рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота

Самостійна робота - раздел Философия, Основи філософських знань Науковий Погляд На Перспективи Розвитку Людства, Можливий Аналіз Сист...

Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи «людина – наука – те6хнологія – суспільство»

Передбачення майбутнього - це результат пізнавальної діяльності людини. Основою наукового передбачення с пізнання об'єктивних внутрішніх зв'язків предметів і явищ, а також законів, що розкривають внутрішній зв'язок. Це дає змогу переходи­ти від відомого до невідомого, від сучасного до майбутнього.

Прогнозування є окремим видом передбачення. Саме со­ціальне передбачення має відносну самостійність щодо інших видів, тинів і методів наукового передбачення, тому що воно пе­редбачає ті зміни у суспільному житті, які розкривають взаємо­зв'язок історичної закономірності й предметної діяльності лю­дей.

Концепції західних соціологів і футурологів щодо аналі­зу системи "людина - наука - технологія - суспільство"відмі­чають песимістичну настроєність сучасного світу: зневіра в май­бутньому, страх перед можливими наслідками, безвихідь, бай­дужість, депресія.

У сучасному світі людина почуває себе самотньою і незахищеною. Хоча не слід забувати, що майбутнє генетично по­в'язане із сучасним технологічним розвитком, суспільним уст­роєм, науково-технічним прогресом.

Велике значення має часовий проміжок, на який дається прогнозування. Щодо найближчого майбутнього наука вже сьо­годні використовує багато конкретних даних, які дають змогу складати достовірні прогнози на 20-30 років наперед.

У нашій країні аналіз системи "людина - наука - суспіль­ство", на жаль, мас парадоксальний результат. Усі прогнози со­ціально-економічного розвитку пильно охороняються відом­ствами, тримаються у таємниці.

У західному світі теоретичною розробкою та обгрунту­ванням різних варіантів розвитку суспільства і людини в майбу­тньому займається футурологія (від лат. /иіигит – майбутнє, грец. Іо£оа - мова, вчення). "Футурологічний бум" характеризу­ється появою сотень державних спеціалізованих науково-дослідних центрів, інститутів і приватних установ з розробки соціально-економічних, науково-технічних і військово-політич­них прогнозів. Соціальне прогнозування охоплює всі сторони людської діяльності: науку, техніку, продуктивні сили, вироб­ничі відносини тощо.

Закони, принципи і методи прогнозування вивчає така наука, як прогностика. Однією з найважливіших функцій про­гностики с вчасне інформування широких кіл громадськості про проблеми, що можуть виникнути в окремій країні або перед людством взагалі.

Розмірковуючи про перспективи людства, слід говорити про проблему створення суспільства, де б людина була центром усіх відносин. Тільки за умови кардинальної зміни продуктив­них сил, раціонального використання найновіших досягнень на­уково-технічного прогресуможна говорити про розквіт нової цивілізації.

Розвиток технічної і технологічної основи суспільства не автоматично впливає на перетворення соціального життя, а опо­середковано, через систему суспільних відносин. Тому погляд на перспективу розвитку людства формується на основі всебіч­ного аналізу системи "людина - наука - технологія - суспільст­во".

З появою людини в історії біосфери розпочався новий період. Об’єднавшись в групи, роди і племена, застосовуючи знаряддя праці і вогонь люди активно стали впливати на біосферу і самі пристосовуватися до умов природного середовища. Коли біологічні механізми пристосування до нових природних умов виявлялись недостатніми, включалися соціальні механізми, тобто людина змінювала природу у відповідності зі своїми потребами. В системі «суспільство-природа» з’явилась нова рушійна сила – антропогенний фактор. У суспільстві можна виділити різні взаємодії, що впливають на стійкість системи «суспільство-природа»: 1) між протилежними елементами (державами різних політичних орієнтацій), між тотожними елементами (державами-членами НАТО в питаннях війни і миру), взаємодія між різними елементами (різноманітні види людської діяльності і охорона природи).

Суперечності між суспільством і природою виникають з появою людини і зумовлені двояким ставленням людини до природи. Суперечності між суспільством і природою: 1) людина є часткою природи і не тільки біологічною, а й соціальною істотою, виразником інтересів суспільства. 2) Людина протистоїть природному середовищу, відповідно до своїх потреб змінює його разом з іншими людьми. 3) Наявність безмежних потреб розвитку суспільства і обмежених можливостей біосфери. Всі суперечності, які виникають в біосфери, органічно пов’язані з економічними, соціальними і політичними процесами.

Етапи взаємодії суспільства і природи:

1. Ручна взаємодія;

2. машинне виробництво;

3. автоматизоване виробництво;

Подолання внутрішніх обмежень у зростанні потоків речовини і енергії у розвитку виробництва призвело до значного розширення масштабів впливу суспільства на природу. Але з’явилось нове обмеження – обмежені можливості біосфери забезпечувати масштаби і темпи суспільного розвитку. Існує також поділ на чотири суспільно-економічних формацій:

1) привласнення;

2) аграрний;

3) індустріальний;

4) ноосферний.

У праці Ф.Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави» історія суспільства ділиться на три періоди – дикість, варварство і цивілізація. Г.В,Платонов називає основні етапи взаємодії суспільства і природи: 1) біогенний, або адаптаційний (За Енгельсом «дикість»); 2) техногенний («варварство» і «цивілізація»); 3) ноогенний, або сучасний. На першому етапі вплив людини на природу здійснювався головним чином за допомогою тілесних органів, взаємодія носила переважно біологічний характер. Людина не вносила в біосферу істотних змін. Саме тому була відносна гармонія у взаємовідносинах суспільства і природи. Багато людей гинуло внаслідок холоду, голоду, епідемій, стихійних явищ. Однак діяльність людини навіть в тих умовах призводила до негативних наслідків: лісові пожежі, вирубання лісів, знищення деяких видів тварин.

Коли людина перейшла від привласнюючих форм господарства до відтворюючих, розпочався другий етап. Підвищилась продуктивність праці людини. Впроваджується нова для того часу техніка, люди почали здійснювати цілеспрямований вплив на природу. Почалось хижацьке використання природи і наростання суперечностей між людиною і природою. Значної шкоди завдавав стихійний беззастережний характер використання земних благ. Люди викорчовуючи ліси для одержання орної землі, позбавили землю вологи, що призвело до перетворення деяких класичних рабовласницьких держав у пустелі. З виникненням машинного виробництва збільшується негативний вплив на природу. Науково-технічний прогрес спрямовувався практично повністю на підкорення сил природи, у зв’язку з чим діяльність людини перетворювалась у пряме насильство над природою. Під впливом антропогенної діяльності людини природа поступово втрачає здатність до самовідновлення.

На третьому етапі – зоогенному - розум, праця, діяльність людини перетворюються в найбільший геологічний фактор. Ноосфера включає географічне середовище, біосферу, людську діяльність, розум у всіх формах його вияву: будівлі, дороги, телезв’язок, виробництво і обмін товарів, зброя. Сьогодні людина втручається у генофонд рослин, тварин, впливає на зміну клімату, напрямку руху річок, рівня води і вже сьогодні без послідовних і цілеспрямованих зусиль людства рівновага в природі не може підтримуватись.

Це означає, що людство, аби забезпечити умови свого існування, зобов’язане прораховувати і передбачати наслідки своїх дій, свого впливу як на природу, навколишнє середовище, так і на свою власну природу. Подальший розвиток нашої планети або буде спрямовуватись інтелектом людини, або цивілізація зникне з її поверхні.

Сучасну західну цивілізацію називають індустріальною. Індустріальне виробництво характеризується широким використанням машинної техніки, як традиційної, так і нетрадиційної: автоматів, роботів, комп’ютерів. Ефективність такого виробництва набагато вища від ручної праці, тому сучасне індустріальне виробництво здатне не лише забезпечити задоволення основних потреб людини, а й створити умови для успішного розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я і, врешті-решт – для саморозвитку та самовдосконалення особи. Індустріальна цивілізація постає умовою усвідомлення, проголошення та захисту прав людини, культивування індивідуальної людської самобутності. Але індустріальне виробництво має також негативні сторони:

1) зробило людську працю більш одноманітною, часто майже позбавленою забарвлення людською індивідуальністю;

2) машинне виробництво призвело до масового каліцтва людей, масової загибелі, внаслідок технічних аварій та катастроф;

3) відбулась значна раціоналізація людської свідомості, ототожнення природних процесів і навіть людини з машинами підвищеної складності.

Внаслідок індустріалізації також стали виникати так звані глобальні проблеми сучасної цивілізації, зумовлені тим, що людська технічна та виробнича діяльність за своїми масштабами досягла вимірів загально планетних процесів. Глобальними вони є тому що охоплюють все людство, усю земну кулю. У зв’язку з цим розв’язувати їх може усе людство або більшість його. Головною причиною виникнення сучасних глобальних проблем є зростання масштабів людської перетворювальної діяльності до рівня загальнопланетарних процесів. Досить показовою щодо характеристик глобальності постає Чорнобильська катастрофа: відомо, що негативні впливи вибуху її четвертого реактора так чи інакше поширились на десятки країн.

Головні ознаки глобальних проблем: 1) загальнолюдський характер; 2) масштабність; 3) надзвичайна гострота; 4) необхідність колективного вирішення.

Усі глобальні проблеми сучасності поділяються на наступні види: 1) соціально-екологічні; 2) соціально-економічні; 3) соціально-політичні; 4) проблеми людини.

Соціально-екологічні проблеми – це проблеми, пов’язані з порушенням внаслідок людської діяльності рівноваги в геологічних, біохімічних процесах Землі та біосфери загалом. До комплексу екологічних проблем входять:

- забруднення довкілля; воно настільки інтенсивне, що на Землі сьогодні майже немає екологічно чистих рік; до того ж забруднені не лише ґрунти, водоймища, атмосфера, а й космічний простір навколо планети;

- знищення лісів, зеленого шару Землі, через що відбулися зміни у водообмінних процесах планети, у температурному режимі на її поверхні; сучасна наука занепокоєна появою «парникового ефекту» в земній атмосфері, коли внаслідок виробничої діяльності відбувається підвищення загальної температури: це загрожує таненням полярних льодів і відчутним підвищенням рівня води у Світовому океані;

- зменшення площі ґрунтів, придатних для рільництва внаслідок будівництва міст, шляхів, підприємств, ерозії ґрунтів та ін.

Весь комплекс екологічних проблем створює реальні загрози людському життю. За попередніми прогнозами деяких вчених до середини ХХІ ст. людство може себе знищити внаслідок загальної екологічної катастрофи. Серед глобальних соціально-екологічних проблем актуалізується енергетична проблема і проблеми, пов’язані з хімічним виробництвом. Виробництво енергії є чи не найбільш екологічно небезпечним: теплові станції викидають у повітря тисячі тонн отруйних газів та твердих пилових відходів. Ядерні станції небезпечні через радіацію, а також необхідність захоронення відходів ядерного палива. Енергетика є потужним чинником створення «парникового ефекту». Загострились також проблеми, пов’язані з хімічним виробництвом, із створенням різного роду штучних матеріалів, без яких неможливі ні сучасна медицина, ні сучасне виробництво та обчислювальна техніка. Однак штучні матеріали не піддаються природній утилізації, а тому створюють небезпеку для довкілля та здоров’я людини.

Основними глобальними соціально-економічними проблемами є наступні: проблема енергетичних та сировинних ресурсів, продовольча, економічна відсталість значної кількості країн.

Демографічна проблема пов’язана з перенаселенням певних регіонів Землі. Загалом населення планети збільшується відчутними темпами. Тому виникають проблеми забезпечення людства продовольством, житлом, одягом, медичним обслуговуванням, проблеми, пов’язані з легальною та нелегальною еміграцією.

Серед глобальних соціально-політичних проблем на перший план висуваються проблеми війни та миру, зумовлені нагромадженням зброї масового знищення людини. Ніхто не гарантує людству захист від ядерного шантажу, політичного авантюризму як з боку певних політичних режимів, так і певних злочинних груп. Ядерної зброї нагромаджено так багато, що серйозну загрозу становить її зберігання.

До глобальних проблем належать також проблеми людини, тобто такі, що пов’язані з масовим розповсюдженням деяких хвороб (СНІД, онкологічні, серцево-судинні захворювання, діабет та ін.); проблеми збереження культурної спадщини людства, взаємин між людьми, матеріальної і духовної незабезпеченості життя, обмеження прав і свобод громадян, боротьби з міжнародним тероризмом, наркоманією.

Якими ж можуть бути шляхи та умови розв’язання глобальних проблем? До них можна віднести:

- масове роз’яснення значення та масштабів глобальних проблем;

- обов’язкове введення в освіту знань, пов’язаних із глобальними проблемами сучасності;

- міжнародну співпрацю у справі розв’язання глобальних проблем на різних рівнях;

- міжнародне запровадження в економічні показники виробництва таких норм, що забезпечують фінансування, спрямовані на розв’язання глобальних проблем;

- використання альтернативних джерел енергії (вітру, сонця, води);

- ядерне роззброєння країн;

- розробка та виконання міжнародної програми охорони навколишнього середовища;

- ефективне природоохоронне законодавство із стимулами і відповідальністю людей;

- перехід до нової екологічної природоохоронної технологічної культури;

- інформування людей про стан оточуючого середовища і формування екологічного світогляду в суспільстві.

Загалом глобальні проблеми сучасності вимагають від людства нового рівня міжнародної інтеграції. Велику роль у розв’язанні глобальних проблем відіграють громадська думка та такі громадські організації як «Зелений світ», «Грінпіс» та ін.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи філософських знань

Хмельницького кооперативного торговельно економічного інституту.. Основи філософських знань..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пояснювальна записка
Навчальна програма вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» складена відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до ц

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специфіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських питань. Основне питання філос

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.Ск

Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
Діалектика як загальна теорія розвитку всього сущого. Прогрес і регрес. Принципи, закони і категорії діалектики. Принципи діалектики: загального зв’язку, загального розвитку, дете

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. Основні форми буття людини. Єдність

Тематичний план
№ п/п   Назва розділів і тем Кількість годин Усього Аудиторні заняття Самостійна робота

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специ­фіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських пи­тань. Основне питання філ

Основне питання філософії
3. Поняття світогляду, його складові та значення в житті людини. Типи та види світогляду 4. Свідомість як найвища форма відображення дійсності. Методичні

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості
  Методичні рекомендації: розкрити суть поняття "свідомість", концепції походження свідомості, з'ясувати, які чинники впливають на виникнення та функціонува

Суспільна природа свідомості
Властивість відображення матерії пройшло тривалу еволюцію: від відображення в неживій природі до біологічного відображення і від нього до соціального і кожний з цих етапів характеризується якісною

Структура свідомості
Досі термін «свідомість» вживався в широкому значенні для позначення інформаційного відображення на рівні соціальної форми руху матерії, взятої загалом. Його ж вживають і в більш вузькому значенні,

Ідеальність свідомості
Свідомість забезпечує життєдіяльність людини і суспільства в такій же мірі, як і матеріальне виробництво. Породжуючи світ ідеальних образів, світ особливих ідеальних об'єктів, свідомість дає можлив

Запитання для самоперевірки
1.Чому філософія є універсальною наукою? 2.В чому особливості предмета філософії? 3.Яку структуру має філософське знання? 4.Які функції виконує філософія? 5.Чому

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Класична німецька філософія. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення класичної німецької філософії
Методичні рекомендації: Пояснити, чому історія філософії починаються зі Сходу, хоч староіндійська філософія виникла практично одночасно з філософією Стародавньої Греції. Р

Запитання для самоперевірки
1.Назвіть найдавніші духовні джерела філософії Стародавньої Індії. 2.Які впливові духовні рухи передували виникненню філософії Стародавньої Індії? 3.Які староіндійські філософські

Атомізм (VI-IV ст. до н.е.)
Започаткували атомістичну філософію в античності Левкіп і Демокріт. Вони, обґрунтовуючи первоначала, вважали, що ними є атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антип

Гуманізм та натурфілософія доби Відродження. Класична німецька філософія. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва XVIII ст
  Методичні рекомендації: Дати загальну характеристику епохи Просвітництва, визначити головні проблеми, яким приділяється значна увага у філософії доби Просв

Класична німецька філософія
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює період духовно-інтелектуального розвитку. Її представниками є Еммануїл Кант (1724 – 1804),

Напрямки у філософії нового часу
Метафізика– вчення про найзагальніші види буття ( світ, Бог, душа ). Основне поняття метафізики – субстанція - те, що існує само по собі, незалежно ні від чого ( природа, а не Бог

Сучасна світова філософія
Позитивізм– напрям у філософії, представники якого єдиним джерелом істинного знання проголошували досвід, заперечуючи цінність знань теоретичного мислення. Ідеї позитивізм

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.

Запитання для самоперевірки
Назвіть загальні особливості української філософії. Охарактеризуйте вихідні ідеї та джерела філософської думки Київської Русі. Розкрийте вплив зв'язків Західної Європи ХY- ХYІст.

Філософські проблеми у творах мислителів Кирило-Мефодіївського товариства
2. Філософські ідеї Т. Шевченка. 3. Ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського.   Методичні рекомендації:

Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського братства
Соціально-гуманістичне звучання матеріалістичні тенденції отримали в ідеях, розроблених і запропонованих Кирило-Мефодіївським товариством. Основою програми товариства була ідея федеративного об’єдн

Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, М.Драгоманова, Л.Українки, М.Грушевського
І.Я.Франко.І.Я.Франко (1856 – 1916) – унікальна постать у вітчизняній культурі. Видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії. Ще на зорі комуністичного

Марксизм. Неомарксизм
2. Західноєвропейська філософія кінця XIX- поч. XX ст. 3. Проблема сутності й існування, відчуження й свободи, життя й смерті у філософії ХХст. Методичні рекомендації

Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. Неомарксизм
Філософія марксизму.До складу марксизму входять марксистська філософія, політична економія та «науковий комунізм». Ці складові взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Батьківщиною

Проблема сутності й існування у філософії екзистенціалізму
Однією з провідних течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її мі

Світ як всеохоплююча реальність. Проблема єдності світу
Через пізнання світу людина може пізнати саму себе. Світ – це єдність, цілісність, впорядкованість всього сущого. Наприклад, світ давніх людей - це певна сукупність знань, які утворилися н

Вимушена, відчужена діяльність. Практика і творчість. Рух і саморух. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху
Довести, що визначальною особливістю практики є її людинотворча спрямованість. Розкрити філософську природу творчості, філософської концепції творчості, показати зв'язок творчості з практикою. Дове

Запитання для самоперевірки
1.Що таке творчість? 2.Охарактеризуйте основні ідеї творчості у філософії різних історичних періодів. 3.У чому полягає специфіка розв'язання проблеми творчості в українській філос

Самостійна робота
Альтернативні концепції діалектики : Метафізика : а) Нове повністю відкидає старе, чи якось його затримує для свого подальшого розвитку. Р

Запитання для самоперевірки
1. Що таке пізнання? 2. Назвіть принципи пізнання. 3. Дайте характеристику основних видів пізнання. 4. Розкрийте суть взаємних впливів різних видів пізнання 5. Я

Концепція і теорія як форми наукового пізнання
Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, закономірності дійсності і спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення

Роль досвіду у науковому та поза науковому пізнанні
Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо з практики, зберігаючи з нею найтісніший зв'язок, який виявляється в тому, що отримане таким шляхом знання є ніби діяльною моделлю об'єкта. На досві

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно-тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціаль

Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини
2. Мова як феномен життєдіяльності і культури. 3. Соціум як історія людської життєдіяльності 4. Людина як суб'єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське бу

Єдність сфер людської життєдіяльності (матеріальної, соціально-політичної, духовної, культурно-побутової)
Особистість діє відповідно до своїх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, характеру і змісту своєї життєвої позиції та вимог соціальних норм. Основні характеристики діяльності: її цілі, у

Реалізація способу життя людини як синтетична характеристика типових видів життєдіяльності людей в єдності з умовами життя суспільства
Нині саме життя висунуло на перший план завдання звільнення людини, яка все більше стає метою та вищою цінністю суспільного прогресу. Не випадково у центрі філософського осмислення дійсності стоїть

Запитання для самоперевірки
2. Що таке філософська антропологія? 3. Назвіть основні філософські концепції походження людини. 4. Як Ви розумієте поняття "соціум" і "соціальне"? .

Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності, можливі шляхи їх вирішення
Методичні рекомендації: Розкрити суть антропогенного фактора, що впливає на стійкість системи "суспільство - природа", довести, що суперечності між суспільством

Екологічна проблема
- глобальні зміни клімату; - виникнення парникового ефекту; - Зростання руйнівної сили ураганів, тропічних циклонів. Щорічно на Землі відбувається 10тис. повеней, зсувів грунту, з

Паливно-енергетична та сировинна проблема
- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля; - зростання енергоозброєності виробників: на ко

Локальні релігії. Світові релігії
Первісні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія. Генетичний зв'язок ранніх та етнонаціональних релігій зі світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам). Локальні реліг

Самостійна робота. Походження, ідейні джерела буддизму
  Першою світовою релігією є буддизм (країни Південної і Південно-Східної Азії) – 360 млн. чол. (кожен 18 житель Землі )- Китай, Таїланд, Японія, В’єтнам, Корея, Шрі-Ланка. З

Запитання для самоперевірки
  1.Як Ви розумієте термін "локальні релігії"? 2.Які соціальні процеси вплинули на формування етнічних і регіональних релігій? 3.У чому полягали найпринцип

Іудаїзм
Одна з монотеїстичних національно-державних релігій стародавнього світу, поширена головним чином серед євреїв. Це перша релігія, яка безпосередньо продиктована Богом людям через свого пророка і вик

Індуїзм
На поч. н.е. в Кубанському царстві (Північна Індія) виникає буддизм. У V ст. в державі Гуптів (Індія) відбувається витіснення буддизму і відродження індуїзмі. Індуїзм в процесі свого відродження де

Основні віросповідні принципи ісламу як дуже впливової сили сучасного світу
Іслам (мусульманство, магометанство) – це наймолодша з трьох світових релігій. Він виник у VII ст., серед арабських племен Аравійського півострова і розповсюдився на Близькому та С

Виникнення протестантизму
3. Напрямки та релігійні течії ісламу, їх поширення в Україні 4.Релігія і церква в сучасній Україні. Найвпливовіші конфесії в Україні.   Методичні рекомендац

Католицизм
Найбільша течія християнства ( приблизно 1 млрд чол.. ) Розбіжності між католиками і православними: 1. Догмат про філіокве – про джерело походження духа Святого (католики - дух по

Протестантизм
Це третє відгалуження християнства, пов’язане з розколом всередині римо-католицької церкви (реформація). Реформація – це релігійний, соціокультурний і суспільно-політичний рух XYІ - XYІІ ст., що пр

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я
Православ’я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви у 1054 р. на Східну та Західну. Православ’я не має єдиного церковного це

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації католицизму
Католицизм (від гр. католикос – вселенський, всесвітній) існує від 1054 р. В світі є понад 1 млрд. католиків. Католики визнають Святе Письмо та Святий переказ як основне джерело віровчення. Католик

Запитання для самоперевірки
1. Проаналізуйте передумови розколів у християнстві? 2. Визначіть особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я, католицизму, протестантизму. 3. У що вірить п

Вільнодумство як вияв змін духовності
  Методичні рекомендації: Розкрити філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Показати , що у філософському значенні свобода совісті - це я

Свобода віросповідання та її правове регулювання в Україні
Свобода віросповідання – це законодавчо гарантоване право особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію, вільно змінювати свої релігійні уподоба

Свобода совісті як результат розвитку суспільства та її сутність
Свобода совісті– це особлива якісна визначеність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинник

Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення
Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні з особливою гостротою постали в др. пол. 80-х років ХХ ст. Перші кроки щодо демократизації суспільства спричинили нечувану

Запитання для самоперевірки
1. Як Ви розумієте термін "свобода совісті"? 2. Чи тотожні поняття "свобода совісті" та "свобода релігії"? 3. Як Закон України "Про свободу сові

Глосарій термінів
1. Фізис (з давньогрецької – природа) – у вихідному значенні те, що становить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, розширюється, поро

Список рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство:Підручник/ За ред. А, М. Колодного. - К.. 2000. 2. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. Москва, 2002. 3. Алексюк І.А. Логіка: Практичні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги