рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теми для написання рефератів

Теми для написання рефератів - раздел Философия, Проблемне поле філософії освіти. Об’єкт, предмет і завдання філософії освіти. Освітні парадигми сучасності 1.Освітні Ідеї У Філософських Вченнях Мислителів Стародавньо...

1.Освітні ідеї у філософських вченнях мислителів Стародавнього Сходу.

2.Платон та його філософське вчення про пайдею.

3.Евдемоністична спрямованість філософських поглядів Аристотеля на освіту.

4.Августин про роль держави і церкви у формуванні людини і суспільства.

5.Християнська теологія Фоми Аквінського і система освіти й виховання в середньовічному суспільстві.

6.Філософія Дж. Локка та К.А.Гельвеція про соціальне середовище та його роль у вихованні.

7.Натуралістична теорія вільного розвитку людини у філософії Ж.-Ж. Руссо.

8.Освіта та її роль у розвитку братських шкіл.

9.«Повчання» Володимира Мономаха як політичний і моральний заповіт.

10.Етичний характер філософії Григорія Сковороди.\

11.Освіта та її роль у розвитку Києво-Могилянської академії.

12.Постать Івана Вишенського на тлі української педагогічної думки.

13.Завдання та основи освіти за К Д.Ушинським

14.Головні проблеми сучасної освіти. Перспективи розвитку.

15.Роль самоорганізації та творчого підходу у вітчизняній освіті

 

Література:

1. Августин. Исповедь (отдельные главы из книг 1-7, 10, 12-13) //Августин. Творения. Т.1. Спб., 1998.

2. Августин. Об учителе. //Августин. Творения. Т.1. Спб.,1998.

3. Амонашвілі Ш. До школи у шість років // Педагогічний пошук. – К., 1990.

4. Андрущенко В.П. Духовна сутність освіти // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2007. – №1. – 5–10.

5. Андрущенко В.П. Критичне осмислення освітнього досвіду як чинник трансформації педагогічного мислення // Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Сер. Філософія. – Харків: ХНПУ, 2006. – Вип. 21, Ч.1. – С.10 – 14.

6. Аристотель. Политика. Книга 2, Книга 7, Книга 8. //Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т.4. М.,1984.

7. Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. Філософія освіти. Навчально-методичний посібник. – Київ: Кондор, 2010. – 164с.

8. Баландін Р. К. І. Вишенський: Кн. для учащихся.— К., 1990.—96 с.

9. Виндельбанд В. Платон. Гл. 2. //Виндельбанд В. Избранное Дух и история. М.,1995.

10. Гельвеций К. Об уме. Рассуждение 3, гл 1, Рассуждение 4, гл. 17. //Гельвеций. Сочинения. В 2-х тт. Т. 1.М., 1974.

11. Гельвеций К. О человеке. Разд.1,гл. 1-10; Разд. 5, гл. 1-9; Разд. 10, гл. 1,11. //Гельвеций Сочинения. В 2-х тт. Т.2. М.,1974.

12. Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке». // Дидро Д. Сочинения. В 2-х тт. Т.2. М., 1991.

13. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник за ред. Г.Волинки. – К.: Каравела, 2006.

14. Коменский Я. Панавгия. Гл. 14-16. //Коменский Я. Соч. М.,1997. (доп. "Великая дидактика". избр. гл.)

15. Коменский Ян Амос. Антология гуманной педагогики. М., изд-во Шалвы Амонашвили, 1996.

16. Локк Д. Мысли о воспитании; Мысли о том, что читать и изучать джентльмену. //Локк Д. Соч. в 3-х тт. Т.3. М.,1988.

17. Монтень М. Опыты. В 3-х книгах. Книга 1, гл. 26; Книга 2, гл. 8. М., 1992.

18. Монтескье Ш. О духе законов. Книга 4. М.,1999.Платон. Государство. //Платон. Соч. в 4-х тт. Т.3. М., 1994.Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1.Гл.4 (4), гл. 8 (6-7). М., 1992.

19. Платон. Государство. //Платон. Соч. в 4-х тт. Т.3. М., 1994.

20. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1.Гл.4 (4), гл. 8 (6-7). М., 1992.

21. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. // Руссо Ж-Ж. Избранные сочинения. Т.1. М., 1961.

22. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. — Львів: Світ, 1995. — 527 с.

23. Творчество и педагогика. АН СССР. Сб. тезисов Всесоюзной конференции в 6-ти т. – М., 1989.

24. Ушинський К. Д. Твори : М., 1989. — Т. 2. — С. 31—32.

25. Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч.1, вопрос 1; вопросы 75-83, 93,115-117. Киев,2005.

26. Хайдеггер М. Учение Платона об истине. // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

27. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проблемне поле філософії освіти. Об’єкт, предмет і завдання філософії освіти. Освітні парадигми сучасності

Філософія і освіта контекст взаємодії.. Проблемне поле філософії освіти Об єкт предмет і завдання філософії.. Освітні парадигми сучасності Філософія і освіта контекст..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теми для написання рефератів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія і освіта: контекст взаємодії
Реалії сьогодення висувають нові вимоги до структури та якості освіти. Процеси трансформації освітнього простору істотно впливають на зміст і темпи формування нових типів відносин у сфері освіти. Л

Проблемне поле філософії освіти. Об’єкт, предмет і завдання філософії освіти
Як стверджує сучасне наукознавство, будь-яка наука досягає зрілості, тобто стає самодостатньою, коли переходить в парадигмальний статус. Ключовим поняттям розвитку науки в означеному контексті набу

Освітні парадигми сучасності
Освіта завжди була і залишається основним способом розвитку людини і суспільства. Дискусії про кризу освіти і педагогічного мислення є відображенням «духовної ситуації часу» - «кризи сенсу»- трудно

Освітні ідеї у філософії античності та середньовіччя
Філософії освіти, що знайшла свій статус як дослідницький напрямок на початку 40-х рр. ХХ ст в США, передував філософський аналіз проблем освіти великими філософами, які входили до їх філософських

Структура та специфіка духовної культури
Освіту ні в якому випадку не можна розуміти тільки в якості процесу найпростішої передачі, або ж копіювання знання. У своїх глибинних витоках вона нерозривно пов’язана з феноменами духовнос

Філософське осмислення співвідношення в людині природного і соціального
У XXІ сторіччі проблема людини опиняється на першому плані через витончення власне людського матеріалу. Сучасність, подібно до давньогрецького Діогена, прагне з ліхтариком знайти справжню людину, а

Освіта як духовний горизонт особистості
  За вислівом німецького філософа Х.-Г. Гадамера, особистість стає культурною за умови, що основним рухом її духу є освіта. Освіта розуміється як постійне становлення самого себе, том

Постіндустріальні трансформації та виклики ХХІ століття
Вчені по різному характеризують моделі соціальних трансформацій, відповідно до однієї з них історичний розвиток суспільства поділяють на три послідовні стадії: традиційну(доіндустріальну, аграрну),

Сучасні тенденції розвитку освіти
Глобалізація освіти пов’язана з її інтернаціоналізацією, першою і домінуючою сучасною тенденцією розвитку освіти. Інтернаціоналізація освіти – це розширення двосторонніх і багатосторонніх зв

Освітня ситуація в Україні
У процесі розбудови української держави необхідним є визначення основних напрямків концептуального використання парадигмальних положень філософії освіти для реформування педагогічної теорії та осві

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги