рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оцінка ризиків та страхування

Оцінка ризиків та страхування - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Цей Розділ Є Важливим Для Підприємства, Оскільки, Знання Можливих Ризиків Дас...

Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Для великих інвестиційних проектів необхідна ґрунтовна оцінка ризику із застосуванням спеціального математичного апарату теорії імовірності. Для простіших проектів достатньо використати експертний метод оцінки ризику. При цьому слід пам’ятати, що ризики є різного характеру та виду.

До основних видів ризиків належать:

- ринковий (відсутність перспектив розвитку ринку, підвищення рівня конкуренції в галузі);

- виробничий (збільшення тривалості чи вартості монтажно-будівельних робіт, недостатність виробничих потужностей, ресурсів, порушення виробничого циклу);

- фінансовий (можливість невиконання своїх фінансових зобов'язань перед інвесторами чи кредиторами через надмірне зростання обсягу залучених грошових ресурсів, зростання ставки відсотка по кредитах банку в зв'язку із зміною кон'юнктури грошового ринку);

- валютний (загроза втрат, пов'язаних із зміною курсів іноземних валют під час здійснення угод щодо їх купівлі-продажу);

- економічний (можливі зміни зовнішньоекономічних факторів);

- політичний (адміністративні обмеження господарської діяльності, несприятливі зміни в оподаткуванні чи в законодавстві);

- соціальний (зміна думки споживачів про підприємство чи його продукцію, нестача кваліфікованого персоналу, страйки працівників, непередбачувані соціальні програми);

- екологічний (можливість різних екологічних катастроф та лиха (пожеж, землетрусів, повеней тощо);

- інші (втрата чи пошкодження майна, рекет тощо).

Слід чітко усвідомлювати, що виключити ризик повністю неможливо. Тому основним завданням є управління ризиком, зведення його до прийнятних величин та мінімізації можливих збитків. У зв’язку з цим, насамперед складають програму нейтралізації та профілактики ризиків (табл. 6.4).

Ступінь ризику під час прийняття економічних рішень оцінюється очікуваними збитками, та імовірністю, з якою ці збитки можливі.

Таблиця 6.4.

Програма профілактики та нейтралізації ризиків (фрагмент)

Види ризиків Ступінь ризику Шляхи протидії
допусти-мий кри- тичний катастро-фічний
1. Загальноекономічний ризик       Диверсифікація діяльності Ефективне прогнозування та планування Розроблення гнучкої стратегії адаптації підприємства до ринку
2. Юридичний (законодавчо-правове поле)       Постійне відслідковування законодавства України і країн-партнерів
3. Зростання податків       Зниження витрат, пошук нових покупців Диверсифікація діяльності
4. Коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів       Проведення грамотного маркетингового дослідження Укладання довгострокових контрактів з чіткою фіксацією цін і серйозними штрафними санкціями Вибір і включення в умови договору механізму перерахунку валют Страхування валютних ризиків Ефективна цінова політика із врахуванням "запасу міцності" по ціні
5. Неправильний вибір ринків збуту       Детальна ідентифікація всіх можливих споживачів, проведення сегментації ринку, визначення цільового ринку та аналіз відповідності цілей підприємства можливостям сегменту Рекламування продукту Створення мережі торгових представників Формування власної дилерської мережі Ефективна політика підтримки продукції підприємства Вибір раціональної стратегії збуту Розроблення системи добору, підготовки та стимулювання працівників служби збуту  
6. Зростання виробництва у конкурентів       Диверсифікація діяльності Посилення рекламної діяльності Ефективна цінова і збутова політики Зниження витрат Пошук нових сегментів ринку Оновлення продукції
7. Дії конкурентів       Проведення порівняльного аналізу ринкових стратегій найближчих конкурентів
8. Непередбачувані витрати       Складання гнучких кошторисів із песимістичними оцінками Відслідковування сплати штрафних санкцій Управління витратами Зменшення накладних витрат – програма заходів Створення резервного фонду
9. Збій поставок матеріальних ресурсів, невиконання договорів постачання матеріальних ресурсів       Вивчення альтернативних джерел постачання Впровадження системи оперативного маневрування ресурсів Оцінка взаємозамінних ресурсів Формування необхідного обсягу запасів сировини, матеріалів і комплектувальних виробів Впровадження контролю дисципліни постачання Оцінка надійності і репутації постачальників до моменту укладання контракту Обумовлення в договорі постачання штрафних санкцій за невиконання договору
10. Фінансовий ризик, в т.. ч., зв'язаний із пасивністю капіталу       Постійне відслідковування фінансової стійкості підприємства Правильне визначення потреби в фінансових ресурсах і джерел їх покриття Оцінка можливостей нарощування обсягів продажу Своєчасне поповнення потреби в обігових коштах Постійний контроль за надходженням платежів від контрагентів Співставлення поточних зобов'язань і активів Правильне управління фінансами, своєчасне розміщення пасивних засобів у прибуткові проекти
11. Помилки менеджерів       Строга система контролю Система стимулювання та санкцій
12. Морально-психологічні аспекти праці: незадоволення працівників, нездоровий психологічний клімат в колективі       Добре продумані та ефективні соціально-економічні програми дня працівників Створення сприятливої психологічної, атмосфери Посилення мотиваційних аспектів праці
13. Екологічний ризик   .   Використання альтернативних безвідходних технологій Врахування "запасу міцності" із екології Впровадження заходів екологічної безпеки Проведення консультацій з питань екології із відповідними службами та владними структурами Ознайомлення із прогресивними технологіями в світовій практиці Контроль за екологічною безпекою
14. Інші види ризиків       Заходи розробляються залежно від чинника ризику

 

Для ідентифікації та аналізу можливих ризиків на практиці використовується апарат теорії чутливості. "Чутливість" як економічна категорія відображає взаємозв'язок зміни прогнозованого параметра проекту (майбутні витрати, надходження, процентні ставки, величина запасів, податкові ставки, величина інвестицій тощо) із ступенем привабливості проекту. Аналіз чутливості дає інформацію щодо:

а) максимально можливої похибки у визначенні досліджуваного параметра проекту;

б) ефекту впливу зміни даного параметру на привабливість проекту.

У цьому ж розділі бізнес-плану необхідно розглянути способи зниження (оптимізації) ризику, які за своїм характером можуть бути: зовнішніми або внутрішніми, а за часовим проміжком – оперативні та стратегічні.

У бізнес-плані необхідно описати способи зниження ризику, які за своїм характером є зовнішніми або внутрішніми, а за часовим проміжком – оперативні та стратегічні.

До зовнішніх способів належить, по-перше, розподіл ризику, тобто, передача частини ризиків партнерам, які матимуть змогу контролювати той чи інший вид ризику, а також хеджування, по-друге, зовнішнє страхування ризику, тобто, передача певних ризиків страховій компанії.

Внутрішні способи зниження ризику є досить різноманітні і включають в себе: лімітування, диверсифікацію, самострахування, здобуття додаткової інформації, введення посади менеджера з ризику, використання в практиці складання бізнес-плану оперативних методів аналізу, зокрема, АВС-аналіз, аналіз в точці беззбитковості, ХУZ-аналіз.

Способи зниження ризику відображені в табл. 6.5.

Таблиця 6.5.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оцінка ризиків та страхування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги