рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СУСПIЛЬНА ПСИХОЛОГIЯ

СУСПIЛЬНА ПСИХОЛОГIЯ - раздел Культура, Фiлософiя та її мiсце в духовнiй культурi людства   Певнi Характернi Риси Суспiльної Психологiї Формуються Разом ...

 

Певнi характернi риси суспiльної психологiї формуються разом з формуванням свого носiя i зникають також з ним. Найпростiшою iлюстрацiєю зв'язку суспiльної психологiї з носiєм є сiм'я. Кожна сiмейна група має свiй, тiльки їй притаманний психологiчний клiмат, тобто, свою "суспiльну психологiю". Складається цей психологiчний клiмат разом з процесом формування та розвитку сiм'ї. Психологiчний "мiкроклiмат" остаточно викристалiзовується, коли дiти в сiм'ї досягають пiдлiткового вiку. Цей час спiлкування батькiв та дiтей реалiзується не тiльки на емоцiйному, а й на логiчному рiвнi. Та дiти виростають, формують свої сiм'ї, вiдходять вiд батькiв. З часом батьки вiдходять з життя, i психологiчний мiкроклiмат батькiвської сiм'ї зникає, вiдходить в iсторiю. А молодi сiм'ї цикл розпочинають знову.

За аналогiєю формується та функцiонує i суспiльна психологiя окремих верств населення. Так, в радянськi часи в нашiй країнi фактично було знищено приватну власнiсть. Зник соцiальний прошарок власникiв, з ним зникла й психологiя власника-господаря. Замiсть приватновласницької психологiї, яка була кримiналом в радянському суспiльствi, з'явилась психологiя споживача-хапуги, а коли виникла потреба роздержавлення основних засобiв виробництва, то психологiя хапуг перетворила процес приватизацiї в горезвiсну "прихватизацiю". Зазначене явище ввiйшло в повсякденну психологiю наших сучасних полiтикiв, i хоча не змогло та й не зможе набрати юридичного статусу, на практику повсякденного життя впливає дуже активно, використовуеться як звичний термiн у виступах полiтикiв.

Певну суспiльну психологiю мають не лише окремi верстви населення, а й нацiї, релiгiйнi конфесiї та iншi об'єднання людей.

Суспiльна психологiя як реальнiсть iснує лише в тому випадку, коли живе, пульсує масово iндивiдуальна духовнiсть багатьох осiб. Однак феномен суспiльної психологiї не можна зводити до простої суми iндивiдуальних духовностей. Суспiльна психологiя мiстить не всi притаманнi iндивiдам даної групи елементи духовностi, а лише переважаючi, пануючi: погляди, уявлення, поняття, рiвень свiторозумiння, полiтичнi, естетичнi, фiлософськi, релiгiйнi переконання, iдеали та цiнностi групи, стереотипи життєвих стандартiв, традицiї i т.д. Словом, це тi елементи функцiонуючої iндивiдуальної духовностi, якi в групi вважаються нормою.

Iлюстрацiєю може прислужитись такий факт конкретного спостереження. В одному з колективiв на високому емоцiйному рiвнi, але цiлком коректно, йшло обговорення досить складної, гострої ситуацiї. На певному етапi дискусiї бригадир, а вiн є i неофiцiйним лiдером того колективу, запропонував припинити сварку i знайти взаємоприйнятне рiшення. Дуже скоро таке рiшення було знайдено. Присутня при цьому стороння особа здивувалась: "Невже таке коректне обговорення можна назвати сваркою?" Виявилось, що в колективi, де постiйно працює ця людина, сваркою називають лайку з погрозами фiзичної розправи, котра часом переходить у легку потасовку.

Суспiльна психологiя завжди передбачає якiсь правила, стандарти, стилi психiчних, духовних проявiв, котрi визнаються певною нормою.

Суспiльна психологiя має ще одну особливiсть. Вона функцiонує як синкретична свiдомiсть. Знання, погляди, настрої, вiрування, норми, стандарти в своєму змiстi так несподiвано переплiтаються, що поєднують, здавалось би, несумiсне. Один досить висококвалiфiкований фахiвець в галузi сучасної обробки металiв, дитинство якого пройшло в дитячому ГУЛАЗі, поєднує в собi досить тонке розумiння класичного i сучасного живопису з своєрiдним пристрасним захопленням самою низькопробною табірною пiсенною "творчiстю".

Як синкретична свiдомiсть суспiльна психологiя дуже часто розмиває межi вiдображуваного. В суспiльнiй психологiї моральнi, естетичнi,правовi, полiтичнi, етичнi поняття та погляди часто еклектично поєднанi, змiшанi. Iндивiди, що належать до певних соцiальних об'єднань, часто не розрiзняють меж форм свiдомостi. Скажiмо, конкретна людина стверджує: "Я не маю права не позичати грошей Сергiєвi". Хоч в дiйсностi нiяка правова норма не зобов'язує нiкого позичати кому б то не було грошi. В даному випадку мова йде про моральнi зобов'язання даного iндивiда, котрому совiсть не дозволяє не виручити свого знайомого чи товариша. Часом громадська думка оцiнює чийсь вчинок як негарний, хоч в дiйсностi цей вчинок не квалiфiкуеться естетичними нормами, а є сферою етичних стосункiв мiж людьми.

Особливiстю суспiльної психологiї є ще й те, що емоцiйнi оцiнки, емоцiйне ставлення до дiйсностi в нiй часто переважають логiчне. I хоча логiчне через якийсь час все рiвно пробиває собi дорогу, емоцiйне ставлення до реальностi часто цiлим народам заважає приймати вiрнi рiшення. Особливо це важливо в полiтичному життi суспiльства. Депутатiв парламентiв, президентiв країн, iнших виборних осiб часто обирають не за їх здiбностями, не за реальнiстю їх програм, а за принципом подобається особа чи нi. Часто в полiтицi авантюристи створюють собi певний iмiдж, справляють миттеве позитивне враження в передвиборнiй кампанiї, а потiм, зайнявши певне "крiсло", реалiзують в практичнiй полiтицi цiлi, якi надзвичайно далекi вiд iнтересiв виборцiв. Та суспiльна психологiя впливає не лише на виборнi кампанiї. "Психологiчний бар'єр" доводиться долати реформаторам суспiльства, полiтичним силам, котрi реалiзують цілком зрозумілі прогресивнi соцiально-економiчнi плани. Соцiальна психологiя, хоча i не мириться з негативними сторонами сьогодення, але важко сприймає й нововведення.

Певний емоцiйний стан суспiльної психологiї виникає пiд впливом активного спiлкування в мiкроколективах, яке є реакцiєю на певнi суспiльнi процеси. На психологiчний клiмат суспiльства впливають засоби масової iнформацiї, певнi пропагандистськi кампанiї й таке iнше. В основi таких психологiчних станiв завжди будуть процеси, що йдуть в суспiльному буттi.

Неприємним, але яскравим прикладом буде психологiчна ситуацiя, що склалась в ро-сiйському суспiльствi з приводу конфлiкту в Чечнi, що розпочався в 1994 роцi. Дiї самих чеченцiв, дiї владних структур Росiї мають самi рiзнi оцiнки, саму рiзну палiтру емоцiйних станiв. I все це викликано не пропагандою, не якимось упередженим ставленням росiян, а фактом вiйськового конфлiкту. Цей конфлiкт набрав затяжного характеру ще й через те, що росiйська суспiльна психологiя не має однозначного ставлення до чеченської проблеми. А настрої в полiтичному життi країн завжди вiдiгравали i вiдiграють неабияку роль.

Наведемо ще iлюстрацiю. В одному з своїх виступiв в час "передвиборної гонки " видатний англiйський полiтичний дiяч, керiвник консервативної партiї Англiї Уiнстон Черчiлль пророкував поразку своїх опонентiв - лейбористiв Обгрунтовував вiн це досить нетрадицiйно. Мовляв, не дивлячись на добру програму та улесливi обiцянки, лейбористи неминуче програють вибори, бо за час свого правлiння вони просто набридли англiйцям. Черчiлль передбачав вiрно i виграв той тур виборiв. Наведенi факти наочно iлюструють вплив суспiльної психологiї на соцiально-економiчнi та полiтичнi процеси.

Складнi явища та процеси, якi переживає український народ, українська держава в умовах становлення, залежить не лише вiд об'єктивних факторiв пострадянського життя в 90-х роках, а й вiд стану пануючої сучасної суспiльної психологiї в Українi. Не варто забувати, що дитинство найактивнішого вiку громадян країни (25-50 рокiв) проходило в умовах не тiльки тоталiтарного полiтичного устрою, а й патерналiстського мислення. Патерналiстська психологiя була властива не лише вищим владним структурам, вона проникла до найширших соцiальних верств. Радянськi ж традицiйнi способи мислення якщо й трансформуються в сучасних умовах, то значно повiльнiше за наш досить неквапливий соцiально -економiчний розвиток.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Фiлософiя та її мiсце в духовнiй культурi людства

Поняття суспiльної свiдомостi Взаємодiя суспiльної свiдомостi та.. Iндивiдуальна та суспiльна свiдомiсть..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СУСПIЛЬНА ПСИХОЛОГIЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОЗДІЛ 1. - Фiлософiя та її мiсце в духовнiй культурi людства.
  Філософія - Білодід Ю. Український світоглядовий акцент     РОЗДІЛ 1. Фiлософiя та її мiсце в духовнiй культурi людства. Вступ

РОЗДІЛ 2 - Частина І. - БУТТЯ
  2.1. Поняття буття та структура об'єктивної реальностi. Категорiя буття в духовнiй культурi людства. Структура буття. Основнi властивостi буття. 2.2. Дискретнiсть. Поняття

РОЗДІЛ 2 - Частина ІІ. - БУТТЯ
  1. Рух як властивiсть буття. Поняття руху та багатство його форм. Кла-сифiкацiя форм руху. Спокiй. 2. Закони руху. Закон єдностi та взаємодiї протилежностей. Закон переходу

РОЗДІЛ 3 - СУТНIСТЬ ЛЮДИНИ - ОСНОВА ГУМАНIСТИЧНОГО ФIЛОСОФСТВУВАННЯ
  Вступ. Роль гуманiстичного свiтогляду в суспiльному прогресi. 1. Най-давнiшi та сучаснi уявлення про походження людини та про її природну основу. Бiблiйна версiя. Погляди П

РОЗДІЛ 4 - ДУХОВНIСТЬ ЛЮДИНИ
  1. Вiдображення як основа людської духовностi. Характеристика вiдображення як властивостi буття. Вiдображення як творча властивiсть буття. 2. Свiдомiсть не всеосяжнiсть iде

РОЗДІЛ 5 - ПIЗНАННЯ СВIТУ ЛЮДИНОЮ
  1. Багатоварiантнiсть способiв пiзнання. Естетичний, релiгiйний та iнтуитивний способи пiзнання. Наукове пiзнання. 2. Процес пiзнання свiту людиною. Вiдчуття. Сприйняття. У

РОЗДІЛ 6 - ПРОБЛЕМА МЕТОДУ В ФІЛОСОФІЇ
  1. Два основнi методи фiлософського осягнення буття. Роль фiлософського методу в формуваннi фiлософської еонцепцiї. Властивостi буття основа появи двох фiлософських методiв - дiалек

РОЗДІЛ 7 - ПРОБЛЕМА НАДПРИРОДНОГО ТА БОГА В СВІТОГЛЯДІ І В ФІЛОСОФІЇ
  1. Рiзнi пiдходи до осягнення надприродного та Бога. Мiфологiчний пiдхiд. Неможливiсть наукового осягнення сутностi Бога без осягнення сутностi людини. 2. Сутнiсть суперечн

РОЗДІЛ 8 - ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛIЗУ СУСПIЛЬСТВА
  1. Поняття суспiльства. Суспiльнi вiдносини. 2. Суспiльство як система. Рiзнi варiанти системного аналiзу суспiльства. Маркс. Ростоу. Тойнбi. 3. Соцiальна дискретн

ВЗАЄМОДIЯ СУСПIЛЬНОЇ СВIДОМОСТI ТА СУСПIЛЬНОГО БУТТЯ.
  Для того, щоб визначити природу суспiльної свiдомостi та зрозумiти її зв'язок з суспiльним буттям, треба обов'язково пригадати, що з себе уявляє така сторона буття, як вiдображення.

ВЗАЄМОДIЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ ТА СУСПIЛЬНОЇ СВIДОМОСТI
  Духовне життя суспiльства розгортається як постiйна взаємодiя iндивiдуальної духовностi та суспiльної свiдомостi. Що з себе уявляє цей процес? Розпочнемо з того, що розберемо вплив

СТРУКТУРА СУСПIЛЬНОЇ СВIДОМОСТI
  В структурному вiдношеннi суспiльна свiдомiсть є не менш складним проявом буття в порiвняннi з природою та реальнiстю суспiльного життя. Якщо суспiльну свiдомiсть розглядати з позиц

ТЕОРЕТИЧНА СВIДОМIСТЬ.
  З моменту становлення пiзнання у виглядi самостiйної людської дiяльностi, з появою вчених, науки як сфери людської пiзнавальної активностi з суспiльної психологiї "пiдiймається

ФОРМИ СУСПIЛЬНОЇ СВIДОМОСТI
  Соцiальне буття - феномен надзвичайно багатогранний. Його вiдображення здiйснюється й в повсякденному життi людей, i на теоретичному рiвнi. Все розглянуте ранiше є своєрiдним проник

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги