рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аерація

Аерація - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Аерацію В Схемах Очищення Виробничих Стічних Вод Застосовують...

 

Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування в усереджувачах і змішувачах, подача кисню при біологічному очищенні і хімічному окислюванні домішок стічних вод.

Аерацію здійснюють декількома способами:

* продувкою стічної рідини повітрям (барботаж);

* розбризкуванням води в спеціальних басейнах;

* розбризкуванням води в градирнях і спеціальних дегазаторах з насадкою;

* обдуванням повітрям поверхні рідини.

При видаленні з води токсичних газів, наприклад, сірководню застосовують дегазатори закритого типу, що дозволяють направляти забруднене повітря на газоочищення. Конструкція барботажного дегазатора закритого типу приведена на мал.28. Барботаж здійснюється через дисковий перфорований аератор. Положенням вузла “А” визначається рівень стічної рідини в дегазаторі. Барометричний бачок відіграє роль гідравлічного затвора і дозволяє проводити дегазацію під вакуумом.

1. Подача сточных вод; 2. Подача воздуха; 3. Отвод очищенных сточных вод; 4. Отвод загрязненного воздуха на газоочистку; 5. Аэратор; 6. Барометрический бачок; 7. Каплеуловитель.

Рис.28. Барботажный дегазатор.

Конструкція насадочного дегазатора зображена на мал.29. Як насадку в даній конструкції використовуються керамічні кільця. Дегазатори закритого типу застосовують для очищення стічних вод, що не містять у своєму складі жири і нафтопродукти, з концентрацією зважених речовин до 80-100мг/л. У противному випадку варто застосовувати дегазатори відкритого типу. У конструктивному відношенні такі дегазатори виконуються по типі усереджувачів чи аеротенків-смішувачів.

 

мал.29. Насадочний дегазатор.

 

1.Подача стічних вод; 2.Відвід очищених стічних вод; 3.Подача повітря; 4.Відвід забрудненого повітря; 5.Розподільна тарілка.

 

Кількість газу, що виділився зі стічних вод, при аерації дорівнює:

У насадочних дегазаторах

G = ,

k - коефіцієнт десорбції;

F - площа поверхні роздягнула фаз;

t - тривалість аерації;

- рушійна сила процесу десорбції.

;

СН - концентрація розчиненого газу в стічній воді, що надходить у дегазатор;

СК - концентрація розчиненого газу в стічній воді вихідної з дегазатора.

У барботажних дегазаторах

G = , де

kОБ - об'ємний коефіцієнт десорбції;

V - обсяг дегазатора.

Коефіцієнт десорбції залежить від великої кількості факторів: навантаження на дегазатор, інтенсивності аерації, питомої витрати повітря, крупності пухирців повітря, лінійних розмірів дегазатора й аератора, виду газу, температури і т.д. Тому при розрахунку дегазаторів для коефіцієнта десорбції користаються експериментальними даними, отриманими на аналогічних дегазаторах.

З іншої сторони кількість газу, що виділився, при аерації дорівнює:

G = (СН-СК)Q. t, де

Q - витрата стічних вод.

З огляду на вище приведені залежності визначають або площа поверхні насадки, або обсяг дегазатора і по цим даним вибирають конструкцію і кількість дегазаторів. Іноді користування цими формулами буває важко через відсутність даних за коефіцієнтами десорбції. У цьому випадку можна використовувати експериментальні дані по питомій витраті повітря в м3 на кг газу, що видаляється, інтенсивністю аерації в м3 на 1м2 водяного дзеркала в годину і глибини дегазатора, що рекомендується.

По питомій витраті повітря можна визначити загальна витрата повітря:

, де

-питома витрата повітря (для різних газів може досягати 50-300м3/кг).

Питома витрата повітря залежить від концентрації розчиненого газу, збільшуючись зі зменшенням концентрації. Тому за розрахункову питому витрату приймають питома витрата, віднесена до середньої концентрації, РСР = (СНК)/2.

Значення інтенсивності аерації дає можливість визначити конструктивні параметри дегазатора (площа, обсяг) і тривалість аерації:

 

; ; , де

F - площа дегазатора;

J - інтенсивність аерації;

Н - глибина дегазатора (2-4м).

 

ЛЕКЦІЯ 14

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аерація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги