рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА - раздел Философия, Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія» Програма Дисципліни «Філософія» Відповідає Навчальному Плану Підготовки Студе...

Програма дисципліни «Філософія» відповідає навчальному плану підготовки студентів з напрямів 0301 – соціально-політичні науки; напрям підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія; 6.130102 – соціальна робота, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Курс «Філософія» є необхідною складовою нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з напрямів Метою курсу є ознайомлення студентів з основними ідеями, 6.0030101 – соціологія; 6.030104 – політологія; 6.130102 – соціальна робота. проблемами та типами філософського мислення в минулому і в сучасності, а також набуття навичок аргументованого критичного мислення.

Курс «Філософія» викладається у І семестрі та розрахований на 15 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня; перший тиждень занять – лекційний). Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції – 30 год.; семінари – 26 год.) і самостійну роботу (52 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни – 106 (3 кредити ЄКТС). У лекціях здійснюється аналіз основних понять, ідей та підходів, які склалися в філософії протягом століть. Семінарські заняття спрямовано формування навичок читання та інтерпретації філософських текстів, критичного аналізу різних аспектів суспільного та особистого життя.

Курс «Філософія» є важливою складовою підготовки бакалаврів з напряму 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія; 6.130102 – соціальна робота до фахової діяльності в галузі освіти і соціально – політичних наук.

Вивчення курсу «Філософія» поглиблює знання і навички, набуті під час вивчення нормативних дисциплін циклу соціально-політичної підготовки – соціології, політології та соціальної роботи.

Він сприяє:

 

 • розумінню сутності філософії та її ролі в історії культури, специфіки взаємодії філософії з іншими формами духовного життя людства (релігією, наукою, мистецтвом тощо);
 • знанню основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів античності, європейського середньовіччя, Нового часу і сучасності;
 • ознайомленню з основними рисами вітчизняної філософської традиції;
 • розумінню сутності і специфіки міфологічних, релігійних, філософських та наукових картин світу;
 • опануванню основною проблематикою базових філософських дисциплін, їх концептуальною мовою;
 • формуванню уявлення про сутність людини, її свободу та її місце у світі;
 • оволодінню навичками філософського аналізу складних проблем соціально – політичного життя, глобальних процесів сьогодення;
 • вмінню аналізувати та інтерпретувати класичні та сучасні філософські тексти;

 

За результатами вивчення курсу «Філософія» студент повинен знати:

· базові поняття та проблеми філософії;

· Основні філософські дисципліни, розуміти їх специфіку;

· Основні етапи історичного розвитку філософії;

· Напрями розвитку сучасної філософії;

· відомих філософів, як минулого, так і сучасності, знати специфіку їхньої філософської позиції, а також внесок у розвиток філософської думки та культури;

 

Студент повинен вміти:

· читати та аналізувати філософські тексти: визначати основні поняття та проблеми, що характеризують позицію філософів минулого та сучасності;

· Самостійно формулювати ідею (ідеї) філософського тексту, відтворювати логіку міркувань або аргументації;

· Формулювати своє ставлення до філософських позицій мислителі минулого та сучасності;

· Ставити запитання та вносити свої пропозиції у процесі обговорення текстів та ідей філософів;

· Чітко та аргументовано висловлювати свою думку.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»

Національний університет києво могилянська академія.. Кафедра філософії та релігієзнавства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія доби Середньовіччя та Відродження
Особливості середньовічної філософії. Філософія і теологія. Теоцентризм і креаціонізм. Етапи розвитку середньовічної філософії. Патристика і схоластика. Блаженний Августин. Проблема співвідношення

Основні напрями філософії ХХ ст
Екзистенціалістська філософія та поняття екзистенції (С.К’єркегор, Г.Марсель, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю). Екзистенціальна ситуація: загубленість, тривога, страх, абсурд. Проблема автентичної сам

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
Основна: Августин Блаженный. Монологи / Августин Блаженний // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 45 – 50. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Читанка. – Кн

Пояснювальна записка
  Мета і завдання навчального курсу. Курс передбачає систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, спрямований на формування у студентів базовог

Тематичний план дисципліни
  Номер теми       Назва теми Кількість годин Лекції Семінари  

План лекційних занять
Заняття 1. Що таке філософія? (2 год.)   1. Філософія і буденне життя. 2. Виникнення філософії. Філософія і міф. 3. Філософія, світогляд та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги