рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Література

Література - раздел Философия, Предмет вивчення філософії Методи і функції філософії   Надольний І.ф. Та Ін. Філософія: Навчальний Посібник. –...

 

 1. Надольний І.Ф. та ін. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 1997.
 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Каравела. – Львів: Новий світ – 2000, 2001.
 3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2001.
 4. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен-Львів, 1995.
 5. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993.
 6. Лосев А.Ф. Словарь античной мифологии. – М., 1995.
 7. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.
 8. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.
 9. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. – М., 1992.
 10. Ортега-и-Гасет Х. Что такое философия? – М., 1991.
 11. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. И дополн. – М., 2001.
 12. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для технических вузов. – М., 2000.
 13. Філософія: Курс лекцій. – К., 1994.
 14. Философия. Учебник / Под ред. В.Д. Губина. – М., 1997.
 15. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М.: Проспект, 1996.
 16. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.
 17. Фролов И.Т. и др. Введение в философии: Учебник для высших учебных заведений: в 2-х ч. – М.: Политиздат, 1989.
 18. Бойченко І.В. Філософія історії. – К.: Знання, 2000.
 19. Гордиенко А.Т. Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
 20. Горак Г.І. Філософія. – К.: Вілбор, 1997.
 21. Горлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків: Консул, 2000.
 22. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996.
 23. Жаров Л.В. Современная философия: Словарь и хрестоматия. – Ростов-на Дону: Феникс, 1996.
 24. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: Підручник. – К.: Либідь, 1994.
 25. Гурина М. Философия: Учебное пособие. – М.: Республика, 1998.
 26. Богута Й.Й. История философии в кратком изложении: перев. с чеш. – М.: Мысль, 1995.
 27. Мотрошилова Н.В., Руткевич А.М. История философии. Запад – Россия – Восток / книга 111 Философия Х1Х-ХХ ст. – М.: Греко-латинский кабинет, 1998.
 28. Гуревич П.С., Столяров В.И. Мир философии: в 2-х т. – М.: Политиздат, 1991.
 29. Никонова К.М. Семинарские занятия по философии. – М.: Высшая школа, 1991.
 30. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні. – К.: Вища школа, Знання, 1996.
 31. Радугин А.А. Философия. – М.: Центр, 1996.
 32. Старовойт І.С., Сілаєва Т.О. Філософія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 1996.
 33. Струк Й. Філософія: Курс лекцій. – К.: Інтас, 1995.
 34. Причепій Є.М. Філософія: Посібник. – К.: Академія, 2001.
 35. Кохановский В.П. Философия: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-на Дону: Феникс, 1995.
 36. Тарасенко М.Ф. Історія філософської України. – К.: Либідь, 1994.
 37. Бичко І.В. та ін. Філософія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993.
 38. Заїченко Г.А. та ін. Філософія: Підручник для вузів. – К.: Вища школа, 1995.
 39. Бублик С.А. Релігієзнавство – Київ. Юрінком Інтер. 1998.
 40. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підручник. Київ.1995
 41. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Київ “Освіта”. 1997
 42. Єришев А.А. Религиоведение. Учебное пособие. Киев. 1999.
 43. Головащенко. Біблієзнавство. Вступний курс. Київ “Либідь”. 2001.
 44. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”.
 45. Історія і теорія релігії та вільнодумства. /Під редакцією Заковича М.М. – К., 1996.
 46. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник //За редакцією Колодного А.М., Яроського П.Л. – К., 1999.
 47. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навчальний посібник у 3-х книгах. – К., 1994.
 48. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство. Курс лекцій. – К., 1996.
 49. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.
 50. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. / За ред. Колодного А., Лобовика Б. – К., 1996.
 51. Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К. 1996.
 52. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. / За ред. Б.Ломовика. – К., 1996.
 53. Історія Православної церкви в Україні. – К., 1997.
 54. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. – Дрогобич, 1990.
 55. Колодний В. Історія протестантизму в Україні. – Львів, 1995.
 56. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997.
 57. Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії православної церкви. У 2-х томах. – К., 1993.
 58. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О.Географія релігій. – К., 1998.
 59. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні. – К., 1993.
 60. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії. – К., 1998.

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник з дисципліни

“Основи філософських знань”

 

Розробка посібника з курсу “Основи філософських знань” для вищих учбових закладів І-ІІ рівнів акредитації – доцільна, особливо актуальна в даний час.

Посібник достатньо повно охоплює основні теми з навчальної дисципліни “Основи філософських знань”. Питання викладені ясно, чітко сформульовані, логічно послідовні.

Даний посібник дає можливість прищеплювати студентам навички самостійного поповнення знань, формувати у них творче мислення.

Посібник допомогає студентам зорієнтуватися в сучасній філософській проблематиці, окреслити напрями розуміння основних філософських питань.

Обсяг матеріалу у даному навчальному посібнику визначається навчальною програмою з дисципліни, регламентується робочим навчальним планом, забезпечується навчально-методичними засобами конкретної дисципліни: підручниками, монографіями, науковими статтями, методичними розробками, навчальними посібниками, конспектами лекцій тощо.

У моделюванні структури навчального процесу звертається увага на те, що велику роль у навчальному процесі відіграє індивідуальний підхід, творчість, особистість викладача.

Даний методичний посібник складено на високому методичному рівні з урахуванням інноваційних технологій та сучасних підходів до організації навчального процесу.

Посібник заслуговує на увагу, є доцільним при організації самостійної підготовки студента до здачі екзаменів, а також при підготовці до семінарів та здачі модулів.

Посібник з курсу філософії покликаний забезпечити високу світоглядну методологічну підготовку студентів, сформулювати їх філософську культуру як теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів. Мета посібника – допомогти студентам зорієнтуватися в сучасній філософській проблематиці. Окреслити напрями розуміння основних філософських питань в умовах інтеграції освітнього простору.

 

 

Рецензент Матвієнко В.М.,

заступник директора з

навчально-методичної

роботи, викладач вищої категорії,

викладач-методист. В.М. Матвієнко


 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник з дисципліни

“Основи філософських знань”

 

Демократизація суспільства гостро поставила питання розвитку активності, моральних цінностей, здібностей громадян. Успіх при вирішенні даних питань залежить від освіченості і виховання. Саме такі дисципліни, як філософія виховують покликання сформувати особистість з високим рівнем внутрішньої культури.

Вадливим аспектом при вивченні даної дисципліни є вивчення методики викладання. Інноваційні підходи передбачають одним з методів організацію самостійного навчання.

Єрохіна Н.М. розробила методичний посібник для організації самостійної підготовки до здачі іспитів з навчальної дисципліни “Основи філософських знань”. Даний посібник є однією з складових частин методичного комплексу з дисципліни.

Методичний посібник складений з урахуванням відповідних вимог та передових технологій викладання. Аналіз даного посібника показує високий професіоналізм і педагогічну майстерність викладача.

Актуалізуючи даний посібник необхідно відмітити:

Ø цілеспрямованість заняття полягає у визначенні мети: практичної, виховної, розвиваючої, загальноосвітньої; відповідність цілей заняття його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу заняття та етапу навчання;

Ø детально розроблена структура і зміст занять, врахована співвіднесеність їх послідовності і розподіл у часі з поставленими цілями.

Даний методичний посібник сприяє формуванню наукового світогляду, навичок самоконтролю, моральних цінностей, раціонального використання часу.

Методичний посібник випробуваний в групах Технолого-економічного коледжу і пропонується викладачам і студентам всіх спеціальностей навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

 

Рецензію розглянуто і схвалено

на засіданні предметної комісії

соціально-економічних дисциплін.

 

 

Протокол № від “____” _______________ 200_ р.

 

 

Голова комісії Г.М. Коренькова

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет вивчення філософії Методи і функції філософії

Вступ до дисципліни.. Філософіяпостає своєрідним випробуванням людського інтелекту щодо його можливостей Вона спирається на унікальні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Література

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія у питаннях і відповідях
1. Світогляд, як духовно-практичний феномен   Світогляд– сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі, підвалини людських взає

Онтологічна сторона основного питання філософії полягає в постанові і рішенні проблеми:що первинно – матерія або пізнання?
    Матеріалізм – ви

Суть ґносеологіїзі сторони основного питання: пізнаваний або не пізнаваний світ, що первинно в питанні пізнання?
         

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги