рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

План лекційних занять

План лекційних занять - раздел Философия, Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія» Заняття 1. Що Таке Філософія? (2 Год.)   ...

Заняття 1. Що таке філософія? (2 год.)

 

1. Філософія і буденне життя.

2. Виникнення філософії. Філософія і міф.

3. Філософія, світогляд та ідеологія. Філософія і соціально – політичні науки.

4. Філософія як академічна наука: її дисциплінарна структура.

Література

Гильдебранд Д. Что такое философия? / Дітріх фон Гільдебранд. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 209 – 228, 285 – 344.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с. http://thales2002.narod.ru/zmneph.html

Ортега - й - Гассет X. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет - М., 1999. – С. 51 – 91. // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/ortega/wph.html .

Рорти Р. Философия и будуще / Ричард Рорти //Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 29 – 34. http://reed.in.ua/philosophy/225/1.php

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? / Хаймо Хофмайстер. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2006. – 448 с. http://bookre.org/reader?file=760973

Ясперс К. Введение в философию / Карл Ясперс. – Мн.: Пропилеи, 2000. - С.9 - 28. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/yasp/

Заняття 2. Свідомість, самосвідомість і мислення(2 год.)

 

1. Природа людської свідомості: самосвідомість і рефлексія.

2. Особливості людського мислення. Мислення і мова.

3. Закони мислення: логіка та її сучасні види.

4. Логічні підстави аргументації і критичного мислення.

Література

 

Альберт Х. Трактат о критическом разуме.- М., 2003.- С.88- 93, 105- 115. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/alb_trakt/index.php

Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски.- М. 2000.- С.201 – 227.

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание.- М.1980.- С.251-302.

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая.- М., 2001.

Лой А.Н. Проблема свідомості: історичність досвіду// Філософська і соціологічна думка.- 1992, №7.

Идеал, утопия и критическая рефлексия.- М., 1996.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема// Вопросы философии.- 1990 ,№ 10.

Стяжкин Н.И. Формування математической логики. – М., 1967.

Фейс Р. Модальная логика. – М., 1974.

Новиков П.С. Елементы математической логики. – М., 1973.

Івін О.А. Логіка.- К., 1996.

Рузавин Г.И. Логика и аргументация. – М., 1997.

Юнгер Ю.Г. Язык и мышление. – СПб., 2005.

Ricoeur P. MAIN TRENDS IN PHILOSOPHY.- N.Y.& L.,1979.

FUNDAMENTALS OF PHILOSOPHY ( Ed. by John Shand ).- L.,& N.Y.,2003.- P.64 -93.

 

Заняття 3. Буття: вступ до онтології (2 год.)

 

1. Концепт буття. Типологія сучасних онтологій.

2. Форми буття в сучасній філософській онтології.

3. Каузальність та детермінізм: їх класичні та некласичні типи.

4. Філософські пошуки принципів єдності світу: монізм, дуалізм і плюралізм.

5. Класичні та некласичні моделі руху, простору і часу. Принцип відносності.

Література

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Корет Э. Основы метафизики / Эмерих Корет. – К.: Тандем, 1998. – С. 9 – 22.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? / Хаймо Хофмайстер. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2006. – С. 5 – 50.

Заняття 4. Проблеми пізнання: вступ до епістемології та філософії науки (2 год.)

1. Філософія про сутність пізнання: догматизм, скептицизм, агностицизм та критицизм.

2. Наукове пізнання: види, способи та рівні наукового пізнання. Поняття наукового методу. Типологія наукових методів.

3. Істина як проблема в класичній та сучасній філософії.

4. Наукові революції.

5. Особливості соціальних і гуманітарних досліджень. Пізнання та свобода.

Література

 

Берлин И. Две концепции свободы / Исайя Берлин // Режим доступу: http://kant.narod.ru/berlin.htm

Бичко І.В., Табачковський В. Г., Горак А. І. та інші. Філософія. Курс лекцій / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, А. І. Горак. – К.: Либыдь, 1993. – С. 162 – 192 // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html

Бичко І. В., Бойченко І.В. Філософія. Підручник /І. В. Бичко, І. В. Бойченко, В. Г. Табачковський. – К.: Либідь, 2002. – С. 111 – 142.

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Ионас Г. Принцип відповідальності/ Ганс Йонас. – К.: Лібра, 2001. – С.7 – 45, 205 – 335.

Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века / С.Н, Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов // Режим доступу:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mar_FilXX_05.php

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания / Умберто Р. Матурана, Франсиско Х. Варела. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 182 – 220.

Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля / Жан-Поль Сартр // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/sartre/int.html

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Заняття 5. Проблема людини: вступ до філософської антропології (2 год.)

1. Проблема сутності людини та її історичні конотації.

2. Тіло, душа і дух людини: класичні та некласичні моделі.

3. Символічний і предметно – смисловий виміри людської природи.

4. Місце людини у Всесвіті як антропологічна проблема. Всесвіт і людський світ.

Література

 

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – С.112 – 119, 138 – 171

Ионас Г. Принцип відповідальності/ Ганс Йонас. – К.: Лібра, 2001. – С.7 – 45, 205 – 335.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Нанси Ж.-Л.. Ответственность за существование / Жан-Люк Нанси // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/intent/09nancy.html (Е – ресурс).

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Шелер М. Человек и история / Макс Шелер // Thesis. – 1993. – Вып. 3. // Режим доступу: http://igiti.hse.ru/data/987/313/1234/3_3_1Schel.pdf

Франк С.Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк.- М.: Республика,1992.- С.37 -146.

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. / Мишель Фуко. – К.: Дух и Литера, 1998. – С. 47 – 77.

Заняття 6. Проблеми людського існування (2 год.)

 1. Життєвий шлях людини. Людська екзистенція.
 2. «Я», «Інший», «Чужий»: можливості і межі діалогу.
 3. Людина в суспільстві. Проблемаіндивідуальної та колективної ідентичності.
 4. Проблема пошуків людиною сенсу свого буття.

 

Література

Ионас Г. Принцип відповідальності/ Ганс Йонас. – К.: Лібра, 2001. – С.7 – 45, 205 – 335.

Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / Фредерик Коплстон. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с.

Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Фредерик Коплстон // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/index.php

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века / С.Н, Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов // Режим доступу:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mar_FilXX_05.php

Нанси Ж.-Л.. Ответственность за существование / Жан-Люк Нанси // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/intent/09nancy.html (Е – ресурс).

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Заняття 7. Аксіологія: нарис теорії цінностей (2 год.)

1. Поняття цінності та норми.

2. Звичаєвість і мораль.

3. Право як цінність і як норма суспільного життя.

4. Естетичні цінності та судження смаку.

5. Прекрасне в житті і мистецтві. Модерне, авангардне та постмодерне мистецтво.

Література

Нанси Ж.-Л.. Ответственность за существование / Жан-Люк Нанси // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/intent/09nancy.html (Е – ресурс).

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Беньямін В. Мистецький твір у добу його технічної відтворюваності / Вальтер Беньямін / Пер. з нім. – Львів: Літопис, 2002. – С. 53 – 97.

Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного/ Ганс Георг Гадамер -М.: Искусство, 1991.- С. 9 – 42, 72 – 99.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій / В. С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. / Мишель Фуко. – К.: Дух и Литера, 1998. – С. 47 – 77.

Заняття 8. Проблеми суспільного буття: основні питання соціальної філософії (2 год.)

1. Суспільство як предмет філософського аналізу.

2. Соціальна система і свобода індивідів.

3. Права людини. Громадянська свобода.

4. Комунікація і солідарність як чинники суспільного буття.

 

Література

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – С.112 – 119, 138 – 171.

Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / Фредерик Коплстон. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – 335 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Тейлор Ч. Політика визнання / Чарлз Тейлор // Тейлор Ч. Мультикультуралізм і політика визнання. – К.: Альтерпрес, 2004. – С. 29 – 71.

Философия: dtv – atlas. – М.: Рыбари, 2002. – 268 с.

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Франк С.Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк.- М.: Республика,1992.- С.37 -146.

Заняття 9. Філософія історії і культури (2 год.)

1. Історія і «наука історії».

2. Історичність людського буття.

3. Дискретність і поступальність історії. Культура.

4. Сенс і спрямованість історії. Проблема визначення суспільно – історичного прогресу.

5. Соціальна еволюція і соціальна динаміка та революція.

Література

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – С. 250 – 259.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини / В.Г. Нестеренко. – Київ: Абрис, 1995. – С. 231 – 288.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Поппер К. Злиденність історицизму / Карл Поппер. – К.: Абрис, 1994. – 192 с.

Тейлор Ч. Політика визнання / Чарлз Тейлор // Тейлор Ч. Мультикультуралізм і політика визнання. – К.: Альтерпрес, 2004. – С. 29 – 71.

Шелер М. Человек и история / Макс Шелер // Thesis. – 1993. – Вып. 3. // Режим доступу: http://igiti.hse.ru/data/987/313/1234/3_3_1Schel.pdf

Ясперс К. Введение в философию / Карл Ясперс. – Мн.: Пропилеи, 2000. - С.98 – 111.

Заняття 10. Філософія в стародавньому світі (2 год.)

 

 1. Філософія в стародавньому Китаї та Індії.
 2. Етапи розвитку давньогрецької філософії.
 3. Основні філософські школи в Греції та Римі.

 

Література

Адо П. Появление понятия философствования / Пьер Адо // Адо П. Что такое античная философия / Пер с франц. // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ado/index.php

Асмус В.Ф. Историко-философские этюды / В.Ф. Асмус. – М.: Мысль, 1984. – 299 с. // Режим доступу: http://elenakosilova.narod.ru/studia2/asmus.htm

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Татаркевич В. Історія філософії / Владислав Татаркевич. – Львів: Свічадо, 2006. – 456 с. // Режим доступу: http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya (Рос. переклад)

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

 

Заняття 11. Філософія доби Середньовіччя і Відродження (2 год.)

 1. Загальна характеристика середньовічної філософії.
 2. Середньовічна патристика і схоластика: дискусія між номіналістами та реалістами.
 3. Основні філософські ідеї епохи Ренесансу.

Література

 

Адо П. Хритианство как философия откровения/ Пьер Адо // Адо П. Что такое античная философия? Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ado/index.php //

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии./Ф. Ч. Коплстон. – М.:Энигма,1997. – С.26 – 88. http://book-read.ru/libbook_99169.html

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Татаркевич В. Історія філософії / Владислав Татаркевич. – Львів: Свічадо, 2006. – 456 с. // Режим доступу: http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

Заняття 12. Філософія Нового часу (XVII – перш. полов. XIX ст.) (2 год.)

1. Раціоналізм та емпіризм в філософії XVII ст.

2. Основні ідеї філософії Просвітництва.

3. Німецька класична філософія: Кант, Фіхте, Шелінг, Гегель.

4. Філософський матеріалізм: Фейєрбаха, Бюхнер, Фохт, Молешот.

5. Українська філософія XVIIIст. Григорій Сковорода.

Література

Асмус В.Ф. Историко-философские этюды / В.Ф. Асмус. – М.: Мысль, 1984. – 299 с. // Режим доступу: http://elenakosilova.narod.ru/studia2/asmus.htm

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій / В. С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1996. – 286.

Гусєв В. Західна філософія Нового часу ХVII – ХVIII cт. / Валентин Гусєв. - К.: Либідь, 1998. – 367 с.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Фредерик Коплстон // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/index.php

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антиссери/ Т. 3. – СПб.: Пневма, 2002 – 880 с..

Татаркевич В. Історія філософії / Владислав Татаркевич. – Львів: Свічадо, 2006. – 456 с. // Режим доступу: http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya (Рос. переклад)

Заняття 13. Філософія у друг. полов. ХІХ – поч. ХХ ст. (2 год.)

1. Особливості некласичної філософії.

2. Марксизм: функція філософії і поняття суб’єкта.

3. Філософія життя: основні поняття.

4. Феноменологічна філософія та її метод.

Література

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Фредерик Коплстон // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/index.php

Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел // Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антиссери/ Т. 4. - ТОО ТК "Петрополис", 1997. – 880 с.

Татаркевич В. Історія філософії / Владислав Татаркевич. – Львів: Свічадо, 2006. – 456 с. // Режим доступу: http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya (Рос. переклад)

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

Заняття 14 – 15. Основні напрями філософії ХХ ст. (4 год.)

 

1. Філософія буття: неотомізм, Вайтхед, Гайдеггер, Гартман, Мерло-Понті.

2. Філософські ідеї психоаналізу.

3. Філософія пізнання: неопозитивізм, аналітична філософія і структуралізм.

4. Філософія людини: екзистенціалізм, персоналізм і феміністична філософія.

5. Основні філософські ідеї постмодернізму.

Література

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / Фредерик Коплстон. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Поппер К. Злиденність історицизму / Карл Поппер. – К.: Абрис, 1994. – 192 с.

Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел // Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антиссери/ Т. 4. - ТОО ТК "Петрополис", 1997. – 880 с.

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. / Мишель Фуко. – К.: Дух и Литера, 1998. – С. 47 – 77.

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»

Національний університет києво могилянська академія.. Кафедра філософії та релігієзнавства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: План лекційних занять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма дисципліни «Філософія» відповідає навчальному плану підготовки студентів з напрямів 0301 – соціально-політичні науки; напрям підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія; 6.13

Філософія доби Середньовіччя та Відродження
Особливості середньовічної філософії. Філософія і теологія. Теоцентризм і креаціонізм. Етапи розвитку середньовічної філософії. Патристика і схоластика. Блаженний Августин. Проблема співвідношення

Основні напрями філософії ХХ ст
Екзистенціалістська філософія та поняття екзистенції (С.К’єркегор, Г.Марсель, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю). Екзистенціальна ситуація: загубленість, тривога, страх, абсурд. Проблема автентичної сам

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
Основна: Августин Блаженный. Монологи / Августин Блаженний // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 45 – 50. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Читанка. – Кн

Пояснювальна записка
  Мета і завдання навчального курсу. Курс передбачає систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, спрямований на формування у студентів базовог

Тематичний план дисципліни
  Номер теми       Назва теми Кількість годин Лекції Семінари  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги