рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія права

Філософія права - раздел Философия, Філософія права Навчальний Посібник Юрінком Інтер — Редакція Наукової Та Н...

Навчальний посібник

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Відповідальна за випуск ТА. Яскажук

Редактор Г.В. Латник

Коректор ВЛ. Резкік

Комп'ютерний набір Л.М. Сисоєва

Комп'ютерна верстка Т.М. Виноградова

Художнє оформлення 0.0. Кротков

Підписано до друку 24.02.2000. Формат 84x108/32. Папір офсетний № 1. Гарн. Тайме. Друк офсетний.

Умови, друк. арк. 25,2. Обл.-вид. арк. 18,5.

Наклад 5000. Зам. № 0-58. Ціна договірна.

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром

СП "Юрінком Інтер". 04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6

(свідоцтво про реєстрацію № 07276 від 12.11.98.)

Віддруковано в АТ "Київська книжкова фабрика" 01054, Київ, вул. Воровського, 24

Філософія права:Навч. посіб. / О.О. Бандура, Ф56 С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.

І5ВМ 966-7784-06-1

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом кафедри філософії Національної академії внутрішніх справ України відповідно до програми курсу "Філософія права". У . посібнику подається визначення предмета філософії права, спів-ставляються різні погляди на предмет філософії права. Особлива увага приділяється методології та інструментарію філософії права, розкриваються її історичні типи крізь призму правової антропології та епістемології, право розглядається як продукт культурно-цивілізаційного процесу.

ББК 67.0я73

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

методологічної культури а отже і ефективності профе сійної діяльності.. філософія права це моральний осередок законодав ства Історія свідчить про те що розвиток проблеми пра вової..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія права
Навчальний посібник За загальною редакцією М.В. КОСТИЦЬКОГО, доктора юридичних наук, професора; Б.Ф. ЧМІЛЯ, кандидата філософських наук, доцента

І юридичного інституту
І5ВК 966-7784-06-1 © Колектив авторів, 2000 © Юрінком Інтер, 2000 Передмова Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм по

Контрольні запитання
ф Що таке світогляд? ф Які основні риси філософії? ф Які основні риси права? ф Які основні загальнолюдські цінності? ф Які проблем

Контрольні запитання
В чому полягають особливості предмета, методології та основних проблем філософії права? Розкрийте науковий та методологічний характер фі­лософії права. Чому виникає необхідність

Контрольні запитання
• Які вихідні положення філософсько-правових теорій позитивізму? • Які сутнісні особливості яіберально-індивідуаяісти-чного розуміння права і свобод особи? 4 На о

Контрольні запитання
• Що таке правова антропологія? 4 У чому полягає відмінність між соціологічним та ан­тропологічним підходами до особистості та її цін­ностей? • У чому полягає осо

Платт. Сочинения
Цю позицію прийняв і Арістотель, щоправда, дещо змістивши акцент. У трактаті "Топіка" він аналізував мето­дику побудови софізмів, із допомогою яких можна пере­могти опонента в дискусії, а

Контрольні запитання
ф Що таке правова епістемологія? ф Які пізнавальні процеси мають місце у праві? ф Які Ви можете назвати основні етапи правового піз­нання? ф Які В

Розділ V
Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права § 1. Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги