміну яким прийшли виписки та витяги з держреєстру.

 

Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 р. № 9 зареєстрованим в Міністерстві юстиції Україну 28.10.2005 р. за № 1294/11574 (далі — Положення) визначено поняття "виписка"— це документ, що містить відомості про юридичну особу або фізичну особу — підприємця, яка подала запит про її видачу.

Витяг— це документ, що містить відомості про юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті (пункт 5 Положення).

Пунктом 2.2 Положення встановлено, що для отримання виписки з Єдиного державного реєстру запит подається державному реєстратору за місцезнаходженням або місцем проживання запитувача.

Відповідно до наказу Держкомпідприємництва «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2006 р. за № 165/12039, розмір плати за отримання витягуз Єдиного державного реєстру становить три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. За кожний аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата в розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Статтею 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» установлено, що за отримання випискиз Єдиного державного реєстру справляється платав розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Не справляється платаза отримання виписки з Єдиного державного реєстру при проведенні державної реєстрації фізичної особи — підприємця; зміні у відомостях про фізичну особу— підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі; припиненні підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за судовим рішенням про визнання фізичної особи — підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

У зв’язку з цим нововведенням, резонно виникає запитання, чи можуть суб'єкти господарювання, які пройшли держреєстрацію до 07.05.2011 p., як і раніше, підтверджувати свій статус копією свідоцтва про державну реєстрацію, чи тепер єдиний спосіб зробити це - пред'явити витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців?

Раніше, питання державної реєстрації суб’єктів господарювання були парафією Держкомпідприємництва. Створення Державної реєстраційної служби було передбачено Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010p. № 1085/2010 (див. «Податки та бухгалтерський. облік», 2010, № 101), у межах виконання якого 23.05.2011 р. на офіційному сайті Держкомпідприємництва з'явилася інформація про передачу Комітетом усіх своїх функцій з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Державній реєстраційній службі. Закон № 3205 не передбачає необхідності заміни свідоцтва про держреєстрацію на виписку або витяг з Єдиного держреєстру,а також не встановлює заборону та не обмежує строк використання суб'єктом господарювання свідоцтва про державну реєстрацію, яке в нього є.

Спрощення заняття підприємницькою діяльністю для суб'єктів господарювання, які тільки проходять держреєстрацію, не повинно призводити до погіршення становища тих, що вже діють. До того ж, вони не потрапили до переліку суб'єктів, які можуть отримати виписку або витяг з Єдиного держреєстру безоплатно(про що, власне, Державна реєстраційна служба також нагадує в листі, що коментується: за отримання виписки з Єдиного держреєстру сплачується 17 грн., за отримання витягу — 51 грн.). Це може свідчити про те, що законодавець виходив звідсутності необхідності отримання ними подібного документа, допускаючи можливість використання свідоцтва про держреєстрацію.Вимоги ж про надання виписки з Єдиного держреєстру поширюються лише на тих суб'єктів господарювання, які створені після 07.05.2011 p., або відомості про яких у Єдиному держреєстрі змінювалися після зазначеної дати. Про те, що ДПАУ займає аналогічну позицію, непрямо свідчив її лист від 17.05.2011 р. № 13663/7/29-1017. Як бачимо, Державна реєстраційна служба також підтримала такі висновки.

Однак, відстояти подібну точку зору на практиці буде вкрай складно. Формально з 07.05.2011 р. усі нормативно-правові акти, які раніше вимагали надання копії свідоцтва про держреєстрацію та до яких після набуття чинності Законом № 3205 було внесено зміни, висувають єдині вимоги до всіх суб'єктів господарювання (незалежно від дати їх держреєстрації) надавати виписку або витяг з Єдиного держреєстру.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Державна реєстрація юридичної особи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги