рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"   Показники   &nb...

 

Показники     Час  
  Днів   Годин  
       
     
Календарний фонд          
Вихідні дні          
Святкові дні          
Номінальний фонд часу          
Планові невиходи з причин:          
- основні (чергові) відпустки, днів          
- хвороби та декретні відпустки, днів          
- виконання державних обов'язків, днів          
- навчальна відпустка, днів          
Разом невиходів          
Ефективний фонд часу          
Тривалість зміни          

4.2.1. Планова річна програма виробництва(ст. 2),фактична трудомісткість річної програми за виробами(ст. 3) та ефективний фонд часу робітника (ст. 5) були розраховані на попередніх етапах виконання проекту і просто переносяться в таблицю5з попередніх розрахункових таблиць.

4.2.2. Питома планова фактична трудомісткість виробу(ст. 4)визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на планову річну програму виробництва.

4.2.3. Планова розрахункова чисельність основних робітників(ст. 6)визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на ефективний фонд часу робітника.Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.

 

4.2.4. Планова прийнята чисельність основних робітників(ст. 7)в курсовому проекті визначається заокругленням до меншого цілого значення планової розрахункової чисельності робітників,якщо їх розрахункова чисельність більше рівна30осіб та до більшого цілого значення,якщо розрахункова чисельність менше30осіб.

 

4.2.5. В курсовому проекті прийнято,що всі основні робітники працюють на прямій відрядній системі оплати праці.

Плановий середній тарифний коефіцієнт(ст. 9)визначається за формулою:

 

  Сер    
  КТАР LM = КТАР L + (РТLM - РТL ) ´ (КТАР L++1 - КТАР L ), (8)  
де:      
Сер      
КТАР LM - плановий середній тарифний коефіцієнт для середнього розряду РТLM, L – ціле число середнього  
   
розряду, M –дробова частина середнього розряду(наприклад,для середнього розряду"4,2" – L=4, M=2);  
КТАР L - тарифний коефіцієнт для розряду L;    
     
РТLM-середній розряд,для якого визначається середній тарифний коефіцієнт;    
РТL-середній розряд,заокруглений до найближчого меншого цілого числа;    

КТАР L++1-тарифний коефіцієнт для розрядуL+1

 

Розрахунок здійснюється до третього знаку після коми.Результати розрахунків записуються в стовпчик9таблиці5.

 

4.2.6. Середня розцінка на виріб визначається за формулою:

 

Рі = Т1СТ ´ КСерТАР LМі ´ tіН  
  , (9)
де:    
   

Рі-середня розцінка для і-го виробу,грн./виріб;Т1СТ-тарифна ставка першого тарифного розряду,грн./год.;

КСерТАР LМі-плановий середній тарифний коефіцієнт для середнього розряду РТLMдля і-го виробу;

tіН-планова нормативна трудомісткість і-го виробу,н/год./виріб.

Планова середня розцінка за виробами розраховується до другого знаку після коми та заноситься в ст. 10табл. 5

 

4.2.7. Планова тарифна зарплата питома(на виріб)дорівнюватиме плановій розцінці.Планова тарифна

 

зарплата основних робітників на річну програму виробництва визначається як добуток середньої планової розцінки(або планової питомої тарифної зарплати)на плановий річний обсяг виробництва.Розрахунок тарифної зарплати виконується з точністю до другого знаку після коми і заноситься в ст.11 та 12 табл. 5.

 

4.3. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників,зайнятих обслуговуванням устаткування,здійснюється в таблиці6за наступною послідовністю.

 

4.3.1. Планова кількість устаткування за виробами береться з таблиці2.Норма обслуговування устаткування одним допоміжним робітником береться з таблиці вихідних даних α.Середній розряд береться з таблиці вихідних даних γ.

 

4.3.2. Коефіцієнт приведення часу роботи устаткування до ефективного часу роботи робітника(ст. 4)визначається як відношення дійсного фонду роботи устаткування(табл. 2)до ефективного фонду часу роботи робітника(табл. 4).

 

4.3.3. Планова розрахункова чисельність допоміжних робітників,зайнятих обслуговуванням устаткування,визначається за наступною формулою.

 

      УСТ ПР    
      Ч ДОПі = Кустi ´ S ´ КПРИВ / НОбс, (10)  
де:          
ЧУСТДОПі   - планова чисельність допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування для і-го виробу;  
     
ПР            
Кустi - планова прийнята кількість устаткування за і-м виробом;    
     
S -режим роботи– кількість змін за добу,змін/добу(див.вихідні дані–табл.α);  

К ПРИВ-коефіцієнт приведення(див.п. 4.3.2методичних вказівок);

НОбс-норма обслуговування устаткування допоміжним робітником,одиниць/особу.

 

Розрахунок виконують з точністю до другого знаку після коми.Результати розрахунків заносяться в ст. 5табл. 6.

 

4.3.4. Планова прийнята чисельність допоміжних робітників,зайнятих обслуговуванням устаткування(наладчики, ремонтники) (ст. 6) в курсовому проекті визначається заокругленням до меншого цілого значення планової розрахункової чисельності робітників,якщо їх розрахункова чисельність більше рівна30осіб.,та до більшого цілого значення,якщо розрахункова чисельність менше30осіб.

 

4.3.5. В курсовому проекті прийнято,що всі допоміжні робітники,які зайняті обслуговуванням устаткування,працюють на прямій почасовій системі оплати праці.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги