рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Суспільна природа свідомості

Суспільна природа свідомості - раздел Философия, Основи філософських знань Властивість Відображення Матерії Пройшло Тривалу Еволюцію: Від Відображення В...

Властивість відображення матерії пройшло тривалу еволюцію: від відображення в неживій природі до біологічного відображення і від нього до соціального і кожний з цих етапів характеризується якісною особливістю і не зводиться до попереднього. Біологічні передумови виникнення свідомості є необхідними, але недостатніми для формування того, що ми називаємо «мислячий дух». Переломним моментом в розвитку психіки, що передує становленню свідомості, став розрив рефлекторного кільця: відділення аналітико - синтетичної (відбивної) функції від рухомо-виконавчої (оперативної). Це лягло в основу формування у людини спеціального коркового механізму - другої сигнальної системи, яка працює за принципом затримки, а не моментального перекиду збудження з органів почуттів на робочі органи. Завдяки такому розділенню ускладнюються функції I сигнальної системи, все активніше відбувається підключення II сигнальної системи.

Основними біологічними передумовами переходу до свідомості як вищої форми відображення є людський мозок, вільні передні кінцівки в поєднанні з прямою ходою і особливий устрій гортані, придатної для членороздільної мови.

Людський мозок володіє далеко не вичерпаними можливостями переробки інформації. У його склад входить більше за 14 млрд. кліток, а кожна клітка має порядку 8 тис. контактів з іншими клітками, до того ж для «запису» і переробки інформації служать молекулярні перебудови всередині кліток мозку. Те, що саме мозок служить органом думки, доводиться зв'язком між органічними пошкодженнями мозку і порушенням свідомості і поведінки. Наприклад, при порушеннях в лобовій частці лівої півкулі головного мозку виникає агнозія: сприйняття предмета не порушене, але людина не розуміє, що вона бачить, не може правильно витлумачити сприйняте. Нормальний мозок первісної людини вже був готовий до переробки тієї інформації, яку має в своєму розпорядженні сучасне суспільство. Це доводиться тими випадками, коли дитина, взята з племені, що знаходиться на рівні кам'яного віку, і вихована в сучасному суспільстві, стає його повноцінним членом і може добитися значних успіхів в науці, мистецтві і т. д. В той же час мозок шимпанзе такий, що, виховуючи їх малюків так само, як дітей, дослідники наштовхуються на певний бар'єр, далі якого не вдається досягнути людського рівня.

Психіка тварин настільки відрізняється від свідомості у людей, що всі спроби, що неодноразово робилися, олюднити тварин незмінно закінчувалися невдачею. Вже одна ця обставина могла б служити основою для ствердження про те, що свідомість не є просто продуктом природи. Людина не стала б людиною, якби його далекі предки не змінили типи свого спілкування з природою, не вийшли б за рамки того «стилю поведінки», який характерний для представників тваринного світу. Психічна діяльність тварин зумовлена біологічними закономірностями і служить регулювальником їх адаптивної поведінки, тоді як свідомість людини направлена на перетворення світу.

Поява свідомості як вищої форми відображення зв'язується з процесом становлення “людини розумної” (Homo sapiens) і зумовлена передусім трудовою діяльністю. Здібність до праці стала найбільшим якісним стрибком в розвитку психіки, де еволюція в анатомії і фізіології мавпи була лише передумовою виникнення людини, в той час як визначальною умовою даного процесу виявилася праця, природа якої має суто суспільний характер.

Зачатки праці характерні для австралопітеків, праця стала відмітною ознакою у їх наступників - пітекантропів і синантропів - перших людей на землі, що поклали початок виготовленню знарядь і підкоренню вогню. Неандертальська людина значно просунулася вперед у виготовленні і використанні знарядь, збільшила їх асортимент і залучила до виробництва новий природний матеріал: навчилась виготовляти кам'яні ножі, костяні голки, будувала житло, шила одяг з шкір тваринних. І нарешті, людина сучасного типу (кроманьонець або Homo sapiens - розумна людина) підняла рівень техніки на ще більшу висоту. Основні віхи в становленні праці відбилися в зростанні мозкової речовини: у шимпанзе об'єм мозку становив 400 см3, у австралопітеків - 600, у пітекантропів і синантропів – 850 - 1225, у неандертальців - 1100 - 1600, у людини сучасного типу - 1400 -см3. Паралельно із зростанням мозкової речовини збільшувалася і площа поверхні мозку, що є другим еволюційним показником. Сталося збільшення тім'яних, лобових і скроневих часток мозку, тобто тих дільниць мозкової кори, які пов'язані з життям людини як суспільної істоти і виконують роль внутрішніх гальм його тваринних інстинктів, створюючи тим самим необхідну передумову для узгодженого життя в суспільстві.

Вирішальна роль трудових операцій в формуванні людини і її свідомості отримала своє матеріально фіксоване вираження в тому, що мозок як орган свідомості розвивався одночасно з розвитком руки як органу праці. Саме рука як «сприймаючий» (безпосередньо дотичний з речами) орган давала повчальні уроки іншим органам почуттів, наприклад оку. Активно діюча рука вчила голову думати, перш ніж сама стала знаряддям виконання волі голови, явно плануючої практичні дії. У процесі розвитку трудової діяльності, і передусім вдосконалення руки, уточнювалися і збагачувалися дотикові відчуття, сформувалася здатність сприймати найточніші нюанси звуків людської мови. Логіка практичних дій фіксувалася в голові і перетворювалася в логіку мислення: людина вчилася думати, І перш ніж приступити до справи, вона вже могла уявно представити і його результат, і спосіб здійснення, і засоби досягнення цього результату.

Таким чином, людина удосконалила знаряддя праці, організувала колективні дії. Вона не змінила скільки-небудь істотно свій організм, вона змінила свою діяльність. Людина пристосувала в процесі праці предмети природи для задоволення своїх потреб.

Разом з виникненням праці формувалася людина і людське суспільство. Колективна праця передбачає співпрацю людей і тим самим елементарне розділення трудових дій між його учасниками, які осмислюють зв'язок своїх дій з діями інших членів колективу і тим самим з досягненням конкретної мети. Формування свідомості людини пов'язане з виникненням суспільних відносин, соціалізацією, вплетінням людини в систему суспільних відносин, які вимагали підкорення життя індивіда соціально - фіксованій системі потреб, обов'язків, дисципліні. Коротше кажучи, знадобилася поява не даних від природи засобів праці і спілкування, що проводиться по програмах, створюються людьми. З'явилася так звана соціальна спадковість (засоби праці і спілкування і знання про те, як їх створювати і як ними користуватися), без оволодіння яких новонароджений представник не стає людиною в соціальному значенні цього слова.

Чому ж сучасні людиноподібні мавпи не користуються цими можливостями, чому не застосовують регулярно конструктивну діяльність, не розвивають зачатки мовного спілкування? Та тому, що в цьому немає необхідності. Вони досить добре пристосовані до навколишнього середовища Зачатки і можливості формування свідомості не мають потреби реалізуватися. Так само і людське дитя, що зросло поза суспільством (реальні випадки типу Мауглі), не набуде свідомості природним шляхом, не навчиться мислити, говорити, трудитися. У той же час люди, що формуються в різних соціальних умовах, хоч в принципі володіють однаковими біологічними передумовами, мають абсолютно різний рівень і зміст свідомості (у представників різних епох, культур і т.д.).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи філософських знань

Хмельницького кооперативного торговельно економічного інституту.. Основи філософських знань..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Суспільна природа свідомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пояснювальна записка
Навчальна програма вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» складена відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до ц

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специфіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських питань. Основне питання філос

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.Ск

Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
Діалектика як загальна теорія розвитку всього сущого. Прогрес і регрес. Принципи, закони і категорії діалектики. Принципи діалектики: загального зв’язку, загального розвитку, дете

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. Основні форми буття людини. Єдність

Тематичний план
№ п/п   Назва розділів і тем Кількість годин Усього Аудиторні заняття Самостійна робота

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специ­фіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських пи­тань. Основне питання філ

Основне питання філософії
3. Поняття світогляду, його складові та значення в житті людини. Типи та види світогляду 4. Свідомість як найвища форма відображення дійсності. Методичні

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості
  Методичні рекомендації: розкрити суть поняття "свідомість", концепції походження свідомості, з'ясувати, які чинники впливають на виникнення та функціонува

Структура свідомості
Досі термін «свідомість» вживався в широкому значенні для позначення інформаційного відображення на рівні соціальної форми руху матерії, взятої загалом. Його ж вживають і в більш вузькому значенні,

Ідеальність свідомості
Свідомість забезпечує життєдіяльність людини і суспільства в такій же мірі, як і матеріальне виробництво. Породжуючи світ ідеальних образів, світ особливих ідеальних об'єктів, свідомість дає можлив

Запитання для самоперевірки
1.Чому філософія є універсальною наукою? 2.В чому особливості предмета філософії? 3.Яку структуру має філософське знання? 4.Які функції виконує філософія? 5.Чому

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Класична німецька філософія. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення класичної німецької філософії
Методичні рекомендації: Пояснити, чому історія філософії починаються зі Сходу, хоч староіндійська філософія виникла практично одночасно з філософією Стародавньої Греції. Р

Запитання для самоперевірки
1.Назвіть найдавніші духовні джерела філософії Стародавньої Індії. 2.Які впливові духовні рухи передували виникненню філософії Стародавньої Індії? 3.Які староіндійські філософські

Атомізм (VI-IV ст. до н.е.)
Започаткували атомістичну філософію в античності Левкіп і Демокріт. Вони, обґрунтовуючи первоначала, вважали, що ними є атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антип

Гуманізм та натурфілософія доби Відродження. Класична німецька філософія. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва XVIII ст
  Методичні рекомендації: Дати загальну характеристику епохи Просвітництва, визначити головні проблеми, яким приділяється значна увага у філософії доби Просв

Класична німецька філософія
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює період духовно-інтелектуального розвитку. Її представниками є Еммануїл Кант (1724 – 1804),

Напрямки у філософії нового часу
Метафізика– вчення про найзагальніші види буття ( світ, Бог, душа ). Основне поняття метафізики – субстанція - те, що існує само по собі, незалежно ні від чого ( природа, а не Бог

Сучасна світова філософія
Позитивізм– напрям у філософії, представники якого єдиним джерелом істинного знання проголошували досвід, заперечуючи цінність знань теоретичного мислення. Ідеї позитивізм

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.

Запитання для самоперевірки
Назвіть загальні особливості української філософії. Охарактеризуйте вихідні ідеї та джерела філософської думки Київської Русі. Розкрийте вплив зв'язків Західної Європи ХY- ХYІст.

Філософські проблеми у творах мислителів Кирило-Мефодіївського товариства
2. Філософські ідеї Т. Шевченка. 3. Ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського.   Методичні рекомендації:

Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського братства
Соціально-гуманістичне звучання матеріалістичні тенденції отримали в ідеях, розроблених і запропонованих Кирило-Мефодіївським товариством. Основою програми товариства була ідея федеративного об’єдн

Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, М.Драгоманова, Л.Українки, М.Грушевського
І.Я.Франко.І.Я.Франко (1856 – 1916) – унікальна постать у вітчизняній культурі. Видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії. Ще на зорі комуністичного

Марксизм. Неомарксизм
2. Західноєвропейська філософія кінця XIX- поч. XX ст. 3. Проблема сутності й існування, відчуження й свободи, життя й смерті у філософії ХХст. Методичні рекомендації

Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. Неомарксизм
Філософія марксизму.До складу марксизму входять марксистська філософія, політична економія та «науковий комунізм». Ці складові взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Батьківщиною

Проблема сутності й існування у філософії екзистенціалізму
Однією з провідних течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її мі

Світ як всеохоплююча реальність. Проблема єдності світу
Через пізнання світу людина може пізнати саму себе. Світ – це єдність, цілісність, впорядкованість всього сущого. Наприклад, світ давніх людей - це певна сукупність знань, які утворилися н

Вимушена, відчужена діяльність. Практика і творчість. Рух і саморух. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху
Довести, що визначальною особливістю практики є її людинотворча спрямованість. Розкрити філософську природу творчості, філософської концепції творчості, показати зв'язок творчості з практикою. Дове

Запитання для самоперевірки
1.Що таке творчість? 2.Охарактеризуйте основні ідеї творчості у філософії різних історичних періодів. 3.У чому полягає специфіка розв'язання проблеми творчості в українській філос

Самостійна робота
Альтернативні концепції діалектики : Метафізика : а) Нове повністю відкидає старе, чи якось його затримує для свого подальшого розвитку. Р

Запитання для самоперевірки
1. Що таке пізнання? 2. Назвіть принципи пізнання. 3. Дайте характеристику основних видів пізнання. 4. Розкрийте суть взаємних впливів різних видів пізнання 5. Я

Концепція і теорія як форми наукового пізнання
Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, закономірності дійсності і спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення

Роль досвіду у науковому та поза науковому пізнанні
Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо з практики, зберігаючи з нею найтісніший зв'язок, який виявляється в тому, що отримане таким шляхом знання є ніби діяльною моделлю об'єкта. На досві

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно-тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціаль

Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини
2. Мова як феномен життєдіяльності і культури. 3. Соціум як історія людської життєдіяльності 4. Людина як суб'єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське бу

Єдність сфер людської життєдіяльності (матеріальної, соціально-політичної, духовної, культурно-побутової)
Особистість діє відповідно до своїх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, характеру і змісту своєї життєвої позиції та вимог соціальних норм. Основні характеристики діяльності: її цілі, у

Реалізація способу життя людини як синтетична характеристика типових видів життєдіяльності людей в єдності з умовами життя суспільства
Нині саме життя висунуло на перший план завдання звільнення людини, яка все більше стає метою та вищою цінністю суспільного прогресу. Не випадково у центрі філософського осмислення дійсності стоїть

Запитання для самоперевірки
2. Що таке філософська антропологія? 3. Назвіть основні філософські концепції походження людини. 4. Як Ви розумієте поняття "соціум" і "соціальне"? .

Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності, можливі шляхи їх вирішення
Методичні рекомендації: Розкрити суть антропогенного фактора, що впливає на стійкість системи "суспільство - природа", довести, що суперечності між суспільством

Екологічна проблема
- глобальні зміни клімату; - виникнення парникового ефекту; - Зростання руйнівної сили ураганів, тропічних циклонів. Щорічно на Землі відбувається 10тис. повеней, зсувів грунту, з

Паливно-енергетична та сировинна проблема
- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля; - зростання енергоозброєності виробників: на ко

Самостійна робота
Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи «людина – наука – те6хнологія – суспільство» Передбачення майбутнього - це результат пізнавальної

Локальні релігії. Світові релігії
Первісні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія. Генетичний зв'язок ранніх та етнонаціональних релігій зі світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам). Локальні реліг

Самостійна робота. Походження, ідейні джерела буддизму
  Першою світовою релігією є буддизм (країни Південної і Південно-Східної Азії) – 360 млн. чол. (кожен 18 житель Землі )- Китай, Таїланд, Японія, В’єтнам, Корея, Шрі-Ланка. З

Запитання для самоперевірки
  1.Як Ви розумієте термін "локальні релігії"? 2.Які соціальні процеси вплинули на формування етнічних і регіональних релігій? 3.У чому полягали найпринцип

Іудаїзм
Одна з монотеїстичних національно-державних релігій стародавнього світу, поширена головним чином серед євреїв. Це перша релігія, яка безпосередньо продиктована Богом людям через свого пророка і вик

Індуїзм
На поч. н.е. в Кубанському царстві (Північна Індія) виникає буддизм. У V ст. в державі Гуптів (Індія) відбувається витіснення буддизму і відродження індуїзмі. Індуїзм в процесі свого відродження де

Основні віросповідні принципи ісламу як дуже впливової сили сучасного світу
Іслам (мусульманство, магометанство) – це наймолодша з трьох світових релігій. Він виник у VII ст., серед арабських племен Аравійського півострова і розповсюдився на Близькому та С

Виникнення протестантизму
3. Напрямки та релігійні течії ісламу, їх поширення в Україні 4.Релігія і церква в сучасній Україні. Найвпливовіші конфесії в Україні.   Методичні рекомендац

Католицизм
Найбільша течія християнства ( приблизно 1 млрд чол.. ) Розбіжності між католиками і православними: 1. Догмат про філіокве – про джерело походження духа Святого (католики - дух по

Протестантизм
Це третє відгалуження християнства, пов’язане з розколом всередині римо-католицької церкви (реформація). Реформація – це релігійний, соціокультурний і суспільно-політичний рух XYІ - XYІІ ст., що пр

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я
Православ’я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви у 1054 р. на Східну та Західну. Православ’я не має єдиного церковного це

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації католицизму
Католицизм (від гр. католикос – вселенський, всесвітній) існує від 1054 р. В світі є понад 1 млрд. католиків. Католики визнають Святе Письмо та Святий переказ як основне джерело віровчення. Католик

Запитання для самоперевірки
1. Проаналізуйте передумови розколів у християнстві? 2. Визначіть особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я, католицизму, протестантизму. 3. У що вірить п

Вільнодумство як вияв змін духовності
  Методичні рекомендації: Розкрити філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Показати , що у філософському значенні свобода совісті - це я

Свобода віросповідання та її правове регулювання в Україні
Свобода віросповідання – це законодавчо гарантоване право особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію, вільно змінювати свої релігійні уподоба

Свобода совісті як результат розвитку суспільства та її сутність
Свобода совісті– це особлива якісна визначеність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинник

Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення
Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні з особливою гостротою постали в др. пол. 80-х років ХХ ст. Перші кроки щодо демократизації суспільства спричинили нечувану

Запитання для самоперевірки
1. Як Ви розумієте термін "свобода совісті"? 2. Чи тотожні поняття "свобода совісті" та "свобода релігії"? 3. Як Закон України "Про свободу сові

Глосарій термінів
1. Фізис (з давньогрецької – природа) – у вихідному значенні те, що становить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, розширюється, поро

Список рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство:Підручник/ За ред. А, М. Колодного. - К.. 2000. 2. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. Москва, 2002. 3. Алексюк І.А. Логіка: Практичні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги