рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія, її сутність, особливості та функції

Філософія, її сутність, особливості та функції - раздел Философия, Авторський Колектив: Буслинський В. А., Доктор Філософських Наук, Професо...

Авторський колектив:
Буслинський В. А., доктор філософських наук, професор;
Скрипка П. І., кандидат філософських наук, професор;
Алексєєв В. Ю., кандидат філософських наук, доцент;
Кусок Л. М., кандидат історичних наук, доцент.
Даний посібник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання філософії авторами у вищих навчальних закладах України, зокрема в Київському інституті “Слов’янський Університет”. Здійснена спроба дати ґрунтовне, всебічне уявлення про особливості філософського знання, його гуманістичну, предметно-дійову сутність, роль у духовному житті суспільства. Велика увага приділяється розгляду напрямків світової і вітчизняної філософії, проблем людини і суспільства, діалектики, соціально-практичної природи пізнання, культури, ціннісних орієнтацій людства на зламі тисячоліть. Перевагою посібника є те, що складні філософські проблеми з’ясовуються в ньому доступно, в чіткій і виразній формі.
Розраховано на студентів та аспірантів вищих закладів освіти, а також широке коло читачів.

Тема 1. Філософія, її сутність, особливості та функції
Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості. Особливості філософського знання. Предмет філософії. Альтернативні способи осмислення проблем буття. Діалектика і метафізика. Філософія і світогляд. Філософія і наука. Філософія і релігія. Філософія і право. Функції філософії.

Тема 2. Історичний розвиток світової філософії
2.1. Антична філософія.
2.2. Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст.).
2.3. Філософія епохи Відродження (XV – XVI ст.).
2.4. Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.).
2.5. Німецька класична філософія (XVIII – XIX ст.).
2.6. Марксистська філософія.
2.7. Основні напрямки сучасної світової філософії.
2.8. Основні риси української філософії.

Тема 3. Філософське вчення про буття (онтологія)
3.1 Філософське усвідомлення світу, його сутність та проблеми
3.2 Діалектика та її альтернативи

Тема 4. Специфіка людського буття (філософська антропологія)

Тема 5. Свідомість як людський феномен
Проблема свідомості з точки зору науки і філософії. Про дві концепції щодо розгляду проблем свідомості. Генезис форм відображення на різних рівнях розвитку матерії. Свідомість і психіка. Свідомість і мислення. Мислення і мова. Самосвідомість. Несвідоме. Підсвідоме. Структура свідомості.

Тема 6. Соціально-практична природа пізнання (гносеологія).
Сутність пізнавального процесу, його принципи та особливості. Поняття істини. Об’єктивна, абсолютна і відносна істини. Поняття практики. Структура практики. Практика як критерій істини. Абсолютність і відносність практики як критерія істини. Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Основні форми і методи наукового пізнання. Поняття конкретного і абстрактного на півнях емпірії і теорії.

Тема 7. Буття суспільства (соціальна філософія)
Поняття суспільства. Специфіка соціального пізнання. Соціальна філософія в системі суспільних наук. Природа як матеріальна передумова виникнення і розвитку суспільства. Біосфера і ноосфера. Природа як сукупність об’єктивних умов існування людства. Економічне життя суспільства. Матеріальне виробництво. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Сутність і наслідки НТР. Соціальне буття суспільства. Демографічна структура суспільства. Поселенська структура суспільства. Професійно-освітня структура суспільства. Соціально-класова структура суспільства. Етносоціальне буття суспільства. Політичне життя суспільства. Духовне життя суспільства. Структура духовного життя суспільства. Суспільна та індивідуальна свідомість. Структура суспільної свідомості.

Тема 8. Динаміка суспільного життя
8.1. Етносоціальне буття суспільства

Тема 9. Філософія культури
Поняття культури. Структура культури. Культура особистості. Функції культури. Культура і цивілізація. Традиції і новації в культурі.

Тема 10. Політичне життя суспільства
Держава як базовий інститут політичної системи. Держава та громадянське суспільство. Політичні партії в структурі політичної системи суспільства. Політична свідомість і культура як елемент політичної системи.


Тема 1. Філософія, її сутність, особливості та функції

Контрольні запитання 1. В чому полягають особливості філософського знання? 2. Як співвідносяться філософія і наука? 3. Що таке світогляд? 4. Які… Теми рефератів 1. Філософія як форма суспільної свідомості. 2. Предмет… Рекомендована література 1. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4-х томах, т. 1, М., 1976, стр. 66, 67, 68, 69, 71. 2.…

Тема 2. Історичний розвиток світової філософії 2.1. Антична філософія.

Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст.).

Філософія епохи Відродження (XV – XVI ст.).

Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.).

Німецька класична філософія (XVIII – XIX ст.).

Марксистська філософія.

Основні напрямки сучасної світової філософії.

Основні риси української філософії. 2.1. Антична філософія.

Ми повинні “... знову і знову повертатися у філософії, як в усіх багатьох інших галузях, до досягнень того маленького народу, універсальна… Кожному явищу матеріального і духовного світу об’єктивно притаманні внутрішні… 2.2. Філософія Середньовіччя (V – XV ст.)На зламі IV ст. нашої ери Римська імперія почала втрачати свою колишню…

Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.).

Ми приступаємо до вивчення одного з визначальних напрямків світової філософії, в основі якого лежить прагнення експериментального дослідження… * * * За часів Бекона, експеримент, досвід, вважався найважливішим методом вивчення природи. Була прийнята думка, що таке…

Марксистська філософія

Марксизм, котрий виник у 50-х роках ХІХ століття, є радикальною соціально-політичною, економічною і філософською концепцією, що увібрала в себе…

Основні напрямки сучасної світової філософії.

Філософію ХХ століття характеризують різноманітні школи, напрямки, течії, що є відображенням складності суспільного життя, його суперечливості. До… 2.8. Українська філософія. “Всіх наук сім’я всередині людини ховається, тут їх… З давніх-давен український народ був високорозвиненим етносом, про що свідчать висока трипільська культура. (Середина…

Тема 8. ДИНАМІКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.

ДЖЕРЕЛА САМОРОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Про джерела розвитку людського суспільства роздумували античні філософи, зокрема ПЛАТОН і АРИСТОТЕЛЬ, потім –… Поняття “рушійні сили розвитку суспільства” Рушійними силами розвитку… Суб’єкти суспільного розвитку Поняття “суб’єкт” (від лат. Subjectum – той, лежить знизу, що знаходиться в основі)…

– Конец работы –

Используемые теги: Тема, Філософія, сутність, Особливості, функції0.089

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія, її сутність, особливості та функції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Функції, їхні властивості і графіки. Тригонометричні функції. Показникова та логарифмічна функції
Міністерство освіти науки молоді і спорту України.. житомирський комерційний технікум..

Філософія, її походження, проблематика та функції
Рік.. віктор леонтійович петрушенко філософія навчальний посібник..

Сутність і функції грошей
План.. походження грошей.. види грошей функції грошей походження грошей..

Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств
Яке місце посідає категорія фінансовий менеджмент у співвідно шенні з поняттями управління управління фінансами Як спів відносяться.. Що зумовило виникнення фінансового менеджменту як окремої функції.. У чому полягає сутність фінансового менеджменту його необхідність і значення в умовах ринкової економіки..

Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
Тема організація управлінського обліку в системі контролінгу управлінський облік як вихідний елемент системи.. тема система планування та бюджетування на.. тема експертна діагностика фінансово господарського стану підприємства..

Філософія, її походження, проблематика та функції
Рік.. Віктор Леонтійович Петрушенко ФІЛОСОФІЯ Навчальний посібник..

Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції
Кафедра банківської та страхової справи.. рег.. конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит для студентів курсу..

Поняття і сутність менеджменту
Тема поняття і сутність менеджменту.. мета засвоїтиосновні властивості організації як об єкта управління еволюцію.. план..

Конспект лекцій по курсу історія економічних вчень тема 9. Кейнсіанство і його особливості в різних країнах
Кафедра економічної теорії.. конспект лекцій по курсу історія економічних вчень..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам