рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія права

Філософія права - раздел Философия,   Орієнтовні Питання До...

 

Орієнтовні питання до екзамену для заочників.

2. Предмет філософії права. 3. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції. 4. Сутність методології права та її рівні.

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Навчальний посібник

За редакцією доктора філософських наук, професора О. Г. Данільяна

Київ Юрінком Інтер

 

ББК 67.0я73 Ф56

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 26 липня 2002 p. № 1/11-2515)

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого (протокол № 11 від 23 квітня 2002 р.)

Рецензенти

В.В. ШКОДА — доктор філософських наук, професор

кафедри теорії культури і філософії науки Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна;

О.В. ПЕТРИШИН — доктор юридичних наук, професор

кафедри теорії держави і права Національної юридичної

академії України імені Ярослава Мудрого

Колектив авторів

БайрачнаЛ.Д., кандидат філософських наук, доцент;

Гончаренко Н.К.,асистент;

Даиільян О.Г.,доктор філософських наук, професор

(керівник авторського колективу); Дзьобань О.П.,кандидат філософських наук; Жданеико С.Б.,асистент;

Колесніков М.П.,кандидат філософських наук; Максимов С.І., кандидат філософських наук, доцент; >$"аМозалевський В.Т.,кандидат філософських наук, доцент

ISBN 966-667-040-2

Колектив авторів, 2005 Художнє оформлення Юрінком Інтер, 2005

Передмова

Дослідження у галузі філософії права мають давні й багаті традиції. Протягом кількох століть цій самостійній науковій і навчальній дисципліні… У сучасних умовах демократичних перетворень в Ук­раїні, становлення засад… Навчальний посібник складається з двох частин. У пер­шій розглядається зміст і призначення філософії права,…

Частина перша

Зміст і призначення

Філософії права, її історичний розвиток

Предмет і завдання філософії права Філософське осмислення права — завдання особливої наукової і навчальної… Однак підходи різних дослідників до розуміння пред­мета і методу філософії права, специфіки філософсько-правової…

Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія

У сучасній філософії права її предмет також визна­чається по-різному. Від найширших визначень, як, наприк­лад, у відомого російського філософа права… Таке різноманіття підходів до предмета філософії пра­ва цілком закономірно,… Гегель. Философия права. — М., 1990. — С. 59.

Філософія права в системі наук, її основні питання і функції

Вихід на проблематику філософії права може бути здійснений із двох протилежних сторін: від філософії до права і від права до філософії. Перший шлях виходу на філософсько-правову пробле­матику (філософський підхід… - 16-

Сутність методології права та її рівні

По-друге, це так званий філософський підхід, коли під методологією права розуміється застосування основних -26- принципів і категорій філософії до права. З погляду Дж. Керімова, до них належать категорії діалектики чи…

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення

Правовий позитивізм. Основними характерними риса­ми правового позитивізму як філософського способу ос­мислення права є: 1. Ототожнення права і позитивного права, чи право­порядку, що розуміється як… 2. Тенденція до абсолютизації державного сувереніте­ту, ототожнення права з наказами держави. "Усяке право є…

Способи обгрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, інтерсуб'єктивність

-39- що безпосереднім джерелом правопорядку є правосвідо­мість, яка містить… У рамках класичної філософської традиції (тобто тра­диції, що йде від Декарта) виділяють, як правило, дві групи…

Розділ З Історичні типи філософії права

Тема 1. Філософія права античності та середньовіччя

Будь-яка наука, що прагне до творчого розвитку свого змісту, не може бути байдужою до свого минулого, до іс­торії своїх ідей, відкриттів, висновків. Повною мірою ця думка стосується філософії права — однієї з найдавніших наук про право. Однак те, що обов'язково для фахівців-фі-лософів, може здатися необов'язковим для тих, хто опа­новує право як спеціальність, а філософію права вивчає поряд з багатьма іншими предметами. З цього приводу варто зазначити, що у певному обсязі звертання до історії філософії права необхідно кожній людині, яка прагне здо­бути юридичну освіту, адже відомо, що без історії немає й теорії. Не вивчивши етапи розвитку філософії права та її зміст, неможливо зрозуміти, чому існують ті чи інші на­прями у філософії права, а, отже, зрозуміти їхні особли­вості й тенденції розвитку.

Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності

Стародавня Еллада у IV—V ст. до н. е. відрізнялася розмаїтістю форм соціального і політичного життя. Безліч сильних і процвітаючих грецьких… -48- Дух змагальності, чесного змагання (феномен агона), що панував у багатьох сферах соціального і культурного життя…

Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя

-62- як відображення божої справедливості відповідно до пе­редбачень Творця. У середні віки праву, що залежить від людської волі (волевстановленому), протиставляються незмінні встанов­лення…

Частина друга Основні проблеми філософії права

Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони бут­тя пов'язані з законами суспільства, у… Ці філософсько-правові проблеми важливі тому, що право не є специфічною сферою… § 1. Онтологічна природа права. Правова реальність

Розділ 7 Правова аксіологія: ціннісні основи права

Аксіологічне вивчення . права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звер­нути увагу не тільки на соціокультурні та… Завданням цієї теми є аналіз деяких питань аксіології права: виявлення природи… § 1. Цінності у праві та право як цінність

Рекомендована література

1. Алексеев С. С. Философия права. — М.: Норма, 1997.

2. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — филосо­фия: Опыт комплексного исследования. — М.: Статут, 1999.

3. Бачинин В. А. Философия права и преступления. — Харьков: Фолио, 1999.

4. Бачинин В. А., Чефранов В. А. История философии права. — Харьков: Право, 1998.

5. Васильев А. М. Правовые категории. Методологиче­ские аспекты разработки системы категорий права. — М.: Наука, 1976.

6. Гарних А. В. Проблема дисциплинарного статуса философии права // Философия и социология в контексте современной культуры. — Днепропетровськ, 1998.

7. Гегель Г. В. Ф. Философия права. — М.: Мысль, 1990.

8. Гегель В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т.

- М.: Мысль, 1977. — Т. 3.

9. Дангльян О. Г. Соціальні протиріччя у посттоталі-тарних системах: методологія дослідження та розв'язання.

- Харків: Основа, 1998.

10. Жолъ К. К. Философия и социология права. — К.: Юринком Интер, 2000.

11. Зандкюлер X. И. Демократия, всеобщность права и ре­альный плюрализм // Вопросы философии. — 1999. — № 2.

12. Ильин И. А. О сущности правосознания // Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1993. — Т. 1.

13. Илъгт И. А. Понятия права и силы (Опыт методо­логического анализа) // Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1993. — Т. 1.

14. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М.: Мысль, 1965.

15. Кант И. Метафизика нравов. Часть первая. Мета­физические начала учения о праве // Соч.: 6 т. М.: Мысль, 1965. — Т. 4. — Ч. 2.

16. Кант И. О поговорке "Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики" // Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. — Т. 4. — Ч. 2.

-265-

17. Керимов А. А. Методология права (предмет, функ­ции, проблемы философии права). М.: Аванта+, 2000.

18. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972.

19. Лукич Р. Методология права / Пер. с серб. М.: Прогресс, 1981.

20. Максимов С. І. Про філософське осмислення права (до питання про предмет філософії права) // Вісник Ака­демії прав, наук України. — 1998. — № 2.

21. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт фило­софского осмысления. — Харьков: Право, 2002.

22. Малинова И, П. Философия права (от метафизики к герменевтике). — Екатеринбург: Изд-во Уральской гос. юрид. академии, 1995.

23. Материалисты Древней Греции. — М.: Наука, 1955.

24. Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Издат. груп­па НОРМА-ИНФРА-М, 1997.

25. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М.: Изд. группа. НОР-МА-ИНФРА-М, 1998.

26. Новгрродцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. — М., 1901.

27. Новгородцев П. И. Сочинения. М.: Раритет, 1995.

. 28. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с нравственностью. — СПб, 1909. — Т. 1.

29. Платон. Собр. соч.: В 3 т. — М.: Мыс/ль, 1971. — Т. 3. — Ч. 1.

30. Сгтха С. П. — Юриспруденция. Философия права. — М.: Издат. центр "Академия", 1996.

31. Скгфбек Г., Гилъе Н. История философии. — М.: Владос, 2000.

32. Сырых В. М. Логические основания общей теории права: В 2 т. — М.: Юрид. дом "Юстицинформ", 2000. — Т. 1: Элементарный состав.

33. Тихонравов Ю. В. Основы философии права. — М.: Вестник, 1997.

34. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Осно­воположения критической философии права и государ­ства. — М.: Гнозис, 1994.

35. Філософія права /За заг. ред. М. В. Костицького і Б. Ф. Чміля. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

36. Франк С. А. Духовные основы общества. М.: Рес­публика, 1992.

37. Четверний В. А. Демократическое конституцион­ное государство: введение в теорию. — М.: Институт госу­дарства и права РАИ, 1993.

38. Четверний В. А. Современные концепции естест­венного права. — М.: Наука, 1988.

39. Шкода В. В. Вступ до філософії права. — Харків: фоліо, 1996.

-266-

\1

ЗмістПередмова.................................. З

Частина перша

ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, її ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

§ 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія................................ 6 § 2. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції................................ 16

– Конец работы –

Используемые теги: Філософія, права0.043

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он.. Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою..

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями права. Система административного права
Данная проблема актуальна и для административного права, которое переживает существенные изменения в последние годы. Закрепление в Конституции.. Таким образом термин латинского происхождения (администрация - управление).. Регулированием отношений, возникающих в процессе этой деятельности и занимается административное право.

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения.. территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит.. исключение согласно ук представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом вопрос об уголовной..

Понятие отрасли конст. Права, её предмет и метод, структура. Место конституционного права в системе росийского права
Следует различать межд дог ры и соглаш я закл РФ с др суверенными гос вами и внутр дог ры и соглаш я закл м у фед й и ее суб тами или м у.. юр прецедент также относится к числу исторически устоявшихся ист ков права.. под обычаем как разновид ю соц нормы понимается правило повдения сложившееся на основе пост и единообразного..

Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы правового регулирования, система, роль и место в системе российского права
В науке конституционного права сложилась методолгия определения.. Прежде всего нормы кп регулируют основы конституционного строя см главу Конституции Исключительно в предмет..

Понятие трудового права как отрасли права. Предметом любой отрасли права являются общественные отношения
Предметом любой отрасли права являются общественные отношения специфические именно для данной отрасли благодаря предмету формируется отрасль.. если человек трудится единолично самостоятельно определяя основные параметры.. предмет трудового права отвечает на вопрос какие виды общественных отношений им регулируются..

Разграничение понятий конституционного права как системы правовых норм отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.. 2 2. Источники конституционного права в зарубежных странах.2
Источники конституционного права в зарубежных странах.. материальная и формальная фактическая и юридическая конституция в.. принятие изменение и отмена конституций в зарубежных странах..

Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права
Понятие уголовного права.. Задачи науки уголовного.. Предмет уголовного..

Предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Этапы развития российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права.. часть этапы развития российского законодательства о недрах.. формирование и развитие горного права российской империи начала го века..

Предмет гражданского права как отрасли права. Как все отрасли права
Гражданское право это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения имущественно го и личного неимущественного характера.. Гражданское право как отрасль права регулирует право отношения возникающие.. Как все отрасли права гражданское право имеет свои предмет и метод правового регулирования отличающие граж данское..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам