рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стадії складання бізнес-плану

Стадії складання бізнес-плану - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Бізнес-План Складається Із Взаємопов’Язаних Стадій, Серед Яких Виділяють: Поч...

Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих стадій, істотно впливають на якість і оперативність складання бізнес-плану, забезпечуючи таким чином ефективність планування в цілому.

Початкова стадія – починається з розробки загальної концепції, у межах якої здійснюється пошук підприємницької ідеї, вибирається сфера діяльності, обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу, приймається рішення щодо способу започаткування підприємницької діяльності.

Підготовча стадіямає свою логіку побудови, тобто послідовність кроків, певний набір функціональних дій, які визначають її суть і зміст, що дозволяє сформулювати структурно-логічну схему її протікання. Загалом, в рамках підготовчої стадії можна виділити такі ключові моменти:

- формування блоку інформаційних потреб;

- визначення місії підприємства ;

- оцінка впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства;

- внутрішній аналіз діяльності підприємства, визначення його сильних і слабких сторін;

- визначення цілей діяльності підприємства;

- аналіз стратегічних альтернатив і вибір адекватної до цілей стратегії підприємства.

Головні компоненти підготовчої стадії складання бізнес-плану представлені на рис. 6.5.

У рамках підготовчої стадії необхідно зібрати й опрацювати різноманітну інформацію, яка стосується предмету бізнесу. Власне, сам процес розроблення бізнес-плану починається з цієї роботи.

Механізм формування інформації для написання бізнес-плану включає: конкретизацію потреби в інформації (які саме дані потрібні, який вид інформації треба використовувати, які інформаційні ресурси задіяти); пошук джерел одержання інформації, а також опрацювання і систематизацію інформації. Таким чином, підприємство сформує свої інформаційні потреби на стадії підготовки бізнес-планування. В перспективі кожне підприємство, маючи практичний досвід в складанні бізнес-планів різного характеру і для різних цілей, для оперативного пошуку інформації та прискорення підготовчого періоду бізнес-планування може скласти схему управлінської (бізнесової) інформаційної системи із врахуванням зовнішніх джерел інформації, методів збору даних і їх зберігання, а також із врахуванням способів обробки інформації та одержання необхідних результатів.

 

 

 
 

 

 


Формування інформаційних потреб для написання бізнес-плану починається із конкретизації даних, групування їх на дефіцитну та легкодоступну інформацію, внутрішню та зовнішню. Функцію збору інформації виконують всі працівники, задіяні при написанні того чи іншого розділу бізнес-плану, що вимагає чіткої координації їх дій та узгодженого плану роботи. Очевидно, що дієвість та якість організаційного аспекту підготовчої стадії буде реалізована через оперативність формування інформаційних потреб і швидкість їх задоволення.

Менеджери та бізнесмени сьогодні вважають найпоширенішою інформацію від самих підприємств та про них (яку використовують у відповідних розділах бізнес-плану): прайс-аркуші, каталоги, бізнес-пропозиції, показники виробничо-фінансової діяльності та інші характеристики; аналіз галузей та маркетинг-інформацію, інформацію про приватизацію, науково-технічну інформацію, новини менеджменту та інформацію в сфері інвестицій, фінансово-кредитній системі. Однак, інформація про персоналії, банківську діяльність, бізнес-новини, є дефіцитною, що пояснюється її конфіденційністю, і дуже часто шляхи пошуку подібної інформації нормативно не врегульовані. В умовах ринкової економіки інформація стає дорогим товаром і не кожне підприємство має реальні можливості його придбати, тому дуже часто приходиться проявляти винахідливість і кмітливість в придбанні цінної для написання бізнес-плану інформації.

Джерела одержання інформації, як і її види, є надзвичайно різні, тому важливо вміло та в повному обсязі їх використати, пам’ятаючи, що одержання необхідної інформації – це також справа дорога.

Діапазон інформаційних потреб для написання бізнес-плану достатньо широкий, оскільки є основна інформація, яка стосується окремого об’єкту бізнес-плану, і додаткова, яка дозволяє змалювати цілісну картину підприємства на загальному фоні галузі, враховуючи зовнішнє середовище. Основна інформація включає: маркетингову, виробничу, фінансову, яка відображена в табл. 6.1.

 

Таблиця 6.1.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стадії складання бізнес-плану

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги