рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток

Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток - раздел Философия, Філософія права Розділ 1. Предмет І Завдання Філософії Права...... § 1. Предмет Філо...

Розділ 1. Предмет і завдання філософії права......

§ 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова

рефлексія................................ 6

§ 2. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції................................ 16

Розділ 2. Методологія філософії права............ 26

§ 1. Сутність методології права та її рівні.......... 26

§ 2. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення................. ЗО

§ 3. Способи обгрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, інтерсуб'єктивність.............. 39

Розділ 3. Історичні типи філософії права.......... 48

Тема 1. Філософія права античності

та середньовіччя..................... 48

§ 1. Виникнення і розвиток філософсько-правових

поглядів в епоху античності.................. 48

§ 2. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя........................•..... 62

Тема 2. Фглософсько-правові вчення в Західній Європі

XV-XVIII століття.................. 68

§ 1. Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації............................ 68

§ 2. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва............................ 74

Тема J. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття .... 87 § 1. Етико-правові ідеї у філософії І. Канта........ 88

-268-

§ 2. Філософія права Г. Гегеля..................

§ 3. Історична школа і марксизм як форми правового об'єктивізму..............................

Тема 4. Філософія права XX століття..........

§ 1. Загальна характеристика філософії права XX століття........................

§ 2. Позитивізм та його трансформація у неопозитивізм......................

§ 3. Концепції відродженого природного права XX століття.........................

§ 4. Сучасні концепції природного права інтерсуб'єктивного напрямку.......

Розділ 4. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї...............................

§ 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї

§ 2. Основні ідеї російських філософів права.....

ПО 113 118 132

145 155

Частина друга ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Розділ 5. Правова онтологія: природа і структура права.

§ 1. Онтологічна природа права. Правова реальність . . 165

§ 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення.................... 173

§ 3. Форми буття права: ідея права, закон, правове

життя................................... 179

Розділ 6. Правова антропологія: гуманістична природа права................................ 184

§ 1. Природа людини і право. Антропологічні основи права................................... 184

-269-

§ 2. Філософський зміст і обгрунтування прав людини.................................. 192

§ 3. Особистість і право. Гуманістична природа права................................... 198

Розділ 7. Правова аксіологія: ціннісні основи права . . 207

Тема 1. Ціннісні основи права.................207

§ 1. Цінності у праві та право як цінність..........207

§ 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи. . . 214

§ 3. Справедливість як основна правова цінність.....220

Тема 2. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права...............225

§ 1. Правосвідомість як проблема філософії права . . . 225

§ 2. Право і мораль........................... 232

§ 3. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості.......................... 237

Розділ 8. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві............................245

§ 1. Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права......................... 245

§ 2. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується....................... 254

Рекомендована література...................... 265

Навчальне видання

Філософія права

Навчальний посібник

Шеф-редактор КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Відповідальна за випуск ТА. Искажу к

Редактор Г.І. Вівдиченко

Комп'ютерний набір ЯМ. Сисоева

Комп'ютерна верстка Т.М. Виноградова

Художнє оформлення М.П. Черненко

Підписано до друку 30.09.2002. Формат 84хЮ8/:и. Напір офсетний № І.

Гарнітура Mysl. Умови, друк. арк. Й,28. Обл.-вид. арк. 15,00. Іаклад 1000 (2-іі завод — 4001—5000) прим. Зам. № 5-288 Ціпа договірна.

Оригіиал-макет виготовлено комп'ютерним центром С11 "Юрімком Іптср"

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, вйготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 19 від 20.03.2000.)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва "Юрінком Інтер" за адресою: 04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6; тел. 411-64-03

З AT «BI ПОЛ», ДК№ 15 03151, Киі'в-151, вул. Волинська, 60.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

Філософія права.. Навчальний посібник.. За редакцією доктора філософських наук професора О Г Данільяна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Орієнтовні питання до екзамену для заочників
1. Філософія права: її предмет, завдання, методологія. 2. Предмет філософії права. 3. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції. 4. Сутність методологі

Передмова
Трансформація українського суспільства в напрямі ци­вілізованих форм організації неможлива без утвердження його на засадах права. Тому сьогодні право постає як одна з найважливіших з-поміж інших со

Філософії права, її історичний розвиток
розділ 1 Предмет і завдання філософії права Філософське осмислення права — завдання особливої наукової і навчальної дисципліни — філософії права, що має свій власний предмет дослі

Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія
Дискусія про предмет філософії права. Почнемо з за­питання: що є філософія права і що вона вивчає? Необхід­но зазначити, що в історії філософсько-правової думки іс­нувал

Філософія права в системі наук, її основні питання і функції
Філософія права в системі філософії і юриспруден­ції. За своїм статусом філософія права являє собою ком­плексну, суміжну дисципліну, що перебуває на межі філо­софії і юр

Сутність методології права та її рівні
Звичайно під методологією розуміється система мето­дів, що застосовуються для дослідження тієї чи іншої ре­альності, а також наука про ці методи. Саме поняття "ме­тод" означає шлях, спосі

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності
Досократівська філософія права. Для того, щоб кра­ще зрозуміти чинники виникнення і розвитку філософ­сько-правових поглядів в епоху античності, необхідно роз­глянути осо

Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя
Метафізичні передумови християнського світорозумін­ня. Римське трактування природно-правових норм мало відгук у ранніх ідеологів християнства. Воно застосовуєть­ся до морально-релігійного закону. Х

Частина друга Основні проблеми філософії права
розділ 5 Правова онтологія: природа і структура права Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони бут­тя пов'язані з законами сусп

Правова аксіологія: ціннісні основи права
Тема 1. Ціннісні основи права Аксіологічне вивчення . права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звер­нути увагу не тільки на соціокультурні та со

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги