рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Философия, Філософія права Трансформація Українського Суспільства В Напрямі Цивілізованих Форм Організац...

Трансформація українського суспільства в напрямі цивілізованих форм організації неможлива без утвердження його на засадах права. Тому сьогодні право постає як одна з найважливіших з-поміж інших соціально значущих проблем, перебуває в центрі обговорення громадськості та наукової спільноти. Ця обставина зумовлює нагальну потребу в глибокому проникненні в сутність такого складного феномена, як право, на основі його філософського осмислення. Останнє припускає погляд на право не просто як на соціальний інститут і засіб здійснення політичних цілей, а як на складний світ, багатогранну реальність зі своїми закономірностями, своїм улаштуванням і логікою розвитку, що відрізняє його від інших сфер людського буття. Цю його специфіку і покликана визначити філософія права, яка починається з виникнення ідей про об'єктивні, незалежні від офіційно-владного тлумачення природи і смислу права.

Дослідження у галузі філософії права мають давні й багаті традиції. Протягом кількох століть цій самостійній науковій і навчальній дисципліні належить чільне місце в західних університетах. Значного досвіду вивчення і викладання цієї дисципліни було набуто і в дореволюційній Україні. Однак у радянський час він був утрачений.

У сучасних умовах демократичних перетворень в Україні, становлення засад права і правової державності цей досвід відновлюється, а філософія права починає посідати чільне місце в системі вітчизняної юридичної освіти. У той же час, попри своєї важливості й актуальності, цій дисципліні бракує достатньої навчальної і навчально-методичної літератури. Цей навчальний посібник, розроблений на основі програми з філософії права колективом кафедри філософії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, покликаний певною мірою заповнити цю прогалину і допомогти студентам у вивченні філософії права.

Навчальний посібник складається з двох частин. У першій розглядається зміст і призначення філософії права, розкриваються основні методологічні парадигми осмислення права, його багатовікова історія розвитку, методологічний потенціал основних концепцій філософії права.

-3-


В другій частині увага акцентується на основних проблемах філософії права: правовій онтології, правовій антропології, правовій аксіології тощо. В ній також міститься чимало специфічного матеріалу, який істотно відрізняється від загальнотеоретичних філософських і правових курсів. Це, насамперед, стосується питань світоглядного та методологічного обгрунтування різних правових орієнтацій, філософії прав людини, філософських проблем права і влади в посттоталітарному суспільстві.

До посібника додано список літератури, який містить основні праці видатних філософів, монографічну та навчальну літературу. Крім того, до кожної теми запропоновано контрольні запитання. Усе це сприятиме поглибленому оволодінню студентами філософсько-правовими знаннями як у ході практичних занять, так і під час самостійної роботи, якій у сучасному навчальному процесі надається дедалі більшого значення.

Зрозуміло, автори посібника не претендують на вичерпний аналіз поставлених у ньому проблем, а також на володіння істиною в останній інстанції, отже, будуть вдячні за корисні зауваження і пропозиції, що здатні поліпшити зміст викладеного. Автори посібника також висловлюють щирую вдячність усім тим, хто допомагав їм у ході підготовки та друкування цієї праці, особливо доценту С. І. Максимову, який надав цінний матеріал для посібника.

-4-


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

Філософія права.. Навчальний посібник За редакцією доктора філософських наук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предмет і завдання філософії права
  Філософське осмислення права – завдання особливої наукової і навчальної дисципліни – філософії права, що має свій власний предмет дослідження і категоріальний апарат. Філософія прав

Етико-правові ідеї у філософії І. Канта
  Родоначальником німецької класичної філософії вважається Іммануїл Кант(1724–1804). Найбільш плідно розробкою державно-правових питань І. Кант займався в ос

Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї
  Ідея права є фундаментальною ціннісною основою сучасної цивілізації. Однак сучасний світ культурно неоднорідний. Тому закономірно виникає питання: якою мірою універсальна ідея права

Зародження філософсько-правової думки в Україні
Виникнення філософської, у тому числі філософсько-правової думки в Україні історично відноситься до періоду формування першої держави східних слов'ян – Київської   -145-

Правова онтологія: природа і структура права
  Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони буття пов'язані з законами суспільства, у тому числі з правовими законами; за д

Правова аксіологія: ціннісні основи права
  Тема 1. Ціннісні основи права   Аксіологічне вивчення права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звернути увагу не т

У посттоталітарному суспільстві
  Однією з найважливіших функцій права є регулятивна функція. Вона здійснюється внаслідок формалізації поведінки індивідів, тобто поміщенні цієї поведінки у певні форми чи рамки, прий

Ня державної влади з метою неприпустимості зловживань з її боку
Головні ознаки правової держави: 1. Насамперед, правова держава припускає існування громадянського суспільства.Ідея громадянського суспільства починається з античності, зо

Навчальний посібник
  Шеф-редактор КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних наук   Юрінком Інтер – редакція наукової та навчальної літератури  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги