рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вільнодумство як вияв змін духовності

Вільнодумство як вияв змін духовності - раздел Философия, Основи філософських знань   Методичні Рекомендації: Розкрити Філософсько...

 

Методичні рекомендації: Розкрити філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Показати , що у філософському значенні свобода совісті - це якісна визначеність людського буття, яка відображає здатність індивіда до вільного самовизначення в духовній сфері, в релігієзнавчому - це право особистості на свободу мати, сприймати, змінювати релігійні вірування за власним вибором або дотримуватись нерелігійних переконань, вільно сповідувати свою релігію або поширювати нерелігійні переконання. Визначити основні ознаки філософсько-релігієзнавчого виміру свободи совісті:

- ні совість, ні духовна свобода не підвладні будь-яким зовнішнім чинникам;

- умовою свободи совісті є високий рівень духовного суверенітету людини;

- обов'язковим моментом творчого пошуку особистості є вибір;

- спонукальним моментом вибору та прийняття рішення є воля;

Використовуючи Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (статті №3, 4), зробити висновок про те, що в Україні кожному громадянину гарантується право на свободу совісті та рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії.

Показати, що релігійне життя - це складна система взаємин та взаємовпливів канонічно і організаційно-структурованих суб'єктів, об'єднаних за світоглядно-віровизнавчими ознаками. Ця система імплантована в загальну структуру суспільного життя і розвивається під впливом соціально-економічних і політичних процесів. Тому релігійне життя є сукупністю загальнодержавних та регіональних ознак. Вказати, що державно-церковні відностни в Україні регулюються Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Довести, що основною метою державно-церковної політики є визначення основних пріоритетів держави в галузі релігійно-церковного життя, розробка концепції, яка б передбачила стратегію становлення державно-церковних відносин в Україні. Пояснити, що визначення пріоритетів держави в галузі державно-церковних відносин не є втручанням держави у внутрішні справи релігійних організацій. Воно базується на такому розумінні принципу відокремлення церкви від держави, який враховує специфіку церкви, але трактує її не лише як сакральну інституцію, а як суспільний інститут, що має такі сторони діяльності, розвиток яких повинен корелюватися з інтересами держави, і в разі потреби регулюватися державою без втручання в догматичн, віросповідні чи обрядові сторони життя церкви. Охарактеризувати основні моделі державно-церковних відносин:

- теократія (глава держави є одночасно главою церкви);

- цезареналізм (церква залежить від світської влади);

- державна церква (привілейоване становище певної конфесії);

- відокремлення церкви від держави (невтручання церкви у справи держави);

- відокремлення церкви і держави (невтручання держави у справи церкви і церкви - у справи держави);

- поєднання моделі державної церкви і моделі повного відокремлення церкви і держави (збереження певних видів державної підтримки церкви та привілеїв окремих церков).

Визначити основні методологічні засади концепції державно- церковної політики:

- церква відокремлена від держави, а школа від церкви;

- жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова;

- кожна людина має право на свободу світогляду і віросповідання, вільного вибору ставлення до релігії;

- кожна людина має право сповідувати будь-яку релігію у прийнятний для неї спосіб, безперешкодно вести релігійну діяльність;

- держава не втручається в законну діяльність релігійних організацій, надає їм всебічне сприяння;

- церква стоїть поза політикою, всі віруючі і священники беруть участь в політичному житті нарівні з усіма громадянами;

- всі конфесії та віруючі рівні перед законом і мають право на захист;

право на свободу віросповідування, діяльності релігійних організацій підлягає лише таким обмеженням, які відповідно до Конституції України є необхідними в демократичному суспільстві.

Вказати, що основними зобов'язаннями держави перед церквою, що зробить її політику щодо церкви прозорою, відкритою для загалу, є :

- визначання основних пріоритетів своєї політики щодо церкви;

- сприяння розвитку релігійної самобутності української нації і національних меншин в Україні;

- повага традицій та внутрішніх настанов релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству;

- забезпечення повного правового і соціального статусу церкви, сприятливих умов для її діяльності;

- сприяння встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості і поваги між громадянами, що сповідують або не сповідують релігію, між віруючими різних віросповідань;

Розкрити основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви:

- забезпечення конституційного положення про відокремлення церкви від держави, і школи від церкви, рівноправності всіх офіційно діючих в Україні релігій та права громадян на свободу совісті;

- сприяння релігійним організаціям у виконанні їхніх завдань, участі церкви у служінні;

- подолання дестабілізуючих впливів церкви на суспільство, деполітизація релігійного середовища;

- сприяння розвитку релігійної самобутності українського народу та національних меншин.

Зробити висновок, що держава як гарант свободи совісті має бути світською; чітко окреслити в чинному законодавстві межі свого втручання в сповідування громадянами будь-якої віри; діяльність держави щодо різних конфесій має бути обмеженою обліково-реєстраційною функцією на основі заявницького принципу та нейтральним арбітруванням. У випадку виникнення міжцерковних суперечностей держава має законодавчо визначити межі фізичної поведінки, за які не можуть виходити прихильники певних світоглядних орієнтацій.

Дати визначення вільнодумства як традиційного явища духовного життя і антиподу релігії.

Розкрити об'єктивну і суб'єктивну основу вільнодумства, визначити гнесеологічні джерела та витоки вільнодумства, зокрема:

- наївний реалізм - сприйняття світу таким, яким він постає в наших почуттях;

- здоровий глузд - більш високе сприйняття дійсності з елементами аналітичного і раціонального;

- наукове пізнання дійсності - розкриває дійсний зміст релігійного світогляду, витісняє надприродне з усіх сфер пізнання;

соціальні джерела:

- подолання старого, консервативного;

- адекватне пізнання навколишньої дійсності;

- утвердження нового, прогресивного в суспільстві.

Визначити основні закономірності вільнодумства:

- органічний зв'язок з інтересами прогресивних сил суспільства;

- збагачення змісту і зростання ролі вільнодумства в ході соціального та культурного прогресу;

- вільнодумство - основний і постійний еврестичний принцип наукового пізнання;

- вільнодумство - це цілісний світогляд в органічному зв'язку з розвитком науки;

Охарактеризувати основні форми вільнодумства (богоборство, релігійний нігілізм, скептицизм, пантеїзм, атеїзм, агностицизм, деїзм) на різних етапах історичного розвитку. Зробити висновок про те, що головною метою вільнодумства є боротьба з мракобіссям, головним опонентом є релігія, головним гонителем - церква.

Розкрити суть терміну "онтологія" як вчення про буття взагалі, яке визначає становище людини в світі, розглядає світ в єдності природного і надприродного. Вказати, що в сучасних умовах спостерігається відхід суспільства від розуміння релігії як масового неврозу, сприймання релігійного почуття як норми, що випливає з природних людських відносин. Натомість зростає роль науки як засобу пізнання, здійснюється переосмислення взаємин науки і релігії, змінюється співвідношення наукових знань та релігійної віри. Релігія стає формою онтологічного самовизначення людини. Під впливом глобальних проблем ототожнюються мораль і релігійність, домінуючим шляхом життя стає гуманізм.

Охарактеризувати атеїстичний екзистенціалізм, що спрямований на свідомість людини, яка втратила віру, зокрема, філософію Ж.Поль Сартра, А.Камю, М.Мерло-Понті, тощо. Довести, що атеїстичний екзистенціалізм не заперечує існування Бога, але заперечує можливість творіння світу тільки таким Богом, образ якого відрізняється від уявлень про нього у релігійних людей. Бог є чистою суб'єктивністю, а буття світу - чиста об'єктивність. Показати, що в основі атеїстичного екзистенціалізму лежить вчення про абсолютну свободу людини. Втративши віру в докази буття Бога, людина почуває себе розгубленою, а без Бога вона позбавляється тих моральних цінностей, які виправдовують її вчинки.

Розкрити теорії гуманізму, який стає для людини шляхом життя:

- секулярний ( в основі - вимога всебічного розвитку людини);

- етичний ( в основі - принцип людської відповідальності за все, що відбувається в світі);

- еволюційний (нова організація мислення будується на гуманістичних ідеях);

- натуралістичний (розум людини є результатом її фізіолого-психічного розвитку і еволюційного прогресу).

Зробити висновок про те, що в умовах глобалізації суспільства відбувається переосмислення існування світу і спостерігається вияв змін духовності.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи філософських знань

Хмельницького кооперативного торговельно економічного інституту.. Основи філософських знань..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вільнодумство як вияв змін духовності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пояснювальна записка
Навчальна програма вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» складена відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до ц

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специфіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських питань. Основне питання філос

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ-ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.Ск

Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
Діалектика як загальна теорія розвитку всього сущого. Прогрес і регрес. Принципи, закони і категорії діалектики. Принципи діалектики: загального зв’язку, загального розвитку, дете

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Людина як суб’єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське буття як цілісна єдність природного, соціального та духовного. Основні форми буття людини. Єдність

Тематичний план
№ п/п   Назва розділів і тем Кількість годин Усього Аудиторні заняття Самостійна робота

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності
Предмет, структура й основні функції філософії. Специ­фіка філософського осмислення дійсності. Проблема єдності і багатоманітності реальності. Основне коло філософських пи­тань. Основне питання філ

Основне питання філософії
3. Поняття світогляду, його складові та значення в житті людини. Типи та види світогляду 4. Свідомість як найвища форма відображення дійсності. Методичні

Самостійна робота: Теоритичні підсумки і практичні результати матеріалістичної та ідеалістичної розробки проблеми свідомості
  Методичні рекомендації: розкрити суть поняття "свідомість", концепції походження свідомості, з'ясувати, які чинники впливають на виникнення та функціонува

Суспільна природа свідомості
Властивість відображення матерії пройшло тривалу еволюцію: від відображення в неживій природі до біологічного відображення і від нього до соціального і кожний з цих етапів характеризується якісною

Структура свідомості
Досі термін «свідомість» вживався в широкому значенні для позначення інформаційного відображення на рівні соціальної форми руху матерії, взятої загалом. Його ж вживають і в більш вузькому значенні,

Ідеальність свідомості
Свідомість забезпечує життєдіяльність людини і суспільства в такій же мірі, як і матеріальне виробництво. Породжуючи світ ідеальних образів, світ особливих ідеальних об'єктів, свідомість дає можлив

Запитання для самоперевірки
1.Чому філософія є універсальною наукою? 2.В чому особливості предмета філософії? 3.Яку структуру має філософське знання? 4.Які функції виконує філософія? 5.Чому

Моделювання філософських проблем
Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Єдність і різноманітність історико-філософського процесу. Перші уявлення про єдність речей, цілісність світу у стародавніх

Класична німецька філософія. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення класичної німецької філософії
Методичні рекомендації: Пояснити, чому історія філософії починаються зі Сходу, хоч староіндійська філософія виникла практично одночасно з філософією Стародавньої Греції. Р

Запитання для самоперевірки
1.Назвіть найдавніші духовні джерела філософії Стародавньої Індії. 2.Які впливові духовні рухи передували виникненню філософії Стародавньої Індії? 3.Які староіндійські філософські

Атомізм (VI-IV ст. до н.е.)
Започаткували атомістичну філософію в античності Левкіп і Демокріт. Вони, обґрунтовуючи первоначала, вважали, що ними є атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антип

Гуманізм та натурфілософія доби Відродження. Класична німецька філософія. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва XVIII ст
  Методичні рекомендації: Дати загальну характеристику епохи Просвітництва, визначити головні проблеми, яким приділяється значна увага у філософії доби Просв

Класична німецька філософія
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює період духовно-інтелектуального розвитку. Її представниками є Еммануїл Кант (1724 – 1804),

Напрямки у філософії нового часу
Метафізика– вчення про найзагальніші види буття ( світ, Бог, душа ). Основне поняття метафізики – субстанція - те, що існує само по собі, незалежно ні від чого ( природа, а не Бог

Сучасна світова філософія
Позитивізм– напрям у філософії, представники якого єдиним джерелом істинного знання проголошували досвід, заперечуючи цінність знань теоретичного мислення. Ідеї позитивізм

Типологія філософських систем
Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні. Проблема людини у філософських роздумах Г.

Запитання для самоперевірки
Назвіть загальні особливості української філософії. Охарактеризуйте вихідні ідеї та джерела філософської думки Київської Русі. Розкрийте вплив зв'язків Західної Європи ХY- ХYІст.

Філософські проблеми у творах мислителів Кирило-Мефодіївського товариства
2. Філософські ідеї Т. Шевченка. 3. Ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського.   Методичні рекомендації:

Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило-Мефодіївського братства
Соціально-гуманістичне звучання матеріалістичні тенденції отримали в ідеях, розроблених і запропонованих Кирило-Мефодіївським товариством. Основою програми товариства була ідея федеративного об’єдн

Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І.Франка, М.Драгоманова, Л.Українки, М.Грушевського
І.Я.Франко.І.Я.Франко (1856 – 1916) – унікальна постать у вітчизняній культурі. Видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії. Ще на зорі комуністичного

Марксизм. Неомарксизм
2. Західноєвропейська філософія кінця XIX- поч. XX ст. 3. Проблема сутності й існування, відчуження й свободи, життя й смерті у філософії ХХст. Методичні рекомендації

Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. Неомарксизм
Філософія марксизму.До складу марксизму входять марксистська філософія, політична економія та «науковий комунізм». Ці складові взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Батьківщиною

Проблема сутності й існування у філософії екзистенціалізму
Однією з провідних течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її мі

Світ як всеохоплююча реальність. Проблема єдності світу
Через пізнання світу людина може пізнати саму себе. Світ – це єдність, цілісність, впорядкованість всього сущого. Наприклад, світ давніх людей - це певна сукупність знань, які утворилися н

Вимушена, відчужена діяльність. Практика і творчість. Рух і саморух. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху
Довести, що визначальною особливістю практики є її людинотворча спрямованість. Розкрити філософську природу творчості, філософської концепції творчості, показати зв'язок творчості з практикою. Дове

Запитання для самоперевірки
1.Що таке творчість? 2.Охарактеризуйте основні ідеї творчості у філософії різних історичних періодів. 3.У чому полягає специфіка розв'язання проблеми творчості в українській філос

Самостійна робота
Альтернативні концепції діалектики : Метафізика : а) Нове повністю відкидає старе, чи якось його затримує для свого подальшого розвитку. Р

Запитання для самоперевірки
1. Що таке пізнання? 2. Назвіть принципи пізнання. 3. Дайте характеристику основних видів пізнання. 4. Розкрийте суть взаємних впливів різних видів пізнання 5. Я

Концепція і теорія як форми наукового пізнання
Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, закономірності дійсності і спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення

Роль досвіду у науковому та поза науковому пізнанні
Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо з практики, зберігаючи з нею найтісніший зв'язок, який виявляється в тому, що отримане таким шляхом знання є ніби діяльною моделлю об'єкта. На досві

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі
Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно-тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціаль

Основоположні принципи філософської антропології. Філософські концепції людини
2. Мова як феномен життєдіяльності і культури. 3. Соціум як історія людської життєдіяльності 4. Людина як суб'єкт і головна дійова особа соціально-культурного простору. Людське бу

Єдність сфер людської життєдіяльності (матеріальної, соціально-політичної, духовної, культурно-побутової)
Особистість діє відповідно до своїх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, характеру і змісту своєї життєвої позиції та вимог соціальних норм. Основні характеристики діяльності: її цілі, у

Реалізація способу життя людини як синтетична характеристика типових видів життєдіяльності людей в єдності з умовами життя суспільства
Нині саме життя висунуло на перший план завдання звільнення людини, яка все більше стає метою та вищою цінністю суспільного прогресу. Не випадково у центрі філософського осмислення дійсності стоїть

Запитання для самоперевірки
2. Що таке філософська антропологія? 3. Назвіть основні філософські концепції походження людини. 4. Як Ви розумієте поняття "соціум" і "соціальне"? .

Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності, можливі шляхи їх вирішення
Методичні рекомендації: Розкрити суть антропогенного фактора, що впливає на стійкість системи "суспільство - природа", довести, що суперечності між суспільством

Екологічна проблема
- глобальні зміни клімату; - виникнення парникового ефекту; - Зростання руйнівної сили ураганів, тропічних циклонів. Щорічно на Землі відбувається 10тис. повеней, зсувів грунту, з

Паливно-енергетична та сировинна проблема
- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля; - зростання енергоозброєності виробників: на ко

Самостійна робота
Науковий погляд на перспективи розвитку людства, можливий аналіз системи «людина – наука – те6хнологія – суспільство» Передбачення майбутнього - це результат пізнавальної

Локальні релігії. Світові релігії
Первісні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія. Генетичний зв'язок ранніх та етнонаціональних релігій зі світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам). Локальні реліг

Самостійна робота. Походження, ідейні джерела буддизму
  Першою світовою релігією є буддизм (країни Південної і Південно-Східної Азії) – 360 млн. чол. (кожен 18 житель Землі )- Китай, Таїланд, Японія, В’єтнам, Корея, Шрі-Ланка. З

Запитання для самоперевірки
  1.Як Ви розумієте термін "локальні релігії"? 2.Які соціальні процеси вплинули на формування етнічних і регіональних релігій? 3.У чому полягали найпринцип

Іудаїзм
Одна з монотеїстичних національно-державних релігій стародавнього світу, поширена головним чином серед євреїв. Це перша релігія, яка безпосередньо продиктована Богом людям через свого пророка і вик

Індуїзм
На поч. н.е. в Кубанському царстві (Північна Індія) виникає буддизм. У V ст. в державі Гуптів (Індія) відбувається витіснення буддизму і відродження індуїзмі. Індуїзм в процесі свого відродження де

Основні віросповідні принципи ісламу як дуже впливової сили сучасного світу
Іслам (мусульманство, магометанство) – це наймолодша з трьох світових релігій. Він виник у VII ст., серед арабських племен Аравійського півострова і розповсюдився на Близькому та С

Виникнення протестантизму
3. Напрямки та релігійні течії ісламу, їх поширення в Україні 4.Релігія і церква в сучасній Україні. Найвпливовіші конфесії в Україні.   Методичні рекомендац

Католицизм
Найбільша течія християнства ( приблизно 1 млрд чол.. ) Розбіжності між католиками і православними: 1. Догмат про філіокве – про джерело походження духа Святого (католики - дух по

Протестантизм
Це третє відгалуження християнства, пов’язане з розколом всередині римо-католицької церкви (реформація). Реформація – це релігійний, соціокультурний і суспільно-політичний рух XYІ - XYІІ ст., що пр

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я
Православ’я є одним з основних відгалужень у християнстві, що офіційно оформилося на території Візантії після розколу церкви у 1054 р. на Східну та Західну. Православ’я не має єдиного церковного це

Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації католицизму
Католицизм (від гр. католикос – вселенський, всесвітній) існує від 1054 р. В світі є понад 1 млрд. католиків. Католики визнають Святе Письмо та Святий переказ як основне джерело віровчення. Католик

Запитання для самоперевірки
1. Проаналізуйте передумови розколів у християнстві? 2. Визначіть особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я, католицизму, протестантизму. 3. У що вірить п

Свобода віросповідання та її правове регулювання в Україні
Свобода віросповідання – це законодавчо гарантоване право особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію, вільно змінювати свої релігійні уподоба

Свобода совісті як результат розвитку суспільства та її сутність
Свобода совісті– це особлива якісна визначеність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинник

Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення
Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні з особливою гостротою постали в др. пол. 80-х років ХХ ст. Перші кроки щодо демократизації суспільства спричинили нечувану

Запитання для самоперевірки
1. Як Ви розумієте термін "свобода совісті"? 2. Чи тотожні поняття "свобода совісті" та "свобода релігії"? 3. Як Закон України "Про свободу сові

Глосарій термінів
1. Фізис (з давньогрецької – природа) – у вихідному значенні те, що становить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, розширюється, поро

Список рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство:Підручник/ За ред. А, М. Колодного. - К.. 2000. 2. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. Москва, 2002. 3. Алексюк І.А. Логіка: Практичні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги