рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Історія України
Історія України втілює в собі віхи історичного шляху українського народу який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації історичний.. запропонований опорний конспект лекцій з курсу історія України укладений з.. при підготовці конспекту лекції ми враховували й те що в сучасних умовах вдосконалення науково методичного..

 1. Історія України. Періодизація історії України. Джерела вивчення української історії
 2. Городове, Нереєстрове
 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- 20-30-х рр. ХVІІ ст
 4. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст
 5. Визвольної війни визвольної війни
 6. Держави середини ХVІІ ст
 7. Її соціально-політична сутність та наслідки
 8. Війська Запорозького у другій половині ХVІІ ст
 9. Економічна і соціальна політика Івана Мазепи
 10. Антиукраїнська політика Петра І
 11. Зміни в сільському господарстві
 12. Гетьманства та автономії України
 13. Самодержавства на українських землях
 14. Національно-визвольний рух в Україні у першій половині ХІХ століття
 15. Кирило – Мефодіївське товариство
 16. Економічні реформи в кінці 50-х в першій половині 60-х років
 17. Дисидентський рух в Україні 1965-1985 рр
 18. Частка України у показниках колишнього
 19. Розбудова української держави
 20. Україна у новому геополітичному просторі
 21. Помаранчева революція 2004 року: причини та наслідки

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області
Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

 1. Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
 2. Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
 3. Телевізійний зв’язок
 4. Третє питання
 5. Навчальні питання
 6. Контроль за якістю продуктів харчування
 7. Контроль за якістю питної води
 8. Перелік
 9. Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
 10. Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
 11. Сховища
 12. Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
 13. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
 14. Створення ФЗС
 15. Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
 16. Загальні питання з евакуації
 17. Розосередження
 18. Евакуаційні органи
 19. Організаційна структура ЕК району
 20. Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
 21. Організація в Україні екстреної медичної допомоги
 22. Способи і засоби обеззаражування території і споруд
 23. Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
 24. Захист сільськогосподарської продукції
 25. Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ

Учебно-методическое пособие инженерная графика
Среднего профессионального образования.. калининградской области.. техникум отраслевых технологий..

 1. Виды изделий и их структура
 2. Виды и комплектность конструкторских документов
 3. Стадии разработки конструкторской документации
 4. Основные надписи
 5. Линии чертежа
 6. Шрифты чертежные
 7. Штриховка
 8. Сечения
 9. Обозначение сечений
 10. Выполнение сечений
 11. Разрезы
 12. Выполнение простых разрезов
 13. Выполнение сложных разрезов
 14. Условности и упрощения пpи выполнении изобpажений
 15. Выбор необходимого количества изображений
 16. Компоновка изображений на поле чертежа
 17. Изображение на чертеже линий пересечения и перехода
 18. Построение линий пересечения и перехода
 19. Основные виды механической обработки деталей
 20. Краткие сведения о базах в машиностроении
 21. Система простановки размеров
 22. Чертеж вала
 23. Конструктивные элементы деталей
 24. Литейные базы, базы механической обработки
 25. Нанесение размеров на чертежах литых деталей
 26. Виды аксонометpических пpоекций
 27. Аксономертрические проекции плоских фигур
 28. Аксонометрические проекции 3-x мерных тел
 29. Геометрическая форма и основные параметры резьбы
 30. Назначение резьб и стандарты
 31. Изображение резьбы
 32. Обозначение резьб
 33. Изображение резьбовых изделий и соединений
 34. Обозначение стандартных резьбовых изделий
 35. Соединение болтом
 36. Соединение шпилькой
 37. Соединение винтом
 38. Шпоночные соединения
 39. Соединения шлицевые
 40. Изобpажения и обозначения сваpных швов
 41. Зубчатые и червячные передачи
 42. Условные изображения зубчатых колес
 43. Чертеж цилиндрической зубчатой передачи
 44. Параметры шероховатости поверхностей
 45. Знаки для обозначения шероховатости
 46. Правила обозначения шероховатости
 47. Эскиз детали. Тpебования к эскизу
 48. Последовательность выполнения эскизов
 49. Приемы обмера деталей
 50. Шероховатость поверхностей и ее обозначение
 51. Материалы в машиностроении
 52. Цветhые металлы
 53. Hеметаллические матеpиалы
 54. Матеpиал кеpамический IВ-4 ГОСТ 5458 - 75
 55. Опpеделение сбоpочного чеpтежа
 56. Последовательность выполнения сборочного чертежа
 57. Нанесение номеров позиций
 58. Спецификация сборочного чертежа
 59. Условности и упрощения на сборочных чертежах
 60. Чтение чертежа общего вида
 61. Выполнение чертежей деталей
 62. Последовательность выполнения чертежа корпуса

Функції, їхні властивості і графіки. Тригонометричні функції. Показникова та логарифмічна функції
Міністерство освіти науки молоді і спорту України.. житомирський комерційний технікум..

 1. Функції, їхні властивості і графіки
 2. З точним врахуванням похибки
 3. Графіки деяких елементарних функцій
 4. Як знайти область визначення функції
 5. Властивості.
 6. Властивості.
 7. Приклади функцій, що зростають на всій області визначення
 8. Властивості арифметичного кореня
 9. Тренувальна самостійна робота
 10. Самостійна робота.
 11. Тригонометричні функції
 12. Існують такі тригонометричні функції
 13. Парність
 14. Побудова графіків
 15. Властивості
 16. Тренувальна самостійна робота
 17. Основні властивості логарифмів
 18. Властивості
 19. Тренувальна самостійна робота
 20. Тренувальна самостійна робота
 21. Розміщення
 22. Перестановки
 23. Комбінації
 24. Проста подія
 25. Перший тип задач
 26. Другий тип задач
 27. Цілочисленні точки
 28. Правила диференціювання
 29. Границя. Похідна. Техніка диференціювання
 30. Тренувальна самостійна робота
 31. Тренувальна самостійна робота
 32. Основна властивість первісної
 33. Три правила знаходження первісної
 34. Тренувальна самостійна робота
 35. ЛІТЕРАТУРА

Содержание, цели и задачи финансового менеджмента
Предлагаемое пособие представляет собой краткое изложение основ управления.. представляя собой базовую дисциплину финансовый менеджмент не требует глубокого предварительного изучения других..

 1. Структура управления финансами хозяйствующего субъекта. Управление по Центрам ответственности. Мотивация финансовых менеджеров
 2. Внешняя среда управления финансами
 3. Фиксированные и плавающие процентные ставки
 4. Базовые концепции и гипотезы финансового менеджмента
 5. Финансовые инструменты
 6. Процентные ставки, как инструмент финансовых расчетов
 7. Простые и сложные процентные ставки
 8. Внутригодовые процентные начисления
 9. Аннуитеты. Дисконтированная и будущая стоимость аннуитета
 10. Оценка финансовых активов
 11. Оценка бескупонных (дисконтных) облигаций
 12. Оценка купонных облигаций6
 13. Оценка долевых ценных бумаг в условиях низколиквидных рынков
 14. Задачи по теме с решениями
 15. В нашей задаче
 16. Задачи для самостоятельного решения
 17. Риск и доходность в финансовом менеджменте
 18. Доход и доходность на инвестицию
 19. Инвестиционный риск
 20. Мера риска для одиночного актива
 21. Риск и доход инвестиционного портфеля3
 22. Дисперсия портфеля
 23. Диверсификация инвестиционного портфеля
 24. Задачи для самостоятельного решения
 25. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия
 26. Формирование бюджета (сметы) капитальных вложений
 27. Оценка денежных потоков
 28. Критерием отбора проектов служит выполнение неравенства
 29. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
 30. Анализ проектов различной продолжительности
 31. Выбор инвестиционных проектов при лимитированном объеме финансовых ресурсов
 32. Задачи для самостоятельного решения
 33. Источники и методы долгосрочного финансирования
 34. Долевые ценные бумаги, как инструмент долгосрочного финансирования
 35. Размещение долевых ценных бумаг
 36. Дробление, консолидация и выкуп акций
 37. Инструменты заемного финансирования
 38. Ссудное и арендное финансирование
 39. Платежи по лизингу
 40. Конвертируемые ценные бумаги и их использование в качестве инструмента долгосрочного финансирования
 41. Стоимость и структура капитала фирмы
 42. Стоимость основных составляющих долгосрочного капитала
 43. Предельная стоимость капитала
 44. Теории структуры капитала
 45. Леверидж и стоимость капитала фирмы
 46. Понятие дивиденда. Порядок объявления и выплаты дивидендов
 47. Дивидендная политика акционерной компании
 48. Основные теории дивидендной политики
 49. Источники финансирования инвестиций в оборотный капитал
 50. Стратегии (модели) краткосрочного финансирования
 51. Модель Баумола
 52. Основные средства, как объект управления
 53. Амортизационная политика предприятия, как инструмент управления основным капиталом
 54. Финансирование инвестиций в основной капитал

Фінансовий аналіз
Полтавський національний технічний університет.. імені юрія кондратюка.. кафедра фінансів банківської справи та державного управління..

 1. Об’єкт, предмет, цілі, суб’єкти, завдання фінансового аналізу
 2. Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі
 3. Мета та основні принципи складання фінансової звітності
 4. Склад, мета, структура фінансової звітності
 5. Аналітичні можливості фінансової звітності
 6. Аналіз структури і динаміки майна підприємства
 7. Порівняння темпів зміни показників із метою оцінювання стану й ефективності формування майна підприємства
 8. Алгоритм розрахунку показників, які характеризують стан та рух основних засобів
 9. Алгоритм розрахунку узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів
 10. Групування статей балансу в окремі групи за ознакою ліквідності
 11. Показники ефективності використання оборотних активів підприємства та методика їх розрахунку
 12. Методика розрахунку показників ефективності використання оборотних активів підприємства
 13. Капітал: сутність, класифікація, завдання аналізу капіталу
 14. Аналітичне групування статей пасиву балансу підприємства
 15. Методика розрахунку показників структури капіталу підприємства
 16. Оцінка вартості капіталу
 17. Алгоритм розрахунку чистого грошового потоку за непрямим методом
 18. Аналіз грошових потоків за допомогою системи коефіцієнтів
 19. Оптимізація грошових потоків підприємства
 20. Оцінка ліквідності балансу підприємства
 21. Алгоритм розрахунку показників ліквідності
 22. Методика розрахунку узагальнюючих показників фінансової стійкості підприємства
 23. Характеристика типу фінансової стійкості та її визначення
 24. Методика розрахунку часткових показників фінансової стійкості підприємства
 25. Оцінювання запасу фінансової стійкості підприємства
 26. Рейтингова шкала для визначення класу позичальника
 27. Характеристика показників ділової активності
 28. Аналіз показників, що характеризують ефективність використання ресурсів
 29. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства
 30. Етапи формування фінансових результатів
 31. Розрахунок показників рентабельності підприємства
 32. Вплив факторів на величину прибутку
 33. Етапи факторного аналізу фінансових результатів
 34. Методи оцінювання інвестиційних проектів
 35. Оцінювання вартості фінансових активів
 36. Кількісна характеристика, що використовується при оцінюванні акції
 37. Розрахунок теоретичної вартості акції та порівняння її з поточною ринковою ціною
 38. Оцінювання дохідності фінансових активів
 39. Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства
 40. Часткові моделі реалізації комплексного фінансового аналізу
 41. Модель Спрінгейта
 42. Список рекомендованої літератури
 43. Фінансові результати
 44. Курсивом позначені вписувані рядки

Телекоммуникационные системы. Сигналы и каналы электрической связи. Системы связи с частотным разделением каналов. Цифровые системы передачи
Лабораторные работы часа.. практические занятия часа.. всего аудиторных занятий часов..

 1. Каналы, тракты, системы и сети передачи информации
 2. Функциональные признаки
 3. Иерархические признаки (территориальные)
 4. Стандартизация телекоммуникационных сетей и систем
 5. Энергетические характеристики сигналов
 6. Временные и спектральные характеристики первичных сигналов электросвязи
 7. Параметры сигнала с точки зрения его передачи по каналу связи
 8. Сравнительная характеристика сигналов электросвязи
 9. Двусторонняя передача с 2-х проводным окончанием
 10. Каналы связи
 11. Аналоговые типовые каналы
 12. Формирование канальных и групповых сигналов
 13. Накопление собственных помех в линейном тракте
 14. Переходные помехи
 15. Цифровой сигнал
 16. Линейное кодирование
 17. Оконечная станция ЦСП
 18. Достоинства и недостатки ЦСП
 19. Компандирование в ЦСП
 20. Линейные коды
 21. Синхронизация в ЦСП
 22. Тактовая синхронизация
 23. Цикловая синхронизация
 24. Самостоятельная работа
 25. Первичный цифровой сигнал (ИКМ-30)
 26. Шумы и помехи в цифровых системах передачи
 27. Шумы дискретизации
 28. Шумы квантования Самостоятельная работа
 29. Шумы незагруженного канала
 30. Шумы ограничения Самостоятельная работа
 31. Объединение цифровых потоков
 32. Плезиохронная цифровая иерархия
 33. Синхронная цифровая иерархия (SDH)
 34. Линии связи
 35. Линии связи на симметричном кабеле
 36. Волоконнооптические кабели
 37. Радиоканалы
 38. Коммутация каналов и коммутация пакетов
 39. Пространственная коммутация
 40. Временная коммутация
 41. Цифровая телекоммуникационная сеть SDH
 42. Сеть передачи данных
 43. Перспективы развития сетей
 44. Список использованной и рекомендуемой литературы

Понятие предпринимателя и предпринимательства. Признаки предпринимательской деятельности
Понятие предпринимателя и предпринимательства признаки предпринимательской.. признаки предпринимательской деятельности.. самостоятельный характер..

 1. Понятие предпринимателя и предпринимательства. Признаки предпринимательской деятельности
 2. Объекты и субъекты предпринимательской дея- тельности
 3. Виды предпринимательских договоров
 4. Полное товарищество
 5. Товарищество на вере
 6. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью
 7. Общество с дополнительной ответственностью
 8. Производственный кооператив (артель)
 9. Акционерные общества
 10. Органы управления акционерного общества
 11. Унитарные предприятия
 12. Индивидуальные предприниматели
 13. Государственная регистрация ИП
 14. Создание коммерческой организации
 15. Государственная регистрация
 16. Единый государственный реестр юридических лиц (Ре-
 17. Реорганизация коммерческой организации
 18. Ликвидация коммерческой организации
 19. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей
 20. Процедуры банкротства
 21. Понятие налогов и их функции
 22. Функции налогов
 23. Элементы налогообложения
 24. Налог на прибыль
 25. Налог на имущество предприятий
 26. Сущность и критерии определения малого предпри- нимательства
 27. К субъектам малого и среднего предпринимательства
 28. Основные цели и принципы государственной поли- тики в области развития малого и среднего предпринима- тельства
 29. Поддержка субъектов малого предпринимательства
 30. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
 31. Основные виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
 32. Сущность предпринимательского риска
 33. Управление рисками
 34. Механизмы нейтрализации и снижения рисков
 35. Понятие интрапренерства
 36. Предпосылки, потребности и условия возникнове- ния интрапренерства

Биология развития
Владивостокский государственный медицинский университет.. кафедра биологии с курсами ботаники и экологии.. биология развития рекомендовано учебно методическим объединением по..

 1. Биология развития
 2. Закономерности проэмбрионального и эмбрионального периодов развития
 3. Типы гаструляции
 4. Способы образования третьего зародышевого листка
 5. Органогенез. Детерминация и дифференцировка в онтогенезе. Молекулярно-генетические процессы дифференцировки
 6. Основные клеточные процессы в онтогенезе. Взаимодействие частей развивающегося зародыша
 7. Дифференциация зародышевых листков млекопитающих
 8. И человека
 9. Ювенильный период
 10. Признаки старения индивидуумов
 11. Основные теории старения
 12. Механизмы старения
 13. Как называется провизорный орган, полость которого заполнена жидкостью и впоследствии окружает плод?

Основи науково-дослідної роботи основи теорії планування експерименту
Рубаненко о є.. лук яненко ю в..

 1. Основи теорії планування експерименту
 2. Коротка історична довідка
 3. Невизначеність вимірів
 4. Стандартна невизначеність
 5. Аналіз результатів повторних спостережень
 6. Спостережень
 7. Критерій c2 Пірсона
 8. Складений критерій
 9. Обробка результатів кількох серій вимірювань
 10. Вимірювання невипадкових величин та їх реалізацій Призначення контрольних меж. Рівноточні виміри постійного величини
 11. Статистична характеристика якості продукції
 12. Статистичний контроль якості продукції
 13. Техніка контрольних карт
 14. Хід роботи
 15. Завдання
 16. Рішення задачі
 17. Обладнання
 18. Варіанти завдань
 19. Постановка задачі
 20. Постановка задачі в загальному вигляді
 21. Припущення, на яких базується дисперсійний аналіз
 22. Ідея дисперсійного аналізу
 23. Однофакторний аналіз
 24. Розкладання сум квадратів
 25. Оцінка дисперсій
 26. Оцінка впливу фактора
 27. Випадок нерівнокількісних спостережень
 28. Розрахункові формули для суми
 29. Завдання
 30. Рішення задачі
 31. Контрольні питання
 32. Постановка задачі
 33. Розклад сум квадратів
 34. Оцінка дисперсій
 35. Оцінка впливу факторів
 36. Розрахункові формули для сум
 37. Опорна стрижнева парцелянова ізоляція
 38. Хід роботи
 39. Завдання
 40. Рішення задачі
 41. Варіанти завдань
 42. Контрольні питання
 43. Теоретичні відомості
 44. Хід роботи
 45. Формули для розрахунку

Государственная служба гражданской авиации
Государственная служба гражданской авиации.. организация летной деятельности в гражданской авиации..

 1. Красноярск, 2002
 2. Основные сведения об организации летной работы
 3. Основные положения
 4. Планирование летной работы в летном отряде
 5. Планирование летной работы в авиационной эскадрилье
 6. Оперативное планирование летной работы
 7. Результаты распределения
 8. Ведение летной и штабной документации
 9. Функции управления летной работой
 10. Реализация решений Анализ
 11. Выявление и устранение отклонений
 12. Основные положения
 13. Основные положения
 14. Переподготовка на другой тип ВС
 15. Повышение квалификации
 16. Допуск к самостоятельным полетам
 17. Допуск летного состава к полетам. Основные требования
 18. Проверка на допуск летного состава к полетам
 19. Провозка на аэродромы, по трассам и МВЛ
 20. Допуск после перерыва в летной работе
 21. В переходные периоды навигации
 22. К выполнению заданий на полет
 23. План подготовки и проверки
 24. Общие положения
 25. Надежность работы экипажа
 26. Методы комплектования и формирования экипажей ВС
 27. Порядок формирования экипажа ВС
 28. Порядок замены членов экипажа и допуска их к полетам
 29. Общие положения
 30. Общие положения
 31. Организация предварительной подготовки
 32. Контроль готовности и учет предварительной подготовки
 33. Организация предполетной подготовки
 34. Совершенствование предполетной подготовки экипажа
 35. Краткая характеристика автоматизированной системы штурманских расчетов
 36. Особенности предполетной подготовки при выполнении авиационных работ
 37. Послеполетные работы экипажа
 38. Общие положения
 39. Авиационно-химические работы
 40. Полеты по выполнению воздушных съемок
 41. Полеты по выполнению лесоавиационных работ
 42. Строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы
 43. Транспортно-связные полеты
 44. Планирование работы в экипаже
 45. Организация предполетной подготовки
 46. Технологические графики предполетной подготовки в начальном аэропорту
 47. Организация работы экипажа в полете
 48. Послеполетные работы экипажа
 49. Послеполетный разбор в экипаже
 50. Контроль летной работы
 51. Полеты с проверяющим в составе экипажа
 52. Порядок включения проверяющего в состав экипажа
 53. Обязанности, права и ответственность проверяющего
 54. Полетной информации
 55. Основные требования
 56. Организация разборов полетов
 57. Организация и проведение разборов
 58. Основные требования
 59. Средств сбора полетной информации
 60. Контроль летной работы
 61. Проведение анализов организации летной работы
 62. Основные требования
 63. Планирование летно-методической работы
 64. Взаимодействие со службой движения
 65. Профессиональная подготовка
 66. Предполетная подготовка
 67. Профессиональная подготовка
 68. Специалистов гражданской авиации
 69. Ведение реестра выдачи свидетельств и картотеки
 70. Гражданской авиации и сроки хранения
 71. Временное положение
 72. Ан-2 на лесопатрульных работах 80 800

З дисципліни основи управління виробництвом та менеджмент
Горлівський машинобудівний коледж.. теоретичний посібник з дисципліни основи управління виробництвом та менеджмент..

 1. Психологія і соціологія розглядають спонукання як поведінкове виявлення потреб, сконцентрованих на досягненні цілей

Опорний конспект лекцій з дисципліни офісний менеджмент
Міністерство освіти і науки.. молоді та спорту України тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя..

 1. Сутність та види офісів
 2. Стильові концепції інтер’єру сучасного офісу
 3. Офісний Фен-шуй
 4. Розвиток апаратних засобів
 5. Розвиток програмних засобів
 6. Microsoft Word 2010
 7. Альтернативні офісні пакети
 8. Віртуальній офіс
 9. Тема 3.
 10. Вимоги до менеджера в забезпеченні ефективної роботи офісу
 11. Професійні назви робіт для застосування у штатних розписах відповідно до Класифікатору професій ДК 003:2005
 12. Організація роботи приймальної офісу
 13. Типові функції менеджера офісу
 14. Загальні положення роботи з документами
 15. Види бланків документів
 16. Основні вимоги до складання та оформлення документів
 17. Реквізит «Текст ділового документа»
 18. Порядок отримання, розгляду та передачі вхідної кореспонденції
 19. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів
 20. Організація контролю за виконанням документів
 21. Складання номенклатури справ
 22. Формування справ
 23. Оперативне зберігання документів
 24. Експертиза цінності документів
 25. Описи документів постійного і тимчасового зберігання
 26. Передача справ до архівного підрозділу
 27. Природа і бар’єри комунікаційного процесу
 28. Особисті та психологічні якості гарного комунікатора
 29. Поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування
 30. Мистецтво ставити запитання
 31. Ділові розмови по телефону
 32. Етика ділових взаємин у трудовому колективі
 33. Стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях
 34. Роль сучасного етикету в професійній діяльності
 35. Вітання
 36. Етикет проведення офіційних прийомів
 37. Додаток 1
 38. Додаток 2
 39. Класифікація документів
 40. Примірний перелік документів, що підлягають
 41. Додаток 7
 42. Номенклатура справ
 43. Додаток 10
 44. Форма замовлення на видавання справ
 45. Книга видавання справ

Однофазные двигатели с пусковой обмоткой
Электродвигатели с вспомогательной пусковой обмоткой нашли самое широкое распространение однако их зачастую недооцениваются по сравнению с.. целью данной лекции является изучение правил подключения однофазных.. при разборке электрической схемы отсоединении проводов необходимо предварительно разработать детальную схему..

 1. Однофазные двигатели с пусковой обмоткой
 2. Случайное перепутывание основной и вспомогательной обмоток приводит к тому, что вскоре после подачи напряжения электродвигатель сгорает
 3. Однофазные электродвигатели
 4. Конденсаторы
 5. Пусковое реле тока
 6. ВНИМАНИЕ! При замене неисправного реле тока новое реле всегда должно быть с тем же индексом, что и неисправное
 7. ВНИМАНИЕ! При замене неисправного реле тока новое реле всегда должно быть с тем же индексом, что и неисправною
 8. Поэтому при необходимости замены неисправного реле напряжения нужно для этого использовать реле той же самой модели

Вопрос 18. Понятие и сущность менеджмента
Менеджмент это вид деятельности по управлению людьми в самых разнообразных организациях.. менеджмент это умение добиваться цели используя труд интеллект мотивы.. менеджмент работы определенной группы специалистов осуществляющих управление в организации..

 1. Методика УПЦ
 2. Типы стратегий
 3. Традиционные организационные структуры
 4. Дивизиональные организационные структуры
 5. Адаптивные организационные структуры
 6. Методы принятия УР на основе математического моделирования
 7. Преимущества и недостатки коллективного принятия управленческих решений
 8. Содержательные теории
 9. Теория Ф. Герцберга
 10. Процессуальные теории мотивации
 11. Теория справедливости Дж. Стейси Адамса
 12. Практические рекомендации по управлению вознаграждениями
 13. Привлекательность рынка и конкурентоспособность продукта как основа достижения целей маркетинга

Вопросы к государственному экзамену Данилова С.Г
Регион как объект хозяйствования и управления основные признаки региона методы региональной.. экономический потенциал региона и его оценка.. общая характеристика ресурсного потенциала..

 1. Регион как объект хозяйствования и управления. Основные признаки региона. Методы региональной экономики и управления
 2. Методы исследований в региональной экономике
 3. Понятие и необходимость обеспечения единого экономического пространства. Показатели неоднородности и региональной дифференциации
 4. Объективные основы пространственной организации экономики. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил
 5. Общая характеристика ресурсного потенциала
 6. Потенциал реального сектора экономики
 7. Цивилизованный рынок предполагает наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей его эффективное функционирование
 8. Региональный бюджет и его роль в проведении региональной экономической политики. Причины дефицита регионального бюджета и пути его ликвидации
 9. Соединенные Штаты Америки
 10. Германия
 11. Особенности региональных межбюджетных отношений в РФ
 12. Цели, задачи и инструменты региональной экономической политики
 13. Понятие, виды и инструменты экономической политики
 14. Пути совершенствования государственной региональной политики в России
 15. Сущность и функции регионального менеджмента. Организационные структуры управления
 16. Принципы, методы и задачи регионального управления. Правовые основы и формы разграничения предметов ведения и полномочий
 17. Оценка уровня социально-экономического развития. Цели, критерии и методы управления региональным социально-экономическим развитием

Экзаменационные билеты-тесты по дисциплине «общая теория статистики» для студентов дневного отделения ii курса всех специальностей
Билеты тесты по дисциплине общая теория статистики для студентов дневного отделения ii курса всех специальностей.. ответы выделены жирным шрифтом.. тест..

Философия, ее предмет, структура и функции. Роль философии в жизни общества
Основной вопрос это вопрос об отношении сознания к материи духовного к материальному он имеет стороны.. что первично и что вторично сознание или материя.. можно ли познать мир..

 1. Философия, ее предмет, структура и функции. Роль философии в жизни общества
 2. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика
 3. Общая характеристика философии Древней Индии
 4. Общая характеристика философии Древнего Китая
 5. Идеалистическое воззрение древнегреческих мыслителей
 6. Философия эпохи Возрождения
 7. Субъективный реализм Дж.Беркли и агностицизм Юма
 8. Философия фр. просвещения 18в
 9. Философия И.Канта
 10. Гегель-был объективным идеалистом и диалектиком(1770-1831)
 11. К.Маркс(1818-1883); Энгельс(1820-1895); Ленин(1870-1924)
 12. Позитивизм и его исторические формы
 13. Философия прагматизма
 14. Философия фрейдизма и неофрейдизма
 15. Религиозная философия 20 в
 16. Сознание как предмет философского анализа. Генезис сознания
 17. Сущность и структура сознания
 18. Закон взаимного перехода количеств. и качеств. изменений
 19. Закон отрицания отрицания
 20. Понятие индивида, индивидуальности, личности
 21. Деятельность и практика. Структура, формы и функции практики в процессе познания
 22. Сущность, объект и субъект познания. Формы познавательного процесса
 23. Чуственное познание и его формы
 24. Рациональное познание и его формы
 25. Проблема истины и критерия истины в философии и науке.Абсолютная и относительная истины
 26. Общественный прогресс и его критерии
 27. Проблеиа борьбы с международным терроризмом

Общая рецептура учебное пособие для студентов ii курса стоматологического факультета, iii курса лечебного факультета и факультета спортивной медицины
Санкт петербургский государственный медицинский.. университет имени академика и п павлова.. федерального агентства по здравоохранению..

 1. Издательство СПбГМУ
 2. В зависимости от способов применения некоторые растворы, настои, микстуры называются полосканиями, примочками; порошки – присыпками, пудрами и т.д
 3. Форма №107 – 1/у - для отпуска лекарств за полную стоимость
 4. Форма №148 – 1/у – 04 (л) - для отпуска лекарств бесплатно
 5. Форма №148 – 1/у – 06 (л) для отпуска лекарств за 50% стоимости
 6. Психотропных веществ и их прекурсоров
 7. Психотропных веществ и их прекурсоров
 8. Единственное число именительный падеж Pulvis, родительный падеж Pulveris (Pulv.)
 9. Капсулы
 10. Единственное число творительный падеж Tabulettis, множественное число творительный падеж Tabulettas (Tabl.)
 11. Задания для самостоятельной подготовки
 12. Мягкие лекарственные формы
 13. Единственное число именительный падеж Linimentum, родительный падеж Linimenti (Lin.)
 14. Единственное число, именительный падеж - Suppositorium, множественное число, винительный падеж – Suppositoria (Supp.)
 15. Задания для самостоятельной подготовки
 16. Жидкие лекарственные формы
 17. Растворы для внутреннего применения
 18. Растворы для наружного применения
 19. Растворы для инъекций
 20. Растворы в ампулах и во флаконах
 21. Настои и отвары
 22. Единственное число именительный падеж Extractum, родительный падеж Extracti (Extr.)
 23. Эмульсии
 24. Микстуры
 25. Выписать
 26. Важнейшие рецептурные сокращения

Петровский А.В. Общая психология
Содержание.. от редактора часть первая введение в психологию..

 1. Общая психология
 2. От редактора
 3. Понятие о психологии
 4. Мозг и психика
 5. Понятие о сознании
 6. Марксистско-ленинская философия - методологическая основа научной психологии
 7. Современная психология и ее место в системе наук
 8. Принципы и методы исследования современной психологии
 9. Развитие психики в филогенезе
 10. Зависимость психических функций от среды и строения органов
 11. Понятие о личности в психологии
 12. Общее понятие о группах и коллективах
 13. Определение понятия деятельности
 14. Освоение деятельности. Навыки
 15. Основные виды деятельности и их развитие у человека
 16. Общая характеристика внимания
 17. Развитие внимания у детей и пути его формирования
 18. Язык, общение, речевая деятельность
 19. Виды речевой деятельности
 20. Развитие речи в процессе обучения
 21. Понятие об ощущении
 22. Общие закономерности ощущений
 23. Понятие о восприятии и характеристика основных его особенностей
 24. Восприятие как действие
 25. Восприятие пространства
 26. Общее понятие о памяти
 27. Виды памяти
 28. Запоминание
 29. Воспроизведение
 30. Забывание и сохранение
 31. Индивидуальные различия памяти
 32. Общая характеристика мышления
 33. Мышление и решение задач
 34. Понятие о воображении, его основных видах и процессах
 35. Понятие о чувствах
 36. Физиологические основы эмоциональных состояний
 37. Формы переживания чувств
 38. Высшие чувства
 39. Личность и чувства
 40. Понятие о воле
 41. Волевые качества личности и их формирование
 42. Общая характеристика темперамента
 43. Физиологические основы темперамента
 44. Типология темпераментов
 45. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности человека
 46. Понятие о характере
 47. Физиологические основы характера
 48. Структура характера и симптомокомплексы его свойств
 49. Понятие о способностях
 50. Талант, его происхождение и структура
 51. Природные предпосылки способностей и талантов
 52. Формирование способностей

Вопросы по дисциплине общая психология. Память: классификация видов и процессов памяти, связь с деятельностью
Вопросы по дисциплине общая психология.. память классификация видов и процессов памяти связь с деятельностью..

 1. Проблема бессознательного в психологии
 2. Гештальтпсихология и ее значение для развития психологии
 3. Виды и функции речи, взаимосвязь мышления и речи
 4. Бихевиоризм и его значение для развития психологии
 5. Психология как наука. Соотношение научной и житейской психологии
 6. Индивид, индивидуальность и личность
 7. Свойства восприятия и понятие образа
 8. Понятие мотива. Виды и функции мотивов
 9. Темперамент и характер
 10. Основные подходы к изучению личности
 11. Проблемы сознания в психологии
 12. Психологическая теория деятельности и деятельностный подход в психологии
 13. Происхождение и эволюция психики в филогенезе (по А.Н.Леонтьеву)
 14. Способность и одаренность
 15. Основные методы психологии и их значение
 16. Открытый кризис в психологии, причины кризиса
 17. Воля и волевые действия человека. Участие воли на разных этапах осуществления деятельности. Становление волевых качеств личности

Тестовые задания по патологической физиологии
Учреждение образования.. гомельский государственный медицинский университет кафедра патологической физиологии..

 1. Список условных обозначений
 2. Что является причиной болезни?
 3. Что такое этиология?
 4. Укажите все правильные ответы
 5. Какие изменения в организме характерны для стадии декомпенсации острой горной болезни?
 6. Какие из перечисленных болезней являются хромосомными?
 7. Какие из перечисленных заболеваний относятся к врожденным?
 8. В каких случаях при аутосомно-доминантном типе передачи наследственных болезней родители могут иметь фенотипически здоровых детей?
 9. Какими методами можно обнаружить специфические антитела при атопических заболеваниях?
 10. Какие воздействия на рецепторы тучных клеток сопровождаются уменьшением высвобождения гистамина?
 11. Какие изменения в системе циклических нуклеотидов способствуют уменьшению высвобождения из тучных клеток гистамина?
 12. Укажите клетки, играющие основную роль в первой стадии аллергических реакций, развивающихся поIтипу иммунного повреждения?
 13. При каких заболеваниях наиболее эффективна специфическая гипосенсибилизирующая терапия?
 14. Какие аллергены являются причиной поллинозов?
 15. Укажите все правильные ответы
 16. Какие из перечисленных веществ ослабляют повреждающее действие свободных радикалов на клетку?
 17. Какие механизмы лежат в основе реперфузионного повреждения клетки?
 18. Какие изменения лежат в основе ишемического повреждения клетки?
 19. Какие из перечисленных изменений метаболизма клетки сопровождаются быстро развивающимся повреждением цитоплазматической мембраны?
 20. Как изменяется показатель окислительного фосфорилирования при механическом повреждении клетки?
 21. Укажите признаки, характерные для некроза клеток
 22. Какие процессы могут нарушить функции рецепторного аппарата клетки?
 23. Укажите все правильные ответы
 24. Какие изменения микроциркуляции характерны для ишемии?
 25. Какие изменения могут возникать в зоне ишемии?
 26. Какие из перечисленных факторов могут привести к развитию ишемии?
 27. Какие причины могут вызвать возникновение воздушной эмболии?
 28. Какие механизмы приводят к развитию артериальной гиперемии?
 29. Какие из указанных клеток являются главными источниками гистамина в очаге острого воспаления?
 30. Чем обусловлен ацидоз в очаге воспаления?
 31. Какие из перечисленных веществ обладают свойствами хемоаттрактантов для нейтрофилов?
 32. Какие из указанных факторов способствуют образованию экссудата при остром воспалении?
 33. При какой минимальной температуре тела у человека еще возможно полноценное восстановление жизнедеятельности?
 34. Какие из перечисленных веществ обладают свойствами эндогенных пирогенов?
 35. При каких патологических процессах развивается неинфекционная лихорадка?
 36. Какова химическая природа экзогенных пирогенов, продуцируемых микроорганизмами?
 37. При какой температуре тела у человека может развиться тепловой удар?
 38. Нуклеиновых кислот. Голодание
 39. С обменом каких аминокислот связано образование биогенных аминов?
 40. И липидного обменов
 41. Какие факторы, вызывающие развитие сахарного диабета, относятся к внепанкреатическим?
 42. Что является главным патогенетическим звеном гипогликемической комы?
 43. Какие факторы, вызывающие развитие сахарного диабета, относятся к внепанкреатическим?
 44. Увеличение каких липидов в крови играет атерогенную роль?
 45. К каким нарушениям КОС организма может привести альвеолярная гиповентиляция?
 46. Какие показатели используют для оценки КОС?
 47. Какие из перечисленных процессов участвуют в компенсации респираторного алкалоза?
 48. Для каких форм нарушения кислотно-основного состояния характерно развитие тетании?
 49. Гипоксия
 50. К чему ведет повышение уровня опиоидных пептидов при стрессе?
 51. Какие изменения характерны для I стадии ОАС?
 52. Какие эффекты связаны с избыточной продукцией глюкокортикоидов?
 53. Какие из перечисленных эффектов характерны для глюкокортикоидов?
 54. Какие изменения характерны для «кардиогенного» коллапса?
 55. Какие изменения со стороны нервной и эндокринной систем характерны для торпидной стадии шока?
 56. Тканевого роста. опухоли
 57. Какие черты характеризуют опухолевую прогрессию?
 58. Какая структура клетки является мишенью для химических канцерогенов?
 59. Какие черты характеризуют злокачественный рост?
 60. Какие механизмы лежат в основе вирусного бластомогенеза?
 61. Эталоны ответов к тестовым заданиям

Определение конфликта как теоретическая проблема
Позиция авторов считающих определение конфликта невозможным.. конфликт.. мы будем исходить из того что такое предельно широкое и мкое понятие как конфликт невозможно выразить через другие более частные понятия..

 1. Основные допущения в существующей теории конфликтологии
 2. Конфликт как причина самоторможения, саморегуляции и саморазрушения систем
 3. Проблема моделирования конфликтов
 4. Паттерны, построенные по принципу самоподобия своих элементов, принято называть фракталами
 5. Конфликт как причина самоторможения, саморегуляции и саморазрушения систем
 6. Понятие синергизма и его основного закона
 7. Изменчивость, как следствие закона взаимодействия частей организма
 8. Когда нет антагонизма
 9. Конфликт как нелогическое противоречие
 10. Структурная модель конфликта
 11. Четыре основных правила бесконфликтного поведения
 12. Все есть система и элемент другой системы
 13. Связь стабильности, линейности и хаотичности с конфликтностью
 14. Почему важны динамические модели конфликтов
 15. Определения
 16. Принципы рациональности теории игр
 17. При указанных предпочтениях игра выгодна игроку А (числа во всех ячейках положительные) и невыгодна игроку В
 18. Сын совершил проступок и отец размышляет, какое наказание будет справедливым. Сын соглашается либо не соглашается с действиями отца
 19. Для этого, как доказано, достаточно учитывать реакции всех игроков на действия друг друга
 20. Теория драмы как теория управления конфликтом
 21. Определения
 22. Структура драмы-эпизода
 23. Дилеммы сотрудничества и доверия
 24. Дилеммы антагонизма
 25. Алгоритм решения дилемм в драме с двумя игроками
 26. Израильтянам для преодоления
 27. Конфликтологическая парадигма

Общая химия
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. санкт петербургский государственный горный институт им г в плеханова..

 1. Д.Э.Чиркст, Т.Е.Литвинова, О.В.Черемисина, Н.Я.Дубровская, И.И.Иванов, Л.В.Григорьева
 2. Константы диссоциации некоторых слабых кислот и оснований
 3. Произведения растворимости
 4. Окончание прил.3

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Хімія»
Криворізький технічний університет.. кафедра хімії.. методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни хімія зміст модуля..

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. ЗМІСТ МОДУЛЯ I
 3. Предмет хімії і основні хімічні поняття
 4. Основні закони хімічної взаємодії
 5. Гідрати оксидів
 6. Амфотерні гідроксиди
 7. Кислоти
 8. Загальні уявлення про будову атома, природа електрона і характеристики його стану в атомі
 9. Квантові числа
 10. Розподіл електронів в атомі, електронні й електронно-графічні формули елементів
 11. S 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d
 12. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва
 13. Радіуси атомів та йонів елементів
 14. Енергія йонізації
 15. Енергія спорідненості до електрона
 16. Електронегативність атомів
 17. Основні типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок
 18. Основні типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок
 19. Основні типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок
 20. Міжмолекулярна взаємодія
 21. Тверді тіла. Типи кристалічних граток
 22. Основні термодинамічні поняття
 23. Термохімія
 24. Теплота нейтралізації
 25. Напрям перебігу хімічних процесів
 26. Задачі і вправи для самостійної роботи
 27. хімії, який вивчає перебіг хімічних процесів за певний час, має назву хімічної кінетики
 28. Закон діючих мас
 29. Енергія активації
 30. Вплив температури на швидкість реакції
 31. Каталіз
 32. Хімічна рівновага
 33. Вплив зовнішніх факторів на хімічну рівновагу. Принцип ле Шательє
 34. Збільшення концентрацій реагуючих речовин або зменшення концентрацій продуктів реакції зміщує рівновагу в напрямку прямої реакції
 35. Список рекомендованої літератури

Кровотечение. Первичная хирургическая обработка раны. Группы крови
Кровотечение истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости или проницаемости их стенок по происхождению к делят на.. билет.. первичная хирургическая обработка раны первое оперативное вмешательство по поводу повреждения тканей первичная х..

 1. Билет 1
 2. Билет 2
 3. Билет 8
 4. Билет 10
 5. Билет 11
 6. Билет 12
 7. Билет 13
 8. Билет 14
 9. Билет 15
 10. Билет 16
 11. Билет 17
 12. Билет 18
 13. Билет 19
 14. Билет 20
 15. Билет 21
 16. Билет 22
 17. Билет 24
 18. Билет 25
 19. Билет 26
 20. Билет 27
 21. Билет 28
 22. Билет 30

Сущность фармакологии как науки. Разделы и области современной фармакологии. Основные термины и понятия фармакологии – фармакологическая активность, действие, эффективность химических веществ
Фармакология наука о лекарствах во всех аспектах теоретическая основа терапии.. а наука о взаимодействии химических веществ с живыми системами.. б наука об управлении процессами жизнедеятельности организма с помощью химических веществ..

 1. Пути введения лекарств в организм и их характеристика. Пресистемная элиминация лекарств
 2. Перенос лекарств через биологические барьеры и его разновидности. Основные факторы, влияющие на перенос лекарств в организме
 3. Фармакокинетические модели (однокамерная и двухкамерная), количественные законы всасывания и элиминации лекарств
 4. Распределение лекарств в организме. Отсеки, лиганды. Основные детерминанты распределения
 5. Поддерживающие дозы, их терапевтический смысл и расчет для оптимального режима дозирования
 6. Индивидуальные, возрастные и половые различия фармакокинетики лекарств. Поправки для расчета индивидуальных значений объема распределения лекарств
 7. Почечный клиренс лекарств, механизмы, их количественные и качественные характеристики
 8. Факторы, влияющие на почечный клиренс лекарств. Зависимость клиренса от физико-химических свойств лекарственных средств
 9. Печеночный клиренс лекарств, его детерминанты и ограничения. Энтерогепатический цикл лекарственных средств
 10. Коррекция лекарственной терапии при поражении печени и других патологических состояниях
 11. Коррекция режима дозирования под контролем остаточной функции почек
 12. Клиническое значение биотрансформации лекарств. Факторы,влияющие на их бтотрансформацию. Метаболическое взаимодействие лекарств
 13. Физико-химические и химические механизмы действия лекарственных веществ
 14. Виды действия лекарственных средств. Изменение действия лекарств при их повторном применении
 15. Зависимость действия лекарств от возраста, пола и индивидуальных способностей организма. Значение суточных ритмов
 16. Оценка безопасности лекарств. Терапевтический индекс и стандартные границы безопасности
 17. На этапе распределения и депонирования
 18. На этапе выведения
 19. Виды фармакотерапии. Деонтологические проблемы фармакотерапии
 20. Симптоматическая терапия функциональных нарушений
 21. Правила выписывания ядовитых, наркотических и сильнодействующихсредств

Тип паротурбинных тэс на органическом топливе определяется след признаками
Эл станцией наз энергетическая установка служащая для преобразования прир энергии в электрическую наиболее распространены тэс исп е тепловую.. тип паротурбинных тэс на органическом топливе определяется след признаками.. видом отпускаемой энергии это кэс и тэц на кэс установлены турбоагрегаты конденсационного типа они производят..

 1. Системы парораспределения и регулирования пар. Турбин. Дроссельное, сопловое и обводное парораспределение. Работа на скользящем начальном давлении
 2. АЭС, а. реакторы, особенности паротурбинного цикла АЭС
 3. Усл осуществления основных типов термояд реакций. Основные типы термояд энергетических установок
 4. Гидрологические основы гидроэнергетики. Работа водного потока. Схемы концентрации напора
 5. Состав и компановка основных сооружений ГЭС. Водохранилища ГЭС и регулирование речного стока
 6. Ветровая энергия
 7. Глобальные ветры
 8. Местные ветры
 9. Типы ветродвигателей
 10. Различных типов ветродвигателей
 11. Термальная энергия земли

Криминалистика общая часть к зачету
Теория криминалистической идентификации понятие идентификации принципы идентификации.. свободные.. свободными образцами являются объекты возникшие вне связи с данным уголовным делом их появление относится обычно к..

 1. Теория криминалистической идентификации
 2. Понятие, научные основы и виды криминалистической идентификации
 3. Объекты криминалистической идентификации
 4. Экспериментальные
 5. Общая методика экспертного идентификационного исследования
 6. Трасология
 7. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов
 8. Значение следов рук
 9. Раствор марганцовки с серной кислотой
 10. Следы ног
 11. Следы транспортных средств
 12. Судебная баллистика
 13. Стандартное
 14. Снаряд
 15. Идентификационные и неидентификационные исследования в судебной баллистике
 16. Установление направления, дистанции и места выстрела
 17. Следственный осмотр и назначение экспертизы
 18. Документ - вещественное доказательство как объект криминалистического исследования
 19. Связность почерка
 20. Размер письменных знаков
 21. Гладиоллаж
 22. Особенности расположения элементов знака
 23. Особенности внесения исправлений в рукопись
 24. Особенности строк
 25. Письмо левой рукой
 26. Криминалистическая регистрация
 27. Цели криминальной регистрации

Название книги: человек и общество обществознание
Автор книги боголюбов л н лазебникова а ю иванова л ф название книги человек и общество обществознание часть класс.. человек и общество обществознание часть..

 1. Цивилизация и культура
 2. Задания
 3. Цивилизационная "карта" мира
 4. Возможна ли типология цивилизаций?
 5. Мир востока
 6. Ценности запада
 7. Станет ли человечество единой цивилизацией?
 8. Задания
 9. Говорят мудрые
 10. Мир древних цивилизаций
 11. Отличие древности от первобытности
 12. Единство мира древних цивилизации
 13. Задания
 14. Говорят мудрые
 15. Расцвет древнегреческой цивилизации
 16. Цивилизация эллинизма
 17. Ценности древнеримской цивилизации
 18. Задания
 19. Говорят мудрые
 20. Мифы древности
 21. Древнеиндийские веды о происхождении мира
 22. Мир людей
 23. Мудрецы даоской школы
 24. Конфуцианство
 25. Говорят мудрые
 26. Крестьянство
 27. Рыцарство
 28. Монархия и церковь в средневековье
 29. Христианство и его роль
 30. Мир города
 31. Задания
 32. Говорят мудрые
 33. Технические предпосылки ускорения общественного прогресса
 34. Зарождение капитала
 35. Новые ценности новой цивилизации
 36. Зарождение парламентаризма
 37. Задания
 38. Говорят мудрые
 39. Противоречивые устремления нового века
 40. Говорят мудрые
 41. Понять Россию
 42. Киевская Русь
 43. К Руси Московской
 44. Московская Русь
 45. Кризис московской руси
 46. Императорская Россия
 47. Российский путь цивилизационного развития: продолжение споров
 48. Причины многообразия форм общественной жизни
 49. Традиционное общество
 50. Индустриальное общество
 51. Пределы роста
 52. Постиндустриальная цивилизация
 53. Россия в полосе перемен
 54. Куда ведут реформы?
 55. Противоречия переходного периода
 56. Задания
 57. Говорят мудрые
 58. Глобализация мирового хозяйства
 59. К чему ведет глобализация?
 60. Глобальные проблемы современности
 61. Экологический кризис
 62. Проблемы войны и мира в современных условиях
 63. Задания
 64. Научно-техническая революция
 65. Экономические и социальные последствия НТР
 66. НТР и природная среда
 67. Научно-технический прогресс и экологическая альтернатива
 68. Противоречия НТР
 69. Задания
 70. Состояние экономики и уровень жизни
 71. Отношения собственности
 72. Задания
 73. Рынок и его роль в экономической
 74. Конкуренция и монополия
 75. Распределение доходов
 76. Рынок и государство
 77. Современный рынок
 78. Экономика России на пути к рынку
 79. Задания
 80. О рыночной экономике всерьез и не очень
 81. Какой инструмент регулирования экономики выбрать?
 82. Нужна ли рынку помощь государства?
 83. Задания
 84. Человек и отношения собственности
 85. Человек и труд
 86. Предпринимательство
 87. Доходы и расходы
 88. Задания
 89. Социальная дифференциация
 90. Социальная мобильность
 91. Семья в современном обществе
 92. Тенденции в развитии социальных отношений
 93. Люмпены и маргиналы
 94. Изменения социальных отношений в нашем обществе
 95. Задания
 96. О социальных отношениях всерьез и не очень
 97. Гражданское совершеннолетие
 98. Образование и профессиональная подготовка
 99. Начало трудовой деятельности
 100. Молодежная культура
 101. Задания
 102. О молодости всерьез и не очень
 103. Этнические общности
 104. Национальное самосознание
 105. Развитие межнациональных отношений в современном мире
 106. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их преодоления
 107. Национальная политика
 108. Задания
 109. Что такое социальный статус?
 110. Социальные роли личности
 111. Социализация личности
 112. Кто учит нас "играть по правилам"?
 113. Социальная адаптация
 114. Задания
 115. Политическая жизнь как система
 116. Роль политических партии в политической системе
 117. Политические нормы
 118. Культурно-идеологический и коммуникативный элементы политической
 119. Политические режимы и типы политических систем
 120. Задания
 121. О политике всерьез и не очень
 122. Признаки правового государства
 123. Международные документы о правах человека. Защита прав
 124. Гражданское общество
 125. Местное самоуправление
 126. Задания
 127. Говорят мудрые
 128. Конституционное право
 129. Административное право
 130. Уголовное право
 131. Гражданское право
 132. Трудовое право
 133. Задания
 134. Говорят мудрые
 135. Что же такое демократия?
 136. Политический плюрализм
 137. Парламентаризм
 138. Современная политическая жизнь России
 139. Задания
 140. О демократии всерьез и не очень
 141. Почему гражданину необходима политическая культура?
 142. Сложна ли роль избирателя?
 143. Как осуществить политический выбор?
 144. Задания
 145. Традиции и новаторство в культуре
 146. Культуры в культуре
 147. Диалог культур
 148. Проблемы современной отечественной культуры
 149. Задания
 150. Что такое наука?
 151. Функции современной науки
 152. Этика науки
 153. Образование
 154. Искусство в системе культуры
 155. Задания
 156. Религия и религиозное мышление
 157. Многообразие религий
 158. Роль религии в современном мире
 159. Веротерпимость
 160. Задания
 161. Говорят мудрые
 162. Функции массовой коммуникации
 163. Телевидение и культура
 164. Задания
 165. Мыслители прошлого о духовном мире человека
 166. Микрокосм человека
 167. Говорят мудрые
 168. Личность реальная
 169. Самобытность менталитета Россиянина
 170. Социальное мышление
 171. Для итогового повторения

Электрические характеристики стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов
Плотность электролита в разряженном состоянии г см экспл г см мин.. плотность электролита в заряженном состоянии г см или кг м..

 1. Емкость
 2. Принцип действия СА

Образ меланхолии и развитие идиомы барокко
Платон в четв ртом веке до нашей эры был первым кто обнаружил просвет в дождевом облаке меланхолии при этом он стал первым автором связавшим е.. это соединение нашло выражение в парадоксальном для греков тезисе о том что.. дилемма того как человек может быть одновременно велик и болен была открыто сформулирована как аристотелевская..

 1. Герметическая концепция
 2. Художественная связь
 3. Разрозненные вещи
 4. Совпадающие вещи
 5. Последний маг
 6. Ученик чародея
 7. Вдохновенный ремесленник

Обладнання цехів забою птиці і кроликів
План.. насосний агрегат в фц л для транспортування пір я водяної пульпи на.. сепаратор в фц л для відділенняпір я від води..

 1. Опис конструкції і принцип роботи
 2. Опис конструкції

Обладнання цехів забою худоби і обробки туш
План.. безприводні підвісні шляхи.. підвісні конвеєри гк і з пальцем знизу гк іі з пальцем збоку иі фмс з пальцем знизу і гаками..

 1. Горизонтальний підвісний конвеєр ГК-11 з пальцем збоку

З біологічної хімії
Імені данила галицького.. кафедра біологічної хімії методичні вказівки для практичних занять..

 1. Методика проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю
 2. Теоретичні питання
 3. Молібденова проба на фосфатну кислоту
 4. Кількісне визначення сечової кислоти в сироватці крові
 5. Кількісне визначення сечової кислоти в сечі
 6. Визначення ДНК за фосфором
 7. Аналіз екстрактів антибіотиків методом тонкошарової рідинної хроматографії (ТШХ)
 8. Е. Фосфатні залишки
 9. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
 10. Приклад задачі
 11. Теоретичні питання
 12. Реакція з хлорним залізом
 13. Теоретичні питання
 14. Якісна реакція на 17-кетостероїди сечі
 15. Якісна реакція на йод в розчині тироксину
 16. D. Стимулюють фосфороліз глікогену
 17. Дослідження нервової тканини. Патохімія психічних порушень
 18. Теоретичні питання
 19. Визначення активності холінестерази в сироватці крові титраметричним методом Мішеля
 20. Теоретичні питання
 21. Теоретичні питання
 22. D. Піримідинові нуклеозиди
 23. Тематичний план практичних занять з модуля 5
 24. Тематичний план лекцій з модуля 5
 25. Методика проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю
 26. Теоретичні питання
 27. Розрахунок
 28. Уреазний метод виявлення в шлунковому соку Helicobacter pylori
 29. B. Реакцію Уффельмана
 30. Дослідження функціональної ролі водорозчинних (коферментних) та жиророзчинних вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних функцій
 31. Теоретичні питання
 32. Реакція з феруму хлоридом на виявлення вітаміну Е
 33. E. Гепарин
 34. Дослідження кислотно-основного стану крові та дихальної функції еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів
 35. Теоретичні питання
 36. Виявлення оксигемоглобіну (НbО2)Fе2+
 37. Теоретичні питання
 38. Практична робота
 39. Визначення залишкового азоту крові (метод Боданського)
 40. Визначення рівня середніх молекул (СМ)
 41. Як за вмістом залишкового азоту крові та загального азоту сечі диференціювати ретенційну і продукційну азотемії?
 42. Теоретичні питання
 43. Реакція з цистеїном на вікасол
 44. Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК)
 45. Теоретичні питання
 46. Дослідження процесів біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450
 47. Методи якісного визначення фенацетину та його метаболітів
 48. Виявлення саліцилової кислоти в крові та сечі за реакцією із феруму нітратом (III)
 49. Теоретичні питання
 50. Практична робота
 51. Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі
 52. Фізико-хімічні властивості сечі
 53. Хімічне дослідження на розрізнення організованих осадів від неорганізованих
 54. Реакція сечі. Визначення рН сечі за допомогою індикаторного паперу
 55. Кількісне визначення вмісту білка у сечі за методом Робертса-Стольнікова-Брандберга
 56. Е. Аміноацидурію
 57. Кількісне визначення гідроксипроліну (оксипроліну) у сечі
 58. Теоретичні питання
 59. Приклади тестів та ситуаційних задач по засвоєнню практичних навичок

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104