рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Ліцензування Й Патентування Певних Видів Господарської Діяльності Є Засобом Д...

Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання.

Правові засади ліцензування та патентування певних видів господарської діяльності визначаються виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених Господарським Кодексом України. (рис. 2.3).

 
 

 


Ліцензуванню підлягають види підприємницької діяльності, які можна об'єднати у чотири групи.

Контроль за дотриманням законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціальний інститут – експертно-апеляційна рада, склад якої формує Держкомітет із питань регуляторної політики та підприємництва, а затверджує Кабінет Міністрів України.

 

 

 


Порядок ліцензування здійснюється на основі Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 21.10.2000 року.

Чинний закон "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 (далі – Закон) створив правову базу ліцензування, процес якого відбувається кількома етапами:

Перший етап процедури ліцензування - звернення суб'єкта господарювання до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії. Іншими словами, це ініціювання процедури ліцензування, тобто добровільне волевиявлення суб'єкта господарювання. Регламентація цього етапу здійснюється Законом стосовно форми заяви, даних, що містяться в ній, а також документів, що додаються до заяви.

Таким чином, для початку процедури ліцензування достатньо здійснення дій одним учасником ліцензійних відносин - суб'єктом господарювання. Закон не вимагає на цьому етапі видання яких-небудь актів із боку органу ліцензування.

Згідно зі ст. 10 Закону суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноваженого ним органу чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, крім документів, передбачених ч. 5 ст. 10 Закону.

Другий етап процедури ліцензування - розгляд заяви та прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі.

Згідно з ч. 8 ст. 10 Закону заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, що розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 11 Закону регламентує прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.

 

Увага! Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів із дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності

 

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного -рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підстави відмови у видачі ліцензії конкретизовані у відомчих нормативно-правових актах, де вони визначені по-різному. Щоб уникнути різночитань і відомчого суб'єктивного підходу, необхідно орієнтуватися на вичерпний перелік підстав відмови у видачі ліцензії, передбачений у ст. 11 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

Увага! Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: - недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії; - невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії

 

На цьому етапі може бути додаткова стадія - проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів.

У статті 12 Закону визначені особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів. З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів ліцензування видів господарської діяльності .провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів. Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій установлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами України.

Третій етап - видача ліцензії, яка засвідчує, що суб'єкт господарювання здобуває статус ліцензіата.

Стаття 13 Закону визначає відомості, які містить ліцензія. На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20.11.2000 р. № 1719 затверджено зразок бланка ліцензії єдиного зразка та його опис. Наказом Держкомпідприємництва України від 04.12.2000 р. 67 затверджено Інструкцію про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного зразка, а наказом Держкомпідприємництва України від 18.12.2000 р. № 78 затверджено Інструкцію про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку й звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка.

Видачу ліцензії регламентує ст. 14 Закону, згідно з якою орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів із дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

 
 

 


Постановою КМУ від 20.102011р.№ 1059 внесено зміни до урядової постанови «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу від 29.11.2000 р. № 1755. Змінами уточнено, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності , визначених у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-ІІ , є необмеженим.

Проте обмежується п’ятьма роками строк дії ліцензії на такі види господарської діяльності:

- виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;

- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

- збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

--транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових і чорних металів;

- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами і постачання теплової енергії

Згідно зі ст. 15 Закону за видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за ліцензію - це разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

У постанові Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри й порядок зарахування плати за її видачу" встановлено, що плата за видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (крім видів господарської діяльності, зазначених у пунктах 3 і 4 цієї постанови) справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Стягнення будь-яких інших відрахувань із суб'єкта господарювання заборонено. Згідно з Указом Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.1998 р. № 817 органи, що видають ліцензії на певні види підприємницької діяльності, як умову видачі ліцензій не можуть висувати відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб.

 

Увага! Процедура ліцензування може включати деякі факультативні етапи, як переоформлення ліцензії; зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; видача дубліката ліцензії.

 

 

Згідно зі ст. 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

- зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного у ст. 9 Закону.

Стаття 17 Закону регламентує обов'язки ліцензіата в разі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Згідно зі ст. 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії та пошкодження ліцензії.

 

Увага! Діяльність у зв'язку з виготовленням, реалізацією наркотичних засобів, психотропних речовин, військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у т. ч. з їх космічними запусками, може здійснюватися тільки державними підприємствами.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги