рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Философия, Філософія права Трансформація Українського Суспільства В Напрямі Ци­Вілізованих Форм Організа...

Трансформація українського суспільства в напрямі ци­вілізованих форм організації неможлива без утвердження його на засадах права. Тому сьогодні право постає як одна з найважливіших з-поміж інших соціальне значущих проб­лем, перебуває в центрі обговорення громадськості та нау­кової спільноти. Ця обставина зумовлює нагальну потребу в глибокому проникненні в сутність такого складного фе­номена, як право, на основі його філософського осмислен­ня. Останнє припускає погляд на право не просто як на соціальний інститут і засіб здійснення політичних цілей, а як на складний світ, багатогранну реальність зі своїми за­кономірностями, своїм улаштуванням і логікою розвитку, що відрізняє його від інших сфер людського буття. Цю йо­го специфіку і покликана визначити філософія права, яка починається з виникнення ідей про об'єктивні, незалежні від офіційно-владного тлумачення природи і смислу права.

Дослідження у галузі філософії права мають давні й багаті традиції. Протягом кількох століть цій самостійній науковій і навчальній дисципліні належить чільне місце в західних університетах. Значного досвіду вивчення і ви­кладання цієї дисципліни було набуто і в дореволюційній Україні. Однак у радянський час він був утрачений.

У сучасних умовах демократичних перетворень в Ук­раїні, становлення засад права і правової державності цей досвід відновлюється, а філософія права починає посідати чільне місце в системі вітчизняної юридичної освіти. У той же час, попри своєї важливості й актуальності, цій дис­ципліні бракує достатньої навчальної і навчально-мето­дичної літератури. Цей навчальний посібник, розроблений на основі програми з філософії права колективом кафедри філософії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, покликаний певною мірою заповнити цю прогалину і допомогти студентам у вивченні філософії права.

Навчальний посібник складається з двох частин. У пер­шій розглядається зміст і призначення філософії права, розкриваються основні методологічні парадигми осмис­лення права, його багатовікова історія розвитку, методо­логічний потенціал основних концепцій філософії права.

-З-

В другій частині увага акцентується на основних пробле­мах філософії права: правовій онтології, правовій антро­пології, правовій аксіології тощо. В ній також міститься чимало специфічного матеріалу, який істотно відрізняєть­ся від загальнотеоретичних філософських і правових кур­сів. Це, насамперед, стосується питань світоглядного та методологічного обгрунтування різних правових орієнта­цій, філософії прав людини, філософських проблем права і влади в посттоталітарному суспільстві.

До посібника додано список літератури, який містить основні праці видатних філософів, монографічну та нав­чальну літературу. Крім того, до кожної теми запропоно­вано контрольні запитання. Усе це сприятиме поглибленому оволодінню студентами філософсько-правовими знаннями як у ході практичних занять, так і під час самостійної ро­боти, якій у сучасному навчальному процесі надається де­далі більшого значення.

Зрозуміло, автори посібника не претендують на вичерп­ний аналіз поставлених у ньому проблем, а також на воло­діння істиною в останній інстанції, отже, будуть вдячні за корисні зауваження і пропозиції, що здатні поліпшити зміст викладеного. Автори посібника також висловлюють щирую вдячність усім тим, хто допомагав їм у ході під­готовки та друкування цієї праці, особливо доцен­ту С. І. Максимову, який надав цінний матеріал для посіб­ника.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

Філософія права.. Навчальний посібник.. За редакцією доктора філософських наук професора О Г Данільяна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Орієнтовні питання до екзамену для заочників
1. Філософія права: її предмет, завдання, методологія. 2. Предмет філософії права. 3. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції. 4. Сутність методологі

Філософії права, її історичний розвиток
розділ 1 Предмет і завдання філософії права Філософське осмислення права — завдання особливої наукової і навчальної дисципліни — філософії права, що має свій власний предмет дослі

Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія
Дискусія про предмет філософії права. Почнемо з за­питання: що є філософія права і що вона вивчає? Необхід­но зазначити, що в історії філософсько-правової думки іс­нувал

Філософія права в системі наук, її основні питання і функції
Філософія права в системі філософії і юриспруден­ції. За своїм статусом філософія права являє собою ком­плексну, суміжну дисципліну, що перебуває на межі філо­софії і юр

Сутність методології права та її рівні
Звичайно під методологією розуміється система мето­дів, що застосовуються для дослідження тієї чи іншої ре­альності, а також наука про ці методи. Саме поняття "ме­тод" означає шлях, спосі

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності
Досократівська філософія права. Для того, щоб кра­ще зрозуміти чинники виникнення і розвитку філософ­сько-правових поглядів в епоху античності, необхідно роз­глянути осо

Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя
Метафізичні передумови християнського світорозумін­ня. Римське трактування природно-правових норм мало відгук у ранніх ідеологів християнства. Воно застосовуєть­ся до морально-релігійного закону. Х

Частина друга Основні проблеми філософії права
розділ 5 Правова онтологія: природа і структура права Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони бут­тя пов'язані з законами сусп

Правова аксіологія: ціннісні основи права
Тема 1. Ціннісні основи права Аксіологічне вивчення . права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звер­нути увагу не тільки на соціокультурні та со

Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток
Розділ 1. Предмет і завдання філософії права...... § 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія................................ 6 § 2. Філософія права в си

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги