рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Философия, Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство Духовна Культура України На Зламі Тисячоліть Переживає Значні Зміни, Які Відо...

Духовна культура України на зламі тисячоліть переживає значні зміни, які відображають фундаментальні зрушення в суспільному житті. Навчальний посібник «Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство», розроблений та підготовлений на базі кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Слов`янського державного педагогічного університету групою науковців зі Слов`янська, Донецька, Києва, зорієнтований на найсучасніші вимоги кредитно-модульної системи оцінювання знань, підготовки кваліфікованих фахівців у сфері гуманітарного знання в межах трансформування української освіти до Болонського процесу. Навчальний посібник складено з урахуванням новітніх вимог Міністерства освіти і науки України, він містить 5 модулів: 2 модулі з філософії, 1- з логіки, 2 – з релігієзнавства.

Філософію можна визначити як вчення про загальні принципи буття, пізнання і відношення людини до світу. У цьому контексті, цілком слушним виглядає поєднання філософії із такими філософськими дисциплінами як логіка та релігієзнавство. На вивчення філософії, як базовій дисципліні відводиться два модулі, на вивчення логіки – один, релігієзнавства – два модулі.

Предмет філософії неодмінно включає в себе і розгляд питання про те, що таке сама філософія, вивчення її історії. Саме тому у першому модулі розглядаються важливі віхи в історії розвитку філософської думки. Показані її загальні та специфічні риси у філософії давнього світу, філософії Середньовіччя, філософії Відродження, Нового та Новітнього часу, сучасній філософії. У другому модулі розглянуті основи філософського розуміння світу, основні положенння соціальної філософії, показано значення філософії як теорії та методології пізнання, розкрито проблеми існування людини у світі.

У третьому модулі показано значення логіки як науки про закони та форми правильного мислення, конкретний зміст та логічна структура думки, поняття логічної форми, основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи. Міститься інформація про форми правильних міркувань та їх детермінованість законами логіки, істиність думки та формальна правильність міркувань, виникнення логіки як науки, поняття про діалектичну логіку та логіку формальну. Доводиться роль логіки у формуванні наукових переконань та в підвищені культури мислення.

Ґрунтовне вивчення релігії, - чи не найстарішої з поміж форм суспільної свідомості, - виступає актуальною потребою в сучасному плюралістичному світі. Матеріал з «Релігієзнавства» викладено в підручнику з урахуванням тісного взаємозв’язку самої дисципліни та її предмета вивчення з такими дисциплінами як «Філософія», «Логіка», тому що – всі вони мають справу з виявами, функціонуванням, станами людської свідомості, котра, не в останню чергу, детермінована релігійною вірою суб’єкта мислення. Ретельно розглянуті всі релігійні конфесії з позицій історизму, релігійної толерантності та гуманістичного пафосу в розумінні значення релігії для суспільного розвитку.

Посібник створено таким чином, щоб сприйняття і відтворення навчального матеріалу відбулось зрозумілим способом. Запропонована система перевірки знань дозволяє не тільки їх засвоювати, але й надає студентам можливості творчого самовираження через виконання практичних завдань, відповіді на тести, написання рефератів, тощо. До кожної теми додається також значний список рекомендованої літератури, в якому міститься велика кількість навчальних, наукових та інших видань.

З огляду на вище викладені міркування, студент, в ході ознайомлення з курсом, має не тільки оволодіти основними розділами знань з філософії, логіки та релігієзнавства, а також мати можливість через отриманні знання та вміння реалізувати свій творчий потенціал, сформуватися особистістю, котра виявлятиме високий рівень поваги до різноманітних релігійних вчень, , бути толерантною особистістю, налаштованою на конструктивний пошук взаємопорозуміння та взаємоповаги з іншими людьми, в кожній з яких, в першу чергу, бачитиме й поважатиме унікальну й неповторну особистість.

Посібник підготували: Передмова– канд. філос. наук, доц. зав. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозговий Л.І., філософіямодуль І: Тема 1.Мозговий Л.І.,ас.Лисоколенко Т.В; Тема 2. (2.1) - к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Алієва О.Г.; Тема 2. (2.2) – д.ф.н., проф. зав. кафедри філософії Донецького національного технічного університету Додонов Р.О.; Тема 2. (2.3) – д. ф.н., проф. кафедри історії філософії Київського національного університету ім.Т.Шевченка Бичко І.В.; Тема 3. - к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мартинов Р.С.; Тема 4(1). –ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Карпенко А.О.; Тема 4(2). – Карпенко А.О.; Тема 5. -к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Зубань Г.О.аспірант кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Дьяковська Г.О.; філософіямодуль ІІ: Тема 6.Алієва О.Г.; Тема 7. – к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозговий О.Л., ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Омелаєнко Г.Д.; Тема 8.-докт.філос.наук,проф.кафедри філософії Дніпропетровського національного університету Окороков В.Б.;Тема 9. -к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Скиртач В.М.; Тема 10. – к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Абизова Л.В.; Тема 11.Абизова Л.В. логікамодуль ІІІ: Тема 1. – к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мельник В.В.; Тема 2,3,4 -к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мартинов Р.С.; релігієзнавствомодуль ІV: Тема 1.Скиртач В.М.; Тема 2. - Мозговий Л.І., канд. філос. наук, доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Творіна О.Л., Тема 3. -д.ф.н., проф., заступник директора – керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України Колодний А.М., д.ф.н., проф. зав. відділом релігієзнавства Филипович Л.О.; Тема 4. - Мозговий Л.І., ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Творін Є.Б., Тема 5. - Алієва О.Г. релігієзнавствомодуль V: Тема 6. – к.ф.н., доц. кафедри філософі Донецького національного технічного університету Муза Д.Є.; Тема 7.Муза Д.Є.; Тема 8. - Романько О.В.; Тема 9.Мозговий Л.І., к.ф.н., асистент кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Соколова О.О.; Тема 10.Мозговий О.Л., Дьяковська Г.О.; Тема 11.Мозговий Л.І., Зубань Г.О.

ФІЛОСОФІЯ …………Тема 1.

Специфіка філософського знання і його роль у суспільстві

...Лише філософія, позаяк вона поширюється

на все доступне людському пізнанню, відрізняє

нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим

більше цивілізованіший та освіченіший, чим

більше в ньому філософствують; тому для держави

немає більшого блага, ніж мати істинних філософів.

Рене Декарт

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

Університет сучасних знань.. Слов янський державний педагогічний університет.. Кредитно модульний курс з філософії філософія логіка релігієзнавство..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-1445 від 18.06.08. Авторський колектив: Мозговий Л.І., Бичко І.В.,

Даосизм
Даосизм — філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Засновником даосизму — другої за значенням течії у філ

Тести до теми
І РІВЕНЬ 1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського. Автор розуміє «благодать» як: а)засадниче поняття християнського віровчення, яке було покладене в о

Енеза науки
2. Наукове пізнання, його специфіка й побудова. 3. Методологія наукового пізнання. 1. Наука – складний багатогранний феномен, як

Мал. 3.
Некласична наука кінця ХІХ – ХХ століття революційно змінила уявлення про час. Теорія відносності, теорія термодинаміки спростували класичну картину світу, побачивши час нелінійним, дискретним, зал

Загальна характеристика понять
За давньою усталеною традицією людство виділяє два основні джерела знання та пізнавального процесу: відчуття (або чуття) та мислення. Але їхня взаємодія у процесі пізнання вияв

Визначення понять
Визначенням,або дефініцією,називається логічна операція, що розкриває зміст поняття. Наприклад: «Студент – людина, яка навчається уВНЗ або технікумі». Поняття, змі

Загальна характеристика судження
Судження — це форма мислення, у якій щось стверджується чи заперечується в існуванні предметів або виражається зв'язок між предметом та його властивостями чи відношення між предмет

Загальна характеристика умовиводу
Умовивід — це форма мислення, у якій з одного чи кількох іс­тинних суджень на основі певних правил виводу виводять нове судження. Структура кожного

Римо- католицька церква (РКЦ)
Римо-католицька церква- друга за чисельністю парафій Католицька Церква в Україні; до неї належать католики латинського обряду. Україна від початків своєї християнізації зазнала впливу і Візантійськ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги