рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Контрольні запитання

Контрольні запитання - раздел Философия, Філософія права Ф Що Таке Правова Епістемологія? Ф Які Пізнавальні Процеси...

ф Що таке правова епістемологія?

ф Які пізнавальні процеси мають місце у праві?

ф Які Ви можете назвати основні етапи правового піз­нання?

ф Які Ви знаєте основні методи юридичного пізнання? ф Що є критерієм правової істини?

1 Неновский Н Право й ценности. - М., 1987. - С. 239. 330

Зміст

Передмова........................ З

Розділ І Вступ до філософії права. Предмет філософії права

§ 1. Сучасна дискусія про предмет філософії права .... 5

§ 2. Сутність філософського підходу до права...... 9

§ 3. Значення парадигми новітньої науки '

для розуміння права................. 11

§ 4. Право як засіб реалізації загальнолюдських

цінностей...................... 14

§ 5. Зв'язок права з державою та громадянським

суспільством.....................24

§ 6. Визначення предмета правової філософії.

Співвідношення філософії права з іншими

філософськими та юридичними дисциплінами .... 27 Контрольні запитання.................ЗО

Розділ II Методологія та інструментарій філософії права

§ 1. Філософія права як методологічна

дисципліна .....................31

§ 2. Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права..............39

§ 3. Філософська антропологія як універсальна

методологія правознавства.............. 56

§ 4. Системний аналіз у філософії права......... 67

4.1. Сутність системного аналізу у філософії права . . 68

4.2. Основні напрямки системного аналізу

у філософії права................74

Контрольні запитання.................87

Розділ III Історичні типи філософії права

Тема І. Філософсько-правові вчення у Західній

Європі в XV—XVIII ст................88

§ 1. Цілісність історичних типів філософії права.....88

§ 2. Філософсько-правова думка епохи відродження

і реформації..................... 90

2.1. Перша революція в суспільствознавстві —

Нікколо Макіавеллі ^.............. 90

2.2. Особливості праворозуміння Жана Бодена[^г ... 92

§ 3. Філософсько-правові погляди мислителів Нового

часу......................... 93

3.1. Теорія природного права Гуго Гроція ./ ^..... 94

3.2. Філософсько-правові позиції Т. Гоббса . <-< . . . . 96

3.3. Філософсько-правові погляди Джона Локка '. . . 101

3.4. Філософсько-правові ідеї Бенедикта (Баруха) Спінози .4................... 103

§ 4. Філософсько-правові концепції

західноєвропейського просвітництва XVIII ст..... 104

4.1. "Про дух законів" Шарля-Луї Монтеск'є <^'. . . . 104

4.2. Клод-Анрі Гельвецій............... 107

4.3. Уявлення про державу і право Жана-

Жака Руссо У.................. 108

4.4. Філософсько-правові погляди Чезаре Беккаріа . . 111 4.5 Філософсько-правові погляди Лейбніца $.,..... 114

Контрольні запитання................. 127

Тема II. Філософсько-правові вчення в Західній Європі

кінця XVIII — середини XIX ст............ 128

§ 1. Філософсько-правові позиції Іммануїла Канта л . . . 128 § 2. Теоретична концепція права

Йогана-Готліба Фіхте................ 135

§ 3. Філософсько-правові погляди Г.-В.-Ф. Гегеля . '. . . . 137

§ 4. Критична філософія права К. Маркса

і Ф. Енгельса .................... 145

§ 5. філософсько-правове вчення Ієремії Бентама.

Філософсько-правові погляди Джона-Стюарта Мілля . 151

§ 6. Історичні теорії права................ 154

6.1. Теорія права як прояв народного духу

в історії Фрідріха-Карла фон Савіньї....... 154

Контрольні запитання................. 157

Тема III. Філософія права XX століття.......... 159

§ 1. Загальна характеристика філософії права

XX століття..................... 159

§ 2. Неокантіанська філософія права........... 164

§ 3. Філософія права неогегельянства........... 169

§ 4. Новітня філософія права Німеччини в контексті

світової філософії права: ретроспективний погляд . . 174 § 5. Права людини в контексті зах^.чоєвропейського

права........................ 185

5.1. Поняття прав.................. 185

5.2. Ієрархічний порядок суспільства......... 186

5.3. Соціальна основа прав людини.......... 186

5.4. Форми громадянського суспільства........ 187

5.5. Генезис ідеї невід'ємних прав людини....... 189

5.6. "Природна людина" просвітників......... 190

5.7. Основоположні права людини.......... 191

5.8. Примат прав людини над законодавством..... 193

5.9. Міжнародні документи з прав людини...... 194

§ 6. Філософія права України.............. 195

Контрольні запитання................. 207

Розділ IV Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу

§ 1. Цивілізація як конкретно-історичне буття

культури ...................... 209

§ 2. Генезис уявлень про право і законність у процесі

становлення цивілізаційних основ суспільства .... 218

§ 3. Право, правова держава, громадянське суспільство

як досягнення цивілізації.............. 227

§ 4. Право і релігія, держава і церква .......... 238

4.1. Релігія і право як форми духу.......... 240

4.2. Релігійні витоки держави і права......... 245

4.3. Релігійні норми і право.............. 249

4.4. Церква в системі державно-правових режимів . . 257

4.5. Правовий режим церкви в Україні........ 261

Контрольні запитання................. 265

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

методологічної культури а отже і ефективності профе сійної діяльності.. філософія права це моральний осередок законодав ства Історія свідчить про те що розвиток проблеми пра вової..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Контрольні запитання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія права
Навчальний посібник За загальною редакцією М.В. КОСТИЦЬКОГО, доктора юридичних наук, професора; Б.Ф. ЧМІЛЯ, кандидата філософських наук, доцента

І юридичного інституту
І5ВК 966-7784-06-1 © Колектив авторів, 2000 © Юрінком Інтер, 2000 Передмова Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм по

Контрольні запитання
ф Що таке світогляд? ф Які основні риси філософії? ф Які основні риси права? ф Які основні загальнолюдські цінності? ф Які проблем

Контрольні запитання
В чому полягають особливості предмета, методології та основних проблем філософії права? Розкрийте науковий та методологічний характер фі­лософії права. Чому виникає необхідність

Контрольні запитання
• Які вихідні положення філософсько-правових теорій позитивізму? • Які сутнісні особливості яіберально-індивідуаяісти-чного розуміння права і свобод особи? 4 На о

Контрольні запитання
• Що таке правова антропологія? 4 У чому полягає відмінність між соціологічним та ан­тропологічним підходами до особистості та її цін­ностей? • У чому полягає осо

Платт. Сочинения
Цю позицію прийняв і Арістотель, щоправда, дещо змістивши акцент. У трактаті "Топіка" він аналізував мето­дику побудови софізмів, із допомогою яких можна пере­могти опонента в дискусії, а

Розділ V
Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права § 1. Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особ

Філософія права
Навчальний посібник Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури Відповідальна за випуск ТА. Яскажук Редактор Г.В. Латник

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги