рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Контрольні питання

Контрольні питання - раздел Философия, Конспект лекцій філософія 1. Проаналізуйте, Як В Ході Історичного Розвитку Різними Філософами Вирішувал...

1. Проаналізуйте, як в ході історичного розвитку різними філософами вирішувалась проблема пізнаваності світу.

2. Співставте аргументи представників емпіризму та раціоналізму.

3. Співставте основні концепції істини в сучасній філософії.

4. Проаналізуйте, чим обумовлена вимога конкретності істини і в чому полягає її суть.

5. Наведіть аргументацію на користь тези про пізнаваність світу.

6. Наведіть аргументи до тези, що шлях до істини в науці завжди супроводжується помилками.

7. Проаналізуйте специфіку та роль чуттєвого пізнання і його форми.

8. Проаналізуйте специфіку та роль раціонального пізнання і його форми.

 

 

Тема 15. Людина в світі і світ людини: філософська антропологія

 

План

1.Образ людини в історії філософії. Душа та тіло, біологічне та соціальне в людині.

2.Філософія особистості.

3.Структура та типи особистості.

 

Література

1. Социокультурный генезис личности: социально-философский анализ. – К.: Принт-Экспресс, 2002. – 360 с.

2. О смерти и бессмертии: Сборник / Сост. Гуревич П.С. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

3. Человек как философская проблема: Восток-Запад. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. – 279 с.

 

Основні поняття:

Аксіологія – вчення про цінності буття у світі.

Альтруїзм – принцип безкорисливого служіння, готовності до самопожертви.

Антропогенез – процес формування людини.

Соціогенез – процес становлення суспільства.

Антропосоціогенез – єдиний процес становлення суспільства й формування людини в умовах взаємозв’язку і взаємодії в системі суспільних відносин.

Безсмертя – форма існування людини або її душі після смерті.

Відчуження – стан деперсоніфікації людини й персоніфікації суспільних відносин, перетворення їх у ворожу силу, що панує над людиною.

Воля – стан людини, її здатність діяти у відповідності зі своїми інтересами й цілями; один з компонентів структури психіки людини, що визначає здатність до вибору мети діяльності й мобілізації зусиль для її здійснення.

Гуманізм – система поглядів, що визнають самоцінність людини.

Діяльність – форма активного відношення людини до світу, спосіб її буття.

Доля – зумовленість подій і вчинків, що, у свою чергу, обумовлюють буття людини.

Духовний світ людини – створений людиною ідеальний світ належного (бажаного), що співіснує паралельно з дійсним світом об’єктивної реальності.

Егоїзм – принцип життєвої орієнтації, заснований на мотивах своєкорисливості і любові тільки до самого себе.

Життя – особлива форма існування об’єктивної реальності, що закономірно виникає за певних умов і закономірно припиняє своє існування.

Імператив – загальнозначуще приписання.

Індивід – людина як одинична природна істота, представник виду Homo sapiens, продукт філогенетичного та онтогенетичного розвитку, єдності вродженого і набутого, носій індивідуально своєрідних рис (задатки, здібності тощо). Індивід – це окремо взята людина у своїй неповторності, часто є синонімом індивідуальності.

Космос – філософська характеристика світу як структурно організованого й упорядкованого цілого.

Культура – (від лат. cultura – обробка, виховання) – специфічний спосіб організації й розвитку людської життєдіяльності, представлений у процесі й результатах праці, у системі суспільних норм і установ, у матеріальних духовних цінностях; у сукупності відносин людей до природи, між собою й до самих себе.

Мета життя – поняття, що характеризує бажаний стан життя.

Мікрокосмос і макрокосмос – малий і великий світ. Іншими словами, людина і Всесвіт.

Ойкумена – заселений простір; єдність, взаємозв’язок і взаємодія природних умов і людського фактора.

Особистість – людина зі стійкою системою соціально значимих рис конкретного соціального утворення, характерний тип представника даного суспільства.

Парадигма – сукупність принципів (канон), що забезпечують успішне рішення проблемних ситуацій.

Права людини – визнана й гарантована можливість робити певні дії з волі й в особистих інтересах, висувати вимоги до інших осіб або соціальних установ, а також домагатися захисту своїх інтересів.

Сваволя – вільний, нічим не обмежений вибір і здійснення цілей людського буття.

Сенс життя – ціннісний світоглядний орієнтир людського буття.

Смерть – природний стан припинення існування організму, розпад його структури й призупинення обмінних процесів.

Совість – форма морального контролю, сполучена з емоційним переживанням.

Спосіб життя – поняття, що характеризує особливості повсякденного буття людини.

Стиль життя – поняття, що характеризує серію однопорядкових вчинків людини в її відношенні до світу.

Футурологія – сукупність уявлень про майбутнє людини й людства.

Цінність – сутність й умова повноцінного буття об’єкта; те, що провокує визнання.

Щастя – стан психологічного комфорту, досягнення гармонії у відносинах людини зі світом.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій філософія

Запорізький національний університет.. Міністерства освіти і науки.. Молоді та спорту України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Контрольні питання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теми лекцій
  Тема 1. Сенс та призначення філософії   План 1. Світогляд як духовно-практичний феномен. 2. Історичні типи світогляду. 3. Філософія

Контрольні питання
1. Визначте сутність міфу та специфіку міфологічного світогляду. 2. Особливості релігії як світогляду. 3. Походження, проблематика та особливості філософії як світогляду.

Контрольні питання
1. Які принципи класифікації систем індійської і китайської філософії? 2. У чому полягає специфіка світогляду Упанішад? 3. Які ідеї філософської доктрини буддизму сприяли її перет

Докласична антична філософія
Натурфілософія Мілетської школи. Виникла в VI ст. до н. е. в м. Мілеті, була одним з осередків іонійської філософської традиції. Основними представниками були Фалес (625–547 pp. до н. е.), А

Класична антична філософія
Філософія Сократа. Остаточне усвідомлення місця філософії у суспільстві було здійснене Сократом (469–399 pp. до н. е.). Він першим прийшов до висновку, що філософія – це діяльність щодо усві

Посткласична антична філософія
Давньогрецький скептицизм. У розвитку філософії після Арістотеля відбулися досить глибокі зміни, пов’язані з кризою демократичного суспільства, розповсюдженням диктаторських режимів у всьому

Формування середньовічної філософської парадигми
Філософська думка середніх віків формувалась в період зародження і розвитку феодальних відносин (V–XIV ст.), якщо антична філософія за своєю суттю була комсоцентрична (визначною реальністю для неї

Емпіризм філософії Нового часу
2.1. Френсіс Бекон.Філософія Френсіса Бекона (1561–1626 рр.) підкорена свідомій спробі формування науки та наукового пізнання. Трактат у вигляді проекту (який не був завершений пов

Раціоналізм філософії Нового часу
3.1. Рене Декарт.Рене Декарт (1596–1650 р.) знаменує сформованість філософії Нового часу. Найбільш відомими його творами є: “Правила для керування розуму”, “Міркування про метод”,

Контрольні питання
1. Проаналізуйте основні поняття кантівської теорії пізнання. 2. Прокоментуйте основні формулювання категоричного імперативу І. Канта. 3. Співставте філософські погляди Г. Гегеля

Контрольні питання
1. Прокоментуйте тлумачення поняття “свобода” у філософії екзистенціалізму. 2. Охарактеризуйте структуру внутрішнього світу особистості за З. Фрейдом. 3. Основна мета, досягнення

Контрольні питання
1. Проаналізуйте зміст категорії „буття”. 2. Розкрийте еволюцію філософських поглядів на матерію. 3. Визначте основні форми існування матеріального світу. 4. Проаналізуйт

Природа і сутність свідомості
План 1. Філософські вчення про дух, душу, свідомість. 2. Структура свідомості, самосвідомість та рефлексія. 3. Свідомість та мозок. Проблема ідеального. 4. Суспі

Образ людини в історії філософії. Душа та тіло, біологічне та соціальне в людині
Проблема людини являється відправною точкою та кінцевим пунктом всякої філософії. Це добре усвідомлювали ще античні філософи, які в гаслі “пізнай самого себе” виразили своє ставлення до проблеми лю

Контрольні питання
1. Якими чинниками, на Вашу думку, обумовлено розмаїття моделей людини в історії філософії? Аргументуйте свою відповідь. 2. Охарактеризуйте образ людини в античній філософії. 3. Д

Контрольні питання
1. Визначте основні концепції філософії історії. 2. В чому виявляється відмінність між історією, історіософією і філософією історії. 3. В чому, на Вашу думку, полягає смисл і спря

Контрольні питання
1. Розкрийте зміст поняття “глобальні проблеми сучасності”. 2. Чому глобальні проблеми виникли тільки в XX ст.? 3. Охарактеризуйте сучасні підходи до класифікації глобальних пробл

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги