рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія права

Філософія права - раздел Философия, Міністерство Освіти І Науки України   ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Навчальний посібник

 

За редакцією доктора філософських наук,

професора О. Г. Данільяна

 

 

Київ

Юрінком Інтер


 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 11 від 23 квітня 2002 р.)

Рецензенти

В.В. ШКОДА – доктор філософських наук, професор кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

О.В. ПЕТРИШИН – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Колектив авторів

Байрачна Л.Д.,кандидат філософських наук, доцент;

Гончаренко Н.К.,асистент;

Данільян О.Г.,доктор філософських наук, професор (керівник авторського колективу);

Дзьобань О.П.,кандидат філософських наук;

Жданенко С.Б.,асистент;

Колесніков М.П.,кандидат філософських наук;

Максимов СІ.,кандидат філософських наук, доцент;

Мозалевський В.Т.,кандидат філософських наук, доцент

 

 

© Колектив авторів, 2002

© Художнє оформлення Юрінком Інтер, 2002


Передмова

Дослідження у галузі філософії права мають давні й багаті традиції. Протягом кількох століть цій самостійній науковій і навчальній дисципліні… У сучасних умовах демократичних перетворень в Україні, становлення засад права… Навчальний посібник складається з двох частин. У першій розглядається зміст і призначення філософії права,…

Частина перша

Зміст і призначення

Філософії права, її історичний розвиток

 

Розділ 1

Предмет і завдання філософії права

Філософське осмислення права – завдання особливої наукової і навчальної дисципліни – філософії права, що має свій власний предмет дослідження і… Однак підходи різних дослідників до розуміння предмета і методу філософії… Див. список рекомендованої літератури.

Етико-правові ідеї у філософії І. Канта

Родоначальником німецької класичної філософії вважається Іммануїл Кант(1724–1804). Найбільш плідно розробкою державно-правових питань І. Кант займався в останні… Який безпосередньо внесок І. Канта у розвиток філософії права?

Розділ 4

Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї

Ідея права є фундаментальною ціннісною основою сучасної цивілізації. Однак сучасний світ культурно неоднорідний. Тому закономірно виникає питання:… Основною метою розділу є виявлення особливостей українського національного… § 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї

Зародження філософсько-правової думки в Україні.

  -145- Русі та грунтується на таких факторах: а) виникнення і поширення писемності; б) християнізація Київської Русі; в)…

Частина друга Основні проблеми філософії права

 

Розділ 5 Правова онтологія: природа і структура права

Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони буття пов'язані з законами суспільства, у тому… Ці філософсько-правові проблеми важливі тому, що право не є специфічною сферою… § 1. Онтологічна природа права. Правова реальність

Розділ 7 Правова аксіологія: ціннісні основи права

Тема 1. Ціннісні основи права   Аксіологічне вивчення права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звернути увагу не…

Розділ 8

Інституційний вимір права.

Філософські проблеми права і влади

У посттоталітарному суспільстві

Однією з найважливіших функцій права є регулятивна функція. Вона здійснюється внаслідок формалізації поведінки індивідів, тобто поміщенні цієї… Наявність інституційного виміру права обумовлює постановку питань про… § 1. Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права

Ня державної влади з метою неприпустимості зловживань з її боку.

1. Насамперед, правова держава припускає існування громадянського суспільства.Ідея громадянського суспільства починається з античності, зокрема від… Найважливішою метою громадянського суспільства є обмеження владних функцій… 2. Поділ влади.Як відомо, теорія поділу влади виходить з того, що для забезпечення нормального функціонування держави…

Зміст

 

Передмова.................................. ................................... З

 

Частина перша

ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, ЇЇ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

 

Розділ 1. Предмет і завдання філософії права ....... 5

§ 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія................................................................ 6

§ 2. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції................................ 16

 

Розділ 2. Методологія філософії права............ 26

§ 1. Сутність методології права та її рівні.......... 26

§ 2. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення................. ЗО

§ 3. Способи обгрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, інтерсуб'єктивність.............. 39

 

Розділ 3. Історичні типи філософії права.......... 48

 

Тема 1. Філософія права античності та середньовіччя..................... 48

§ 1. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.................. 48

§ 2. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя............................. 62

Тема 2. Філософсько-правові вчення в Західній Європі XV-XVIII століття.................. 68

§ 1. Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації............................ 68

§ 2. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва............................ 74

Тема 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII середини XIX століття .... 87

§ 1. Етико-правові ідеї у філософії І. Канта........ 88

-268-


§ 2. Філософія права Г. Гегеля.................. 95

§ 3. Історична школа і марксизм як форми правового об'єктивізму.............................. 102

Тема 4. Філософія права XX століття..........109

§ 1. Загальна характеристика філософії права XX століття..............................110

§ 2. Позитивізм та його трансформація у неопозитивізм...........................113

§ 3. Концепції відродженого природного права XX століття..............................118

§ 4. Сучасні концепції природного права інтерсуб'єктивного напрямку.................132

 

Розділ 4. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї................................. 145

§ 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї . . 145

§ 2. Основні ідеї російських філософів права.......155

 

Частина друга ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

Розділ 5. Правова онтологія: природа і структура права................................ 165

§ 1. Онтологічна природа права. Правова реальність . . 165

§ 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення....................173

§ 3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя................................... 179

 

Розділ 6. Правова антропологія: гуманістична природа права................................ 184

§ 1. Природа людини і право. Антропологічні основи права...................................184

-269-


§ 2. Філософський зміст і обгрунтування прав людини.................................. 192

§ 3. Особистість і право. Гуманістична природа права...................................198

 

Розділ 7. Правова аксіологія: ціннісні основи права . . 207

Тема 1. Ціннісні основи права.................207

§ 1. Цінності у праві та право як цінність..........207

§ 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи. . . 214

§ 3. Справедливість як основна правова цінність.....220

Тема 2. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права...............225

§ 1. Правосвідомість як проблема філософії права . . . 225

§ 2. Право і мораль...........................232

§ 3. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості..........................237

 

Розділ 8. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві............................245

§ 1. Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права.........................245

§ 2. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується.......................254

Рекомендована література......................265

-270-


Навчальне видання

Філософія права

Навчальний посібник

Шеф-редактор КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних наук  

– Конец работы –

Используемые теги: Філософія, права0.043

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он.. Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою..

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями права. Система административного права
Данная проблема актуальна и для административного права, которое переживает существенные изменения в последние годы. Закрепление в Конституции.. Таким образом термин латинского происхождения (администрация - управление).. Регулированием отношений, возникающих в процессе этой деятельности и занимается административное право.

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения.. территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит.. исключение согласно ук представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом вопрос об уголовной..

Понятие отрасли конст. Права, её предмет и метод, структура. Место конституционного права в системе росийского права
Следует различать межд дог ры и соглаш я закл РФ с др суверенными гос вами и внутр дог ры и соглаш я закл м у фед й и ее суб тами или м у.. юр прецедент также относится к числу исторически устоявшихся ист ков права.. под обычаем как разновид ю соц нормы понимается правило повдения сложившееся на основе пост и единообразного..

Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы правового регулирования, система, роль и место в системе российского права
В науке конституционного права сложилась методолгия определения.. Прежде всего нормы кп регулируют основы конституционного строя см главу Конституции Исключительно в предмет..

Понятие трудового права как отрасли права. Предметом любой отрасли права являются общественные отношения
Предметом любой отрасли права являются общественные отношения специфические именно для данной отрасли благодаря предмету формируется отрасль.. если человек трудится единолично самостоятельно определяя основные параметры.. предмет трудового права отвечает на вопрос какие виды общественных отношений им регулируются..

Разграничение понятий конституционного права как системы правовых норм отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.. 2 2. Источники конституционного права в зарубежных странах.2
Источники конституционного права в зарубежных странах.. материальная и формальная фактическая и юридическая конституция в.. принятие изменение и отмена конституций в зарубежных странах..

Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права
Понятие уголовного права.. Задачи науки уголовного.. Предмет уголовного..

Предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Этапы развития российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права.. часть этапы развития российского законодательства о недрах.. формирование и развитие горного права российской империи начала го века..

Предмет гражданского права как отрасли права. Как все отрасли права
Гражданское право это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения имущественно го и личного неимущественного характера.. Гражданское право как отрасль права регулирует право отношения возникающие.. Как все отрасли права гражданское право имеет свои предмет и метод правового регулирования отличающие граж данское..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам