рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Формула радіусів вписаного та описаного кіл правильного многокутника
Підготувала оберлейтнер ольга.. тема правильні многокутники.. тема уроку формула радіусів вписаного та описаного кіл правильного многокутника..

 1. Підведення підсумків уроку

Конспект лекций по философии. Философия и ее роль в жизни общества
Философия и ее роль в жизни общества.. проблема происхождения философии.. античная философия основные этапы ее развития и особенности..

 1. Новый этап: “аналитическая философия”. Неопозитивизм
 2. Средства и методы теоретического познания

Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. Особливості організації та функціонування системи
Співвідношення державної та публічної служби в країнах європейського союзу та в україні саме.. місцеве самоврядування в україні.. місце ве самоврядува ння в україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної..

 1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні
 2. Система органів публічної влади в Україні
 3. Органів виконавчої влади України
 4. Апарат державного управління
 5. Загальна характеристика публічної служби
 6. Види публічної служби
 7. Державна служба як різновид публічної служби
 8. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби
 9. В країнах Європейського Союзу та в Україні
 10. Система місцевого самоврядування
 11. Повноваження
 12. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування
 13. Особливості самоврядування АР Крим
 14. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування:правові й функціональні аспекти
 15. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації в частині розподілу функцій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 16. Електронне врядування” в системі місцевого самоврядування

Електродинаміка та поширення радіохвиль. Теорія електромагнітного поля
Запорізький національний технічний університет.. л м логачова в п бондарєв..

 1. К О Н С П Е К Т
 2. Загальні відомості
 3. Заряди і струми – джерела електромагнітного поля
 4. Вектори електромагнітного поля
 5. Класифікація середовищ
 6. Основні рівняння електромагнетизму
 7. Таблиця 2.1
 8. Четверте рівняння Максвела: соленоїдальність поля магнітної індукції
 9. Закон збереження зарядів
 10. Закон Ома в диференційній формі
 11. Резюме до повної системи рівнянь Максвела
 12. Рівняння Максвела і сторонні струми
 13. Гармонічні коливання і комплексні амплітуди
 14. Середні значення
 15. Рівняння Максвела в комплексній формі
 16. Класифікація електромагнітних явищ
 17. Поля на межі розділу середовищ
 18. Граничні умови для векторів електричного поля
 19. Граничні умови для векторів магнітного поля
 20. З урахуванням сказаного, можна записати
 21. Закон Джоуля-Лєнця і перетворення енергії
 22. Баланс потужностей електромагнітного поля
 23. Енергія електромагнітного поля
 24. Рівняння балансу для середньої за період потужності. Комплексна потужність
 25. Швидкість розповсюдження електромагнітної енергії
 26. Теорема єдиності для внутрішніх і зовнішніх задач електродинаміки
 27. Лема Лоренця
 28. Теорема взаємності
 29. Переставна двоїстість рівнянь Максвела
 30. Принцип суперпозиції

Опорний конспект лекцій навчальна дисципліна бухгалтерський облік
Одеський коледж транспортних технологій.. опорний конспект лекцій.. навчальна дисципліна бухгалтерський облік спеціальність бухгалтерський облік..

 1. Значення балансу
 2. Д 201 К Д 91 К Д 23 К
 3. ДОДАТОК А.
 4. Додаток В
 5. Визнання статей балансу
 6. Первинних документах
 7. Дайте визначення витрат
 8. Бухгалтерською проводкою

Стислий конспект лекцій з предмету біологія викладач фізколоїдної хімії, голова облметодоб’єднання викладачів хімії
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. одеський технічний коледж.. одеської національної академії харчових технологій..

 1. Основні методи біологічних досліджень
 2. Рівні організації живої матерії
 3. Основні методи біологічних досліджень
 4. Лекція № 2
 5. Хімічний склад клітини
 6. Лекція № 3
 7. Вуглеводи
 8. Ферменти
 9. Вітаміни
 10. Гормони
 11. Нуклеїнові кислоти
 12. Структура ДНК
 13. Самоподвоєння ДНК
 14. Функції ДНК
 15. Лекція № 5
 16. Методи цитологічного дослідження
 17. Будова клітини
 18. Будова прокаріотів
 19. Надмембранні та підмембранні комплекси клітини
 20. Цитоплазма та її компоненти
 21. Одномембранні органели
 22. Мітохондріїї
 23. Пластиди
 24. Хромосоми
 25. Характеристика обміну речовин та перетворення енергії в клітинах
 26. Аденозинтрифосфорна кислота
 27. Енергетичний обмін
 28. Біосинтез білків
 29. Тканини рослин
 30. Тканини тварин
 31. Лекція № 10
 32. Єдність будови клітин
 33. Будова клітин еукаріотів
 34. Роль одноклітинних організмів у природі й житті людини
 35. Лекція № 11
 36. Регуляція життєвих функцій організмів тварин
 37. Нестатеве розмноження
 38. Статеве розмноження
 39. Лекція № 13
 40. Основні генетичні поняття
 41. Методи генетичних досліджень
 42. Закономірності спадковості встановлені Г. Менделем
 43. Закон розщеплення ознак
 44. Закон незалежного комбінування станів ознак
 45. Цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості
 46. Явище зчепленого успадкування
 47. Хромосомна теорія спадковості Т.Х. Моргана
 48. Хромосомне визначення статі
 49. Успадкування, зчеплення зі статтю
 50. Мутаційна мінливість
 51. Поняття про ген
 52. Цитоплазматична спадковість
 53. Співвідношення ген - ознака
 54. Множинна дія генів
 55. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості
 56. Генетика людини
 57. Основи селекції
 58. Основи біотехнології
 59. Запліднення
 60. Ембріональний період розвитку
 61. Постембріональний період розвитку
 62. Лекція № 18
 63. Прості та складні життєві цикли
 64. Ембріотехнології
 65. Химерні організми
 66. Етологія. Інстинкти
 67. Поведінка тварин та рослин, методи її вивчення
 68. Генетично детерміновані форми поведінки
 69. Екологічні чинники та їх класифікація
 70. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми
 71. Фотоперіодизм
 72. Пристосування організмів до умов існування
 73. Популяція, її характеристика
 74. Структура популяції
 75. Регуляція чисельності популяцій
 76. Екосистема
 77. Загальна характристика біосфери
 78. Вплив живих істот на склад біосфери
 79. Саморегуляція в біосфері
 80. Екологічна криза сучасності
 81. Виникнення життя на Землі
 82. Поняття про еволюцію
 83. Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
 84. Гіпотеза Опаріна
 85. Гіпотеза світу РНК
 86. Мікроеволюція
 87. Макроеволюція
 88. Різноманітність органічнного світу
 89. Принципи класифікації організмів
 90. Походження тварин і рослин
 91. Розвиток життя в неогеновий період
 92. Антропогеновий період

Антенны. Комплексная векторная характеристика направленности
Комплексная векторная хна это зависимость от направления поляризация фаза электрического поля излученных антенной волн в равноудаленных от нее.. в общем случае комплексная хна состоит из трех сомножителей..

 1. Антенны
 2. Основные характеристики и параметры прередающей антенны
 3. Действующая длина антенны
 4. Решетки, излучатели
 5. Теорема умножения ХНА
 6. Идеальный прямолинейный излучатель ИПЛИ
 7. Свойства множителя направленности ИПЛИ
 8. Распределение фазовой ошибки возбуждателя
 9. Квадратичные фазовые искажения
 10. Случайные фазовые искажения
 11. Способы подавления побочных главных максимумов
 12. Ограничение шага решетки
 13. Не эквидистантное расположение излучателей
 14. КНД прямолинейной антенной решетки
 15. АФР возбуждения
 16. Свойства ХН симметричного вибратора
 17. Основные свойства входного сопротивления СВ
 18. Полоса пропускания симметричного вибратора
 19. Питание СВ
 20. Симметричная приставка
 21. Конструкция несимметричного вибратора
 22. Щелеые антенны
 23. Ромбическая антенна
 24. Многовибраторная антенна бегущей волны
 25. Директорная антенна типа волновой канал( антенна Уда-Яги)
 26. Спиральные антенны
 27. Диэлектрические стержневые антенны
 28. Частотно-независимые антенны бегущей волны
 29. Апертурные антенны
 30. Зеркальные антенны
 31. Естественная природная среда
 32. Влияние атмосферы

З дисципліни “Управління персоналом”. Змістовий модуль. Теоретичні основи управління персоналом конспект лекцій
Конспект лекцій.. з дисципліни.. управління персоналом для бакалаврів..

 1. Лекція 1
 2. Основні категорії теорії управління
 3. Лекція 2
 4. Лекція 3
 5. Лекція 4
 6. Лекція 5
 7. Натуралістичний підхід – становлення й усвідомлення особистості
 8. Лекція 6
 9. Лекція 7
 10. Лекція 8
 11. Лекція 9
 12. Лекція 10
 13. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу
 14. Лекція 11
 15. Лекція 12
 16. Зовнішні та внутрішні фактори політики менеджменту персоналу
 17. Лекція 13
 18. Таблиця 2.3
 19. Лекція 14
 20. Лекція 15
 21. Основні професійні ролі менеджера з персоналу
 22. Навички командної роботи
 23. Лекція 16
 24. Облік особового складу організації
 25. Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління
 26. Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління
 27. Лекція 17
 28. Методи планування потреби в кадрах
 29. Планування чисельності інших категорій промислово-виробничого персоналу
 30. Розрахунок додаткової потреби у працівниках і спеціалістах
 31. Лекція 18
 32. Лекція 19
 33. Забезпечення процесів добору персоналу
 34. Стимулювання фірмою набору персоналу
 35. Лекція 20
 36. Лекція 21
 37. Лекція 21
 38. Лекція 22
 39. Управління процесом руху персоналу
 40. Управління процесом руху персоналу
 41. Управління процесом вивільнення персоналу
 42. Управління процесом вивільнення персоналу
 43. Підтримання установленого ритму виробництва
 44. Лекція 28
 45. Лекція 29
 46. А в с а в с
 47. Лекція 30
 48. Лекція 31
 49. Лекція 32
 50. Лекція 33
 51. Матеріальна мотивація трудової діяльності
 52. Сутність і функції заробітної плати
 53. Лекція 34
 54. Усі ці фактори виливають на формування умов праці одночасно і у нерозривній єдності, обумовлюючи поряд з іншими параметрами виробниче середовище
 55. Лекція 35
 56. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві
 57. Лекція 36
 58. Лекція 37
 59. Лекція 38
 60. Лекція 39
 61. Лекція 40
 62. Лекція 41
 63. Лекція 42
 64. Методи оцінки
 65. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу
 66. Лекція 43
 67. Соціальна ефективність менеджменту персоналу

Ази економічної освіти
Кролевецький районний будинок дітей та юнацтва.. субота.. план конспект індивідуального заняття..

 1. Робота прес-служб спрямована на вплив на громадськість
 2. Як зароджується матеріал?
 3. Замість передмови

Опорный конспект по информатике
Москва б калитниковская д стр тел.. e mail prof educom ru http www k profedu ru.. опорный конспект..

 1. Глебова Е.Г
 2. Способы представления и обработки информации
 3. Кодирование графической информации
 4. Кодирование звуковой информации
 5. Кодирование числовой информации
 6. Перевод десятичных дробей, меньших единицы
 7. Эволюция вычислительной техники
 8. Поколения ЭВМ
 9. Типы персональных компьютеров
 10. Процессор
 11. Внутренняя память компьютера
 12. ЗзУстройства для хранения информации (накопители). Внешняя память компьютера
 13. Периферийные устройства
 14. Координатные устройства ввода
 15. Работа за компьютером
 16. С: aa.txt
 17. Вызов справки по ключам команды
 18. Копирование объектов в среде Windows
 19. Создание внедренного или связанного объекта
 20. Редактирование готового шаблона
 21. Формат отображения чисел
 22. Использование функций
 23. Как присвоить имя ячеки
 24. Вид форма (запись) Табличный
 25. Способы построения моделей
 26. Иерархическая БД
 27. База данных АCCESS
 28. Структура БД
 29. Адресация в Интернет
 30. Адресация электронной почты
 31. Графические объекты блок-схемы
 32. Переменные: тип, имя, значение
 33. Алгебра высказываний
 34. Логические законы и правила преобразования логических выражений

Научные основы НЭБ национальной экономики Беларуси
Вопросы.. понятие национальной экономики.. предпосылки и условия ее становления функционирования и развития понятие национальной..

 1. Понятие национальной экономики
 2. Инструментарий - системный подход
 3. Предпосылки становления, функционирования и развития НЭ
 4. Основные макроэкономические показатели и система национального счетоводства
 5. Производство - распределение – обмен – потребление
 6. Типы национальных хозяйственных систем
 7. Совокупный экономический потенциал страны (на макроуровне) – СЭП
 8. Программа демографической безопасности на 2007-2020 гг
 9. Внешнеэкономический потенциал Беларуси
 10. Экономический рост национальной экономики
 11. Различают 2 типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный
 12. Факторы экономического роста
 13. Индикаторы и динамика устойчивого экономического развития
 14. Хозяйственные комплексы национальной экономической системы
 15. Социальный и региональные комплексы
 16. Задачи регионов: проведение
 17. Проблемы перехода от плановой к рыночной экономике
 18. В 1996 г. Были разработаны
 19. Этапы построения ПМЭ
 20. Рынок капитала
 21. Государственная программа разгосударствления и приватизации
 22. Проблемы развития предпринимательства в Беларуси
 23. Структурная трансформация экономики
 24. Цели государства: Обеспечить
 25. Формы и методы государственного регулирования экономики
 26. Организация грэ осуществляется
 27. Национальная экономика и экономическая безопасность
 28. Важнейшими составляющими экономической безопасности

Механика
Механика.. жидкости и газа.. конспекты лекций содержание..

 1. Что такое механика жидкости и газа
 2. Как пользоваться конспектами лекций
 3. Основное уравнение гидростатики
 4. Приборы для измерения давления
 5. Эпюры давления жидкости
 6. Законы Архимеда и Паскаля
 7. Гидростатический напор
 8. Уравнение неразрывности потока
 9. Гидродинамический напор
 10. Уравнение Бернулли для жидкости
 11. Разность напоров и потери напора
 12. Связь давления и скорости в потоке
 13. Режимы движения жидкости
 14. Расчёт напорных потоков
 15. Расчёт безнапорных потоков
 16. Определения, термины и закономерности
 17. Фильтрационные расчёты
 18. Плотность
 19. Приборы для измерения давления
 20. Приведённое статическое давление
 21. Приведённое полное давление
 22. Уравнение Бернулли для газа
 23. Разность давлений и потери давления
 24. Режимы движения газа
 25. Аэродинамика инженерных сетей
 26. Расчёт систем с естественной тягой
 27. Расчёт систем с естественной циркуляцией
 28. Архитектурно-строительная аэродинамика
 29. Фильтрация газа
 30. С предметным указателем
 31. Справочные данные
 32. Алфавитно-предметный указатель

Введение в предмет и метод статистики
Рассмотрим способы определения относительных величин.. относительные величины структуры характеризуют состав изучаемой.. как правило относительные величины структуры выражаются в процентах база сравнения принимается за или в долях..

 1. В предмет и метод статистики
 2. Группировка статистических данных
 3. Распределение промышленной продукции, произведенной в различных формах хозяйствования за отчетный период
 4. Комбинированные группировки
 5. Статистические таблицы
 6. Продовольственными магазинами города
 7. Рабочих и служащих
 8. Гистограммы
 9. Средние величины
 10. Медиана
 11. Показатели вариации
 12. И в рядах распределения
 13. Расчет дисперсии по формулепо индивидуальным данным и в рядах распределения
 14. Показатели относительного рассеивания
 15. Установление вида ряда динамики
 16. Показатели изменения уровней ряда динамики
 17. Определяем цепные и базисные темпы прироста
 18. Средних темпов роста и прироста
 19. Общей тенденции развития
 20. Определение в рядах внутригодовой динамики

Кабель отведений с контактными электродами
Электрокардиограф электронное устройство специально предназначенное для регистрации малых электрических потенциалов с записью на бумажный.. кабель отведений с контактными электродами.. усилительно регистрационный блок в свою очередь состоящий из..

 1. ЭКГ в норме
 2. Желудочковый комплекс QRST
 3. Патогенез и ЭКГ - диагностика аритмий
 4. ЭКГ при ишемической болезни сердца
 5. Купирование аритмий на догоспитальном этапе

Конспект лекцій з дисципліни капітал підприємства: формування та використання
Двнз український державний хіміко технологічний університет.. конспект лекцій..

 1. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками
 2. Економічна сутність капіталу підприємства у теперішній час
 3. Кругообіг капіталу підприємства
 4. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками
 5. Структура капіталу
 6. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 7. Фінансовий леверидж і його розрахунок
 8. Основні принципи формування капіталу підприємства
 9. Форми та джерела функціонування власних фінансових ресурсів
 10. Політика формування власних фінансових ресурсів
 11. Основні сфери використання показника вартості капіталу
 12. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу
 13. Дивідендна політика
 14. Емісійна політика
 15. Джерела залучення позикового капіталу
 16. Політика залучення позикових засобів
 17. Характеристика ризику
 18. Класифікація ризиків сформованого капіталу
 19. Механізм нейтралізації ризиків при формуванні капіталу
 20. Прибуток підприємства
 21. Особливості процесу використання капіталу підприємства характеризуються показниками ділової активності
 22. Капітал як чинник виробництва
 23. Капітал як інвестиційний ресурс
 24. Функції управління при використанні капіталу
 25. Операційна діяльність і склад операційного капіталу підприємства
 26. Механізм формування ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства
 27. Використання в операційній діяльності основного і оборотного капіталу підприємства
 28. Інвестиційна діяльність та її типи
 29. Основні особливості інвестиційної діяльності підприємства
 30. Класифікація інвестицій підприємства
 31. Механізм формування ефекту використання капіталу в інвестиційній діяльності
 32. Основні принципи оцінки інвестицій

Область применения холода на судах и его свойства
Применение холодильных установок на судах основы рабочих процессов установок работающих по обратным термодинамическим циклам трансформаторов и.. область применения холода на судах и его свойства.. основы рабочих процессов установок работающих по обратным термодинамическим циклам трансформаторов и их..

 1. Область применения холода на судах и его свойства
 2. Обратный цикл Карно. Оценка эффективности работы холодильных установок, тепловых насосов и теплофикационных машин
 3. Дросселирование
 4. Термоэлектрическое охлаждение
 5. Холодильные агенты и их свойства
 6. К физиологическим свойствам хладагентов относится их токсичность
 7. Основные Физические свойства холодильных агентов
 8. Основные свойства хладагентов используемых в современных судовых холодильных машинах. Хладоносители
 9. Хладоносители
 10. Типы холодильных машин и их особенности
 11. Принципиальные схемы и диаграммы одноступенчатых парокомпрессионных холодильных машин
 12. Холодильный коэффициент циклов Карно
 13. Одноступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с регенеративным теплообменником
 14. Двухступенчатые и каскадные ПКХМ
 15. Двухступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с ПС-ТО
 16. Каскадная холодильная машина
 17. Схемы работы поршневых компрессоров
 18. Основные и вспомогательные аппараты холодильной машины
 19. Пароэжекторные холодильные машины (ПЭМ)
 20. Абсорбционные холодильные машины
 21. Система автоматического регулирования (САР)
 22. Система автоматической сигнализации (САС)
 23. Автоматическое регулирование температуры в охлаждаемом помещении
 24. Автоматическое регулирование перегрева паров хладагента в испарителе
 25. ТРВ с внутренним уравниванием давления
 26. Автоматическая защита и контроль холодильных установок
 27. Эксплуатация холодильных установок
 28. Пуск и остановка холодильной установки
 29. Температура кипения хладона
 30. Температура (давление) конденсации
 31. Продолжительность открытия соленоидных вентелей
 32. Требования и меры безопасности при эксплуатации холодильной установки
 33. Кондиционирования
 34. Двухканальная прямоструйная рециркуляционная система кондиционирования воздуха
 35. Системы инертных газов
 36. Требования к изоляционным материалам

Сутність та функції грошей
Сутність та функції грошей походження грошей роль держави у творенні грошей класична політекономія заходу.. таблиця процес грошово кредитної.. фактори які впливають на валютний курс як будь яка ціна валютний курс відхиляється від вартісної основи паритету..

 1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей
 2. Таблиця 2.1
 3. Баланс комерційного банку а, млн грн
 4. Баланс банку б, млн грн
 5. Баланс банку в, млн грн
 6. Процес грошово-кредитної мультиплікації, млн грн
 7. Таблиця 4.1
 8. Таблиця 5.1
 9. Золотовалютні резерви іноземних країн станом на 1 липня 1997 р. , млрд дол. США

Конспект лекцій з дисципліни основи інформаційної безпеки системи технічного захисту інформації
Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій.. з дисципліни основи інформаційної безпеки для студентів спеціальності..

 1. Значения характеристик голоса конкретного человека индивидуальные и позволяют идентифицировать человека по его голосу
 2. Беззаходовые методы
 3. Заходовые методы
 4. Механизмы аутентификации
 5. Обеспечение секретности в процедуре корректировки местоположения
 6. Средствах GSM
 7. Система безопасности в GSM в конетексте других стандартов сотовой связи
 8. Средства наблюдения в оптическом диапазоне
 9. Оптические системы
 10. Визуальнооптические приборы
 11. Фото и киноаппараты
 12. Средства телевизионного наблюдения
 13. Физические средства защиты
 14. Программными средствами защиты
 15. Аппаратные средства защиты
 16. Меры криптографической защиты
 17. Основные определения
 18. Методы замены
 19. Пропорциональные шифры
 20. Многоалфавитные подстановки
 21. Методы перестановки
 22. Предпосылки создания методов шифрования с открытым ключом и основные определения
 23. Односторонние функции
 24. Использование асимметричных алгоритмов для шифрования
 25. Алгоритм RSA
 26. Шифрование
 27. Основные сведения
 28. Формирование общего ключа
 29. Цифровая подпись на основе алгоритмов с открытым ключом
 30. Формирование секретных ключей с использованием асимметричных алгоритмов
 31. Требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом
 32. Ключевые термины
 33. Краткие итоги
 34. Демаскирующие признаки электронных устройств перехвата информации
 35. Электромагнитные каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
 36. Электрические каналы утечки ин­формации
 37. Специально создаваемые техниче­ские каналы утечки информации

Технологічні основи машинобудування
Національний лісотехнічний університет України.. кафедра технології матеріалів та інженерної графіки..

 1. Структура виробничого процесу. Типи машинобудівних підприємств
 2. Великі деталі -  2000 кг
 3. Машин та деталей
 4. Вимоги до штамповок і поковок
 5. Точність обробки деталей
 6. Якість поверхонь деталей машин
 7. Вибір заготовок та припуски на обробку
 8. Заготовки ковані і штамповані
 9. Заготовки, які отримують литтям
 10. Проектування технологічних процесів механічної обробки деталей
 11. Основи технічного нормування
 12. Верстатні пристрої
 13. Обробка зовнішніх поверхонь деталей форми тіл обертання
 14. Методи круглого шліфування
 15. Обробка внутрішніх поверхонь форми тіл обертання
 16. Обробка плоских поверхонь
 17. Обробка шпонкових канавок та шліцевих поверхонь
 18. Обробка різевих поверхонь
 19. Обробка зубчастих поверхонь
 20. Основні поняття про складання виробів

Общая психология
I курс ой семестр учебный год.. ii.. лекция начинаем второй раздел нашего курса в прошлом семестре мы недопрошли один вопросик об раз мира этот вопрос настолько ценен для меня что я обя за тель но изложу его но в..

 1. Основные виды (ступени) психотерапии
 2. Способности, их измерение и развитие
 3. Определение способностей
 4. Способности и задатки
 5. Развитие и изучение способностей – от операций к действиям
 6. Структура интеллекта
 7. Интеллект и креативность
 8. Общее представление о развитии способностей
 9. Общее представление о характере и его формировании
 10. Характер и личность
 11. Типология индивидуальности: основные подходы
 12. Наличие психотелесных соответствий, или строение тела и характер
 13. Основные виды психопатий и акцентуаций
 14. Построение типологии индивидуальности как терапевтического средства
 15. Внутренняя регуляция деятельности: психология эмоций
 16. Определение эмоций и основные аспекты их изучения
 17. Аспект первый: эмоция как психическое явление
 18. Эмоции – как психотелесные состояния
 19. Эмоциональные процессы или эмоция как процесс
 20. Функции эмоций
 21. Методы диагностики аффективных следов
 22. Эмоции и личность
 23. Определения воли и ее критерии. Общие ситуации, требующие (или нет) волевой регуляции поведения
 24. Вундт о волевом процессе
 25. Джемс о волевой регуляции
 26. Общие ситуации, в которых требуется произвольная или волевая регуляция
 27. Познавательная сфера личности и принятие решений
 28. Методика Келии и понятие познавательного персонального конструкта
 29. Волевая регуляция как преобразование конфликтных ситуаций
 30. Психология мотивации
 31. Определения и виды мотивов. Функции мотива и продуктивность деятельности
 32. Виды мотивов
 33. Побуждающая функция мотива и эффективность деятельности
 34. Проблемы выделения базовой и ситуативной мотивации
 35. Уровень притязаний и мотивация достижений
 36. Мотивация и личность. Защитные механизмы мнимой личности
 37. Защитные механизмы в гештальт-психологии

Общие сведения об операционных системах и средах. Назначение и основные функции
Ответ.. ос комплекс управляющих и обрабатывающих программ которые с одной стороны.. ос позволяет управление ресурсами согласовывает работу всех аппаратных средств..

 1. Понятие вычислительного процесса и ресурса
 2. Супервизоры операционной системы
 3. Супервизор ввода-вывода
 4. Супервизор задач
 5. Супервизор прерываний
 6. Прерывания обрабатываются модулями ОС, т.к. действия которые выполняются по прерыванию относятся по управлению ресурсами ВС
 7. Супервизор диспетчера задач
 8. Программные прерывания. Супервизор прерываний в ОС
 9. Работа супервизора прерываний в ОС
 10. Функции ОС по управление памятью
 11. Свопинг и виртуальная память в ОС
 12. Стратегия планирования. Дисциплины диспетчеризации в ОС
 13. Дисциплина диспетчеризации RR в ОС
 14. Основные принципы построения операционных систем
 15. Принципы построения интерфейсов ОС. Понятие операционная среда
 16. Архитектура Windows
 17. Файловые системы ОС и иерархия данных
 18. Операционная система Linux. Взаимодействие компонентов ОС
 19. Устройство ОС Linux
 20. Описание структуры каталогов
 21. Обзор программ командного интерпретатора
 22. Организация операционной системы
 23. Пользовательские процессы
 24. Структура сетевой ОС. Взаимодействие компонентов ОС
 25. Сетевые и распределенные ОС
 26. Функциональные компоненты сетевой ОС
 27. Модели сетевых служб и распределенных приложений
 28. Двухзвенные схемы
 29. Трехзвенные схемы
 30. Обзор операционных систем
 31. Windows
 32. ReactOS
 33. NetWare
 34. Miraculix

Програма роботи гуртка юний фінансист
Програма роботи гуртка юний фінансист перелік тем занять у гуртку юний фінансист сутність і сфери застосування фінансів..

 1. Текст лекції
 2. Література
 3. Банківська система України і її характеристика
 4. Банківська система України і її характеристика
 5. Національний банк України. Його задачі і функції
 6. Операції НБУ
 7. М.М. Артус
 8. Починається з кожного з нас
 9. За темою
 10. Міжнародні валютно-фінансові відносини
 11. Функціонування світового фінансового ринку
 12. Міжнародні ринки позикового та інвестиційного капіталу
 13. Міжнародні розрахунки та заборгованість в системі міжнародних фінансів
 14. Текст лекції
 15. За темою
 16. За темою
 17. Еволюція грошей
 18. Хронологія виникнення грошових знаків
 19. Сутність грошей: реальна вартість або загальне признання
 20. Походження і сутність грошей
 21. Форми грошей та їх еволюція
 22. Форми грошей та їх еволюція
 23. Роль грошей в розвитку економіки
 24. Фінанси – ключ у розвитку економіки держави
 25. Історичні аспекти та сутність фінансів
 26. Функції фінансів
 27. Фондова біржа ПФТС
 28. Послуги торговців цінними паперами

Определение курса. Его цели и задачи. Преимущества и недостатки жб. Область применения ЖБК и перспективы развития
Цель преподавания дисциплины формирование знаний студентов пгс позволяющих принимать оптимальные решения в практической работе в области.. задачи.. изучение физико механических характеристик жбк и к..

 1. Исторические сведения о возникновении и развитии ЖБ
 2. Сущность ЖБ
 3. Способы изготовления и возведения ЖБК
 4. Виды бетона для ЖБК
 5. Структура бетона
 6. Прочностные характеристики бетона
 7. Fcm= fck+t*S fck= fck0,05= fcm -t*S
 8. Усадка и набухание
 9. СОТ при длительном действии однократно приложенной нагрузки
 10. СОТ при многократно повторяющемся действии нагрузки
 11. Требования к арматуре
 12. Механические и деформативные свойства арматурных сталей
 13. Арматурные изделия
 14. Стыки арматуры
 15. Заводское производство ЖБК
 16. Условия совместной работы
 17. Определение расчетной длины анкеровки ненапрягаемой арматуры в бетоне
 18. Определение расчетной длины анкеровки ненапрягаемой арматуры в бетоне
 19. Ненапрягаемой арматуры в бетоне
 20. Усадка и ползучесть бетона в ЖБК
 21. Коррозия и защитный слой бетона
 22. Способы создания предварительно напряжения в арматуре
 23. Потери напряжений арматуре
 24. Эксплуатационные потери
 25. Основные составляющие при решении задачи связанных с расчетом ЖБК
 26. Метод расчета сечений по допускаемым напряжениям
 27. Метод расчета сечений по разрушающим усилиям
 28. Метод расчета сечений по предельным состояниям
 29. Расчет прочности нормальных сечений ЖБК по методу предельных усилий(альтернативная модель)
 30. Усилия, действующие в наклонных поперечных сечениях и форма разрушения сечений
 31. Виды расчетных моделей, используемые при расчете прочности наклонных сечений
 32. Принципы расчета ЖБК по прочности наклонных сечений
 33. Учет влияния гибкости сжатых элементов на их несущую способность
 34. Материалы для каменных конструкций
 35. Прочность каменной кладки
 36. Особенности расчета каменных и армокаменных конструкций
 37. Расчет неармированных конструкций
 38. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов
 39. Расчет прочности изгибаемых элементов
 40. Армокаменные конструкции
 41. Продольное армирование
 42. Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению
 43. Изгибаемые элементы прямоугольного сечения с одиночным армированием. Подбор арматуры по деформационной модели
 44. Конструктивные требования по перечной арматуре

Конспект лекций по дисциплине компьютерная графика
Кафедра вычислительной техники.. конспект лекций по дисциплине компьютерная графика..

 1. Алгоритмы растровой графики
 2. Общие требования к изображению отрезка
 3. Алгоритм отсечения по прямоугольной области
 4. Метод полутонов
 5. Алгоритм закраски областей, заданных списком вершин
 6. Алгоритм
 7. Двумерные геометрические преобразования
 8. Поворот вокруг фиксированной точки
 9. Трехмерные геометрические преобразования
 10. Композиция 3D изображений
 11. Движение по рельефу
 12. Движение над рельефом
 13. Обработка h при непосредственном синтезе изображения
 14. Процедурные текстуры
 15. Проективные текстуры
 16. Основные законы освещения
 17. Рельефные текстуры
 18. Синтез изображения с помощью Y-буфера
 19. Синтез стереоизображений
 20. Представление пространственных форм
 21. Поверхность может быть разбита на куски, каждый из которых будет описан
 22. Итерационные способы вычисления полиномов
 23. Метод триангуляции Делоне
 24. Представление рельефа с мультиразрешением
 25. Объекты
 26. Если к одной вершине присоединены несколько треугольников, то квадрик этой
 27. Механизм колабса ребра
 28. Заключает в себе триангуляции всех уровней разрешения. Но выигрыш в её
 29. Z=-0.0828*R+0.0157*G+0.1786*B
 30. Вычитание цветов
 31. Обработка изображений
 32. Амплитудные преобразования
 33. Частные случаи геометрических преобразований
 34. Алгоритм ГП
 35. Деформация изображения
 36. Кусочно – нелинейные АП
 37. Считаем среднее значение этих точек и в результирующем изображении в точку с координатами (x y) записываем исходную точку
 38. Линейные преобразования
 39. Обратное преобразование
 40. Частные случаи линейных преобразований
 41. Теорема Ферма-Эйлера –2
 42. Если n=2q , то число является простым

Облік і аудит
Волинський національний університет.. імені лесі українки.. фінансовий облік і..

 1. Луцьк 2011
 2. Визначення основних понять та класифікація основних засобів
 3. Характеристика рахунків обліку основних засобів
 4. Оцінка об’єктів основних засобів
 5. Документування господарських операцій з обліку основних засобів
 6. Облік руху та переміщення основних засобів
 7. Придбання основного засобу
 8. Придбання ОЗ невиробничого характеру
 9. Поступлення ОЗ від засновників
 10. Поступлення ОЗ власного виробництва
 11. Придбання ОЗ у результаті обміну на інший актив
 12. Облік ремонту основних засобів
 13. Облік переоцінки основних засобів
 14. Амортизація основних засобів
 15. Виробнича ставка
 16. Контрольні запитання до теми
 17. Фінансовий облік інших необоротних активів
 18. Визначення основних понять та класифікація нематеріальних активів
 19. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів
 20. Облік гудвілу
 21. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів
 22. Поняття фінансових інвестицій
 23. Облік та методи оцінки фінансових інвестицій
 24. Оцінка за справедливою вартістю
 25. Оцінка за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій
 26. Порядок розрахунку амортизації дисконту
 27. Оцінка за методом участі в капіталі
 28. Документальне відображення обліку біологічних активів
 29. Методи оцінки біологічних активів
 30. Поняття довгострокової дебіторської заборгованості
 31. Облік оренди в орендаря
 32. Облік оренди в орендодавця
 33. Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду
 34. Загальні положення обліку запасів. Сутність виробничих запасів та їх класифікація
 35. Характеристика рахунків обліку виробничих запасів
 36. Оцінка запасів при їх надходженні
 37. Формування первісної вартості запасів за шляхами надходження
 38. Оцінка запасів при їх вибутті у виробництво
 39. Документування господарських операцій із обліку запасів
 40. Порядок організації аналітичного обліку виробничих запасів. Складський облік
 41. Надходження виробничих запасів від постачальника
 42. Облік вибуття запасів
 43. Облік списання запасів з балансу у зв’язку з невідповідністю критеріям активу
 44. Облік списання запасів з балансу у зв’язку з їх розкраданням або псуванням
 45. Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій
 46. Облік передачі запасів до статутного капіталу іншого підприємства
 47. Загальні положення обліку оборотних малоцінних швидкозношуваних предметів
 48. Документування операцій з МШП
 49. Синтетичний та аналітичний облік МШП
 50. Фінансовий облік витрат виробництва та готової продукції
 51. Фінансовий облік браку виробництва
 52. Фінансовий облік товарів
 53. Облік оприбуткування товарів
 54. Облік реалізації товарів
 55. Облік доходів і витрат від реалізації товарів
 56. Способи формування витрат періоду
 57. Теоретичні аспекти готівкових розрахунків та обліку каси
 58. Обладнання каси
 59. Порядок оформлення касових операцій
 60. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира
 61. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси
 62. Основні поняття з обліку основних коштів на рахунках в банку
 63. Порядок відкриття рахунків
 64. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків на рахунках у банку
 65. Документування господарських операцій по рахунках у банках
 66. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку
 67. Поняття векселів та поточних інвестицій
 68. Облік операцій з короткостроковими векселями та поточними інвестиціями
 69. Визначення дебіторської заборгованості та методологічні засади обліку
 70. Класифікація дебіторської заборгованості
 71. Облік резерву сумнівних боргів
 72. Порядок формування резерву сумнівних боргів
 73. Перший метод створення резерву – визначення коефіцієнту сумнівності на основі платоспроможності окремих дебіторів
 74. Дані про наявність суми дебіторської заборгованості за минулі роки
 75. Дані про наявність суми дебіторської заборгованості і розрахунок суми резерву сумнівних
 76. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості
 77. Сутність розрахунків із підзвітними особами та завдання їх обліку
 78. Порядок видачі готівки під звіт
 79. Порядок документального оформлення підзвітних сум
 80. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами
 81. Фінансовий облік витрат майбутніх періодів
 82. Список використаної літератури

Конспект лекцій з дисципліни: Фінанси як економічна категорія. Фінанси та фінансові відносини як економічні категорії
П к бечко л д тулуш в п бечко п м боровик..

 1. Контрольні запитання
 2. Соціальне страхування
 3. Майнове та особисте страхування
 4. Види майнового та особистого страхування
 5. Категорії майнового і особистого страхування
 6. Фінансовий рииок як економічна категорія
 7. Ринок цінних паперів
 8. Учасники фондового ринку
 9. Фондова біржа
 10. Інші сегменти фінансового ринку
 11. Особливості фінансової діяльності на міжнародному рівні
 12. Міжнародний фінансовий ринок
 13. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 14. Формування та використання валютних запасів
 15. Зведений платіжний баланс
 16. Контрольні запитання
 17. Взаємозв’язок фінансових потоків та інфляційних процесів
 18. Антиінфляційна політика держави
 19. Список рекомендованої літератури

Вопрос 1 - определение коммуникационная сеть. Информационно-вычислительная сеть ивс и их классификация
Коммуникационная сеть система состоящая из объектов называемых пунктами узлами сети и осуществляющих функции генерации преобразования хранения.. информационно вычислительная сеть ивс коммуникационная сеть в которой.. ивс классифицируются по ряду признаков в зависимости от расстояния между связываемыми узлами различаются..

 1. Физический уровень
 2. Канальный уровень
 3. Сетевой уровень
 4. Транспортный уровень
 5. Категории
 6. Редиректоры и средства API
 7. Структура пакета
 8. Перечень сетевых протоколов
 9. Утилиты и сервисы TCP/IP в Windows NT
 10. Основы Ethernet
 11. Этапы доступа к среде
 12. Возникновение коллизии
 13. Время двойного оборота и распознавание коллизий
 14. Концентратор сети Token Ring
 15. Многомодовый кабель
 16. Gigabit Ethernet на витой паре категории 5
 17. Как работают мосты
 18. Как работает маршрутизатор
 19. Кабельные сканеры и тестеры
 20. Статистика ошибочных кадров
 21. Статистика по коллизиям
 22. Распределение используемых сетевых протоколов
 23. Наблюдение за трафиком
 24. Управление виртуальными сетями
 25. Поддержка DNS
 26. Тиражирование Active Directory
 27. Узлы и домены
 28. Деревья и леса
 29. Управление деревом и лесом
 30. Об использовании SFTP

Конспект лекций по дисциплине оборудование литейных цехов
Кафедра технология и оборудование литейного производства.. гунько и и к т н доц.. конспект лекций..

 1. Основы расчета прессового механизма
 2. Актуальность проблемы
 3. Изменение оснастки
 4. Работа машины
 5. Критический анализ конструкций встряхивающе - прессовых формовочных машин
 6. Усовершенствование встряхивающих машин
 7. Влияния технологических факторов на конструктивные параметры встряхивающе - прессовых формовочных машин
 8. Трехпозиционная встряхивающе - прессовая машина
 9. Работа импульсной головки высокого давления
 10. Импульсные машины высокого давления
 11. Импульсные машины низкого давления
 12. Оборудование для нанесения герметизирующего покрытия
 13. Влияние технологических факторов формовочных смесей на конструктивные параметры смесеприготовительных лопастных смесителей
 14. Критический анализ конструкций лопастных смесителей для приготовления холоднотвердеющих смесей
 15. Общие технологические проблемы для различных типов смесей ХТС
 16. Объект исследования
 17. Смеситель с сектором для исключения возможности образования застоя смеси в камере
 18. Смесители с предварительной камерой перемешивания сыпучих материалов
 19. Смеситель с аэрационным перемешиванием
 20. Новая конструкция дозатора
 21. Комплекс со смесителями ХТС
 22. Список основной литературы

Харчової хімії
Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра харчової хімії..

 1. Протокол № від 2011
 2. Протокол № від 2011
 3. Міжнародна співпраця з метою запобігання контрабанди наркотиків
 4. Законодавчо-нормативна база та структура державної системи контролю за наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами
 5. За обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
 6. Державна митна служба
 7. Експертиза об’єктів незаконного обігу на предмет виявлення та ідентифікації Контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
 8. Психотропних речовин і прекурсорів
 9. Засоби та методика оперативної ідентифікації наркотичних речовин
 10. Хроматографічні та спектроскопічні методи аналізу
 11. Методи ідентифікації амфетамінів
 12. Таблиця IV
 13. Шкідливі речовини, які потрапляють у їжу ззовні
 14. Природні компоненти продуктів, що проявляють шкідливу дію

Конспект лекцій з дисципліни фінанси підприємства
Київського національного торговельно економічного університету.. конспект лекцій..

 1. Розподіл навчального часу за розділами, темами і видами навчальних занять
 2. Сутність фінансів підприємства
 3. Функції фінансів підприємства
 4. Фінансові ресурси підприємства
 5. Управління фінансами підприємства
 6. Система розрахунків на підприємстві
 7. Організація відкриття рахунків у банку
 8. Форми безготівкових розрахунків
 9. Характеристика та склад грошових надходжень
 10. Фактори, які впливають на обсяг виручки від реалізації
 11. Залежно від способу встановлення розрізняють вільні, регульовані і фіксовані ціни
 12. Планування виручки від реалізації продукції
 13. Формування прибутку підприємства
 14. Прибуток від реалізації продукції його формування та методи розрахунку
 15. Метод прямого рахунку
 16. Сутність і методи обчислювання рентабельності
 17. Показники рентабельності, розраховані на основі потоків коштів
 18. Система оподаткування підприємства
 19. Непрямі податки
 20. Прямі податки
 21. Майнові податки та платежі за ресурси
 22. Місцеві податки та збори
 23. Платниками збору за право використання місцевої символіки
 24. Сутність обігових активів, їх склад і структура
 25. Основи організації обігових активів і джерела їх формувань
 26. Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємства
 27. Показники використання оборотних активів
 28. Основи кредитування підприємства
 29. Банківське кредитування підприємства
 30. Небанківське кредитування підприємства
 31. Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту
 32. Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту
 33. Відповідальність сторін
 34. Сутність основних засобів та їх відтворення
 35. Показники стану та ефективності використання основних засобів
 36. Знос і амортизація основних засобів
 37. Сутність і склад капітальних вкладень та джерела їх фінансування
 38. Сутність фінансового стану підприємства
 39. Інформаційна база щодо оцінки фінансового стану підприємства
 40. Показники фінансового стану підприємства
 41. Фінансова стійкість підприємства, її показники та їх розрахунки
 42. Завдання та методи поточного фінансового планування
 43. Баланс грошових надходжень
 44. Інформаційна база фінансового планування
 45. Економічні передумови банкрутства підприємства
 46. Банкрутство підприємства: причини, наслідки, процедура
 47. Рекомендована література

Предмет и метод курса микроэкономика. Микроэкономика в системе экономических дисциплин. Специфика предмета микроэкономики. Методологические принципы микроэкономического анализа
Микроэкономика в системе экономических дисциплин специфика предмета микроэкономики.. методологические принципы микроэкономического анализа..

 1. Ординалистская теория потребительского поведения
 2. Рыночный механизм установления равновесия. Излишек потребителя и производителя
 3. Факторы, влияющие на эластичность спроса
 4. Рыночный механизм
 5. Использование карты изоквант и изокосты для определения точки равновесия производителя
 6. Издержки производства в долгосрочный период
 7. Условия долгосрочного устойчивого равновесия фирмы конкурента
 8. Монополия и эффективность
 9. Олигополистический рынок и его особенности. Теоретические модели олигополистического ценообразования
 10. Рынок земли и рентные отношения

Конспект лекций по дисциплине методы принятия управленческих решений
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. мурманский государственный технический университет..

 1. Линейного программирования
 2. Общие положения
 3. Основные определения системного анализа
 4. Все решения принимаются всегда на основе информации, которой располагает лицо принимающее решение (ЛПР)
 5. Общая постановка задачи
 6. Виды математических моделей ЛП
 7. Алгоритм геометрического метода решения задач ЛП
 8. Рассмотрим задачу
 9. Анализ решения данной задачи
 10. Алгоритм симплексного метода
 11. Стандартный вид
 12. Анализ решения
 13. Транспортной задачи
 14. Математическая модель транспортной задачи
 15. Метод наименьшего элемента
 16. Метод потенциалов
 17. Решаем задачу по методу максимального элемента
 18. Переходим к следующему плану
 19. Математическая модель прямой задачи
 20. Постановка задачи целочисленного программирования
 21. Целочисленного программирования
 22. Условие задачи
 23. Постановка задачи
 24. Принцип оптимальности Беллмана
 25. Рассмотрим 2-й шаг
 26. Рассмотрим 1-й шаг
 27. Управление производством . Управление запасами
 28. Второй месяц
 29. Первый месяц
 30. Антагонистические игры
 31. Геометрический метод решения задач теории игр
 32. Решение
 33. Критерий Гурвица
 34. Выбор стратегии в условиях риска (при наличии вероятностной информации)
 35. Формулировка задачи и характеристики СМО
 36. СМО с отказами
 37. Формулы для установившегося режима
 38. Условный экстремум
 39. Перечень задач для решения при усвоении материала
 40. Складская задача
 41. Антагонистические игры
 42. Системы массового обслуживания
 43. Голосование - один из методов экспертных оценок
 44. Простые методы принятия решений
 45. Декомпозиция задач принятия решения
 46. Принятие решений в условиях инфляции
 47. В экономических расчетах при принятии решений
 48. Современный этап развития теории принятия решений

Электрические измерения
Введение ч.. менделеев наука начинается с тех пор как начинают измерять точная наука.. депо образцовых мер закон о мерах и весах..

Конструкция и прочность газотурбинных двигателей
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. самарский государственный..

 1. Защита входа в двигатель от попадания посторонних предметов
 2. Роторы компрессоров
 3. Рабочие лопатки
 4. Диагностика и Контролепригодность

Кризи і стійкість підприємств
Господарському керівнику менеджеру необхідно вміти пе редбачати причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас заздалегідь.. головне завдання при реалізації комплексного системного підходу полягає в.. прогнозування проблемних ситуацій що виникають в орга нізаціях на всіх етапах їхнього функціонування дозволяє..

 1. Загальні поняття про кризу і кризові явища
 2. Причини виникнення кризи
 3. Види криз
 4. Симптоми і розпізнавання криз
 5. Мета і завдання антикризового управління
 6. Розвиток організаційної структури підприємства
 7. Циклічність розвитку організацій
 8. Поняття стійкості і її види
 9. Стійкість підприємства і кризи
 10. Можливість криз і антикризове управління
 11. Основні функції управління і якість їхньої реалізації
 12. Функціональний менеджмент і необхідність антикризового управління
 13. Основні ознаки антикризового управління
 14. Стратегічний потенціал як аспект економічної безпеки фірми
 15. Конкурентоспроможність, адаптація і гнучкість виробництва
 16. Гнучкість виробничого потенціалу фірми
 17. Гнучкість системи управління персоналом
 18. Мета і місце маркетингу в антикризовому управлінні
 19. Ключові маркетингові стратегії антикризового управління
 20. Внутрішні перемінні і зовнішнє середовищев антикризовому маркетингу
 21. Моделювання процесу ухвалення рішення при виході на ринок нових товарів
 22. Система інноваційного управління підприємством
 23. Інноваційний потенціал і стратегія підприємства
 24. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним процесом
 25. Інноваційне проектування
 26. Мета і завдання інвестиційного процесу
 27. Джерела фінансування інвестиційних програм
 28. Оцінка інвестиційної привабливості фірми
 29. Оцінка інвестиційних проектів
 30. Фінансовий лізинг
 31. Організаційно-економічні передумови антикризового управління
 32. Взаємодія керуючої і керованої підсистем
 33. Неузгодженість систем і проблеми стійкості
 34. Особливості прогнозування і планування в антикризовому управлінні
 35. Концептуальна модель безупинного стратегічного планування
 36. Планування як особливий тип прийняття управлінських рішень
 37. Бюджетне планування (бюджетування) діяльності підприємства
 38. Статичне і гнучке бюджетування
 39. Вибір найкращого плану й еластичність рішень
 40. Оперативне управління виробництвом за допомогою оперограм
 41. Фактори і принципи антикризового управління
 42. Процеси антикризового управління
 43. Резервування і управління запасами з урахуванням ризику
 44. Технологія антикризового управління
 45. Етапи і методи діагностики кризи
 46. Питання для самоперевірки
 47. Ситуаційний підхід до управління в кризовій ситуації
 48. Створення антикризової команди (робочої групи) і вироблення дій
 49. Аналіз і прогнозування розвитку кризової ситуації
 50. Система прийняття рішень в умовах кризи
 51. Основні напрямки діяльності антикризової команди
 52. Стимулювання і мотивація ефективності праці працівників
 53. Аналіз структури персоналу підприємства
 54. Система антикризового управління персоналом
 55. Галузь діяльності менеджера в антикризовому управлінні
 56. Модель менеджера антикризового управління
 57. Дії менеджера в кризовій ситуації
 58. Рольова поведінка менеджера
 59. Питання для самоперевірки

Конспект промышленная электроника
Часть.. импульсные усилители занятие.. импульсные усилители иу предназначены для усиления импульсов тока или напряжения с минимальным искажением их..

 1. Транзисторные ключи

Электрические и электронные аппараты
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. самарский государственный технический университет..

 1. Дается краткая характеристика каждого издания с рекомендациями по использованию
 2. Электромагниты постоянного тока
 3. Характеристики некоторых магнитномягких материалов
 4. Промежутков
 5. Для случая полюс — плоскость
 6. Б. Полюса цилиндрической формы
 7. Полюс — плоскость по координате z
 8. Простых объемных фигур поля
 9. Расчет магнитных проводимостей воздушных путей графическим методом
 10. Общие сведения о магнитных цепях аппаратов
 11. Постоянного тока
 12. Магнитная цепь электромагнитов переменного тока
 13. Катушки электромагнитов
 14. Постоянного и переменного тока
 15. Сила тяги электромагнитов
 16. Динамика электромагнитов, время трогания и движения. Ускорение и замедление срабатывания
 17. Динамика и время срабатывания электромагнитов
 18. Магнитные цепи с постоянными магнитами
 19. Нагрев электроаппаратов. Нормы нагрева, термическая устойчивость
 20. Электродинамическая устойчивость аппаратов
 21. Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме
 22. При коротких замыканиях
 23. Понятие о видах теплообмена
 24. Отдачи тепла с наружной поверхности
 25. Для рассмотрения устанавливающегося процесса нагрева тела от источников тепла, расположенных внутри тела
 26. Основной закон теплопроводности Био - Фурье
 27. Плоскостями
 28. Процесс нагрева при коротком замыкании. Понятие 0 термической устойчивости
 29. Жидкометаллические контакты
 30. Общие сведения
 31. Физические особенности дуг030г0 разряда при высокой плотности газовой среды
 32. Гашение электрических дуг в цепях постоянного тока
 33. Условия гашения дуг переменного тока
 34. Открытая дуга переменного тока при высоком напряжении источника
 35. Дуга переменного тока в условиях активной деионизации
 36. Дуга переменного тока в условиях отключения цепей низкого напряжения
 37. Общие сведения
 38. Двухполупериодные схемы МУС
 39. Статические параметры
 40. Общие сведения
 41. Нагрев плавкой вставки при длительной нагрузке
 42. Конструкция предохранителей низкого напряжения
 43. Выбор предохранителей
 44. Контактная система
 45. Общие сведения
 46. Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле времени
 47. Общие сведения
 48. Работу
 49. Полупроводниковые реле
 50. Тиристорных элементов
 51. Регулирующие полупроводниковые
 52. Тиристорный пускатель
 53. Общие сведения
 54. Электромагнитные фрикционные муфты
 55. Электромагнитные ферропорошковые муфты
 56. Гистерезисные муфты
 57. Ограничители напряжения
 58. Заключение

Конспект лекций по дисциплине «основы менеджмента». Разработка месторождений полезных ископаемых
Государственное высшее учебное заведение.. донецкий национальный технический университет.. факультет экономики..

 1. Закономерности управления
 2. Разновидности менеджмента на горном предприятии
 3. Закономерности управления
 4. Основы теории организации производственных систем
 5. Принципы и формы организации производства
 6. Виды измерения меры труда
 7. Производственный процесс добычи угля и его составные части
 8. Сборники ЕНВ
 9. Методика расчета комплексных норм выработки
 10. Нормативы численности вспомогательных рабочих
 11. Сущность и задачи организации труда на горном предприятии
 12. Формы организации труда
 13. Организация труда на рабочем месте
 14. Основные принципы организации заработной платы
 15. Тарифная система оплаты труда и ее элементы
 16. Распределение заработка при бестарифной системе оплаты труда
 17. Формы и системы оплаты труда. Условия их применения на шахтах
 18. Повременная форма оплаты труда
 19. Порядок начисление и распределения заработной платы
 20. Премирование рабочих
 21. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих
 22. Должностные оклады при мин. зарплате 1073 грн. в мес. (с 01.01.12 г.)
 23. Страница 7
 24. Грейдовая система оплаты труда
 25. Состав фонда заработной платы
 26. Принципы рациональной организации производственного процесса
 27. Методы организации производства. Технико-экономическая характеристика типов производства
 28. Режим работы горного предприятия и его участков
 29. Цикличная и прерывно-поточная организация очистных работ
 30. Проектирование графика организации работ в очистном забое
 31. Научные основы организации проведения горных выработок
 32. Требования к организации работы отдельных звеньев транспорта
 33. Организация работы транспорта при электровозной откатке
 34. Организация работы по поддержанию и ремонту горных выработок
 35. Методы организации ремонта машин и оборудования
 36. Ремонтные нормативы и планирование ремонтов
 37. Основные задачи организации работ на поверхности
 38. Организация работы поверхностного транспорта
 39. Мероприятия по улучшению организации труда на поверхности шахт
 40. Организация складского хозяйства
 41. Сущность и виды планирования
 42. Годовой план производственного объединения, предприятия
 43. Производственная мощность шахты
 44. Производственная программа шахты
 45. Планирование стоимостных показателей объема продукции
 46. Планирование труда и заработной платы
 47. Основные положения
 48. Планирование фонда заработной платы
 49. Планирование затрат на материалы
 50. Планирование амортизационных отчислений
 51. Планирование затрат на электроэнергию
 52. Страница 7

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104