рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання до самоконтролю

Питання до самоконтролю - раздел Культура, Історія української культури 1. Яких Перших Українських Вчених-Гуманістів Ви Знаєте? 2. Як Назива...

1. Яких перших українських вчених-гуманістів ви знаєте?

2. Як називалися навчальні заклади, утворені Орденом єзуїтів в Речі Посполитій?

3. Назвіть українських мовознавців – авторів перших лексикографічних праць із слов’яно-руської мови.

4. Де і в якому році було відкрито перший православний культурно-освітній центр?

5. Хто був засновником першого навчального закладу підвищеного типу у Києві у 1632 році?

6. Хто був засновником Харківського університету та ініціатором утворення Міністерства народної освіти Російської імперії?

7. Хто був першим ректором Київського університету?

8. Чому колегія в Острозі вважається осередком ренесансної культури в Україні?

9. Які риси притаманні наукові революції ХУІІ ст., Які наукові відкриття та ідеї ХУІІ-ХУІІІ ст. Визначили науково-технічний та суспільний прогрес в Україні?

10. Які основні галузі української науки розвивалися протягом ХІХ – ХХ ст.?

11. Де і коли була надрукована перша книга на українській мові?

12. Які перші книгодрукарні на території України ви знаєте?

13. Які типи освіти існували в Україні в ХУІІ-ХУІІІ ст.?

14. Назвіть основні напрямки розвитку освіти та науки в незалежній Україні.

15. Як проходила ліквідація неписемності в Україні у 20 - 30р. XX ст.?


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія української культури

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі... імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання до самоконтролю

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Бігун Г.С.
Б-59 Історія української культури: змістові модулі для семінарських знять для студ. для студ. екон. і торг. спец. ден. та заоч. форм / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 26

Оцінювання знань студентів
    Оцінка за шкалою єСТS Визначення Національна система За системою ДонДУЕТ А

Змістовий модуль І
Зародження і становлення культури України   ТеМА 1. Суть та основні функції дисципліни «Історія української культури»  

Питання до самоконтролю
  1. Як змінювалися підходи до визначення поняття «культура»? 2. Чим відрізняються філософський, соціологічний та антропологічний підходи до визначення поняття «культура»?

Література
1. Відейко М. Доісторичні поселення України (мідний і бронзовий віки). –К.: Наукова думка,2006. 2. Вечірко Р. М. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для

Питання до самоконтролю
  1. Що означають поняття «археологічний шар», «археологічна культура», «блоки культур»? 2. У чому полягає сутність антропо- та культурогенезу? 3. Які перше штучні м

Теми повідомлень
  1. Зародження писемності та розвиток шкільної справи у період Київської Русі. 2. Острозький православний культурно-освітній центр «Острозька академія» та її значення для ро

Література
  1. Вечірко Р. М. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. 2. Гаврюшенко О.А., Шейко В

Література
  1. Буценко О. Ключові проблеми розвитку культури в Україні. – К., 2002.- 38 с. 2. Возняк М. Історія української літератури. У 2-ох т.-Львів: «Світ», 1992. 3. Гаврю

Питання до самоконтролю
  1. Розкрийте зміст літературних пам’яток Київської Русі. Якими потребами розвитку була викликана їх поява? 2. У чому полягає особливість літописів часів Київської Русі? Чи

Теми повідомлень
  1. Мистецтво у формуванні єдиного культурного простору в другій половині ХІІІ-ХУІІ ст. в Речі Посполитій (архітектура, скульптура, живопис). Діалог культур. 2. Українська а

Питання до самоконтролю
  1. Назвіть архітектурні пам’ятники Київської Русі, що дійшли до нашого часу. 2. У чому полягає ідейна сутність мистецтва бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? 3

Література
  1. Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія культури: Навч.посіб./ Наук. Ред. Шейко В.М. – К.: Кондор, 2006.- 763 с. 2. Історія української архітектури./ Ю.С.Асе

Питання до самоконтролю
  1. Що стало джерелом українського музичного театру? 2. Коли зароджується в Україні вертеп? Як проходили традиційні вертепні спектаклі? 3. Назвіть основні жанри шкі

Література
  1. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. - К., 1977. 2. Баргатов Г. Український народ у своїх віруваннях. - К., 1993. 3. Воропай О. Звичаї українського народу.

Питання до самоконтролю
  1. Яка галузь господарства була основною в усіх історико-етнографічних зонах України? 2. Які сільськогосподарські знаряддя праці українців ви можете назвати? 3. Як

Література
1. Бєлікова Н.Ю. Міжконфесійні конфлікти в Україні та пошук шляхів їх подолання //Наука. Релігія. Суспільство.-2000.-№ 2.- С.16-22. 2. Бондаренко В. Межцерковный конфликт: ростки надежды//

Питання до самоконтролю
  1. Представники скількох національностей мешкають в Україні? 2. Яка законодавча база розроблена в Україні для збереження ідентичності і культурної самобутності національних

Література
  1. Абліцов В. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. – К., 2007.- 300 с. 2. Заставний Ф. Українська діаспора.- Львів, 1991. 3. Сверстюк Є. Блуд

Питання до самоконтролю
  1. Поясніть значення терміну «українська діаспора»? 2. Як ви розумієте поняття культурної ідентифікації? 3. Що таке етнічна ідентичність? 4. Скільки хвиль

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАПИТАНЬ
  1. Предмет і завдання курсу «Історія Української культури». 2. Поняття культури, об’єкт, предмет і форми культури. 3. Функції культури. 4. Українська куль

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги