рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців - раздел Культура, Відтворення В Англо-Українському Довіднику Для Правоохоронних Структур Інформ...

Відтворення в англо-українському довіднику для правоохоронних структур інформації про комунікативну культуру англійських та українських футбольних фанатів

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ККС - концептуальна картина світу

МКС - мовна картина світу

ЛО – лексична одиниця

ВВ – внутрішні війська.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК ТА СКОРОЧЕНЬ………..…….2

ВСТУП…………………………………………………………………...

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи дослідження

1.1 Проблеми сучасної лексикографії………………...…………….

1.2 Види та типи словників….…………………………………………

1.3 Когнітивна база для дослідження питання про комунікативну

культуру футбольних фанатів…………………………………….

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I …..………………………………..

РОЗДІЛ 2 Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

2.1. Принципи укладання довідника міжкультурної комунікації……

2.2. Фрагменти довідника міжкультурної комунікації для правоохоронців

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………..…..

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………

АНОТАЦІЇ……………………………………………………….

 

 


ВСТУП

 

Під час проведення Євро-2012 в Україні очікується прибуття гостей з різних країн світу, і правоохоронці за допомогою іноземної мови та обізнаності в міжкультурній комунікації повинні буди у змозі вирішувати проблеми різного характеру. З викладеного випливає необхідність створення англо-українського довідника для силових правоохоронних структур, які будуть задіяні у Євро-2012. На сьогодні існує декілька довідників для правоохоронців, але в повній мірі вони не вирішують всіх комунікативних проблем. Це довідники загального типу. Довідника комунікації, який в повній мірі моделює ситуації, що можуть виникнути під час Євро-2012, та пропонує необхідну інформацію культурологічного характеру поки що не створено. Немає і концепції такого лексикографічного твору, хоча теоретична база для обґрунтування концепції довідників у пропонованому ракурсі існує: розроблені моделі когнітивного та прагматичного аналізу (В.Н Комісаров [25], В.А. Маслова [33]), закладено підґрунтя для створення лексикографічного портрету слів (Ю.Д. Апресян [1]), активно вивчається міжкультурне мовне спілкування (дослідження на факультеті іноземних мов МДУ під керівництвом С.Г. Тер-Мінасової [49] і т.ін). Ці роботи сприяли визначенню загальних контурів проблеми, але поки що не призвели до побудови цільної концепції. У таких умовах не виключена можливість різного розуміння не тільки самої проблеми, але й шляхів її вирішення. Важливість названих проблем не викликає сумнівів. Наша робота присвячена вирішенню цих проблем, чим і пояснюється її актуальність.

Об’єкт дослідження – інформація про комунікативну культуру футбольних фанатів

Предмет дослідження – Відтворення в англо-українському довіднику для правоохоронних структур інформації про комунікативну культуру англійських та українських футбольних фанатів

Мета роботи – змоделювати інформацію про комунікативну культуру футбольних фанатів та відтворити її в англо-українському довіднику для силових правоохоронних структур.

Досягнення мети потребує розв’язання таких конкретних завдань:

1/ провести уточнення і доповнення понятійного і термінологічного апарату;

2/ узагальнити інформацію про словники й способи представлення в них понять правоохоронної діяльності;

3/ змоделювати інформацію про комунікативну культуру футбольних фанатів

4/ узагальнити інформацію про сленг футбольних фанатів та створити мині-словник сленгу футбольних фанатів

5/ відтворити інформацію про комунікативну культуру футбольних фанатів в англо-українському довіднику для силових правоохоронних структур.

Матеріал дослідження. Як основне джерело досліджуваного матеріалу використовувалися записи спілкування футбольних фанатів, та відповідні сайти в Інтернеті. Матеріалом дослідження слугували поняття відповідних концептосфер, що добиралися методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел (загальних, тлумачних, енциклопедичних словників). Крім того, використовувалися приклади, що приводяться в лінгвістичній літературі (монографіях, наукових статтях, окремих дисертаціях).

Методи та прийоми роботи обиралися з урахуванням конкретних завдань на кожному етапі аналізу.

На першому науково-пошуковому етапі був складений список літератури за темою дослідження і здійснений критичний огляд теоретичних джерел. З урахуванням методів узагальнення, порівняння, класифікації були виділені як спільні для всіх науковців, так і відмінні погляди на проблеми, пов’язані з дослідженням.

На другому, підготовчому етапі з використанням методу суцільної вибірки була створена картотека робочих матеріалів.

Третій етап, аналітичний, вимагав систематизації матеріалу, що й було здійснено з використанням методу класифікації та узагальнення.

На останньому етапі матеріали аналізу були викладені у тексті дипломної роботи з використанням комплексу прийомів описового методу.

Новизнадослідження полягає в тому, що змодельована інформація про комунікативну культуру футбольних фанатів знайшла відтворення в англо-українському довіднику для силових правоохоронних структур.

Теоретичне значенняполягає в уточненні окремих положень щодо відтворення когнітивної інформації, в обґрунтуванні принципів складання англо-українського довідника для силових правоохоронних структур, в доведенні положення про те, що вміння вживати ці знання на практиці являє собою одну з важливих складових компетенції перекладача.

Практичне застосування виконаного дослідження полягає у тому, що його результати були використані при створенні довідника міжкультурної комунікації, призначеного для правоохоронців як опора в їх практичній діяльності під час Євро-2012. Результати цього дослідження можуть також знайти застосування у викладанні лінгвістичних дисциплін та у подальшому використовуватись у лексикографічній практиці та у практичній діяльності перекладача.

 

РОЗДІЛ I

Проблеми сучасної лексикографії

У словниках, які на сьогодні пропонуються користувачеві, не відтворений зв’язок одиниць зі сферою предметних знань, не враховані… Осмислення потребує низка питань: і питання про принципи створення перекладних… Пропонувалися різні принципи розмежування типів словників, але основним із них залишався принцип урахування завдань та…

Види та типи словників. Словники сленгу.

Лексикографія (від грецьких слів лексикос-той, що відноситься до слова і графо – пишу) – це розділ мовознавства, який займається теорією і практикою укладання словників. Від інших книг словник відрізняється специфічною будовою.

Залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання розрізняють два типи словників : енциклопедичні словники і філологічні.

Енциклопедичні словники пояснюють не реєстрові слова, а позначувані ними відомості з різних сфер життя, науки, виробництва, мистецтва та характеризують відомих осіб, визначні історичні постаті. В енциклопедичному словнику, дивлячись слово Київ, можна знайти всі відомості про столицю України.

Є загальні енциклопедичні словники, в яких подаються відомості з різних галузей науки, техніки, культури тощо, і спеціальні, присвячені певній галузі науки: економіці, математиці, медицині тощо.

Крім енциклопедичних словників є енциклопедичні та інші довідники, бібліографічні покажчики тощо, які допомагають орієнтуватися в інформації з різних галузей знань, в соціально-культурних питаннях. Такі словники відіграють надзвичайно велику роль у навчанні, так як дають можливість при необхідності швидко знайти матеріал з певного предмету, який подається в такій літературі чітко і лаконічно. Це, в свою чергу, дає можливість швидко і якісно зорієнтуватися і організуватися для написання більш масштабної роботи – курсової, реферату, наприклад. Щодо професійної діяльності, то інформація, отримана з даної літератури, може реально допомогти систематизувати знання з певного предмету, можливо, навіть дізнатись щось нове, сучасніше.

В філологічних (лінгвістичних) словниках предметом пояснення є слово. Залежно від того, з якої точки зору воно розглядається, лінгвістичні словники бувають різних типів:

1. Тлумачні словники, в яких дається пояснення значень слів з точки зору їх вживання в сучасній мові.

2. Перекладні словники , в яких подається переклад слів з однієї мови на іншу. Бувають двомовними, чотиримовними та ін.

3. Термінологічні , в яких пояснюються терміни з тієї чи іншої галузі науки. Вони бувають одномовні, двомовні, перекладні.

4. Етимологічні словники, в яких пояснюється походження, розвиток і первинне значення слова.

5. Орфографічний словник подає правильний правопис, правильний наголос і правильні граматичні форми вміщених у ньому слів.

6. Орфоепічні словники дають одночасно і властиву слову правильну вимову, і наголос.

7. Словники іншомовних слів , які пояснюють слова і терміни, засвоєні з інших мов.

8. Історичні словники , в яких подаються і пояснюються слова, що вживалися раніше.

9. Діалектологічні словники , в яких дається лексика, вживана в певній місцевості, на певній території.

10. Фразеологічні словники , в яких дається пояснення значень фразеологічних зворотів або подається їх переклад з однієї мови на іншу.

11. Синонімічні словники , в яких подаються синонімічні ряди, або гнізда, повнозначних слів даної мови.

12. Частотні словники , в яких фіксується частота вживання слів і словоформ на підставі обстеження текстів або записаних уривків усного мовлення.

13. Словники власних імен , в яких фіксуються вживані в даній мові власні імена.

14. Обернені або зворотні словники , в яких слова розміщуються за алфавітом у зворотному порядку літер: не з початку слова, а з кінця.

15. Топонімічні словники , в яких описуються назви географічних об’єктів.

16. Словники мови окремих письменників , в яких подаються й пояснюються всі вживані в творах того чи іншого письменника слова.

Лінгвістичні словники дуже важливі і постійно необхідні для бажаючих вивчити будь-яку мову чи пов’язати свою професійну діяльність з мовознавством. Але окремі їх різновиди, наприклад тлумачні, важливі не тільки для мовознавців, а взагалі для будь-кого. Орфографічні, орфоепічні та словники іноземних слів відіграють велику роль у навчанні та професійній діяльності, так як, при необхідності, можуть допомогти з правильним написанням та використанням певного слова чи терміну.

Враховуючи особливості комунікативної культури футбольніх фанатів. Слід приділити особливу увагу сленгу.

Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені: Е. Партрідж, С. Б. Флекснер, В. Фріман, М. М. Маковський, А. Баррере, Ч.Леланд, І. Р. Гальпєрін, В. Дж. Бурк (Burke), В. А. Хомяков, І. В. Арнольд, Т. А. Соловьйова та багато інших. Кожен з них досліджував термін «сленг» як такий і певні його особливості. У словниках Хоттена, Бауманна, в статтях вітчизняних дослідників сленга дається довгий список бібліографії; існує чудова праця-довідник Берка, з котрої можна взяти ряд висловлень про сленг письменників та літераторів тощо.

Етимологія терміну сленг – один з самих суперечливих і заплутаних питань в англійській лексикографії. Важкість розкриття походження терміну поглиблюється його багатозначністю та різноманітною трактовкою сленга авторами словників та спеціальних досліджень.

Вітчизняний дослідник В.І. Гуцула вказує, що сленг – включає лиш розмовні слова та вирази з грубуватим чи жартівливим емоційним забарвленням (неприйнятим) в літературній мові [14].

Таким чином, етимологія терміну сленг зостається досі повністю не розкрита і представляє одну із таємниць англійської лексикографії.

М.А. Грачов та інші лінгвісти поділяють всю лексику на літературну та нелітературну. До літературної лексики відносяться: книжкові слова, стандартні розмовні слова, нейтральні слова. Ця лексика вживається або в літературі, або в усній мові в офіційній обстановці. Також існує нелітературна лексика, її поділяють на: професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми, арго та сленг. Ця частина лексики відрізняється розмовним, неофіційним характером та емоційною забарвленістю [12].

Професіоналізми – це слова, що використовуються невеликими групами людей, об’єднаних певною професією [17]. Наприклад, moonship, soft-landing, etc [24 ].

Жаргонізми – соціальний діалект; відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, зв’язаних певною спільністю інтересів [12]. Наприклад, жаргон англійських льотчиків: everithing under control, watch your step, etc [24 ].

Арго – мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, штучно створювана з метою мовного відокремлення; відзначається головним чином наявністю слів, незрозумілих для сторонніх. Наприклад, sap, grapple, equip, forestall та інші.

В англійській лексикології арго – таємні «мови» - жаргони зазвичай називають кент, в іспанській мові – херманія, в німецькій – ротвелш, у французькій – арго. Арго – це професійний жаргон волоцюг, злодіїв, гангстерів та деяких інших суспільних груп (вуличних торговців тощо).

Вульгаризми – це грубі слова, що зазвичай не вживаються освіченими людьми в суспільстві, це спеціальний лексикон, що використовується людьми низького соціального статусу: засудженими, торговцями наркотиками, бездомними і т.п [37].

Останнім часом все більше вживається термін сленг.

Сленг – жаргонні слова або вирази; розмовний варіант тієї чи іншої соціальної або професійної групи [47].

Сленг – це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті.

Сам термін сленг в перекладі з англійської мови означає:

1. мова соціально чи професійно відособленої групи в протилежність літературній мові;

2. варіант розмовної мови (в тому числі експресивно забарвлені елементи мови), що не співпадають з нормою літературної мови.

Сленг складається зі слів та фразеологізмів (сталих зворотів), які виникли та спочатку вживалися лише в окремих соціальних групах, він відображав життєву орієнтацію цих груп. Ставши загальновживаними, такі слова в цілому зберігають емоційно-оцінковий характер.

Слід зазначити, що лексичні засоби етико-стилістичної зниженості зазвичай мають оцінково-зневажливе вживання та загальну негативну експресію, однак якісно відмінну від непристойної: слова не сприймаються як вульгарні, а придають мові колорит фамільярності, хоча існують випадки, коли багато залежить від сфери вживання конкретного слова, що ускладнене соціальними значеннями, емоційним та стилістичним забарвленням, контекстом.

В жодному з відомих словників сленгу сленг футбольних фанатів у повному обсязі не представлений.

 

Когнітивна база для дослідження питання про субкультуру

Футбольних фанатів

На сучасному етапі розвитку мовознавства домінантою мислення стає не пізнання, а взаєморозуміння, що неминуче приводить до вивчення взаємодії мови,… У свою чергу, будь який відрізок інформації про комунікативну культуру… Останнім часом в Україні зростає кількість молоді, яка називає себе футбольними фанатами. Рух футбольних фанатів, в…

Invasion

Синоніми: encroachment (в чужі володіння та ін.); (upon) inroad (наскок); irruption (підкреслюється несподіваність дії); intrusion (підкреслюється… 2. Зазіхання на чиїсь права, володіння тощо. Вторгнення (робиться акцент на самому факті захвату, початку війни).

Фрагменти довідника міжкультурної комунікації для правоохоронців

Першою частиною довідника має бути розмовник. Найбільш поширені ситуації спілкування – це пояснення громадянам, як дістатися до того чи іншого… Найбільш поширені ситуації, які можуть виникнути, зумовлюють необхідність… Загалом зміст розділу 1 представлено в розмовнику, підготовленому мовними кафедрами Академії ВВ МВС України. У другому…

Базові відомості про країни

Базові відомості про футбольні команди

   

Відомості про футбольні команди

FC Dnipro The club was founded in 1918. There was a team called «BRIT» (Bryansk worker Industrial College) for technical and craft…    

Субкультура футбольних фанатів

 

Сленг украінських футбольних фанатів

А

А.С.А.В. - all cops are bastards - усі менти покидьки

Абориген - місцевий мешканець якогось населеного пункту

Акция - операція, яка проводиться одним (декількома) фанатским групуванням проти іншого (інших)

Аргументы - каміння, пляшки, палки та інше...

 

Б

Банда - група фанатів

Баннер - транспарант з емблемою клубу або фанатської групи

Бас(англ bus) - автобус

Берцы - армійськи чоботи

Бичества - вид сленга , розповсюджений серед червоно-білих футбольних хуліганів

Бомбардировка – закидання камінням та пляшками сектору з фанатами, яки приїхали, та яке проводиться гопниками кузьмічами

Бомжевать – спати під час виїзду на вокзалі або лавці

Бомжпакет - пакет з сухою локшиною, популярна їжа на виїзді

Быдлойд - молоде, ще трохи недоразвите бидло

Балабол - телекоментатор

Барыга – людина, яка перепродає квітки

Бомжи - фани Зениту

Болт – статевий орган фанату

Бригада – групування фанатів

Бритый - скінхед (англ. skinhead)

Брызгалка – спеціальний водомет для боротьби з натовпом

Бычье – агресивна, малодосвідчена, нічого не розуміюча у фанатизмі людина

 

В

Валить – нападати на ворога

Втыкать – ледь розуміти, що коїться

Вымутить– роздобути що-небудь

Вязалово – масовий арешт

Вписка – прохід в вагон поїзду або на стадіон без квітка

Волки - контролери на залізничному транспорті

Выезд- поїздка фанів у інше місце на матч своєї

Выписка – висаджування з потягу за відсутність квитка або інше порушення

 

Г

Гемор - (сокр. от геморрой) неприємність

Глумежка – всілякі свавільні витівки, яки чинять фанати як на виїзді так й вдома

Глушить – перекрикувати фанів суперника або кузьмічей

Гляделка – відеокамера спостереження видеокамера

Гоп - еда – соняшникове насіння

Грядка – стрій фанів на секторі

Гренадеры - фани ЦСКА

Гопник - агресивна, малодосвідчена, нічого не розуміюча у фанатизмі людина

Гопота - гопник або натовп гопників

Глума – активна підтримка команди на секторі або інший безлад

Гроб – багажне відділення під нижньою полкою у потязі

 

Д

Двойник – виїзд на два матчі без повернення до дому

Договорняк - договорний матч

Дым – запалена димова шашка на секторі

Демократизатор - міліцейська гумова дубинка

Дурик – безглуздий гол

Дерьмо – каміння,пляшки, палки та інше

Динамики - фани Динамо

Динамайты - фани Динамо

Дубьё – гумова палиця

Дерби – зустріч двох команд з одного міста

 

Е

Ермак - фанат, який здійснив неймовірний виїзд

 

Ж

Железо - каміння, пляшки, палки та інше...

Живот – товстопузий кузьміч

Жаба - фанат, який змінив клуб

 

З

Заряд – гасло

Заряжать - 1) "кричати" на стадіоні, 2) глузувати, шуткувати.

Золотой сезон – коли фанат побував на усіх офіційних зустрічах команди за пройдений сезон.

Зашифровать –(зашифроваться) – сховати, сховатися

Загон – фани, яких оточила міліція

Зависнуть – залишитись десь( наприклад залишитись на ніч у іншому місті)

 

И

Измена - переляк

Инчас – фани Реалу

 

Й

Йогурты - фани ФК Сатурн

 

 

К

Карлик - молодий, недосвідчений фанат

Кинолог - фанат, який їде електричкою

Ксива - посвідчення

Крысы (невские крысы) – фанати Зениту

Космонавт – військовослужбовець у шлемі, бронежилеті та з гумовим кийком

Кузьмич - агресивна, малодосвідчена, нічого не розуміюча у фанатизмі людина

Кони – фанати ЦСКА

Козёл – міліцейський УАЗ

Кодла – натовп гопників або кузьмічів

Контра - контролер у потязі

Коктейль "Боярского" - кола з портвейном

Кэшлс (англ. casuals)- фанат(и) ( характерною ознакою є специфічний стиль одягу)

Л

Лошади - фанати ЦСКА

Локо - Локомотив

Локошники - фанати Локомотива

Левые- фанати, які не мають авторитету у групуванні

Люли – шкода

Лужа - стадіон "Лужники"

Луда – спиртні напої

Лудить – потребляти спиртні напої

 

М

Махач - бійка

Махало - боковий суддя

Моб (англ mob) – групування фанатів

Момон - ОМОН

Мясо – фанати Спартаку

Мешки - фанати Зениту

Менотавр – кінна міліція

Мусор– міліціонер або фанат Динамо

 

Н

Наскок - напад гопників, які мають більшу чисельність

Нарисоваться – раптово з’явитися

Накернить – вдарити

Нульовим таймом або нульовкою звуть розпивання спиртних напоїв до матчу

О

Обезьянник - камера у відділі міліції

Отбить – спроба нападу на міліцію з ціллю схопити або забрати хулігана, якого вони захопили

Основа – бойовий моб або основні групування якось фанатського руху

Общак- загальний вагон

Отчислить – «послати» когось

Омоновск - Нижній Новгород

 

П

Паровозы - фанати Локомотива

Пионер – молодий, недосвідчений вболівальник

Паб - бар

Правый фанат - фанат, який має великий авторитет

Профилакторий - витверезник

Провод– провідник у потязі

Прыжок– напад на когось

Подрезка - вкрасти, відібрати продукти та випивку на шляху у інше місто

Полис – міліціонер

Пресс – напад на оточення

Проводы – напад одного фанатського групування на інше під час відправлення потягу

Прописаться – прохід до вагону потягу або на стадіон без квитка

Пряга – ремінь з важкою армійською пряжкою, який використовують як фанатську зброю

Пердь (пердяевка) - малопривабливий, далеко розташований населений пункт

Перекличка – скандування криками навперемінно з протилежною або сусідньою трибуною

Перемах – невелика небольшая сутичка або бійка

Перфоманс (англ. perfomance) – вистава , шоу

 

Р

Рай - третя багажна полиця у вагоні потягу

Ретироваться – втекти , сховатисявід ворога або міліції

Рабы – іноземні легіонери

Резиновые - фанати ярославського Шинику

Ржавые (оскорб.) - фанати московського Торпедо

Роза - шарф з атрибутикою клубу

Розетка – теж саме що й «роза»

Рыло - одна фанатська одиниця

Рычаг - рука або нога

С

Сарай – льодовий палац спорту

Скворечник – коментаторська кабіна

Слив - програш команди за гроші або за договором

Старик - фанат, який має великий досвід

Слоган - кричалка, речівка

Стадик - стадіон

Сачок - ворота

Скальпер - спекулянт

Сфера – шолом міліціонера

Собака – приміська електричка

Скам (англ. scum) - відстій, лайно

Слэм– «куча мала»,яка проводиться на секторі фанатів після голу або як провокація для міліції

Серый - міліціонер

Скарфер (англ. scarfer) – вболівальник, який носить шарф

Скаут - розвідувач

Стрела – зустріч фанатських групувань, яки мають ворожі відносини для «з'ясування відносин»

Суппортёр – фанат, який прибув на виїзд

 

Т

Тошниловка – відділення міліції , погана їдальня

Трабл – неприємність, проблема

Тупиковать – теж саме що й «втыкать»

Трофей – знятий шарф, відібрана пряга або прапор

Траблмэйкер (від англ. trouble maker) - фанат, який постійно веде бойові дії

Тикет (англ. ticket) – квиток на матч або потяг

Торпедоны - фанати Торпедо

Торсида – велика група фанатів

Третий тайм – час після матчу для з’ясування відносин між фанатами

 

У

Ультрас - фанати, скіни , кешлс, хуліганс

Управа – відділення міліція

Урел - агресивна, малодосвідчена, нічого не розуміюча у фанатизмі людина

Утка - крісло на стадіоні

 

Ф

Фирма (англ. firm) – групування фанатів

Файер - факел

Фанзин – друк фанатів

Фантомас – молодий, недосвідчений вболівальник

Фантик – теж саме що й «фантомас»

Фантом - теж саме що й «фантомас»

 

Х

Хардкор (англ. hard core) – фанати, які безпосередньо ведуть бойові дії

Хулс - хуліган або хулігани

 

 

Ц

Цвета - клубная атрибутика: шарф, футболка та інше

 

Ч

Чел – людина

 

Ш

Шайба- хокей

Шедвел – проникнення фанатів на сектор ворожих фанатів з ціллю бійки

Шиза – активна підтримка команди на трибуні або безлад на секторі

Шифр – маскування, відсутність будь-якої атрибутики

Шиннари - фанати Шинику

 

Щ

Щи – обличчя

 

Э

Экстремальный выезд – подорож фанатів в місто, де базується групування ворожих фанатів

Эстадио– стадіон

 

Сленг англійських футбольних фанатів

A

aerial ping-pong - a term used to describe the sport since the ball often moves back and forth between two halves of the ground. More often than not a derogatory term used by rugby league football fans, the term was more valid through the 1960s and 1970s; the faster paced running game and increased use of hand passing of the current age has made the term largely obsolete.

AFL - the sport of Australian Football; i.e. a child may state "we're going to play a game of AFL" to mean the sport, not the league. This term is used particuarly in New South Wales and Queensland where Aussie Rules is not a native sport and knowledge of the sport is mostly through the marketing campaigns of the AFL.

air conveyance - the football

Arctic Park - nickname of former VFL/AFL headquarters ground Waverley Park, for its freezing atmosphere

assist - to give the ball to a player who then scores - this statistic has a long history in other sports such as NHL hockey, and is just beginning to gain popularity in the game

B

bag of... - the number of goals a player kicks in one game, e.g. a bag of six.

ball in dispute - is a coaching term: refers to the fact that no one has clean possession of the ball

ball- short for holding the ball - called by supporters to plead for the umpire to pay a free kick for holding the ball, often when they fear he might pay holding the man. Often dragged out as baalllll. See man on this page

banana kick -(see checkside)

baulk - where a player either 'sells the dummy' in order to pass another, or shifts weight from foot to foot in order to wrong-foot an opponent into believing he is trying to pass him on one side, but actually passes him on the other.

behind the stick - a behind

belt the living suitcase out of - a piece of radio-friendly vernacular, referring to players in a melee, or a team being thrashed

big men - see tall timber

blind turn - not used as much today: it is a method of passing an opponent while carrying the ball. The opponent sells the dummy to the opponent, then turns or spins the other way in order to break free from the opponent's grasp or possible grasp.

bomb - a long high kick

breadbasket - refers to the stomach of a player

 

C

 

candy (or sell some candy) - see dummy (or sell the dummy)

centimetre perfect - a pass which somehow avoids going out of bounds on the full and/or being spoiled by an opponent. Most commonly used by one of the AFL's best commentators, Dennis Cometti

Charlie - the Brownlow Medal

cheap stat/cheapie - the disposal from a player who receives an unpressured and extremely short handpass from a teammate with a free kick or mark is said to be cheap because receiving the ball takes no effort

checkside or banana - a kick that is kicked with great spin causing a curved trajectory through the air such that it gradually shifts from its initial flight path or direction in flight to another

chewy on your boot - a call by opposition supporters or players to a player usually when he is taking a set shot for goal. It is designed to upset his concentration when kicking.

chicken wing - used to describe a tackle where one or both arms are pinned and the player is then usually thrown to the ground, unable to break their fall

chip-chip - derogatory name currently used to describe a game plan where short kicks are preferred to long ones.

chopped off - intercepted

clanger - a statistic which records "blatant unforced errors"

clearance - clearing

coathanger - dangerous high tackle with a forceful straight arm to the opponents neck or head.

Colliwobbles - term coined to describe Collingwood's failure in finals between 1958 and 1990, including eight grand final losses and one draw

corridor - the centre of the field, and therefore the most direct way to the goals

creative disposal - an awkward handpass which is technically illegal, but never penalised

cross country basketball - see aerial ping pong

crumber - small player or rover best at picking the ball up off the ground after a contest

D

daisy cutter - fast-moving low kick

delicious - a term once used by Bruce McAvaney to describe the exquisite skills of a specific player - Cyril Rioli

dolly - see 'sitter'

dollybrook- an old term used to describe an all-in brawl between opposition players

don't argue - when a player with the ball pushes out his hand in the direction of an opponent to fend them off

dinosaur - refers to tall players or ruckmen - sometimes also old or veterans

dragged - player is moved from field to interchange during game for poor form or conduct (ie. giving away a fifty or making a stupid mistake)

dropped - player is moved to the reserves after a poor performance

drop kick - a method of kicking the ball with leg follow through. The ball is dropped to the ground and foot contact is made with it immediately after it touches the ground. Ball spins end under end. Not to be confused with 'drop punt'

drop punt - the most common method of kicking the ball. Foot contacts the ball sililarly to the drop kick but before it reaches the ground. Ball spins end under end

dukes - refers to the outstreched arms of a player, usually when taking or spoiling a mark

dummy (or sell the dummy) - a type of baulk where a player tricks an opposition player into believing they are about to do something they are not

[edit]

E

end to end footy - game/activity where two groups indiscriminantly kick the ball back and forth between them and compete for possession of the ball on an individual basis (see kick-to-kick)

F

falcon - when the ball hits a player in the face or the head

fat side - refers to the side of the ground which has more space on it

fifty - short for 50-metre penalty

footy park - Refers to AAMI Stadium in Adelaide ( It's pre-sponsership name was Football Park )

floater - a kick which does not spin and floats through the air, or a handpass with a very high trajectory, giving opponents enough time to reach the target

fly - refers to players jumping or leaping for the ball - usually for a mark (ie. "the big men fly for the pie/ball")

flying shot - means a player taking a pot shot or kick on the run at goal; usually, he will be in the air as his foot makes contact with the ball

footy - the name for Australian football in the southern states; it refers to Rugby League Football in Sydney and Brisbane. Also the name of the ball itself.

free - short for free kick (ie. that should've been a free)

frequent flyer - player that frequently attempts speckies

fresh air shot/fresh airy - missing the ball with the kick

 

 

G

grab - another word for mark (ie. nice grab)

granny - slang for Grand Final

ground-level - referring to play taking place along the ground rather than aerially

guts - the corridor

 

H

hanger - A term for a spectacular mark where a player appears to hang high in the air to receive the ball, also known as a specky

hail mary - when a player kicks or hand passes the ball to no one in particular in the hope that it will reach a team mate (ie. that was a hail mary kick)

handy point - a behind scored late in a close game which either extends a lead to 6x+1 points (so that the opposition needs to have at least one extra scoring shot to win), or reduces a deficit to 6x-1 points (so that one fewer scoring shot is needed to win)

hard ball - ball is in contested situation or underneath a pack (ie. hard ball gets)

hasn't he got a back/neck? the common question of the supporter after his team is not paid an apparent push in the back/high tackle free kick

have one's number taken - to be reported; referred to as such because the umpire writes down the player's number in his notebook

hear footsteps - to believe one is under more pressure than one actually is

helicopter punt - a kick which gyrates flatly like the turbines of a helicopter, and for which Stephen Kernahan was well known

high flyer - Seespecky

hip 'n' shoulder - a legal bump

home crowd decision - a contentious free kick, usually holding the ball, which is awarded to the home team after an appeal from the crowd.

hospital pass - player passes the ball to a team-mate who is immediately in danger of getting bumped, crunched, or tackled, with severe force - and potentially hurt - as they are put in a vulnerable position and unable to protect themselves from an opposition hit.

hot-spot - the area at the top of the goal square which is a highly contested area.

how'd he get rid of it (ump)? - the common question of the supporter after his team is not paid a holding the ball free kick

 

 

J

jumper punch - an attempt to avoid fines for striking by grabbing a fistful of another player's jumper, and then punching with that fist

junk time - a portion of the game with low intensity after the final result is beyond doubt

K

kick-to-kick - name of an informal Australian pasttime based on Australian rules football for catch and kick type games, which also includes end to end footy. Often used as a derogatory term to describe possession based games of football. Also refers to the post-game time allocated to allow spectators onto the field. Spectators will bring AFL balls to the game to participate in this (kick-to-kick available at certain times under certain circumstances only).

kick for touch - kick that just lands inside the boundary line (borrowed from rugby), with no intended target player.

kicking in danger - swinging a boot at the ball when an opposition player's head or hands are in the action of retrieving it - one example of this was an incident in 2005 when Steven King scissor-kicked into the air during a ruck contest and caused major facial injuries to Jeff White, however most of the time it refers to a ground-level situation)

L

lead - player running into the clear to present himself to a fellow team mate as a possible target to receive a pass from him

leg - to illegally tackle a player below the knees (as in he's legged him.)

long break - half time break

M

maggot - slang for umpire - white maggot is the more traditional terminology, but this has been generalised since umpires switched to coloured uniforms

magoos - derogatory rhyming slang for the reserves, also known as the twos

man - short for holding the man- called by supporters to plead for the umpire to pay a free kick for holding the man, often when they fear he might pay holding the ball. The two are often screamed simultaneously by opposing fans. See ball on this page

man mountain - Used to describe a tall player. (eg He's a bit of a man mountain. - sometimes used as just mountain as in He's a mountain.)

minor score - a behind

mongrel punt - a kick that spins awkwarldy but goes in the correct direction

mug - see 'yamug' (below)

 

N

nutmeg - usually a handball between the legs of an opponent to a team mate.

O

one day in September, the - the Grand Final

one-hander - a one handed catch / mark

P

paddock - The playing field

pill - another term used to describe the ball

pine, the - the interchange bench

ping - To take a shot at the goals (i.e. Have a ping)

pinged - describes the player when the umpire pays a free kick (i.e. pinged for holding the ball)

poster - a behind scored by the ball hitting the goal post

proud club - most commonly used to euphemistically describe once-great clubs who are performing poorly

prune - term used to describe the ball

 

 

R

rainmaker - a very high kick that doesn't cover much ground

red time - the final two playing minutes of any quarter

rotation - tactical interchanges or positional changes used to ensure that followers do not succumb to fatigue

roost- a technique of kicking the ball; one which the player kicks the ball a significant distance both height and length

rushed behind - conceding a minor score when in defence

S

sausage roll - used to refer to a team scoring a goal (see Australian rhyming slang)

scrag - hold a player by the jumper behind play or after they have taken a mark.

scone - nickname for football player's head.

scoop - picks up the ball on the run.

screamer - see specky

screw shot - refers to a kick on the run which needs to be kicked back over the shoulder, 'around the corner' or over the head to go through goal

September - used to refer to the finals series

set shot - used when a player has taken a mark or has a free kick, and is permitted to kick for goal without any physical pressure placed on him

shank- when a player has mis-cued a kick, he is said to have "shanked" it

shark - to rove a ruck tap-out from the opposing ruckman

shepherd- to block the path of an opposing player. A perfectly legal tactic when performed within 5 metres of the ball.

sherrin - the common ball manufacturer, also a name for the ball

shirtfront - dangerous front-on bump if done incorrectly.

shocker - refers to a player or a team performing badly, either in a piece of play or throughout the whole game.

show pony - player who tends to over finesse simple tasks, yet also generally shirks the hard ball contests; also used to describe an umpire who is excessively flamboyant with his signalling

sitter - player should be able to easily mark the ball, or kick the goal (ie. drops a sitter or misses a sitter)

skipper - the captain of the team

sling - when someone is spun around in a tackle by the collar

smother - player stops a kick from being properly executed

snag- a slang term for a goal, based upon sausage roll (see above)

snap - ambitious kick at goal from difficult angle, sometimes over the head

soda - a gimme shot on goal

soccer - kicked the ball off the ground in the manner of an soccer player

spear tackle - when a player tackles an opponent, turns them upside down and then drives them head first into the ground

spent it before he had it - player drops the ball trying to pass it

speedster - an exceptionally fast player

special - Made famous by Bruce McAveney refers to emerging young talent ( as in: That bloke's special! )

specky - a high mark over one or more other players; presumably short for 'spectacular mark'

spiritual leader - the buzz word of 2006, when a player shows on field or off field leadership, though they may not be the captain. Often the player is a senior player who has previously been captain of the team, or one renown for his wisdom and toughness (e.g. Aaron Hamill is a spiritual leader at St. Kilda)

spoil- when a player has a certain mark only to have it affected by another player resulting in the mark not being taken

spray (1) - a harsh lecture given to a poorly performing player or team by the coach or captain; also called a bake or a roast

spray (2) - to miss a shot at goal

stacks on the mill - a pack forms on top of the ball, forcing a ball-up

State of Origin - (a term devised in Australian rules circles, now used only in rugby league.) Interstate games in which players are selected on the basis of which Australian state they first played in.

stepladder - the player over whom a specky is taken

stiff - unlucky or harshly dealt with (i.e. he was stiff not to get a free)

switch play - to kick the ball laterally; no ground is gained, but ground is usually more easily gained afterwards.

T

tagger - a player whose sole purpose is to negate an opposition player. Usually involves following and scragging.

tall timber - refers to tall or key position players

telegraph - to inadvertently make it obvious who the intended target of a pass is

Telstra dome - one of two main football grounds in the city of Melbourne

the G - the Melbourne Cricket Ground, or M.C.G.

thrashing - a big win or loss, usually by fifty points or more; also called, among other things, a smashing, smacking, rout, annihilation, shellacking, massacre, pounding, thumping, domination, etc.

throw - an illegal pass (ie, a handball conducted by throwing instead of properly punching)

tiggy touchwood - a soft decision given by the umpire

ton - one hundred goals in a season

torpedo - method of kicking the ball, named due to ball spiralling or spinning in the air in torpedo like fashion. Often referred to as a 'torp'.

triple-double - one player taking more than ten kicks, ten marks and ten handpasses in one game; triple-doubles are almost exclusively a basketball statistic, but Australian football commentators occasionally make reference to it

U

ump - umpire

unit - Used to describe a tough/big player (eg, He's a bit of a unit.)

unselfish - said about a player who probably could have scored a goal but chose to pass the ball to another player in a better position.

utility player - refers to one who can be used or placed in many positions on the field

V

via the cape - when a team switches play and moves the ball close to the boundary line from defense into attack

W

wet weather footy - describes the ugly, slow style of game which must be played in heavy rain

white maggot - slang for umpire wearing white

woodwork - goal or behind post. (ie. into the woodwork - when ball hits the post)

workhorse - an exceptionally hard working, or workmanlike player

worm burner - a kick along the ground that keeps low, and skids along the grass

wrapped up - used to describe a player who has been well tackled, usually by more than one opponent (ie. he was well wrapped up)

Y

yamug - most often used in derogitory sense, referring to the umpire; but it can also be used for players of the opposition

yellow maggot - see white maggot

 

висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Керівні документи

2. Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена Постановою… 3. Галузева цільова програма МВС України з підготовки та проведення в Україні… 4. Інтегрована концепція забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної…

Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М: "Дело", 2002. – 480 с.

Зубенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник. - К: "ЕксОб", 2002. – 200 с.

23. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. - М: Наука, 1981. - 363 с. 24. Кіпіані В. Суркіса за грати, а гроші фанатам // Терен. – 2005. - № 3-С… 25. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. - М: ЧеРо, 1999. – 325с.

ІІ. Словники, довідники та джерела фактичного матеріалу

1. Загнітко А.П. Великий тлумачний словник. – Дніпропетровськ: Бао, 2008. – 704с.

2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М: Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.

3. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. – К: Аконіт, 1999. – Т.3: О-Р. – 898 с.

4. Longman Dictionary of English Language and Culture. – New Edition. – 2003. – 1494 p.

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: Теоретичні, основи, Дослідження, проблеми, сучасної, лексикографії, довідник, міжкультурної, комунікації, правоохоронців0.144

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основы планирования. Теоретические основы управления проектами. Основы планирования. Планирование проекта в MS Project 7
Использованная литература В В Богданов Управление проектами в Microsoft Project Учебный курс Санкт Петербург Питер г...

ОСНОВИ ТЕОРIЇ КIЛ, ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ... ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ...

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ
Суть і значення аудиту... Історія розвитку аудиту передумови виникнення в Україні... Мета і завдання аудиту...

Экономические основы технологического развития тема “ Основы технологического и экономического развития”
Особенностью современного развития технологий является переход к целостным технолого-экономическим системам высокой эффективности, охватывающим… В практической деятельности экономиста и финансиста технология является… Именно за счет прибыли, полученной от своевременно и разумно вложенных в технологию средств, и достигается…

Ипотека как основа жилищного строительства в России: проблемы правоприменения
Во-первых, в настоящее время ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран не только является основной формой улучшения жилищных… С другой стороны, система ипотечного кредитования представляет сегодня… Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной стороны, улучшение жилищных условий населения, а с…

Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)
Поняття права це не застигла категоря, а категоря, що розвиваться, в якй вдображаються сторичн традиц, суспльна ситуаця сучасно епохи.Цллю роботи… В теоретико-пзнавальному план генезис правових вчень теорй вдбувався в русл… Наприклад, первинним правом для врев були 10 заповдей, вручених Мосею самим Богом. В таких древнх правових кодексах…

Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма
В самом общем виде это решение в следующем: поскольку способность мыслить на ИЯ в условиях школы не доказана, и учащийся думает на родном, а говорит… Среди большого количества разновидностей межкультурной коммуникации важнейшим… Если эта коммуникация осуществляется на разных языках, возникает ситуация межъязыковой межкультурной…

Проблема эрекции полового члена мужчины - это проблема женщины...
И потому за оргазм женщины, заее наслаждение в сексе, за ее подготовку к акту несет полную ответственностьмужчина. И если женщина холодна, то смешно… Одним словом, в сексе должен работать принцип мужской половойчлен это… Нет импотентов, есть плохо работающие или сексуально неумелыеженщины. Нет и фригидных женщин. Есть просто неумелые и…

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ... Навчальний посібник...

Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів
Висновки до розділу 2. Експериментальна робота по формуванню ціннісних орієнтації молодших школярів засобами української народної музики. 1.… Педагогічні умови 1 . Врахування особливостей формування ціннісних орієнтацій… Обєкт - процес формування ціннісних орієнтацій. Предмет - педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших…

0.048
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам