рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання 1.

Питання 1. - раздел Культура, Українс. культура пізнього Середньовіччя 13 - сер.15 ст.: заг. характеристика Внаслідок Розпаду Гвд І Захоплення Та Включення Більшості Укр. Етнограф. Земе...

Внаслідок розпаду ГВД і захоплення та включення більшості укр. етнограф. земель до складу ВКЛитов. і Речі Посполитої, вітчизняні т.зв. "удільні княжіння" припиняють своє політичне існування протягом кін. ХІУ - др. пол. ХУ ст., напр. Київське удільне кн-тво - в 1452 р., а Волинське - в 1471 р. Внаслідок цього впродовж епохи Відродження і поч. епохи Бароко укр. державотворення занепадає, а вітчизняне професійне культ.-мист. життя на осн. частині укр. земель протягом ХУ - сер.ХУІІ ст. формується в річищі розвитку польськ. профес. культуротворення під впливом культур країн Зах.Європи, як-от німец., італійс. та ін. До складу Речі Поспол., згідно з її адмініс.-територ. поділом на той час, входили укр. землі в складі воєводств: 1. Руського (Галицька, Львівс., Перемишльс., Сяноцька і Холмська землі), 2. Белзького, 3. Подільськ., 4. Волинськ., 5. Брацлавськ., 6. Київськ. і 7. Чернігівськ., - які разом становили т.зв. Малопольщу. Частина укр. земель, як-от північні райони Рівненщини і Волині, певн. час входили до складу ВКЛитовського, тоді як до складу Угорського королівства входили централ. і північ. частини укр. Закарпаття. До складу Молдавського княз-тва входила Півн.Буковина, а до Московського княз-ва - землі Слобожанщини. Значну частину південних укр.земель займали ногайська й інші орди - васали Кримського ханства. Як зазначено у виданні "Філософія Відродження на Україні" (1990), "період др. пол. ХУ - поч. ХУІ ст. в історії духовного життя України можна розглядати як епоху зародження і формування елементів ранньогуманістичної культури ... даний період можна було б назвати епохою укр-кого Передвідродження. Образно кажучи, це ще не "наступ" власне гуманізму, але вже своєрідний "приступ" до гуманізму. Наступний етап розвитку гуманістичної ідеології на Україні починається, на наш погляд, у др. пол. ХУІ ст. і продовжується до сер. ХУІІ ст. Саме цей період можна вважати укр. Відродж-ням, гол. результатом якого було утвердження світського начала в духовній культурі і становлення національної самосвідомості". В ХУ - ХУІ ст. на укр. землях поширюються ренесанс.-гуманістичні й реформаційні ідеї і, в цілому, культ.-мист. вплив професійних культур країн Зах.Європи епохи Відродження.

Терміном "Ренесанс" (від італ. "рінашере" - відроджуватись, одужувати; "рінашіменте" - відродж-ня), що був запроваджений у науковий обіг у ХУІ ст. італ. архітектором, художником та істориком мист-ва Джорджо Вазарі для позначення наступної після Середніх віків епохи розвитку італ. культури, сучасні вчені позначають окремий, перехідний від Середньовіччя до Нового Часу, період в історії та культурі насамперед країн Центр. та Зах.Європи (сер.ХІІІ - ХУІ ст.). У цей час тривало формування ранньокапіталіст. відносин у Зах.Європі, яке було позначене значною активізацією культ.-мист. життя в ній, насамп. у Італії, внаслідок широкого звернення до надбань античної культури і вироблення на основі її наук. засвоєння якісно відмінного від середньовічного світогляду нового - ренесансно-гуманістичного, світогляду. Вчені виокремлюють 5 осн. історико-культ. типів Відродж-ня: 1. Східне (Китай - УІІІ-ХУІ ст., Персія, Вірменія, Грузія - ХІ-ХУ ст.), 2. Візантійське (ХІІ - ХУст.), 3. Південне чи Італійське (др. пол. ХІІІ - поч. ХУІ ст.), 4. Північне (Нідерланди, Німечч., Франц. - ХУ-ХУІ ст.), 5. Східноєвропейське, зокр. Східнослов"янське, передусім на тер. укр. та білорус. земель у складі Польщі (ХУ - поч.ХУІІІ ст.). Як зазначив один з авторів праці "Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХУІ - поч.ХУІІ ст.)" (1990) В.Литвинов: "В гуманізмі епохи Відродж. розрізняють два етапи розвитку - ранній і пізній. Ранній, так званий етико-філологічний, або громадянський, гуманізм виник в Італії (кін.ХІУ - сер.ХУ ст.). у зв"язку з вивч-ям і виклад-ням риторики, граматики, поезії, історії і моральної філософії, на основі класичної античної освіти, починаючи з ост. трет. ХУ ст. гуманістичні інтереси переміщуються в теологію, натурфілософію, природознавство. Це - пізній гуманізм". Виокремлюючи у розвитку ренесанс. гуманізму в Україні три етапи, В.Литвинов так визначив їх: "Перший (приблизно до сер.ХУІ ст.) типологічно схожий з раннім італійським. В цей час гуманістів цікавлять сусп.-політична проблематика, питання етики й естетики. У другому періоді (з др.пол. ХУІ - до поч.ХУІІ ст.) відбулась активна розробка ранньогуманіст. ідей в переплетенні з реформац-ми, а також з ідеями візант. Відродження; активно формується історич. самосвідомість укр. народу, розвивається ідеал гуманіст-го патріотизму. Третій період - др.трет. ХУІІ - поч. ХУІІІ ст., протягом якого розроблявся весь комплекс гуманістичних ідей в значно меншому переплетенні з реформаційними" (див. ксерокс-с.19-20.: осн. етапи та провідні представники укр. ренесансного гуманізму сер.15 - 16 ст.)

Ідеологи гуманізму, виступаючи із критикою засад християнського богословськ. середньов. світогляду, а саме принципів: 1. теологізму (абсол. надпервинність Бога), 2. креаціонізму (творення Богом усього з нічого ), 3. ієрархізму (визнання всього існуючого непорушн. системою створених Богом і жорстко окреслених ним у їх визначеності рівнів буття) та ін., - сполучили цей світогляд із комплексом дохристиянських язичницьких - давньогрец. і давньоримс., філософських уявлень, насамп. із платонізмом і неоплатонізмом. В основі ренесан.-гуманістичного - вже не теоцентричного (богоцентрич.), а антропоцентрич. (людиноцентрич-го), світогляду, - філософс. вчення Платона і Плотіна, зокр. ототожнення Бога із створеним ним Всесвітом (пантеїзм - природа як, водночас, і творець і творіння) і визнання освіченої особистості центром і господарем космосу, виходячи з ідеї про людину як найдосконаліше творіння Бога. Водночас, у Зах. Європі тривав розвиток реформаційного руху - реформування устрою і віровчення римо-католицьк. церкви на основі ідеї заперечення верховної влади цієї Церкви і, власне, папи римського. Одна з авторів збірника "Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХУІ - поч.ХУІІ ст.)" (1990) В.Нічик так визначила "осн. елементи" Реформації: "Р. є масовим антифеодальним рухом; 2. вона є разом з тим рухом передбуржуазним; 3. спрямовується проти панівної церковної ієрархії та кліру; 4. здійснює свої секуляризаційні завдання під гаслами боротьби за істинну віру; 5. ідеалізує й намаг-ся відродити первісне христ-во через організацію громад, побудованих на засадах рівності, братства, любові до ближнього; 6. підносить індивідуально-духовне начало в людині, якому протиставляє матер-ий, тілесний світ зла, розуміючи під ним феодал. сусп-во та його соціальні й моральні вади; 7. пов"язана з формуванням націй, національної самосвідомості і культури, а також нерідко й творенням національних держав; 8. веде до розколу народності за віросповідним принципом...". На укр. землях у складі Польщі протягом ХУ-ХУІ ст. з"являються численні громади реформаторів-протестантів, які сповідували: 1. вчення "братів-чехів" (з Чехії), 2. з Німеччини - лютеранство, 3. зі Швейцарії - кальвінізм, 4. з Нідерландів - анабаптизм, 5. з Італії - антитринітарізм чи учення "польських братів", а потім соцініанство й ін. Якщо вчення "братів-чехів" і лютеранство не набули поширення на укр. землях, то вже кальвінізм і посталий на його основі антитринітаризм, із його запереченням догмата Св. Трійці, в ХУІ ст. стали основною реформац. течією в Речі Посполитій.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Українс. культура пізнього Середньовіччя 13 - сер.15 ст.: заг. характеристика

Українс культура пізнього Середньовіччя сер ст заг характеристика... Вітчизняне релігійне життя сер ст... Вітчизняний літературний процес сер ст...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання 1.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Питання 1.
Протягом ХІІ - ХІІІ ст. тривав процес занепаду Київської держави - період її подрібнення на так звані удільні княжіння, внаслідок сукупної дії кількох основ. груп чинників, зокр.: 1. внутрішньополі

Питання 2.
Значну увагу аналізу укр. релігійного життя ХІІІ - сер.ХУ ст. приділили, зокрема, автори вид-ня "Історія релігії в Україні: у 10 т.", які в 2 т. "Українське православ"я" пр

Питання 3.
Літературний процес на укр. етнографіч. землях протягом ХІІІ - сер.ХУ ст. безпосередньо продовжував традиції писемності К.Д. і був значною мірою зумовлений перебігом Другого південнослов"янськ

Питання 4.
Протягом ХІІІ - сер.ХУ ст. на укр. землях тривав розвиток традицій образотворчого мистецтва КД., як-от, гол. чином, християнс. монументально-декоративного (мозаїки, фрески) живопису й іконопису, а

Питання 5.
Характеризуючи у праці "Пластика Русі-України: Х - пер.пол. ХІУ ст." (1999) специфіку розвитку культ.-мист. життя на укр. землях за епохи пізнього Середньовіччя, В.Жишкович зауважив: &quo

Питання 2.
Як зазначили автори праці "Філософія Відродження на Україні" (1990), протягом др. пол. ХУ ст. на укр. землях у складі ВКЛитов. і Польщі "почався процес зародження й формування нової

Питання 3.
Значну увагу аналізу укр. релігійного життя сер.ХУ - cер.ХУІ ст. приділили автори вид-ня "Історія релігії в Україні: у 10 т.", які в 2 т. "Українське православ"я" присвятил

Питання 4.
Розвитку літерат. процесу на укр. землях сер.ХУ - сер.ХУІ ст. активно сприяло поширення друкарства і, гол. чин., діяль-сть у столиці Речі Посполитої- Кракові, першої відомої східнослов"янс. ки

Питання 5.
Як зазначив у праці "Укр. мист-во др.пол.ХУІ - пер.пол.ХУІІ ст. (Гуманістичні та визвольні ідеї)" (1985) про ХУ-ХУІ ст. в історії українс. живопису В.Овсійчук: "Не монументальному жи

Питання 1.
Терміном "бароко" (в перекладі з італійськ. - "дивний", або ж в перекл. з португальськ. - "perola barroca"- перлина неправильн. форми) науковці зазвичай позначають як

Питання 2
(Передусім див. ксерокс до цієї теми - С.21 - 22.: про основні типи закладів освіти в Україні епохи Бароко та С.26-28 - про Києво-Могил. колегіум (академію)). Пропонуючи у стат

Питання 3.
Значну увагу аналізу укр. релігійного життя епохи Бароко приділили, зокр., автори вид-я "Історія релігії в Україні: у 10 т.", які в 2 т. "Укр. православ"я" присвятили цій т

Питання 4.
На думку вчених, укр. літ-ра епохи Бароко представлена такими двома великими масивами, як фольклор та професійне письменство, яке представлено численними жанрами поезії та прози. Як вказав у пр. &q

Питання 5.
У розвитку укр. християнсь. богословської думки епохи Бароко, а саме кін. ХУІ - сер. ХУІІІ ст., можна виокремити3основні умовні етапи: 1.правосл. і протестант. бог

Питання 6.
Гол. осередками розвитку укр. живопису др.пол. ХУІ - ХУІІ ст. на укр. землях у складі Речі Посполитої були: 1. змішані цехові об"єд-ня худож., склярів, столярів, золотарів й ін. (найдавніш. по

Питання 7.
На думку автора праці "Укр. мист-во др. пол.ХУІ - пер. пол.ХУІІ ст. (Гуманістичні та визвольні ідеї)" (1985) В.Овсійчука, на той час архітектура на укр. землях "переживала пору висок

Питання 8.
Як зазначила в праці "Історія укр. музики. Ч.І. (Від найдавніш. часів до сер. ХУІІІ ст.)" (1996) Л.Корній, в укр. музичній культурі ХУІІ - пер. пол.ХУІІІ ст. розвиваються ті гуманістичні

Питання 9.
Присвячуючи окрему увагу проблемі витоків укр. татральн. мист-ва епохи Бароко, відомий вітч. учений М.Сулима зазначив у своїй праці "Укр. драматургія ХУІІ-ХУІІІ ст." (2005) наступне: &quo

Література
Асеев Ю.Стили в архитектуре Украины. - К., 1989. Гончар О.Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри та стилі. - К., 19

Питання 1.
Впродовж пер. пол. XIX ст. східноукраїнські землі входили до складу Російської імперії. Відповідно до Андрусівського перемир’я 1667 р. між Річчю Посполитою і Росією остання інкорпорувала сформовану

Питання 2.
Впродовж пер. пол. XIX ст. - становлення нової укр. літератури, прикметною особливістю якої було співіснування різних, як традиційних вітчизняних, так і нових західноєвропейських, художніх напрямів

Питання 3.
Вітчизн. образотв. мистецтво пер. пол. XIX ст. на східноукр. землях, невпинно еволюціонуючи шляхом урізноманітнення жанрових форм, передус. у річищі посталої на перетині взаємовпливів чільних націо

Питання 4.
Специфіка розвитку вітчиз. архітектури пер. пол. XIX ст. на східноукр. землях, в осн-ому представленої розробленими петербурзькою школою зодчества державними типовими проектами комплексів споруд ад

Питання 5.
Національно-визвольні рухи і революц. події 1848 - 1849 рр. у країнах Зах. Європи справили суттєвий, як на той час, вплив на розвиток соціокультурної ситуації у Російській імперії другої половини Х

Питання 6.
В укр. літ-урі др. пол. XIX ст. тривав розвиток як прозових жанрів, а саме рос.- та укр.-мовних нарисів, оповідань, повістей, романів, так і жанрів поетичних. Творча спадщина укр. майстрів художньо

Питання 7.
Розвитку вітч. образотворч. мистецтва др. пол. XIX ст. у Російській імперії була характерна властива російс. живопису і відображаюча його чітку реалістичну орієнтацію загальножанрова сюжетно-композ

Питання 8.
Розвиток вітчиз. архітектури др. пол. XIX ст. зумовлювався активізацією капіталіст. відносин, загальною демократизацією громадс. життя і, внаслідок цього, невідповідністю прагматичним запитам нової

Питання 9.
Становлення укр. професійного музич. життя XIX ст. позначене його пов’язаністю як із традиціями вітчиз. духовних композицій епохи Бароко, так і з укр. прадавньою народною поетично-пісенною творчіст

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги