рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості - раздел Философия, Основи філософських знань   Методичні Рекомендації: РОзкрити Суть Понятт...

 

Методичні рекомендації: розкрити суть поняття "свідомість", концепції походження свідомості, з'ясувати, які чинники впливають на виникнення та функціонування свідомості. Показати структуру свідомості, розмежувати індивідуальну та суспільну свідомість, розкрити основні функції свідомості. Довести, що мова є прямим способом прояву свідомості.

У світі довкола нас немає нічого дивовижного і загадковішого за людський розум, інтелект, свідомість. Ідеальні, духовні явища, які на відміну від матеріальних існують тільки в головах людей як похідні від матеріальних, як результат їхнього відображення, становлять зміст свідомості. Вони знаходять свій вияв у мові і діяльності людини.

У історико-філософському процесі проблема свідомості набувала найрізноманітніших тлумачень. Ідеалізм вважає свідомість активним началом матерії. Внаслідок цього свідомість наділялась надприродним характером. Свідомості приписували самостійне існування. Така свідомість не мала ніякого відношення до мозку. Подібні тлумачення були звичайним продуктом фантастичного розуміння людської свідомості. Ідеалізм ставав на шлях її обожнювання.

Згідно з дуалізмом у світі завжди існували дві самостійні субстанції – матерія і свідомість, незалежні одна від одної. Свідомість і матерія є вічними. Відпадала необхідність вирішення питання про її походження.

Близькою до дуалістичного трактування свідомості є концепція Пєра Шардена. Він вважав, що в земній матерії була замкнута деяка маса елементарної свідомості, психічної енергії. Отже, свідомість так само первісна, як і матерія. Ніхто, у тому числі й наші предки, не помітив появи розуму на землі. Свідомість виникла «між двома індивідами»: на «точковому рівні» відбулась деяка «мутація від нуля до всього». Тому конкретний механізм розуму, свідомості осягнути неможливо…

Матеріалізм XVII-XVIII ст. розглядає свідомість як пізнавальний образ, як відображення світу в мозку людини, як функцію особливим чином організованої матерії. Матеріалісти намагались духовне вивести із матеріального як первісного, визначального щодо свідомості. Однак матеріалізм так і не зміг розкрити суспільну природу і активний характер свідомості. Однак свідомість так і не була осмислена як відображення зовнішнього світу, що виникає як наслідок активного перетворення світу в процесі суспільно-трудової діяльності.

Представник німецької класичної філософії Гегель виходив з того, що свідомість особи (суб’єктивний дух) необхідно пов’язана з об’єктом і визначається історичними умовами життя.

Велика заслуга у з’ясуванні природи свідомості належить позитивному знанню, яке збагачується в ХІХ-ХХ ст. досягненнями нейрофізіології (вченнями І.М.Сеченова, І.П.Павлова, та експериментальної психології (зв’язки елементів свідомості в працях Е.Вебера, В.Вундта, У. Джемса).

У марксистській концепції свідомість, по-перше, розглядається як функція головного мозку; по-друге, як необхідна сторона практичної діяльності людини. Вона виникає, функціонує, розвивається в процесі взаємодії людини з реальністю, на основі її чуттєво-практичної діяльності, суспільно-історичної практики. Відображаючи об’єктивний світ, свідомість де термінується природним і соціальним середовищем.

Питання про походження і сутність свідомості пов’язується з розвитком матерії, яка здатна саморухатись і саморозвиватись. Це дало зрозуміти природу свідомості як властивість високоорганізованої матерії, як вищу форму її атрибутивної властивості – відображення.

Проблема свідомості є однією з самих загадкових, що породжували і породжують численні спори і дискусії. Це зумовлене самою природою свідомості: воно не відповідає багатьом характеристикам об'єктивної реальності, що почуттєво сприймається. До свідомості не застосовні просторові характеристики; її не можна виміряти якимсь чином, кількісно виразити, відчувати або спостерігати; воно не володіє ні масою, ні енергією, ні формою в тому значенні, як це має місце по відношенню до фізичних об'єктів.

Постановка і розв'язання проблеми свідомості в філософії значною мірою визначаються розвитком природничих наук, що вивчають мозок, психіку і поведінку людини, що, звичайно, ніскільки не принижує ролі суспільних і гуманітарних наук у вивченні свідомості. Сучасна наука, використовуючи новітні експериментальні методи і теоретичні підходи, зробила значний крок вперед в розумінні природи психічної діяльності і закономірностей функціонування мозку, що складає природно науковий аналог філософської категорії свідомості. Це стосується, насамперед, осмислення субстрактної основи свідомості в її різних виявах, діалектики соціального і природно-біологічного, свідомого і несвідомого, можливості управляти психікою (свідомістю в широкому значенні слова) шляхом прямого впливу на певні структури мозку. Новітні наукові досягнення дозволили виявити і актуалізувати такі аспекту проблеми свідомості, які в минулому виключалися з сфери філософського аналізу.

Для філософії проблема свідомості важлива і тому, що ті або інші підходи до питання про суть свідомості, про характер її відношення до буття зачіпає початкові світоглядні і методологічні установки будь-якого філософського напряму. Природно, що підходи ці бувають різними, але завжди вони мають справу з єдиною проблемою: аналізом свідомості як специфічно людської форми регуляції взаємодії людини з дійсністю. Ця форма характеризується, передусім, виділенням людини як своєрідної реальності, як носія особливих способів взаємодії з навколишнім світом, включаючи управління ним. Конкретні вияви свідомості, її структуру, процеси і функції, що складають феноменологію духу (по Гегелю), вивчають науки: психологія і фізіологія - структуру психіки, залежність протікання психічних процесів від нейрофізіологічних, педагогіка і теорія виховання - процес соціалізації індивідуальної свідомості, соціологія і суспільна психологія - формування і функціонування суспільної свідомості в системі суспільних відносин, теорія пізнання - відображуючу, творче-перебудовчу і прогностичну функції свідомості, теорія управління - оперативну і комунікативну форми активності свідомості. Філософи всіх часів намагалися відповісти на питання, що ж така свідомість (мислення, розум, духовний світ, суб'єктивні переживання, внутрішній досвід і як воно пов'язане з навколишньою дійсністю і тілесною організацією людини). Розгляд відношення свідомості до зовнішнього світу складає зміст основного питання філософії, в пошуках відповіді на яке філософи розділилися на два протилежних табори. Релігійно-ідеалістичний погляд на свідомість зводився до абсолютного зіставлення душі (слова) тілесному початку, до пізнання її первинності, непізнаваності, даності від бога. Подібний погляд вперше розвинув Платон, який стверджував, що душа людини безсмертна, що зі смертю людини вона залишає її тіло і переноситься в замогильний світ. Антинауковий, ірраціональний погляд на «душевну» діяльність відстоює релігія і в наші дні. Глава католицької церкви отець Пій XII в своїй енцикліці «Про походження людини» (1950) стверджував, що душа людини була створена «з нічого» внаслідок єдиного божественного акту, в той час як його тіло пройшло відому еволюцію. У протилежність ідеалізму матеріалізм в рішенні основного питання філософії вийде з визнання первинність матерії і вторинності свідомості, розглядаючи останню як продукт високоорганізованої матерії. Вперше спробу пояснити душевні явища, виходячи з властивостей матерії, зробив Демокріт - основоположник атомізму і найбільший матеріаліст Стародавньої Греції. Він вважав, що душа людини складається з найдрібніших найбільш жвавих часток - атомів, які відділяються від предметів тонкими шарами, породжуючими у нас їх образи. Матеріалісти минулого настирливо шукали відповідь на питання про те, як з "не відчуваючої» матерії виникає матерія «що відчуває, мисляча, пізнаюча себе». Однак спроби науково пояснити цю проблему, яку англійський дослідник Е. Геккель відніс до числа «світових загадок», наштовхувалися на нерозвиненість наук про людину. Наукова психологія і фізіологія мозку аж до XIX в. знаходилися в зародковому стані. І хоч матеріалісти в принципі правильно вирішували основне питання філософії, вони не могли створити достовірно наукової теорії свідомості і показати вирішальну роль праці у виникненні свідомості Обмеживши розгляд свідомості індивідуально-особистим рівнем його вияву, домарксівський матеріалізм допускав тим самим принципову методологічну помилку в розв'язанні проблеми свідомості. Свідомість ним трактувалася як зверхісторична категорія, деяка імманентна, незмінна властивість розумності людини, а людина - як чисто природна істота (антропологічний підхід до людини у Фейєрбаха), у відриві від соціальних відносин і практичної діяльності. У протилежність цьому марксизм довів що людина виступає передусім носієм суспільних відносин, що його природно-біологічна життєдіяльність опосередковується через трудову діяльність. Свідомість з самого початку є продукт матеріального суспільного життя людей. Вирішальним чинником в формуванні свідомості людини з'явилися трудова діяльність, колективний спосіб життя, мова, що зробили можливим обмін знань і накопичення соціально - корисного досвіду. Центральним філософським питанням завжди було і залишається питання про відношення свідомості до буття, питання об включеність людини, що володіє свідомістю, в світ, про ті можливості, які надає людині свідомість, і про ту відповідальність, яку накладає свідомість на людину. Виходячи з матеріалістичної позиції примату буття над свідомістю, марксистська філософія аж ніяк не заперечує тієї принципової обставини, що спосіб буття людини в світі завжди передбачає свідомість, що людська діяльність «пронизана» свідомістю. Вторинність свідомості по відношенню до буття означає, що буття виступає як більш широка система, всередині якої свідомість є специфічною умовою, засобом, передумовою, «механізмом» вписування людини в цю цілісну систему буття. У контексті людської діяльності як цілісної системи свідомість є її необхідною умовою, передумовою, елементом. Таким чином, якщо вийти з розуміння людської реальності як діяльності, то вторинність людської свідомості по відношенню до людського буття виступає як вторинність елемента по відношенню до системи, вторинність умови і передумови по відношенню до цілісної структури діяльності.

Виходячи з принципу матеріальної єдності світу, органічної включеності людини в цілісність неживої і живої природи, діалектико-матеріалістична філософія розглядає свідомість як властивість високоорганізованої матерії. Звідси виникає необхідність прослідити генетичні джерела свідомості в тих формах організації матерії, які передують людині в процесі її еволюції. Найважливішою передумовою такого підходу є аналіз відображення як такої форми матеріальної взаємодії, на основі якій виникають психіка і свідомість. Ця матеріальна взаємодія передбачає формування відповідних тілесних органів, завдяки яким здійснюються процеси психіки і свідомості нервової системи і її найбільш високоорганізованого відділу - головного мозку. Однак визначальним чинником в розвитку цих тілесних органів відображення і свідомості є характер взаємовідносин носіїв відповідних форм відображення з навколишнім середовищем. Людина усвідомлює за допомогою мозку, але свідомість - не функція самого по собі ' Мозку, а функція певного, специфічного типу взаємовідношення суспільно розвиненої людини з світом. Цю специфіку філософія вбачає в практично-перетворюючій діяльності людей, організованих в певні співтовариства. Свідомість виступає як особлива форма відображення, регуляції і управління відношенням людей до навколишньої дійсності, до самих себе і своїх способів спілкування, які виникають і розвиваються на основі практично-перетворюючої діяльності. Воно не тільки відображає, але і творить світ. Свідомість з самого початку є суспільним продуктом. Воно виникає і розвивається тільки в спільній діяльності людей, в процесі їх праці і спілкування. Залучаючись до цих процесів, люди виробляють відповідні уявлення, установки, норми, які разом з їх емоційним забарвленням складають зміст свідомості як специфічної форми відображення. Цей зміст і закріпляється в їх індивідуальній психіці. Розвиток суспільно-виробничої практики, розподіл фізичної і розумової праці приводить до відособлення сфери виробництва свідомості і диференціацію його форм (наука, мистецтво, мораль і .З свідомістю в широкому значенні слова, звичайно, потрібно зв'язувати і уявлення про самосвідомість. Розвиток складних форм самосвідомості відбувається на досить пізніх етапах історії людської свідомості, де самосвідомість набуває відому самостійність. Однак зрозуміти її походження можна тільки на основі розгляду історії свідомості загалом.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи філософських знань

Хмельницького кооперативного торговельно економічного інституту.. Основи філософських знань..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пояснювальна записка
Навчальна програма вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» складена відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до ц

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специфіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських питань. Основне питання філос

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.Ск

Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
Діалектика як загальна теорія розвитку всього сущого. Прогрес і регрес. Принципи, закони і категорії діалектики. Принципи діалектики: загального зв’язку, загального розвитку, дете

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. Основні форми буття людини. Єдність

Тематичний план
№ п/п   Назва розділів і тем Кількість годин Усього Аудиторні заняття Самостійна робота

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специ­фіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських пи­тань. Основне питання філ

Основне питання філософії
3. Поняття світогляду, його складові та значення в житті людини. Типи та види світогляду 4. Свідомість як найвища форма відображення дійсності. Методичні

Суспільна природа свідомості
Властивість відображення матерії пройшло тривалу еволюцію: від відображення в неживій природі до біологічного відображення і від нього до соціального і кожний з цих етапів характеризується якісною

Структура свідомості
Досі термін «свідомість» вживався в широкому значенні для позначення інформаційного відображення на рівні соціальної форми руху матерії, взятої загалом. Його ж вживають і в більш вузькому значенні,

Ідеальність свідомості
Свідомість забезпечує життєдіяльність людини і суспільства в такій же мірі, як і матеріальне виробництво. Породжуючи світ ідеальних образів, світ особливих ідеальних об'єктів, свідомість дає можлив

Запитання для самоперевірки
1.Чому філософія є універсальною наукою? 2.В чому особливості предмета філософії? 3.Яку структуру має філософське знання? 4.Які функції виконує філософія? 5.Чому

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Класична німецька філософія. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення класичної німецької філософії
Методичні рекомендації: Пояснити, чому історія філософії починаються зі Сходу, хоч староіндійська філософія виникла практично одночасно з філософією Стародавньої Греції. Р

Запитання для самоперевірки
1.Назвіть найдавніші духовні джерела філософії Стародавньої Індії. 2.Які впливові духовні рухи передували виникненню філософії Стародавньої Індії? 3.Які староіндійські філософські

Атомізм (VI-IV ст. до н.е.)
Започаткували атомістичну філософію в античності Левкіп і Демокріт. Вони, обґрунтовуючи первоначала, вважали, що ними є атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антип

Гуманізм та натурфілософія доби Відродження. Класична німецька філософія. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва XVIII ст
  Методичні рекомендації: Дати загальну характеристику епохи Просвітництва, визначити головні проблеми, яким приділяється значна увага у філософії доби Просв

Класична німецька філософія
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює період духовно-інтелектуального розвитку. Її представниками є Еммануїл Кант (1724 – 1804),

Напрямки у філософії нового часу
Метафізика– вчення про найзагальніші види буття ( світ, Бог, душа ). Основне поняття метафізики – субстанція - те, що існує само по собі, незалежно ні від чого ( природа, а не Бог

Сучасна світова філософія
Позитивізм– напрям у філософії, представники якого єдиним джерелом істинного знання проголошували досвід, заперечуючи цінність знань теоретичного мислення. Ідеї позитивізм

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.

Запитання для самоперевірки
Назвіть загальні особливості української філософії. Охарактеризуйте вихідні ідеї та джерела філософської думки Київської Русі. Розкрийте вплив зв'язків Західної Європи ХY- ХYІст.

Філософські проблеми у творах мислителів Кирило-Мефодіївського товариства
2. Філософські ідеї Т. Шевченка. 3. Ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського.   Методичні рекомендації:

Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського братства
Соціально-гуманістичне звучання матеріалістичні тенденції отримали в ідеях, розроблених і запропонованих Кирило-Мефодіївським товариством. Основою програми товариства була ідея федеративного об’єдн

Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, М.Драгоманова, Л.Українки, М.Грушевського
І.Я.Франко.І.Я.Франко (1856 – 1916) – унікальна постать у вітчизняній культурі. Видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії. Ще на зорі комуністичного

Марксизм. Неомарксизм
2. Західноєвропейська філософія кінця XIX- поч. XX ст. 3. Проблема сутності й існування, відчуження й свободи, життя й смерті у філософії ХХст. Методичні рекомендації

Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. Неомарксизм
Філософія марксизму.До складу марксизму входять марксистська філософія, політична економія та «науковий комунізм». Ці складові взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Батьківщиною

Проблема сутності й існування у філософії екзистенціалізму
Однією з провідних течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її мі

Світ як всеохоплююча реальність. Проблема єдності світу
Через пізнання світу людина може пізнати саму себе. Світ – це єдність, цілісність, впорядкованість всього сущого. Наприклад, світ давніх людей - це певна сукупність знань, які утворилися н

Вимушена, відчужена діяльність. Практика і творчість. Рух і саморух. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху
Довести, що визначальною особливістю практики є її людинотворча спрямованість. Розкрити філософську природу творчості, філософської концепції творчості, показати зв'язок творчості з практикою. Дове

Запитання для самоперевірки
1.Що таке творчість? 2.Охарактеризуйте основні ідеї творчості у філософії різних історичних періодів. 3.У чому полягає специфіка розв'язання проблеми творчості в українській філос

Самостійна робота
Альтернативні концепції діалектики : Метафізика : а) Нове повністю відкидає старе, чи якось його затримує для свого подальшого розвитку. Р

Запитання для самоперевірки
1. Що таке пізнання? 2. Назвіть принципи пізнання. 3. Дайте характеристику основних видів пізнання. 4. Розкрийте суть взаємних впливів різних видів пізнання 5. Я

Концепція і теорія як форми наукового пізнання
Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, закономірності дійсності і спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення

Роль досвіду у науковому та поза науковому пізнанні
Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо з практики, зберігаючи з нею найтісніший зв'язок, який виявляється в тому, що отримане таким шляхом знання є ніби діяльною моделлю об'єкта. На досві

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно-тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціаль

Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини
2. Мова як феномен життєдіяльності і культури. 3. Соціум як історія людської життєдіяльності 4. Людина як суб'єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське бу

Єдність сфер людської життєдіяльності (матеріальної, соціально-політичної, духовної, культурно-побутової)
Особистість діє відповідно до своїх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, характеру і змісту своєї життєвої позиції та вимог соціальних норм. Основні характеристики діяльності: її цілі, у

Реалізація способу життя людини як синтетична характеристика типових видів життєдіяльності людей в єдності з умовами життя суспільства
Нині саме життя висунуло на перший план завдання звільнення людини, яка все більше стає метою та вищою цінністю суспільного прогресу. Не випадково у центрі філософського осмислення дійсності стоїть

Запитання для самоперевірки
2. Що таке філософська антропологія? 3. Назвіть основні філософські концепції походження людини. 4. Як Ви розумієте поняття "соціум" і "соціальне"? .

Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності, можливі шляхи їх вирішення
Методичні рекомендації: Розкрити суть антропогенного фактора, що впливає на стійкість системи "суспільство - природа", довести, що суперечності між суспільством

Екологічна проблема
- глобальні зміни клімату; - виникнення парникового ефекту; - Зростання руйнівної сили ураганів, тропічних циклонів. Щорічно на Землі відбувається 10тис. повеней, зсувів грунту, з

Паливно-енергетична та сировинна проблема
- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля; - зростання енергоозброєності виробників: на ко

Самостійна робота
Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи «людина – наука – те6хнологія – суспільство» Передбачення майбутнього - це результат пізнавальної

Локальні релігії. Світові релігії
Первісні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія. Генетичний зв'язок ранніх та етнонаціональних релігій зі світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам). Локальні реліг

Самостійна робота. Походження, ідейні джерела буддизму
  Першою світовою релігією є буддизм (країни Південної і Південно-Східної Азії) – 360 млн. чол. (кожен 18 житель Землі )- Китай, Таїланд, Японія, В’єтнам, Корея, Шрі-Ланка. З

Запитання для самоперевірки
  1.Як Ви розумієте термін "локальні релігії"? 2.Які соціальні процеси вплинули на формування етнічних і регіональних релігій? 3.У чому полягали найпринцип

Іудаїзм
Одна з монотеїстичних національно-державних релігій стародавнього світу, поширена головним чином серед євреїв. Це перша релігія, яка безпосередньо продиктована Богом людям через свого пророка і вик

Індуїзм
На поч. н.е. в Кубанському царстві (Північна Індія) виникає буддизм. У V ст. в державі Гуптів (Індія) відбувається витіснення буддизму і відродження індуїзмі. Індуїзм в процесі свого відродження де

Основні віросповідні принципи ісламу як дуже впливової сили сучасного світу
Іслам (мусульманство, магометанство) – це наймолодша з трьох світових релігій. Він виник у VII ст., серед арабських племен Аравійського півострова і розповсюдився на Близькому та С

Виникнення протестантизму
3. Напрямки та релігійні течії ісламу, їх поширення в Україні 4.Релігія і церква в сучасній Україні. Найвпливовіші конфесії в Україні.   Методичні рекомендац

Католицизм
Найбільша течія християнства ( приблизно 1 млрд чол.. ) Розбіжності між католиками і православними: 1. Догмат про філіокве – про джерело походження духа Святого (католики - дух по

Протестантизм
Це третє відгалуження християнства, пов’язане з розколом всередині римо-католицької церкви (реформація). Реформація – це релігійний, соціокультурний і суспільно-політичний рух XYІ - XYІІ ст., що пр

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я
Православ’я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви у 1054 р. на Східну та Західну. Православ’я не має єдиного церковного це

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації католицизму
Католицизм (від гр. католикос – вселенський, всесвітній) існує від 1054 р. В світі є понад 1 млрд. католиків. Католики визнають Святе Письмо та Святий переказ як основне джерело віровчення. Католик

Запитання для самоперевірки
1. Проаналізуйте передумови розколів у християнстві? 2. Визначіть особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я, католицизму, протестантизму. 3. У що вірить п

Вільнодумство як вияв змін духовності
  Методичні рекомендації: Розкрити філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Показати , що у філософському значенні свобода совісті - це я

Свобода віросповідання та її правове регулювання в Україні
Свобода віросповідання – це законодавчо гарантоване право особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію, вільно змінювати свої релігійні уподоба

Свобода совісті як результат розвитку суспільства та її сутність
Свобода совісті– це особлива якісна визначеність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинник

Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення
Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні з особливою гостротою постали в др. пол. 80-х років ХХ ст. Перші кроки щодо демократизації суспільства спричинили нечувану

Запитання для самоперевірки
1. Як Ви розумієте термін "свобода совісті"? 2. Чи тотожні поняття "свобода совісті" та "свобода релігії"? 3. Як Закон України "Про свободу сові

Глосарій термінів
1. Фізис (з давньогрецької – природа) – у вихідному значенні те, що становить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, розширюється, поро

Список рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство:Підручник/ За ред. А, М. Колодного. - К.. 2000. 2. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. Москва, 2002. 3. Алексюк І.А. Логіка: Практичні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги