рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Предмет і структура курсу українська мова за професійним спрямуванням
Мета курсу сформувати національно мовну особистість ознайомити.. студентів з нормами сучасної української мови в професійному.. спілкуванні з основними вимогами до складання та оформлення..

 1. Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм. Форми сучасної української літературної мови
 2. Поняття усного та писемного мовлення. Вимоги до усного і писемного мовлення
 3. Вимоги до ораторів початківців. Види публічних виступів та їх характеристика
 4. Промова адвоката, прокурора, судді під час судових засідань. Судові промови відомих адвокатів. Вимоги до судових промов
 5. Кодифікація мови. Місце мови в комунікативній деонтиці юриста
 6. Розрізняють юридичну техніку в правотворчості та правоза-стосовній діяльності
 7. Для юридичної мови характерним є наказовий стиль викладу
 8. Функціональна диференціація сучасної української мови
 9. Головні ознаки офіційно-ділового мовного стилю
 10. Системи документації
 11. Поняття кліше. Види кліше
 12. Поняття мовного кліше і штампа
 13. Сучасна українська ділова мови: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку
 14. Поняття про документ, його властивості та вимоги до його оформлення
 15. Юридична сила документа
 16. Вимоги до документів (правові, логічні, технічні, лінгвістичні)
 17. Мова і професія. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини
 18. Основні ознаки культури мовлення юриста
 19. Основні ознаки культури мовлення юриста
 20. Правила культури спілкування (за І.Томаном)
 21. Взагалі, засоби спілкування поділяються на вербальні і невербальні
 22. Характеристика видів спілкування
 23. Особливості професійного спілкування суддів, працівників правоохоронних органів та міліції
 24. Етичні норми і нормативи. Професійна юридична етика
 25. Правові та етичні обмеження під час діяльності правочинців
 26. Форми та функції спілкування юристів у ділових стосунках
 27. Форми та функції спілкування юристів у ділових стосунках
 28. Сучасні теорії міжособистісних стосунків
 29. Допит як різновид переговорів
 30. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні
 31. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики
 32. Культура телефонного діалогу
 33. Основи комунікативної лінгвістики
 34. НЛП як мистецтво комунікації
 35. Герменевтика як наука тлумачення текстів
 36. Закон про мови в Українській PCP - нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні
 37. Державна мова та її функції
 38. Слово як найменша самостійна одиниця мови, його лексичне значення
 39. Лексика сучасної української мови з погляду її походження
 40. Стилістична диференціація української лексики. Професійна лексика. Професійно-жаргонна лексика
 41. Канцеляризми та штампи
 42. Фразеологія у професійному спілкуванні юристів. Типи фразеологізмів
 43. Українська юридична термінологічна система. З історії розвитку мови права
 44. Загальновживані, спеціально-технічні, спеціально-юридичні
 45. Труднощі, що виникають при перекладі термінів з російської на українську мову
 46. Синоніми. Правила функціонування синонімів. Групи синонімів
 47. Фразеологічні синоніми
 48. Стилістичні синоніми
 49. Омоніми та їх використання в юридичних текстах
 50. Пароніми в юридичній термінології
 51. Міжмовні пароніми
 52. Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні
 53. Іменники на позначення професій, посад, звань. їх рід та правильність вживання. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій
 54. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку
 55. Рід невідмінюваних іменників
 56. Нормативність уживання граматичних форм прикметника
 57. Нормативність уживання граматичних форм числівника, написання цифрових даних у професійних текстах
 58. Особливості використання займенників у діловому мовленні
 59. Нормативність уживання граматичних форм дієслова та дієслівних форм
 60. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні
 61. Орфоепічні норми
 62. Систематизація правил орфографії
 63. Правопис російських прізвищ українською мовою
 64. Складні іменники пишуться разом або через дефіс
 65. Приклади
 66. Правопис прислівників
 67. Написання слів з великої літери
 68. Особливості доречного слововживання
 69. Багатозначні слова та омоніми
 70. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення
 71. Вимоги до використання складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень у текстах документів
 72. Абревіатури, загальновживані та вузькоспеціальні у юридичному тексті
 73. Синтаксичні структури у професійному мовленні
 74. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні
 75. Документ — основний вид ділового мовлення
 76. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити
 77. Види документів та їх класифікація
 78. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту
 79. Реквізити документів та вимоги до їх розміщення
 80. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, резюме, заява
 81. Автобіографія
 82. Звершховського Артемія Володимировича
 83. Види службових листів Ділове листування
 84. Вимоги до офіційного листування
 85. Кореспонденція за характером інформації
 86. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу
 87. Витяг з протоколу
 88. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова
 89. Протокол слідчої дії
 90. Постанова процесуального рішення
 91. Обвинувальний висновок
 92. Іваненко Ольга Петрівна
 93. Особисті офіційні документи
 94. Доручення
 95. Розписка
 96. Функції

У навчальному посібнику надано інформацію про характерні риси сучасної української літературної мови
Удк.. українська мова за професійним спрямуванням навчальний посібник для вищих.. автори доц мачай т о доц шавлак л в доц лазарєва л к проф семенова л п ст викл алтухов в м ст викл..

 1. Передмова
 2. Українська мова Рос.мова
 3. Милостивий милостивий
 4. Поняття про текст
 5. Укладання тезового плану
 6. Конспект
 7. Етапи складання резюме
 8. ЗРАЗОК 1
 9. ЗРАЗОК 2
 10. Товарне виробництво
 11. Збагачення корисних копалин
 12. Центральний банк
 13. Телефонна розмова
 14. Складання резюме наукового тексту
 15. Науковий стиль
 16. Прикметник
 17. Усно схарактеризуйте науковий стиль мови
 18. Объявление
 19. Реферат
 20. Складання заяви
 21. Марченко Наталка
 22. Б. Р Е З Ю М Е
 23. Складання розписки
 24. Прочитайте текст, законспектуйте його
 25. Розписка
 26. ВПРАВА 5.
 27. Доверенность
 28. Правил ТБ
 29. Про заправку картриджа
 30. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку
 31. Л И С Т - З А П И Т
 32. Складання листа-замовлення
 33. Запитання до тексту
 34. Оголошення
 35. Прийменник
 36. ТЕКСТ №3
 37. Реферат
 38. Оголошення

Енеїда І. Котляревського – перший твір нової української літератури
Письменники пишуть під впливом шевченка проходить його канонізація його.. іван франко новатор у циклуванні поезій багатство образів фольклорних мотивів збагатив поезію тематично ідейно та жанрово в нього є громадянські мотиви з..

 1. Енеїда І.Котляревського – перший твір нової української літератури
 2. Люборацькі А.Свидницького як роман виховання
 3. Народний Малахій” М.Куліша. Тип конфлікту, образна система, композиція
 4. Чорна рада П.Куліша – перший соціально-історичний роман в укр. літературі
 5. Байки і притчі Сковороди
 6. В.Винниченко в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття
 7. Драматичні поеми І.Кочерги
 8. Драматичні поеми Ліни Костенко
 9. Еволюція естетичної свідомості М.Рильського
 10. Естетична програма неокласиків. (М.Зеров, П.Филипович, М.Драй-Хмара, М.Рильський, О.Бургардт)
 11. Етапи творчого шляху і риси індивідуального стилю Коцюбинського
 12. Є.Маланюк і поети “Празької школи”
 13. Жанр байки в українській літературі ХІХ ст
 14. Жанр кіноповісті у творчості О.Довженка
 15. Життєвий і творчий шлях М.Шашкевича
 16. Загальна характеристика творчості В.Сосюри
 17. Загальна характеристика творчості Д.Павличка
 18. І.Котляревський – драматург
 19. Інтимна лірика І.Франка. Концепція ліричного героя
 20. Ліна Костенко і поезія шістдесятників
 21. Лірика Сковороди, її жанрові різновиди і майстерність
 22. М.Хвильовий і літературна дискусія 1925 – 1928 рр
 23. Морально-етична проблематика повістей О.Кобилянської
 24. Морально-етична проблематика прози Г.Квітки-Основ’яненка
 25. Новаторство поетичної драматургії Лесі Українки
 26. Новаторство політичної лірики І.Франка
 27. Новелістика О.Кобилянської
 28. Образне мислення Лесі Українки
 29. Основні мотиви ранньої поезії Т.Шевченка
 30. Основні риси романтизму як художньої системи
 31. Останні роки життя і творчості Т.Шевченка
 32. П.Тичина – новатор української поезії
 33. Поезія В.Стуса
 34. Поезія Є.Плужника
 35. Поезія Олександра Олеся
 36. Поеми М.Бажана “Смерть Гамлета”, “Різьблена тінь”
 37. Поети “Молодої Музи”
 38. Поетична творчість Шевченка періоду “трьох літ”
 39. Поняття літературного напряму
 40. Поняття про стиль у літературі
 41. Пантелеймон Куліш
 42. Володимир Самійленко
 43. Степан Руданський
 44. Проблематика та жанрово-композиційні особливості роману “Собор” О.Гончара
 45. Проза Т.Шевченка
 46. Протиборство модерністських та реалістичних тенденцій у прозі 20-х років ХХ ст
 47. Психологізм новел В.Стефаника
 48. Роль і місце Б.Грінченка в українському літературному процесі останньої третини ХІХ ст
 49. Романи і повісті І.Франка. Проблеми естетичного ідеалу
 50. Романтична проза Ю.Яновського. (“Чотири шаблі”, “Вершники”)
 51. Соціально-психологічні основи української прози Марка Вовчка
 52. Творчий шлях Ю.Федьковича
 53. Творчість Б.-І.Антонича
 54. Творчість В.Симоненка
 55. Творчість І.Багряного
 56. Творчість Т. Шевченка часів каземату та заслання
 57. Тематика і проблематика малої прози І.Франка
 58. Українська історична проза на сучасному етапі (П.Загребельний, Р.Іваничук)
 59. Українське літературне бароко
 60. Український роман ІІ половини ХІХ ст
 61. Український романтизм 20 – 40-х рр. ХІХ ст. (тематика, ідейно-стильові риси)
 62. Український театр корифеїв: історія виникнення, діяльність, творчість
 63. Філософські поеми І.Франка. Проблеми взаємин особи і суспільства
 64. Фольклоризм “Лісової пісні” Лесі Українки
 65. Фольклорність поезії А.Малишка
 66. Художні переклади і переспіви “Слова о полку Ігоревім” в українській літературі

Мировой экономики, управления и права
Высшего профессионального образования.. тюменской области.. тюменский государственный институт..

 1. Тематический план дисциплины
 2. Тематический план дисциплины
 3. Общие положения, характеризующие уголовное право
 4. Уголовный закон
 5. Понятие преступления
 6. Объективная сторона преступления
 7. Субъективная сторона преступления
 8. Стадии совершения умышленного преступления
 9. Соучастие в преступлении
 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 11. Система и виды наказаний
 12. Назначение наказания
 13. Условное осуждение
 14. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
 15. Несовершеннолетних
 16. Иные меры уголовно-правового характера
 17. Нормативные акты
 18. При решении практических ситуаций в рамках данной темы необходимо использовать схему уголовно-правовой оценки, которая приводится ниже.
 19. При решении практических ситуаций в рамках данной темы необходимо использовать схему уголовно-правовой оценки, которая приводится ниже.
 20. При решении практических ситуаций в рамках данной темы необходимо использовать схему уголовно-правовой оценки, которая приводится ниже.
 21. При решении практических ситуаций в рамках данной темы необходимо использовать схему уголовно-правовой оценки, которая приводится ниже.
 22. При решении практических ситуаций в рамках данной темы необходимо использовать схему уголовно-правовой оценки, которая приводится ниже.
 23. Нормативные акты
 24. Нормативные акты
 25. Материалы судебной практики
 26. Нормативные акты
 27. Этапы подготовки курсовой работы
 28. Нормативные акты
 29. Является верным
 30. Укажите признаки, которые объединяет в себе объект преступления
 31. Признаки, характеризующие медицинский критерий невменяемости
 32. Признаки, характеризующие медицинский критерий невменяемости
 33. Укажите признаки, которые объединяет в себе объект преступления
 34. Является верным
 35. К экзамену (зачету) по Общей части уголовного права

Вопросы для подготовки к экзамену по уголовному праву общая часть
Понятие задачи и система уголовного права принципы уголовного права понятие и значение уголовного права понятие и виды диспозиций и.. понятие задачи и система уголовного права.. понятие уголовного права..

 1. Принципы уголовного права
 2. Понятие и значение уголовного права
 3. Понятие и виды диспозиций и санкций
 4. Действие уголовного закона в пространстве
 5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сторона уголовного закона
 6. Понятие и виды толкования уголовного закона
 7. Понятие и признаки преступления
 8. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления
 9. Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления
 10. Понятие общественно опасного деяния (действия и бездействия). Понятие и виды последствий преступления
 11. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими преступными последствиями
 12. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника
 13. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность несовершеннолетних
 14. Понятие невменяемости и ее критерии
 15. Понятие и значение специального субъекта
 16. Умысел и его виды
 17. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на вину и уголовную ответственность
 18. Понятие уголовной ответственности
 19. Понятие стадий умышленного преступления
 20. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения
 21. Добровольный отказ от совершения преступления
 22. Признаки соучастия
 23. Форму соучастия в преступлении
 24. Виды соучастников
 25. Понятие и формы множественности преступлений
 26. Совокупность преступлений. Виды. Значение
 27. Рецидив. Виды. Значение
 28. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды
 29. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой обороны
 30. Крайняя необходимость
 31. Причинение вреда преступнику при его задержании
 32. Обоснованный риск
 33. Понятие и сущность наказания. Цели наказания по уголовному праву
 34. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания
 35. Лишение свободы
 36. Исправительные работы
 37. Штраф как вид уголовного наказания
 38. Понятие общих начал назначения наказания
 39. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 40. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров
 41. Условное осуждение
 42. Понятие освобождения от уголовной ответственности, виды освобождения от уголовной ответственности
 43. Понятие освобождения от наказания и его виды
 44. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким
 45. Судимость
 46. Амнистия и помилование
 47. Принудительные меры медицинского характера и их виды
 48. Уголовная ответственности несовершеннолетних

Лекции по уголовному процессу
Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого.. предъявление обвинения.. допрос обвиняемого изменение и дополнение обвинения после привлечения лица..

 1. Лекции по уголовному процессу
 2. Понятие уголовного процесса, его сущность и задачи
 3. Принципы уголовного процесса
 4. Субъекты уголовного процесса
 5. Доказывание и доказательств в уголовном процессе
 6. Меры пресечения в уголовном процессе
 7. Возбуждение уголовного дела
 8. Предварительное расследование
 9. Следственные действия
 10. Изменение и дополнение обвинения
 11. Приостановление и окончание предварительного следствия по делу
 12. Подсудность в уголовном процессе
 13. Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные действия к судебному заседанию
 14. Судебное разбирательство
 15. Кассационное производство
 16. Исполнение приговора
 17. Производство в надзорной инстанции
 18. Производство в суде присяжных
 19. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам
 20. Особенности производства по делам частного, частно-публичного обвинения и по делам несовершеннолетних
 21. Производство с протокольной формой досудебной подготовки материалов. Производство у мирового судьи

Введение в специальность учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 080115. 65 таможенное дело
Высшего профессионального образования.. российская таможенная академия.. владивостокский филиал..

 1. Возникновение и развитие таможенного дела в России
 2. Становление российской таможенной системы в XVII- XVIII в.в. таможенно-пошлинное обложение. Фритредерство и протекционизм
 3. Особенности советского периода в управлении таможенной деятельностью
 4. Структура Таможенного кодекса РФ
 5. Внешнеэкономической деятельности
 6. Таможенная граница
 7. Таможенное регулирование и его механизмы
 8. Нетарифные меры
 9. Гармонизированная система описания и кодирования товаров и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ
 10. Назначение и сфера применения ТН ВЭД
 11. Страна происхождения товаров и значение ее определения
 12. Таможенные льготы и тарифные преференции
 13. Таможенная статистика и ее роль в регулировании внешнеэкономической деятельности
 14. Основные принципы перемещения товаров
 15. Понятия и их определения
 16. Таможенное оформление
 17. Декларирование товаров
 18. Таможенные режимы
 19. Специальные таможенные процедуры
 20. Организация таможенного контроля
 21. Система управления рисками
 22. Формы таможенного контроля
 23. Сотрудничество таможенных органов с иными государственными контролирующими органами
 24. Виды таможенного контроля
 25. Зоны таможенного контроля
 26. Таможенная экспертиза
 27. Деятельность в области таможенного дела
 28. Символика таможенных органов
 29. Основные задачи и функции таможенных органов
 30. Задачи региональных таможенных управлений
 31. Цели и задачи Концепции
 32. Совершенствование таможенного администрирования
 33. Реализация Концепции развития таможенной системы России
 34. Таможенная инфраструктура и осуществление таможенной деятельности
 35. Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов
 36. Формы правоохранительной деятельности
 37. Информационно-аналитическая работа
 38. Таможенная служба
 39. Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах
 40. Поступление на службу в таможенные органы
 41. Послесловие
 42. Библиографический список
 43. Памятные даты и события

О структуре банковской системы и роли банков в экономике
Банки являются центром финансовой системы устойчивость финансовой системы.. однако противоречия макроэкономического характера и недостаток опыта работы в новых условиях создали банкам серьезные..

 1. Риски банковской деятельности
 2. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика
 3. Виды обеспечения возвратности кредита и их взаимодействие с риском
 4. Порядок выдачи и использования кредита
 5. Законодательные акты
 6. Основной
 7. Дополнительный
 8. Решение

Учебно-методическое пособие учебной дисциплины системный анализ в логистике
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. государственный университет управления..

 1. УПРАЖНЕНИЯ
 2. Модели и моделирование
 3. УПРАЖНЕНИЯ
 4. Системы. Модели систем
 5. УПРАЖНЕНИЯ
 6. Искусственные и естественные системы
 7. УПРАЖНЕНИЯ
 8. Информационные аспекты изучения систем
 9. Математические модели реализаций случайных процессов
 10. Периодические сигналы
 11. О некоторых свойствах непрерывных сигналов
 12. Энтропия
 13. Количество информации
 14. Об основных результатах теории информации
 15. УПРАЖНЕНИЯ
 16. Роль измерений в создании систем
 17. УПРАЖНЕНИЯ
 18. Формирование, выбор принятие решений
 19. Критериальный язык
 20. Язык бинарных отношений
 21. Групповой выбор
 22. Формирование, выбор, принятие решений
 23. Инструкция по технике статистической безопасности
 24. Основания для ограничения оптимизационного подхода
 25. УПРАЖНЕНИЯ
 26. Декомпозиция и агрегирование
 27. УПРАЖНЕНИЯ
 28. Не формализуемые этапы системного анализа
 29. УПРАЖНЕНИЯ

Культурология. Учебно-методическое пособие по курсу «Культурология»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.. кафедра философии биоэтики и культурологии..

 1. Тематический план лекций
 2. Тематический план семинаров
 3. Планы семинарских занятий по курсу культурологии
 4. Психоаналитическая концепция культуры. З.Фрейда и К-Г. Юнга
 5. Игровая концепция культуры И. Хейзинги
 6. Ценности как основополагющий принцип культуры. Концепция П.А. Сорокина
 7. Концепция осевого времеии в развитии мировой культуры К.C.Ясперса: происхождение личности, философии и религии
 8. Тотемизм как характерная черта мифа. Образы животных в мифах
 9. Античная мифология
 10. Особенности современного мифотворчества
 11. Роль науки и техники в развитии человечества
 12. Крещение Руси и язычество. Ситуация «двоеверия», ее отражение в культуре. Анимистическая концепция болезни
 13. Русский национальный характер и русская культура
 14. Советская цивилизация и советский человек
 15. Культура постмодернизма
 16. Кино - искусство XX века
 17. Взаимосвязь этики и культуры поведения
 18. Современный этикет
 19. Понятие контркультуры и субкультуры. Молодежные субкультуры: поиск идентичности
 20. Массовая культура как феномен культуры ХХ века
 21. Мировая культура как результат диалога национальных культур. Национальные менталитеты
 22. Восток как культурологическое понятие
 23. Запад как культурологическое понятие
 24. Обязательный понятийный минимум
 25. История культурологи как научной дисциплины
 26. Културология и история культуры
 27. Культурология и культурная антропология
 28. Культурология теоретическая и прикладная
 29. Культура
 30. Функции культуры
 31. Динамика и статика культуры
 32. Цивилизация
 33. Методы Культурологии
 34. Архетип
 35. Трансцендентный
 36. Четыре благородные истины Будды
 37. Сансара
 38. Новый Завет
 39. Столпы ислама
 40. Реализм
 41. Мультимедиа
 42. Постмодернизм
 43. Футуризм
 44. Культуры субъект
 45. Культура и личность
 46. Межкультурная коммуникация
 47. Эмпатия
 48. C, 2b,3a); 14.4.

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем
Российский государственный профессионально педагогический.. университет.. академия профессионального образования уральское отделение российской академии образования..

 1. Основные принципы работы нервной системы
 2. Методы физиологии высшей нервной деятельности
 3. Целенаправленного поведения животных и человека
 4. К изучению высшей нервной деятельности и поведения
 5. Теории мотиваций
 6. Физиология эмоций
 7. Функции эмоций
 8. Физиологическое выражение эмоций
 9. Теории эмоций
 10. НейроАнатомия эмоций
 11. Многообразие эмоций
 12. Эмоции и здоровье
 13. Инстинкты
 14. Приобретенные формы поведения
 15. Механизм образования временной связи условного рефлекса
 16. Торможение условных рефлексов
 17. Взаимодействие разных видов торможения
 18. Природа условного торможения
 19. Доминанта и условный рефлекс
 20. Динамический стереотип как приобретенная форма поведения
 21. Типы высшей нервной деятельности
 22. Сигнальные системы действительности
 23. Ориентировочный рефлекс
 24. Внимание
 25. Временная организация памяти
 26. Виды памяти
 27. Обучение
 28. Физиология сенсорных систем как наука
 29. Принципы организации сенсорных систем
 30. Принципы кодирования сенсорной информации
 31. Регуляция деятельности сенсорных систем
 32. Физиология рецепторов
 33. Механизмы возбуждения рецепторов
 34. Характеристика рецепторов
 35. Центральные отделы сенсорных систем
 36. Строение глаза
 37. Строение сетчатки
 38. Центральные структуры зрительной системы
 39. Световая чувствительность и адаптация
 40. Острота зрения
 41. Движения глаз и их роль в зрении
 42. Цветовое зрение
 43. Стереоскопическое зрение
 44. Слуховая сенсорная система
 45. И основы психоакустики
 46. Вестибулярная сенсорная система
 47. Роль вестибулярного аппарата в пространственной ориентации
 48. Строение кожного анализатора
 49. Физиология системы кожной чувствительности
 50. Терморецепция
 51. Строение проприоцептивной системы
 52. Физиология проприоцептивной системы
 53. Интероцептивная сенсорная система
 54. Строение висцеральной системы
 55. Физиология интероцептивной системы
 56. Ноцицептивная сенсорная система
 57. Физиология боли
 58. Строение вкусовой системы
 59. Физиология вкусовой системы
 60. Основные характеристики вкусовой чувствительности
 61. Строение обонятельной системы
 62. Физиология обонятельной системы
 63. Основные характеристики обонятельной системы
 64. Физиология высшей нервной деятельности
 65. Физиология сенсорных систем

Теория организации
Учебное пособие.. Москва.. составитель доцент кафедры государственного управления и прикладного менеджмента кандидат экономических наук м н..

 1. Основные законы организации
 2. Принципы динамической организации. Принципы рационализации
 3. Календарно-тематический план дисциплины
 4. Организация как система
 5. Свойства системы
 6. Закон синергии
 7. Закон наименьших
 8. Закон развития
 9. Процесс развития, описанный А. Богдановым
 10. Закон самосохранения
 11. Закон единства анализа и синтеза
 12. Закон информированности-упорядоченности
 13. Энтропия
 14. Закон композиции (согласованности)
 15. Закон пропорциональности (гармонии)
 16. Законы Паркинсона
 17. Принципы статической организации
 18. Принципы статической организации
 19. Принципы статической организации
 20. Принципы рационализации
 21. Принципы динамической организации
 22. Принципы рационализации
 23. Социальные и хозяйственные организации
 24. Проектирование организационных систем
 25. Организационная культура
 26. Оценка в бАллах четырех аспектов по Хофстеду
 27. Механизм, формирующий организации

Проверочный расчет поршневого двигателя внутреннего сгорания
Восточно сибирский государственный технологический университет.. кафедра автомобили..

 1. ДвигателЯ внутреннего сгорания
 2. Задания к курсовому проекту
 3. Топливо
 4. Параметры рабочего тела
 5. Параметры окружающей среды и остаточные газы
 6. Процесс впуска
 7. Процесс сжатия
 8. Процесс сгорания
 9. Процессы расширения и выпуска
 10. Индикаторные параметры действительного цикла
 11. Эффективные показатели двигателя
 12. Основные параметры цилиндра и двигателя
 13. Построение индикаторной диаграммы исправного цилиндра
 14. Методика расчета
 15. Построение индикаторной диаграммы неисправного цилиндра
 16. Кривошипно-шатунного механизма
 17. Сила давления газов
 18. Приведение масс частей КШМ
 19. Удельные суммарные силы
 20. Силы, действующие на шатунную шейку коленчатого вала
 21. Суммарный крутящий момент исправного ДВС
 22. Суммарный крутящий момент неисправного ДВС
 23. И хода ДВС
 24. Расчет маховика
 25. Характеристики исправного ДВС
 26. Требования к оформлению КП
 27. Список источников информации

Учебно-методическое пособие для самоподготовки к занятиям по биоорганической химии
Курский государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.. кафедра биоорганической химии..

 1. План изучения темы
 2. Названия важнейших углеводородных радикалов
 3. Валентное состояние и строение атома углерода в алифатических углеводородах
 4. Меры предосторожности при работе с кислотами и щелочами
 5. План изучения темы
 6. Бромирование непредельных соединений
 7. Типы химических связей атомов в молекулах органических соединений
 8. Характеристика ковалентных связей
 9. Конформации молекул алифатических углеводородов
 10. План изучения темы
 11. Влияние заместителей на последующее электрофильное замещение в ароматическом ядре
 12. План изучения темы
 13. Реакционные центры в молекулах спиртов
 14. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ!
 15. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ!
 16. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ!
 17. План изучения темы
 18. Значения pKa некоторых кислот Бренстеда
 19. Значения pKBH+ некоторых оснований Бренстеда
 20. План изучения темы
 21. Отношение ацетальдегида и ацетона к окислению щелочными растворами оксидов тяжёлых металлов
 22. Свойства альдегидов
 23. План изучения темы
 24. Свойства насыщенных монокарбоновых кислот
 25. План изучения темы
 26. План изучения темы
 27. Производные салициловой кислоты
 28. Растворимость мочевой кислоты и её натриевой соли в воде
 29. Углеводы. Моносахариды
 30. Химические свойства глюкозы
 31. Нуклеиновые кислоты. Омыляемые липиды
 32. План изучения материала
 33. Родоначальные структуры стероидов
 34. Дополнительная

Статистика. Учебное пособие
Российской федерации.. государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования санкт петербургский государственный..

 1. Отрасли статистической науки
 2. Статистическое наблюдение
 3. Группировка статистических данных
 4. Статистическое измерение социально-экономических явлений
 5. Таким образом, по способу получения относительные величины всегда вторичны
 6. Статистические методы анализа взаимосвязей социально-экономических явлений
 7. Статистические методы анализа динамики социально-экономических явлений
 8. Индексы
 9. Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов
 10. Основное уравнение МОБ
 11. Чистое кредитование/чистое заимствование
 12. Статистика деловой активности предприятия и экономической конъюнктуры рынка
 13. Статистика продукции и ее качества
 14. Экономической деятельности предприятий различных форм собственности
 15. Статистическое изучение финансовых, страховых и бизнес рисков при принятии решений в условиях неопределенности
 16. Статистическое измерение социально-экономических явлений
 17. Библиографический список

Гидрологические и водохозяйственные расчеты водохранилища
Российской федерации.. фгоу впо омский государственный аграрный университет и в карнацевич ж а тусупбеков гидрологические и водохозяйственные расчеты водохранилища..

 1. Гидрологические и водохозяйственные расчеты водохранилища
 2. Общие методические советы
 3. Виды регулирования стока
 4. Исходные данные
 5. Основные требования к проекту водохранилища и порядок работы
 6. Анализ гидрометрических данных
 7. Средние месячные, средние годовые и наибольшие в году расходы воды Q в м3/с
 8. Расчеты притока воды к водохранилищу
 9. Средних годовых расходов воды в р.Ашлык
 10. Ординаты теоретических кривых обеспеченности средних годовых расходов
 11. Ординаты расчетной кривой обеспеченности средних годовых расходов в р.Ашлык, с.Ашлык. Сv=0,99, Сs=2,5Сv=2,48
 12. Расчеты максимального стока и конструирование гидрографа катастрофического паводка
 13. Расчеты норм потерь воды из водохранилища
 14. Западной Сибири в процентах от годовой суммы
 15. Потери на фильтрацию
 16. Расчет твердого стока
 17. Батиграфические характеристики чаши водохранилища
 18. Расчет площадей зеркала и объемов воды в водохранилище на р.Ашлык
 19. График потребления воды из водохранилища
 20. Возможность и необходимость регулирования стока
 21. Назначение мертвого объема водохранилища
 22. Расчет полезного объема водохранилища сезонного регулирования стока с учетом потерь по второму способу
 23. График работы водохранилища в расчетный и конкретные годы
 24. Расчет пропуска катастрофического паводка через водохранилище и определение отметки фпу
 25. Уравнение водного баланса водохранилища при пропуске паводка
 26. Приближенное интегрирование уравнения водного баланса водохранилища при пропуске паводка (метод конечных разностей)
 27. Расчет пропуска паводка через водохранилище методом Я.Д.Гильденблата
 28. Расчет сбросных расходов по интервалам Dt=2 сут=0,1728 млн.с
 29. Расчет координат вспомогательного графика
 30. Сводка основных характеристик водохранилища сезонного регулирования стока на р.Ашлык с плотиной у с.Ашлык
 31. Расчеты многолетнего регулирования стока
 32. Общие положения и порядок расчетов
 33. Расчет полезного объема водохранилища по сокращенным суммарным кривым (ССК) притока и потребления
 34. Расчет ординат ССК стока воды в р. Ашлык у с. Ашлык
 35. Расчет многолетней составляющей полезного объема водохранилища многолетнего регулирования стока на р.Ашлык
 36. Расчет сезонной составляющей полезной емкости водохранилища многолетнего регулирования стока (по М.В. Потапову)
 37. Расчет потерь и полезных отдач
 38. Расчет обеспеченностей основных водохозяйственных показателей
 39. Расчет полезного объема методом Монте-Карло
 40. Сравнение результатов расчета многолетней составляющей полезного объема водохранилища многолетнего регулирования стока на р. Ашлык
 41. Предметный указатель
 42. Гидрографы половодий
 43. Гидрологические и водохозяйственные расчеты
 44. Библиографический список

Главнейшие породообразующие минералы и главнейшие горные породы
Кафедра геологии нефти и газа.. калягин с м.. главнейшие породообразующие минералы и главнейшие горные породы..

 1. Астрахань 2004
 2. Свойства кристаллических веществ
 3. Формы нахождения минералов в природе
 4. Физические свойства минералов
 5. Оксиды и гидроксиды
 6. Карбонаты
 7. Силикаты
 8. Углеродистые соединения
 9. Магматические горные породы
 10. Основные отличительные признаки интрузивных горных пород
 11. Основные отличительные признаки эффузивных, субвулканических и жильных горных пород
 12. Описание магматических горных пород
 13. Описание пирокластических горных пород
 14. Формы залегания магматических интрузивных горных пород
 15. Формы залегания магматических эффузивных горных пород
 16. Основные отличительные признаки осадочных горных пород
 17. Обломочные горные породы
 18. Органогенные и хемогенные горные породы
 19. Углеродистые породы (каустобиолиты, горючие ископаемые)
 20. Метаморфические горные породы
 21. Горных пород
 22. Породы регионального метаморфизма
 23. Породы контактового метаморфизма

Основы электротехники и электроники
Чоу впо институт экономики управления и права г казань.. факультет менеджмента и маркетинга..

 1. Общие рекомендации по выполнению
 2. Электрические машины постоянного и переменного тока
 3. Электрические цепи однофазного переменного тока
 4. Трехфазный электрические цепи переменного тока
 5. Трансформаторы
 6. Электрические машины постоянного и переменного тока
 7. Полупроводниковые приборы
 8. Электронные выпрямители и стабилизаторы
 9. Законы Кирхгофа
 10. Расчет разветвленной электрической цепи с одним источником энергии
 11. Метод токов ветвей
 12. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа
 13. Метод контурных токов
 14. Методические указания к решению задач 3 и 4
 15. Комплексное сопротивление элемента (участка цепи)
 16. Решение
 17. Задания для самостоятельной работы
 18. Электронно-дырочный переход
 19. Источники вторичного электропитания
 20. Основные схемы сглаживающих фильтров питания
 21. Порядок расчета выпрямителя напряжения
 22. Действующий ток вторичной обмотки
 23. Амплитудное значение тока диода
 24. Расчет емкости конденсатора фильтра

Микроэкономика
Министерство образования и науки Российской Федерации.. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего..

 1. Анохин, Л.М., Егорова, А.А., Петриченко, Ю.В
 2. Методология и методы познания экономической теории
 3. Структура экономической системы. Экономические отношения
 4. Кривая производственных возможностей
 5. Рыночные отношения: сущность, структура, функции
 6. Сущность спроса, его виды и факторы
 7. Сущность предложения, его виды и факторы
 8. Рыночный механизм ценообразования
 9. Практическое значение теории эластичности
 10. Эластичность предложения
 11. Кардиналистский и ординалистский подходы к определению полезности
 12. Предпочтения потребителя и кривые безразличия
 13. Товары - совершенные заменители
 14. Товары, нежелательные для потребителя
 15. Нейтральные товары
 16. Бюджетное ограничение и оптимальный выбор потребителя
 17. Асимметричная информация
 18. Риск и способы его минимизации
 19. Спекуляция в рыночной экономике
 20. Теория фирмы: подходы к определению
 21. Различают три основные организационно-правовые формы бизнеса: индивидуальные владения, партнерства и корпорации
 22. Соотношения видов прибыли
 23. Базовые понятия при анализе ресурсов, издержек, производственной функции организации
 24. Издержки в краткосрочном периоде
 25. Издержки в долгосрочном периоде. Максимизация прибыли
 26. Производственная функция
 27. Конкуренция как элемент рыночного механизма
 28. Рынок совершенной конкуренции
 29. Монополия в рыночной экономике
 30. Олигополия
 31. Закономерности поведения олигополиста на рынке
 32. Монополистическая конкуренция
 33. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий
 34. Особенности антимонопольной политики в России
 35. Основные направления антимонопольной политики
 36. Зарубежный опыт регулирования монополизированных рынков
 37. Общая характеристика рынка труда
 38. Спрос и предложение на рынке труда
 39. Несовершенная конкуренция на рынке труда
 40. Понятие капитала. Капитал как фактор производства
 41. Спрос и предложение на рынке услуг капитала
 42. Спрос и предложение на рынке заемных средств
 43. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Рынок капитальных благ длительного пользования
 44. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 45. Рынок возобновляемых природных ресурсов
 46. Земельная рента: абсолютная и дифференцированная. Цена земли
 47. Функции государства в рыночной экономике
 48. Теория общественного выбора
 49. Фиаско (ограничения) государства
 50. Основные цели и инструменты

Экономики и финансов
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального.. кафедра информатики..

 1. Власовец А.М., Ильина О.П., Пилюгина Е.А
 2. Виды проектных работ в курсовом проекте
 3. Структура курсового проекта
 4. Описание предметной области
 5. Требования к информационным технологиям приложений
 6. Основные этапы выполнения курсовой работы
 7. Рекомендации по структуре курсового проекта
 8. Функции отдела сбыта
 9. Описание предметной области
 10. Справочник товаров
 11. Справочник цехов справочник складов
 12. Платежное поручение №
 13. Товарно-транспортная накладная №
 14. Ограничения предметной области
 15. Описание функционирования отдела сбыта
 16. Группа заданий №1
 17. Склад Изделие Ед. изм. Цех План Факт Отклонение
 18. Цех План Факт Отклонение
 19. Изделие Ед. изм. Цех План Факт Отклонение
 20. От начала года отгружено
 21. Запас остаток
 22. Склад Изделие Нормативный Текущий Излишки
 23. Запас остаток
 24. Запас остаток
 25. Изделие План Факт Отклонение
 26. Начала года сдано
 27. Нач.года сдано ние
 28. Нач.года сдано ние
 29. От нач. года отгружено
 30. От нач. года отгружено
 31. От нач. года отгружено ние
 32. От начала года отгружено
 33. Заказчик № договора № ТТН Дата отгрузки Сумма отгрузки
 34. Счета поручен
 35. Счета поручению
 36. Поручению
 37. Поручения
 38. Заказчик № дог. № ТТН Дата Отгружено Сумма
 39. Отгружено оплачено
 40. Отгружено оплачено
 41. Отгружено оплачено
 42. Отгружено оплачено
 43. Месяц План оплаты Факт оплаты
 44. Кон. месяца
 45. Кон. месяца
 46. Арм товароведа (арм-т)
 47. Расчет размера заказа
 48. АРМ менеджера ресторана
 49. Список врачей поликлиники на ХХ.ХХ.ХХ
 50. Сведения о выдаче номеров к врачам за ХХ.ХХ.ХХ
 51. Арм врача
 52. Постановка задачи
 53. Определение базы данных
 54. Архитектура базы данных
 55. Концептуальный уровень
 56. Этапы проектирования базы данных
 57. Информационно-логическая модель предметной области
 58. Алгоритм построения информационно-логической модели предметной области
 59. Сруктурные связи ИО
 60. Каноническая форма ИЛМ ПО
 61. Входная информация
 62. Ограничения предметной области
 63. Формы справочных документов
 64. Определение типа связей
 65. Канонический вид ИЛМ
 66. Организационная форма базы данных
 67. Структура базы данных
 68. Администрирование базы данных
 69. Система документов и документооборот
 70. Обобщенный алгоритм
 71. Определение комплекса таблиц СУБД Microsoft Access
 72. Описание полей
 73. Значение Описание
 74. Разработка схемы данных СУБД Access
 75. Ссылочная целостность
 76. Свойства экранных форм
 77. Рекомендации по проектированию экранных форм
 78. Запросы
 79. Рекомендации по проектированию запросов
 80. Ведение нормативно-справочной информации
 81. Интерфейс конечного пользователя
 82. Общие требования, предъявляемые к курсовой работе
 83. Курсовое проектирование в среде ms access
 84. Курсовая работа
 85. Общие требования, предъявляемые к курсовой работе
 86. Сборник заданий для курсовых работ


Гидравлические машины в нефтегазовом деле
Образовательное учреждение высшего профессионального образования.. уфимский государственный нефтяной технический университет.. филиал угнту в г октябрьском..

 1. Общие сведения о насосах
 2. Лопастные насосы. Основные параметры
 3. Движение жидкости в каналах рабочего колеса центробежного насоса
 4. Основное уравнение проточных машин
 5. Составляющие части теоретического напора рабочего колеса
 6. Влияние угла выхода из рабочего колеса на величину и составляющие части теоретического напора
 7. Мощность и КПД центробежных насосов
 8. Характеристики центробежного насоса
 9. Основы теории подобия лопастных насосов
 10. Сущность кавитационных явлений
 11. Определение допустимой высоты всасывания насоса
 12. Работа центробежного насоса на трубопроводную сеть
 13. Воздействие на привод насоса
 14. Воздействие на конструкцию насоса
 15. Работа центробежных насосов на вязких жидкостях
 16. Основные показатели работы осевого насоса
 17. Идеальная и действительная подача поршневых насосов
 18. Неравномерность подачи поршневых насосов
 19. Процессы всасывания и нагнетания жидкости в поршневом насосе
 20. Графическое представление изменения напоров в цилиндре насоса
 21. Условия нормальной работы поршневого насоса
 22. Процессы всасывания и нагнетания с пневмокомпенсаторами
 23. Расчет пневмокомпенсаторов
 24. Рабочие характеристики поршневых насосов
 25. Регулирование подачи поршневых насосов
 26. Назначение, устройство клапанов и требования, предъявляемые к клапанам
 27. Основы теории работы клапанов
 28. Безударная работа клапанов
 29. Винтовые насосы
 30. Радиально - и аксиально-поршневые насосы
 31. Основные показатели гидротурбин
 32. Движение жидкости в каналах турбин
 33. Определение вращающего момента турбины
 34. Коэффициенты турбинных решеток
 35. Перепад давления в турбине турбобура
 36. Мощность и кпд турбин турбобура
 37. Подобие гидравлических турбин
 38. Основные рабочие параметры компрессоров
 39. Производительность и подача поршневого компрессора
 40. Мощность и КПД поршневого компрессора
 41. Пластинчатый ротационный компрессор
 42. Лопастные компрессоры
 43. Мощность и КПД лопастных насосов
 44. Параллельная и последовательная работа лопастных компрессоров
 45. Регулирование лопастных компрессоров
 46. Особенности эксплуатации лопастных компрессоров

Электротехника и электроника
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. национальный минерально сырьевой университет горный..

 1. Порядок расчета
 2. Метод узловых потенциалов
 3. Электрические цепи однофазного переменного тока
 4. Контрольные задачи
 5. Цепи с индуктивными связями
 6. Последовательное соединение катушек
 7. Параллельное соединение катушек
 8. Переходные процессы в электрических цепях
 9. Потокосцепление скачком измениться не может
 10. Контрольные задачи
 11. Заземленная нейтраль
 12. Изолированная нейтраль
 13. Защитное заземление
 14. Защитное зануление. Принцип действия
 15. Основные величины, характеризующие магнитное поле, и ферромагнитные материалы
 16. Закон полного тока
 17. Феррорезонансные явления в цепи переменного тока
 18. Трансформаторы
 19. Однофазный трансформатор напряжения
 20. Асинхронный двигатель
 21. Синхронная машина
 22. Машина постоянного тока
 23. Обеспечение электробезопасности
 24. Контроль изоляции электрических сетей. Реле утечки
 25. Назначение защитного отключения
 26. Устройства, реагирующие на ток замы­кания на землю
 27. P-n-переход и его свойства
 28. Полупроводниковые диоды
 29. Иногда рассматривается коэффициент обратной связи по напряжению
 30. Интегральные микросхемы
 31. Электронные усилители
 32. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером
 33. Дифференциальный коэффициент усиления ОУ определяется соотношением
 34. LC-автогенератор синусоидальных колебаний с индуктивной обратной связью
 35. RC-автогенератор с двойным Т-образным мостом
 36. Обозначения и таблицы истинности логических элементов
 37. Интегральных микросхем
 38. RS-триггер
 39. Цифровые счетчики импульсов
 40. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
 41. Микропроцессор и микроЭВМ

Экономическая теория
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. таганрогский государственный педагогический институт..

 1. Кривонос Ю.Е., Пашковская Т.В
 2. Эволюция предмета экономической науки
 3. Предмет, методы и функции экономической теории
 4. Основные этапы развития экономической науки
 5. Основы общественного производства
 6. Основы общественного производства
 7. Размышляем
 8. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 9. Факторы, влияющие на спрос
 10. Факторы, влияющие на предложение
 11. Механизм рыночного равновесия и его нарушение
 12. Размышляем
 13. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 14. Принцип рационального поведения потребителей
 15. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности
 16. Кривая безразличия и бюджетная линия
 17. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 18. Выручка и виды прибыли. Условия максимизации прибыли
 19. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде
 20. Выручка и виды прибыли. Условия максимизации прибыли
 21. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 22. Сущность и виды конкуренции
 23. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
 24. Сущность и виды монополий. Антимонопольное регулирование в условиях рынка
 25. Монополистическая конкуренция и ее особенности
 26. Поведение фирмы в условиях олигополии
 27. Размышляем
 28. Спрос на факторы производства и его особенности
 29. Рынок труда. Формы оплаты труда
 30. Рынок капитала. Текущая и дисконтированная стоимость
 31. Рынок земли. Понятие и виды ренты
 32. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 33. Отрицательные и положительные внешние эффекты
 34. Производство общественных благ
 35. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 36. Основные цели и проблемы макроэкономического анализа
 37. Макроэкономические цели
 38. Общественное воспроизводство и его типы
 39. Основные макроэкономические показатели
 40. Индексы цен
 41. Система национальных счетов
 42. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ.
 43. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса
 44. Совокупный спрос и факторы его определяющие
 45. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса
 46. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 47. Сущность и виды инфляции
 48. Причины и показатели инфляции
 49. Социально-экономические последствия инфляции
 50. Занятость и безработица. Типы безработицы
 51. Типы безработицы
 52. Социально-экономические последствия безработицы
 53. Размышляем
 54. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 55. Государственные расходы и их роль
 56. Основные виды государственных расходов
 57. Налоги и механизм их действия. Виды и роль налогов в регулировании экономики
 58. Регулирующая роль налогов
 59. Кривая Лаффера
 60. Причины дефицита государственного бюджета
 61. Размышляем
 62. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 63. Сущность и функции денег. Денежная масса
 64. Сущность и структура кредитной системы
 65. Функции кредитной системы
 66. Банковская система, основные типы коммерческих банков
 67. Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке
 68. Теоретические модели спроса на деньги
 69. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 70. Сущность и показатели экономического роста
 71. Типы экономического роста
 72. Факторы экономического роста
 73. Теории экономического роста
 74. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 75. Международная торговля. Теории международной торговли
 76. Международная валютная система
 77. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
 78. Цели и задачи переходной экономики
 79. Особенности переходной экономики в России
 80. Сущность и методы приватизации
 81. Основные функции и роль государства в переходной экономике
 82. Размышляем
 83. Заключение
 84. Основные экономические сайты
 85. Предмет экономической теории, ее философские и методологические основы
 86. Общие проблемы экономической теории
 87. Основы теории рыночного равновесия
 88. Теория потребительского поведения
 89. Теория издержек и прибыли
 90. Рыночная конкуренция и ее виды
 91. Рынок факторов производства
 92. Внешние эффекты и общественные блага
 93. Макроэкономическое равновесие
 94. Тема 11
 95. Фискальная политика в условиях рынка
 96. Денежно-кредитная система в условиях рыночной экономики
 97. Динамика экономического развития
 98. Международные аспекты экономической деятельности
 99. Переходная экономика России
 100. Темы курсовых работ по экономической теории
 101. Методические рекомендации по написанию курсовых работ
 102. Реферата и эссе
 103. Тематический план курса

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального.. воронежский государственный университет..

 1. Общие положения современного развития мировой экономики
 2. Важнейшие экономические термины, понятия и определения мировой экономики
 3. Дайте важнейшие понятия и определения, применяемые в мировой экономике
 4. Общие положения международной торговой политики
 5. Внешнеэкономическая политика российского государства и ее составляющие
 6. Признание приоритета международных договоров
 7. Общие положения процесса выбора иностранного партнера
 8. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия
 9. Функции ВЭС
 10. Виды и формы ВЭС
 11. Направления, виды, формы и функции ВЭД
 12. Взаимосвязь между понятиями ВЭС и ВЭД
 13. Понятие и основные направления МЭО
 14. Важнейшие признаки МЭО
 15. Предмет, объекты и субъекты МЭО
 16. Международный бизнес
 17. Краткая история вэс россии
 18. Реформа ВЭД в СССР в 80-90-е годы, ее цели и направления
 19. Итоги реформирования вэс россии
 20. Современное состояние ВЭС России
 21. ВЭД и ее роль в решении социально-экономических проблем России
 22. Организационная структура внешнеэкономического комплекса (ВЭК) России
 23. Федеральный уровень ВЭК
 24. Хозяйственные комплексы, отрасли и предприятия, включенные в ВЭД
 25. Организации, содействующие ВЭД
 26. Заграничные представительства и организации ВЭК
 27. Общие положения работы предприятия на внешнем рынке
 28. Выбор целей ВЭД
 29. Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки или расширения ВЭД предприятия
 30. Ценовая политика предприятия на внешнем рынке
 31. Современные приемы ценообразования на внешнем рынке
 32. Мировая цена и источники информации о ней
 33. Понятие и виды внешнеэкономических операций (ВЭО)
 34. Международная торговая сделка
 35. Виды внешнеторговых операций (сделок) по направлениям торговли
 36. Характеристика прямых методов торговли
 37. Косвенные методы торговли
 38. Товарные биржи
 39. Аукционная торговля
 40. Международные торги (тендеры)
 41. Торговля готовой продукцией
 42. Торговля продукцией в разобранном виде
 43. Аренда машин и оборудования
 44. Встречная торговля
 45. Торговля кооперируемой продукцией
 46. Торговля комплектным оборудованием
 47. Стратегические решения во ВЭД предприятия
 48. Выбор целевого рынка для ВЭД предприятия
 49. Основные функции управления ВЭД предприятия
 50. Планирование вэд предприятия
 51. Контроль и оценка эффективности ВЭД предприятия
 52. Торгово-политические условия работы с точки зрения возможности иметь в стране свои представительства, смешанные фирмы, торговых посредников
 53. Каналы взаимодействия российских предприятий с зарубежными партнерами
 54. Типы внешнеторговых посредников
 55. Осуществление предприятием самостоятельной ВЭД
 56. Осуществление прямых производственных и научно-производственных кооперационных связей между российскими и зарубежными предприятиям
 57. Привлечение иностранных инвестиций
 58. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в Россию
 59. Инвестиционный климат в России и меры государства по его улучшению
 60. Формы участия иностранного капитала в экономике России
 61. Создание пии на территории рф
 62. Понятие и назначение СЭЗ
 63. Свободные экономические зоны в России
 64. Глоссарий важнейших внешнеэкономических терминов с английскими терминами-эквивалентами

Деловой английский
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. читинский государственный университет.. институт социально политических систем..

 1. Чита 2005
 2. Contents
 3. Greetings
 4. V. Test
 5. I. Topical vocabulary
 6. They Meet Again
 7. IV. Dialogues
 8. V. Test
 9. Parting with people
 10. V. Test
 11. II. Dialogues
 12. V. Test
 13. Customs
 14. II. Read and translate the text
 15. Translate these words and phrases into Russian, use them in the story of your own, describing how you cleared the Customs
 16. Find the logical order of the following parts of the dialogues
 17. На таможне
 18. Reconstruct the following situations into dialogues
 19. II. Read and translate the text
 20. Read and translate dialogues
 21. Translate the Russian parts of the sentences
 22. Travelling by train
 23. II. Read and translate the text
 24. A Railway Station
 25. Read the dialogues and translate them
 26. Act as an interpreter. Translate the sentences from Russian into English and from English into Russian
 27. Translate the dialogue from Russia into English
 28. Describe a journey by train. Use the words and phrases given below
 29. Match the words and phrases in column A with those in column B
 30. Room description
 31. III. Dialogues
 32. HOTEL RESERVATION FORM
 33. Read the dialogues and translate them
 34. Telephone conversation
 35. II. Read and translate the text
 36. Read all dialogues and translate them
 37. Translate into English
 38. Advertising
 39. The Art of Advertising
 40. IV. Pair work
 41. I. Read and learn the new words
 42. Choosing an Occupation
 43. Employment Agencies
 44. Text B
 45. Choose the right word
 46. Fill in prepositions where necessary
 47. So, You Are Looking for a Job
 48. Translate the words given in brackets
 49. Job Titles
 50. VI. Read and translate the text
 51. VII. Now you are ready to write your own resume. Study our example of a resume and try to write one for yourself
 52. IX. Read the dialogues in pairs and learn them
 53. II. Read and translate the following information on writing a business letter
 54. III. Read and translate the example of the business letter. Find all the parts of a business letter and name them
 55. IV. Write down new words from the text and learn them
 56. V. Read and translate the text. Memorize the main types of a business letter
 57. VIII. Compare the structure of business and personal letters
 58. Signature
 59. VI. Answer the questions
 60. I. Read and translate the following information
 61. B) Complimentary Close
 62. II. Memorize these phrases
 63. III. Translate these opening and closing phrases
 64. Vocabulary
 65. Sales Messages Сообщения о продажах
 66. Vocabulary
 67. Vocabulary
 68. Concessions. Discounts. Уступки. Скидки
 69. IV. Write a reply to a counter-proposal on any subject by using the above phrases
 70. I. Read and translate this introduction and a fax message
 71. Inquiries Запросы
 72. Vocabulary
 73. Quotations and Offers Расценки и предложения
 74. Business Ethics
 75. Pressures influencing ethical decision making
 76. Encouraging ethical behavior
 77. Fairness and Honesty
 78. III. Fill in the blanks
 79. V. Questions and assignments
 80. Business Bribes
 81. II. Read and translate the text
 82. The managerial woman
 83. Write a brief summary of the text
 84. V. Read and translate the article
 85. Incoterms
 86. Marking
 87. Make up summary of the text
 88. Literature

Системы управления
Сыктывкарский лесной институт филиал федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения высшего профессионального образования.. университет имени с м кирова..

 1. Химико-технологическими процессами
 2. Систем управления
 3. Систем управления
 4. Для объектов с самовыравниванием
 5. Управления
 6. Дискретные автоматические системы управления
 7. Управления
 8. Управления
 9. Дополнительный

Технология конструкционных материалов
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального.. образования.. омский государственный институт сервиса..

 1. Металлы
 2. Нагрузки, деформации и разрушения
 3. Методы механического испытания
 4. Технологические свойства
 5. Металлические сплавы
 6. Полиморфные превращения в железе
 7. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
 8. Компоненты, фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом
 9. Диаграмма железо-цементит
 10. Материалы для производства чугуна
 11. Устройство доменной печи
 12. Доменный процесс
 13. Основные сведения о производстве стали
 14. Конструкционные стали общего назначения
 15. Термическая обработка
 16. Химико-термическая обработка
 17. Алюминий и его сплавы
 18. Пластические массы
 19. Термопластичные пластмассы
 20. Термореактивные пластмассы
 21. Общие представления о композиционных материалах
 22. Область применения КМ
 23. Лакокрасочные материалы
 24. Склеивающие материалы
 25. Литейные свойства сплавов
 26. Сплавов
 27. Основы обработка металлов давлением
 28. Структуру металла
 29. Прокатка
 30. Волочение и прессование
 31. Штамповка
 32. Сущность, назначение, область применения и виды сварки
 33. Основные виды сварки плавлением
 34. Основные виды сварки давлением
 35. Термическая резка и пайка металлов
 36. Обработка металлов резанием
 37. Строгание и долбление
 38. Шлифование
 39. Электрофизические способы
 40. Выбор материала

Карьера в сфере маркетинга
Карьера в сфере маркетинга.. вы закончили изучение начального курса маркетинга и рас полагаете.. описание занятий в сфере маркетинга уровень оплаты труда работников..

 1. Описание занятий в сфере маркетинга
 2. Годовой заработок специалистов сферы маркетинга
 3. Реклама
 4. Управление производством обычных и марочных товаров
 5. Система товародвижения
 6. Управление розничной деятельностью
 7. Проведите самооценку
 8. Изучите рынок рабочих мест и оцените его возможности
 9. Подготовьте краткую справку о себе и сопроводительное письмо
 10. Добейтесь интервью
 11. Удовлетворение людских потребностей
 12. И маркетинговой информации
 13. И покупательское поведение потребителей
 14. И поведение покупателей от имени предприятий
 15. Выбор целевых сегментов и позиционирование товара
 16. Товары, товарные марки, упаковка, услуги
 17. Новых товаров и проблемам жизненного цикла товаров
 18. Задачи и политика ценообразования
 19. Каналы распределения и товародвижения
 20. Розничная и оптовая торговля
 21. Стратегия коммуникации и стимулирования
 22. Реклама, стимулирование сбыта и пропаганда
 23. Личная продажа и управление сбытом
 24. В сфере некоммерческой деятельности
 25. Именной указатель
 26. Предметный указатель

Обществознание
Обществознание.. профильный уровень учебник для класса общеобразовательных учреждений под редакцией л н боголюбова а ю лазебниковой н м смирновой..

 1. Готовимся к экзамену
 2. Философия об обществознании
 3. Миф, сказка, предание
 4. Восточная философия: тайное знание или традиционализм?
 5. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время
 6. Мы спускаемся вниз зрячими
 7. Из истории русской философской мысли
 8. Свобода политическая и свобода духовная
 9. Человек и человечество
 10. Сущность человека как проблема философии
 11. Общество как развивающаяся система
 12. Типология обществ
 13. Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории
 14. Исторический процесс
 15. Роль народа в историческом процессе
 16. Социальные группы и общественные объединения
 17. Исторические личности
 18. Проблема общественного прогресса
 19. Как мы защищаем свое чувство свободы
 20. Проведение свободного времени молодыми москвичами
 21. Символическая природа культуры
 22. Трудовая деятельность
 23. Социология об удовлетворенности трудом
 24. Политическая деятельность
 25. Проблема познаваемости мира
 26. Как мы распознаем образ?
 27. Истина и ее критерии
 28. Вера и знание
 29. Практическое мышление
 30. Современная наука
 31. Социальное познание
 32. О естественных и социальных науках
 33. Душа толпы
 34. Я-концепция
 35. Личность как предмет изучения
 36. Периодизация развития личности
 37. Стадии развития личности по Э. Эриксону
 38. Исторический характер детства
 39. Поведение и установки
 40. Коммуникативные барьеры
 41. Взаимодействие в совместной деятельности
 42. Ошибки восприятия
 43. Групповая сплоченность и конформное поведение
 44. Советы молодой жене
 45. Типовые сценарии переговоров

Учебное пособие к практическим занятиям лучевая диагностика
Лучевая диагностика.. под редакцией б н САПРанова..

 1. Рентгенодиагностика
 2. Описание (интерпретация) рентгенограмм
 3. Основные методы УЗД
 4. Основы ультразвуковой семиотики
 5. Рентгеновская компьютерная томография (КТ)
 6. Технология визуализации при КТ
 7. Достоинства КТ
 8. Виды КТ
 9. Технология визуализации при МРТ
 10. Достоинства и недостатки МРТ
 11. Механизм биологического действия ионизирующих излучений
 12. Молекулярный этап бдии
 13. Клеточный этап бдии
 14. Соматический этап бдии
 15. Лучевые реакции организма
 16. Обеспечение радиационной безопасности персонала
 17. Обеспечение радиационной безопасности пациентов
 18. Обеспечение радиационной безопасности персонала
 19. Лучевые методы исследования КСС
 20. РентгеноАнатомия костей и суставов
 21. Рентгеновская семиотика травматических повреждений костей и суставов
 22. Рентгеновская семиотика заболеваний костей и суставов
 23. Алгоритмы лучевого обследования при патологии КСС
 24. Ситуационные задачи
 25. Методы УЗИ
 26. РентгеноАнатомия легких
 27. Алгоритмы лучевого обследования при патологии органов дыхания и средостения
 28. Ситуационные задачи
 29. Рентгенологические методы
 30. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
 31. Ультразвуковые методы
 32. Радионуклидные методы
 33. РентгеноАнатомия сердца в прямой проекции
 34. Рентгенологические признаки увеличения камер сердца
 35. Синдром наличия свободной жидкости в перикарде
 36. Алгоритмы лучевого обследования при патологии сердца
 37. Ситуационные задачи
 38. Рентгенологические методы
 39. Радионуклидные методы
 40. Рентгенологические методы
 41. Компьютерная томография
 42. Методы УЗИ
 43. Радионуклидные метиоды
 44. УЗ синдромы при заболеваниях органов пищеварительной системы
 45. Алгоритмы лучевого обследования при заболеваниях органов пищеварительной системы
 46. Ситуационные задачи
 47. Рентгенологические методы
 48. Методы УЗИ
 49. РентгеноАнатомия почек, мочеточников и мочевого пузыря
 50. Синдром дислокации почки
 51. Синдром аномалии почек и верхних мочевых путей (ВМП)
 52. Синдром аномалии структуры паренхимы почки
 53. Синдром объемного образования почки
 54. Интраоральные методы
 55. Экстраоральные методы
 56. Специальные методы лучевого исследования
 57. Дентальная объемная томография
 58. РентгеноАнатомия зубов и челюстей
 59. В формировании зубочелюстной системы выделяют несколько этапов
 60. Рентгенодиагностика травматических повреждений зубов и челюстей
 61. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей
 62. Рентгенодиагностика новообразований челюстей
 63. Алгоритмы лучевого исследования при патологии ЗЧС
 64. Ситуационные задачи

Технология и организация восстановления деталей
Тверской государственный технический университет.. кафедра тоРФяные машины и оборудование.. шамбер о в..

 1. Ремонт и обслуживание машин
 2. Виды ремонтов
 3. Повреждения деталей
 4. Восстановительное производство
 5. Терминология
 6. Загрязнители
 7. Взаимодействие чистящих средств с загрязнителями
 8. Процессы и средства очистки
 9. Обнаружение повреждений
 10. Обеспечение сохранности деталей при разборке
 11. Остаточный ресурс деталей
 12. Общие положения
 13. Электроконтактная приварка металлического слоя
 14. Вакуумное конденсационное напыление
 15. Электроискровая обработка
 16. Закрепление дрд натягом
 17. Использование лент из износостойких сталей
 18. Другие способы крепления лент
 19. Пластическое деформирования материала
 20. Восстановления размеров
 21. Восстановление формы
 22. Структура сталей
 23. Термообработка
 24. Отжиг и нормализация
 25. Общие положения
 26. Газовая сварка
 27. Основные положения
 28. Виды сварки
 29. Прогрессивные виды сварки
 30. Сварка чугунных деталей
 31. Сварка алюминиевых сплавов
 32. Общая характеристика способа
 33. Электродуговая наплавка под слоем флюса
 34. Электрошлаковая наплавка (ЭШН)
 35. Вибродуговая наплавка
 36. Плазменная наплавка
 37. Электронно-лучевая наплавка
 38. Индукционная наплавка
 39. Наплавка намораживанием
 40. Газовая наплавка
 41. Технология и оборудование нанесения покрытия
 42. Электрокристаллизация и кинетика осаждения покрытий
 43. Свойства слоя
 44. Железнение
 45. Состав электролитов и режимы хромирования
 46. Цинкование
 47. Свойства гальванических покрытий
 48. Химико-термическая обработка и нанесение неметаллических покрытий
 49. Восстановление геометрических параметров
 50. Восстановление износостойкости
 51. Методы восстановления
 52. Морфологическая матрица восстановления
 53. Технологическая унификация процессов восстановления
 54. Технологическая документация
 55. Общие положения
 56. Организация производства в пространстве
 57. Организация производства во времени
 58. Система качества восстановления деталей

Теорія технічних систем
І в севост янов.. теорія технічних систем..

 1. Позначення
 2. Класифікація методів інженерної творчості
 3. Вимоги, що пред’являються до методів інженерної творчості
 4. Система
 5. Призначення системи
 6. Зовнішні впливи системи
 7. Навколишнє середовище (оточення) системи
 8. Типи задач теорії технічних систем
 9. Об’єкт впливу технічного процесу
 10. Внутрішні та зовнішні впливи технічного процесу
 11. Люди, технічні системи та навколишнє середовище як елементи технічного процесу
 12. Функціонування технічних об’єктів
 13. Структура технічних об’єктів
 14. Стани технічних об’єктів
 15. Класифікації функцій технічних об’єктів
 16. Розробка функціональної структури
 17. Класифікації принципових елементів
 18. Розробка принципових схем
 19. Класифікації конструктивних елементів
 20. Розробка конструктивних схем
 21. Відношення мета – засіб
 22. Функціональні параметри технічних об’єктів
 23. Експлуатаційні параметри технічних об’єктів
 24. Ергономічні параметри технічних об’єктів
 25. Естетичні параметри технічних об’єктів
 26. Параметри зберігання та транспортування технічних об’єктів
 27. Параметри постачання і планування технічних об’єктів
 28. Технологічні параметри технічних об’єктів
 29. Конструктивні параметри технічних об’єктів
 30. Економічні параметри технічних об’єктів
 31. Якість виготовлення технічних об’єктів
 32. Метод розрахунку параметрів технічних об’єктів
 33. Метод порівняння параметрів технічних об’єктів
 34. Вибір критеріїв оцінювання технічних систем
 35. Визначення узагальненого критерію оцінювання
 36. Розробка та проектування
 37. Випробовування дослідного зразка
 38. Остаточне корегування виробничої документації
 39. Експлуатація
 40. Конструктивні параметри технічних систем

План лекцій з дисципліни цивільний захист
Дніпропетровський державний аграрний університет.. кафедра безпеки життєдіяльності план лекцій з дисципліни цивільний захист..

 1. Здорожчання воєнної техніки
 2. Здорожчання воєнної техніки
 3. Здорожчання воєнної техніки
 4. Характеристика стійкості ОЕ до дії УВВ
 5. Характеристика стійкості ОЭ до світлового імпульсу
 6. Характеристика захисних властивостей елементів ОЕ
 7. Вірогідність виникнення вторинних вражаючих чинників
 8. Вірогідність виникнення вторинних вражаючих чинників
 9. Методика оцінки стійкості роботи рослинництва
 10. Методика оцінки стійкості тваринництва
 11. Методика оцінки стійкості роботи машинно-тракторного парку
 12. Стійкість роботи галузі рослинництва
 13. Стійкість роботи галузі тваринництва
 14. Стійкість роботи галузі тваринництва
 15. Заходи захисту тваринництва в НС
 16. Висновок
 17. Оцінка стійкості роботи рослинництва
 18. Оцінка стійкості тваринництва
 19. Основи захисту рослинництва
 20. Заходи захисту тваринництва в НС
 21. Основи захисту мтп (гмо) в нс
 22. Прогнозування обстановки і планування заходів захисту хімічного і біологічного зараження
 23. У яких випадках глибину поширення зараженого хмари в крупних населених пунктаз визначають як для відкритої місцевості?

План лекції з дисципліни цивільний захист
Дніпропетровський державний аграрний університет.. кафедра безпеки життєдіяльності план лекції з дисципліни..

 1. Моніторинг забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи Цивільного захисту. Основні функції захисту населення і територій від НС
 2. Основні функції захисту населення і територій від НС. Сповіщення і інформування населення в умовах НС
 3. Основні функції захисту населення і територій від НС. Сповіщення і інформування населення в умовах НС
 4. Організація евакуаційних заходів
 5. Евакуація при аварії на АЕС
 6. Тимчасова евакуація і укриття населення, обмеження доступу і пере-мещения людей в зонах хімічного зараження
 7. Призначення і класифікація захисних споруд
 8. Вимоги до притулків
 9. Пристрій і устаткування притулків
 10. Входи і аварійні виходи
 11. Система воздухо постачання
 12. Система забезпечення притулків
 13. Притулки, що швидко зводяться
 14. Протирадіаційні укриття
 15. Прості укриття – щілини
 16. Перекрита щілина
 17. Інженерний захист територій
 18. Засоби індивідуального захисту населення
 19. Засоби індивідуального захисту органів дихання, що фільтрують
 20. Цивільні протигази фільтрують
 21. Промислові протигази, що фільтрують
 22. Протигазові респіратори
 23. Ізолюючий дихальний апарат ІП-4
 24. Киснево-ізолюючі дихальні апарати
 25. Шлангові ізолюючі дихальні апарати
 26. Накопичення, зберігання і видача засобів індивідуального захисту
 27. Деякі особливості використання ЗІЗ населенням
 28. Засоби індивідуального захисту шкіри
 29. Медичний і психологічний захист населення. Характеристика медичних засобів індивідуального захисту
 30. Психологічний захист населення
 31. Індивідуального захисту
 32. Медичні засоби захисту
 33. Засоби захисту органів дихання
 34. Ізолюючі засоби захисту шкіри
 35. Підручні засоби захисту шкіри
 36. Медичні засоби індивідуального захисту
 37. Психологічний захист
 38. Радіаційний і хімічний захист. Організація дозиметричного і хімічного контролю. Захист від впливу біологічних засобів
 39. Організація дозиметричного і хімічного контролю
 40. Хімічний контроль
 41. Навчання населення діям НС
 42. Висновок
 43. Вибрати номер точної відповіді
 44. Виберіть номер правильної відповіді. Яка середня швидкість руху при евакуації населення в пішому порядку?
 45. Виберіть номер точного визначення
 46. Вибрати номер точного визначення
 47. Як готують до використання підручні засоби захисту шкірних покривів?
 48. Виберіть номер правильної відповіді

Предмет и метод трудового права вид занятия:вводная лекция
Вид занятия вводная лекция.. время выполнения часа.. цель занятия сформировать знания о предмете и методе трудового права взаимосвязи трудового права с иными отраслями права о системе трудового права и его..

 1. Предмет трудового права
 2. Отношения, связанные с обеспечением занятости
 3. Отношения, связанные с государственным социальным страхованием
 4. Метод трудового права
 5. Система трудового права
 6. Отграничение трудового права от смежных отраслей
 7. Закрепление нового материала
 8. Характеристика отраслевых принципов трудового права
 9. Закрепление нового материала
 10. Предмет источников трудового права
 11. Виды источников трудового права
 12. Единство и дифференциация трудового права
 13. Закрепление нового материала
 14. Понятие и виды субъектов трудового права
 15. Гражданин (работник) как субъект трудового права
 16. Наниматели как субъекты трудового права
 17. Характеристика правового статуса нанимателя
 18. Профсоюзы как субъекты трудового права
 19. Закрепление нового материала
 20. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве
 21. Трудовые правоотношения
 22. Коллективные правоотношения в социально-трудовой сфере
 23. Правоотношения по профессиональной подготовке работников на производстве
 24. Правоотношения по разрешению трудовых споров
 25. Понятие и сфера действия коллективного договора, соглашения
 26. Стороны и порядок заключения коллективного договора, соглашения
 27. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
 28. Социальное партнерство
 29. Закрепление нового материала
 30. Понятие занятости граждан и ее формы
 31. Государственная служба занятости
 32. Понятие безработного, его правовой статус
 33. Социальные гарантии и компенсации безработным
 34. Особые гарантии занятости, предоставляемые отдельным категориям работников
 35. Закрепление нового материала
 36. Понятие и функции трудового договора
 37. Стороны трудового договора
 38. Предварительное испытание при заключении трудового договора
 39. Порядок заключения трудового договора
 40. Перевод на другую работу
 41. Перевод на работу в другую местность
 42. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
 43. Временный перевод на другую работу в случае простоя
 44. Временный перевод на другую работу в случае временной нетрудоспособности, а также беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет
 45. Перемещение
 46. Изменение существенных условий труда
 47. Основания прекращения трудового договора
 48. Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию работника (ст. 40 ТК)
 49. Расторжение срочного трудового договора по требованию работника (ст. 41 ТК)
 50. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
 51. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
 52. Дополнительные основания прекращения трудового договора
 53. Оформление увольнения
 54. Отстранение от работы
 55. Иски, связанные с применением законодательства о труде
 56. Контракт как особый вид трудового договора
 57. Особенности заключения и расторжения контрактов с государственными служащими
 58. Закрепление нового материала
 59. Понятие и значение рабочего времени
 60. Нормирование продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени
 61. Сокращенное рабочее время
 62. Неполное рабочее время
 63. Нормирование продолжительности ежедневной работы (смены)
 64. Сверхурочные работы. Ненормированный рабочий день
 65. Ненормированный рабочий день
 66. Режим рабочего времени
 67. Сменный режим работы
 68. Использование и учет рабочего времени
 69. Закрепление нового материла
 70. Понятие и значение времени отдыха
 71. Перерывы
 72. Еженедельный отдых
 73. Праздничные дни
 74. Закрепление нового материала
 75. Понятие и виды отпусков
 76. Трудовые отпуска
 77. Социальные отпуска
 78. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
 79. Закрепление нового материла
 80. Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы
 81. Индексация заработной платы
 82. Минимальная заработная плата
 83. Закрепление нового материала
 84. Тарифная система оплаты труда и ее применение
 85. Формы, системы и размеры оплаты труда. Нормирование труда
 86. Структура заработной платы
 87. Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которые рассчитаны тарифы
 88. Условия и порядок выплаты заработной платы
 89. Правовая охрана заработной платы
 90. Закрепление нового материала
 91. Понятие гарантийных выплат и доплат
 92. Понятие и виды компенсационных выплат
 93. Закрепление нового материла
 94. Понятие, основания и способы дифференциации
 95. Труд руководителей организации
 96. Труд женщин
 97. Труд несовершеннолетних
 98. Труд инвалидов
 99. Труд трудящихся-мигрантов и лиц, выполняющих работу за границей
 100. Труд в организациях с иностранными инвестициями
 101. Труд в сельской местности
 102. Особенности регулирования труда совместителей
 103. Особенности регулирования труда временных работников
 104. Особенности регулирования труда сезонных работников
 105. Особенности регулирования труда домашних работников
 106. Закрепление нового материала
 107. Понятие и обеспечение трудовой дисциплины
 108. Внутренний трудовой распорядок
 109. Права и обязанности работников
 110. Права и обязанности нанимателя
 111. Дисциплинарные проступки
 112. Ответственность за нарушение дисциплины труда
 113. Закрепление нового материала
 114. Отличие материальной ответственности по трудовому праву от гражданско-правовой ответственности
 115. Виды материальной ответственности
 116. Определение размера ущерба
 117. Взыскание ущерба по распоряжению нанимателя
 118. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью работника
 119. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника
 120. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца
 121. Закрепление нового материала
 122. Понятие охраны труда
 123. Организация охраны труда
 124. Расследование несчастных случав на производстве
 125. Закрепление нового материала
 126. Рассмотрение трудовых споров в КТС
 127. Рассмотрение трудовых споров судом
 128. Закрепление нового материала
 129. Индивидуальные трудовые споры
 130. Коллективные споры
 131. Предмет и стороны коллективных споров
 132. Примирительный порядок разрешения коллективных споров
 133. Забастовка как способ разрешения коллективных споров
 134. Закрепление нового материала
 135. Понятие и сущность надзора и контроля
 136. Система и компетенция органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
 137. Общественный контроль профсоюзов за соблюдением законодательства о труде
 138. Ответственность за нарушения законодательства о труде
 139. Закрепление нового материала

Типовой расчет по высшей математике
Кафедра высшей математики.. типовой расчет по высшей математике.. раздел теория вероятностей..

Том кэмпбелл - моя большая теория всего
Www e puzzle ru результаты коллективного перевода книги тома кэмпбела как все устроено или всеобщая теория my big theory of everything..

 1. Коммуникации
 2. Перемещения во времени и телепортация

Лекции по курсу техника и технология средств массовой информации печатные издания
Лекции по курсу.. техника и технология средств массовой информации печатные издания.. лекция..

 1. Изобретение книгопечатания в Китае и Европе. Появление линотипа
 2. Этапы производства печатной продукции
 3. Современная технология допечатных процессов
 4. Аппаратное обеспечение допечатной подготовки
 5. Устройства ввода и передачи текстовой информации
 6. Правила набора текстовых материалов
 7. Изобразительный материал
 8. Макетирование и верстка
 9. Воспроизведение изобразительных оригиналов
 10. Требования к исходным изобразительным оригиналам
 11. Стохастическое растрирование
 12. Регулярный растр Стохастический растр
 13. Сравнительные характеристики традиционного фотохимиграфического и современного электронного способа обработки изобразительных оригиналов
 14. Основные цветовые системы
 15. Цифровые форматы хранения растровой и векторной графики
 16. Цифровые фотоаппараты
 17. Внешний вид печатного издания. Предпечатная подготовка издания
 18. Моделирование
 19. Дизайн газеты
 20. Предпечатная подготовка издания
 21. Способы передачи готового макета на печать
 22. Интернет-источники
 23. Аппаратно-программный комплекс оборудования редакций
 24. Организация вычислительных сетей
 25. Антивирусная защита
 26. Системы архивирования
 27. Интернет-источники
 28. Интернет в организации редакционно-издательских процессов. Централизованный и децентрализованный выпуск газет
 29. Формные и печатные процессы
 30. Виды и способы печати
 31. В — бумага с оттиском
 32. Г — бумага с оттиском
 33. Краска, 2 — барабан с формой, 3 — ракельный нож
 34. Послепечатные процессы
 35. Полиграфические материалы для СМИ
 36. Интернет-источники

Учебно-методический комплекс дисциплины теория и практика связей с общественностью: правовые основы связей с общественностью
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. сыктывкарский государственный университет..

 1. Рабочая учебная программа
 2. Пояснительная записка
 3. Тематический план
 4. Обеспечение исполнения договорных обязательств
 5. Ответственность субъектов пиар-деятельности за нарушение российского законодательства в коммуникационной сфере
 6. Правовое регулирование маркетинговых исследований
 7. Специальные требования к рекламе
 8. Этический кодекс политической рекламы
 9. Юридическая ответственность за диффамацию
 10. Пробелы в регулировании пиар-деятельности
 11. Виды налоговых правонарушений и ответственность за них
 12. Особенности локальных нормативно-правовых актов
 13. Юридическая ответственность за нарушение российского законодательства в сфере информации
 14. Специальные требования к рекламе
 15. Публичное предложение о заключении договора о рекламе
 16. Дополнительная
 17. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ
 18. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение
 19. Право на коммерческое обозначение
 20. Права потребителя при покупке товара
 21. Ответственность за нарушение прав потребителей

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104