рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Податкова система

Податкова система - Конспект, раздел Образование, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Конспект лекцій

Вінниця, ЛЕКЦІЯ 1.

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.

Поняття податкової системи.

Принципи оподаткування.

Класифікація податку.

Механізм податку.

  1. Поняття податкової системи України.  

ЛЕКЦІЯ 2.

Тема 2. Податок на прибуток підприємств.

1. Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги, недоліки.

2. Характеристика та класифікація платників податку.

3. Загальна характеристика об’єкта оподаткування. Ставки податку.

4. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види.

5. Податкові пільги: сутність, види.

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки

Прибуткове оподаткування юридичних осіб сформувалося в національних податкових систе­мах порівняно недавно й виступає, з однієї сторони, основним… Прибуткове оподаткування юридичних осіб у такому вигляді, як воно існує… Таблиця 3.1

Характеристика та класифікація платників податку

Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта… Платники ППП поділяються на три категорії: 1) резиденти;

Загальна характеристика та порядок визначення об'єкта оподаткування. Ставки податку

Об'єктом оподаткування прибутковими податками з юридичних осіб може бути як прибуток, так і дохід. У сучасній фінансовій науці розрізняють прибуток економічний, бухгалтерський… Охарактеризуємо коротко кожен із цих трьох видів.

Амортизаційні відрахування: суть, значення, види

У практиці застосування амортизаційної політики можна виділити дві її функції - податкову (фіскальну) та економічну (див. рис. 3.3). Під економічною амортизацією розуміється списання вартості основних активів за…

Податкові пільги: сутність, види та порядок використання

Сутність податкової пільги розкривається у самому механізмі її надання та зводиться до одного - по­вного або часткового звільнення платників від… Усі податкові пільги, зазвичай, поділяють на чотири групи: — податкові вилучення,

Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств

2. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування влас­ного виробництва 3. Прибуток Чорнобильської АЕС 4. Прибуток, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачають­ся в…

Додаткові умови.

— Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січня 2011 року. — Діючі підприємства (зареєстровані в установленому порядку з 01.01.2008… Пільгове оподаткування впровадження енергоефективних технологій. Особливий режим опода­ткування прибутку підприємств,…

ЛЕКЦІЯ 3.

Тема 3. Податок на доходи фізичних осіб.

1. Характеристика податку.

2. Пільгові аспекти податку.

3. Порядок оподаткування операцій з рухомим та нерухомим майном.

4. Специфіка оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців.

5. Порядок подання податкової декларації.

Характеристика обов'язкових елементів податку з доходів фізичних осіб

1. платники податку; 2. об'єкт оподаткування; 3. база оподаткування;

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка

Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник… Кодекс вводить певні обмеження права платників податку на одержання податкової… Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку щодо сум, сплачених на навчання, може подати річну…

Порядок оподаткування операцій з рухомим та нерухомим майном

 

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.

Відповідно до п. 1 ст. 181 Цивільного кодексу до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти,… Наведені норми нормативно-правових актів тісно пов'язані між собою, але… а) житловий будинок.;

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна

 

У Податковому кодексі чітко не визначено, що належить до об'єктів рухомого майна, однак це міститься в інших нормативно-правових документах. Так, згідно із Законом України від 18.11.2003 р. № 1255-ІV «рухоме майно - це окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майнові права та обов'язки». Відповідно до постанови КМУ від 10.09.2003 р. № 1440 «рухоме майно - це матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шко­ди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю».

Для цілей оподаткування дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна про­тягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 % бази оподаткування. Дохід від про­дажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

На відміну від нерухомого майна, де кожен об'єкт володіє унікальними властивостями, що ускладнює підбір аналогів, рухоме майно, як правило, є об'єктом масового виробництва, що спрощує процедуру оцінки. При цьому важливо враховувати стан рухомого майна, умови зберігання, а також достовірність джерел інформації про ціни продажів на аналогічне рухоме майно.

Слід зазначити, як виняток, що під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легко­вого автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 %, а від другого та наступних продажів - за ставкою 5 %, а сам дохід визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта та не нижче 25 % вартості такого самого ново­го об'єкта рухомого майна.

Фізична особа - платник податку самостійно розраховує та сплачує до бюджету через банківські уста­нови податок з доходу, отриманого від продажу чи обміну рухомого майна. У випадку якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, суб'єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні за наявності податкової оціночної вартості такого рухомого майна, що визначена суб'єктом податкової оціночної діяльності та документа про сплату податку сторонами договору, щокварталу подає орга­ну державної податкової служби інформацію про такі угоди, включаючи інформацію про суму дохо­ду, податкову оціночну вартість майна та суму сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку.

Дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна, які здійснюються фізичними особами-нерезидентами, оподатковується згідно з порядком оподаткування таких доходів для резидентів. При цьому ставка податку становить 15 %, а якщо дохід перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - 17 % суми перевищення.

Якщо резиденти та нерезиденти успадкували (отримали у подарунок) об'єкт рухомого майна та про­дають його, то податок нараховується та сплачується за наведеними вище правилами.

Таким чином, порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна має певні особливості, особливо в частині продажу легкового автомобіля, мотоцикла та моторолера залеж­но від кількості продаж цих об'єктів протягом звітного податкового року, статусу резидента чи нерези­дента у особи, що здійснює дані операції.

 

 


Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: а) об'єкт нерухомості; б) об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір мистецтва; природне дорогоцінне каміння чи…

Специфіка оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців та від провадження незалежної професійної діяльності

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

 

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємництво - це без­посередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними осо­бами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодав­ством.

Статус фізичної особи-підприємця, який є громадянином України, підтверджується свідоцтвом, що оформлюється у порядку, визначеному Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Відповідно до ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» свідоцтво про державну реєстрацію - документ встановленого зраз­ка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Доходи фізичних осіб-підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 15 %, а якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої зако­ном на 1 січня звітного податкового року, - 17 % суми перевищення.

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподаткову­ваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

Не може бути зараховано до складу витрат з метою визначення чистого оподатковуваного доходу ті витрати, які безпосередньо не пов'язані з провадженням господарської діяльності (витрати на купівлю продуктів харчування для власного кінцевого споживання, особисті телефонні переговори тощо), не підтверджені документально та пов'язані з придбанням рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи - суб'єктом підприємницької діяльності та/або не використовується у такій діяльності.

При визначенні чистого оподатковуваного доходу фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих платниками податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). Відповідно ці суми не мо­жуть бути взяті до уваги при визначенні ані чистого оподатковуваного доходу, ані розміру податкового зобов'язання.

Фізичні особи-підприємці за місцем своєї податкової адреси подають до органу державної податкової служби за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, податкову декларацію незалежно від результатів діяльності, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності вони мають відобразити інші доходи з джерел їх по­ходження з України та іноземні доходи.

Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року або перейшли із спрощеної системи опо­даткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до 01.01.2011 р., по­дають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність, або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше ніж 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

Надмірно сплачені суми податку (тобто коли фактичний розмір податкових платежів перевищив розраховане податкове зобов'язання) підлягають зарахуванню у рахунок майбутніх платежів або по­верненню платнику податку у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

Фізичні особи-підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат, порядок ведення якої визначаються центральним органом державної податкової служби, та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Підтверджуючими документами щодо походження товару можуть бути будь-які документи, які встановлюють (закріплюють) право власності на товар та/або особливості його обігу (угоди, договори, товарні квитанції, товарні чеки, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, свідоцтва про право власності, гарантійні талони та ін.), з яких повною мірою випливає зміст здійсненої угоди або господарської операції.

Таким чином, з метою оподаткування фізичних осіб-підприємців від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначається чистий оподаткову­ваний дохід як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

 

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Згідно з Податковим Кодексом України (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній,… Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність,… Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності,…

Порядок подання фізичними особами податкової декларації

Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України.… Податкова декларація - документ, що подається платником податків (у тому числі… Платник податку на доходи фізичних осіб звільняється від обов'язку подання податкової декларації в тих випадках, якщо…

ЛЕКЦІЯ 4.

Тема 4. Податок на додану вартість.

1. Платники ПДВ. Реєстрація осіб як платників податку.

2. Об’єкт і база оподаткування.

3. Розміри ставок ПДВ.

4. Порядок обчислення та сплати ПДВ.

5. Відшкодування ПДВ.

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку

Застосування ПДВ забезпечує нейтральність оподаткування господарської діяльності суб'єктів го­сподарювання. В умовах справляння ПДВ за принципом… Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення Державного бюджету… Отже, стан державних фінансів значною мірою залежить від ефективності справляння цього найбільшого бюджетоутворюючого…

Об'єкт і база оподаткування

Об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів та послуг. До таких операцій належать сім типів… ü постачання товарів, місце постачання яких знаходиться на митній… ü постачання послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України;

Розміри ставок податку на додану вартість

Ставки податку на додану вартість встановлюються від бази оподаткування. В Україні встановлено дві ставки ПДВ: основна ставка - 17 % та 0 %. Основна ставка у розмірі 17 % буде застосовуватися з 1 січня 2014 року. Протягом періоду, що передує зазначеній даті, основна ставка ПДВ становить 20 % від бази оподаткування. Податок додається до ціни товарів/послуг.

Отже, у Податковому кодексі збережено дві ставки податку, що свідчить про відмову використовува­ти в Україні знижені ставки, як це відбувається в більшості європейських країн. Така відмова дозволяє уникнути ускладнення адміністрування податку та загострення проблем із його відшкодуванням. Основна ставка податку відповідає вимогам ст. 97 Директиви Ради 2006/112/ЄС, згідно з якими з 1 січня 2011 р. до 31 грудня 2015 р. стандартна (основна) ставка ПДВ у державах-членах ЄС не може бути меншою від 15 % (див. табл. 5.1).


Таблиця 5.1 Ставки ПДВ у державах-членах ЄС (станом на 01.01.2011 р.), %

Держави-члени ЄС Стандартна ставка Знижена ставка Суперзнижена ставка
Бельгія 6/12 -
Болгарія -
Чеська Республіка -
Данія - -
Німеччина -
Естонія -
Греція 6,5/13 -
Іспанія
Франція 19,6 5,5 2,1
Ірландія 13,5 4,8
Італія
Кіпр 5/8 -
Латвія -
Литва 5/9 -
Люксембург 6/12
Угорщина 5/18 -
Мальта -
Нідерланди -
Австрія -
Польща 5/8 -
Португалія 6/13 -
Румунія 5/9 -
Словенія 8,5 -
Словаччина -
Фінляндія 9/13 -
Швеція 6/12 -
Велика Британія -

 

Пільгові ставки застосовуються виключно до визначених Директивою 2006/112/ЄС товарів та по­слуг, серед яких - харчові продукти; водопостачання; фармацевтична продукція; медичне обладнання; перевезення пасажирів; надання послуг медичної та стоматологічної допомоги; постачання послуг із прибирання вулиць, вивезення сміття; доступ на спортивні та видовищні заходи, в театри, цирки, на виставки; надання, будівництво, ремонт та перебудова житла в рамках соціальної політики; розміщення в готелях та подібних закладах тощо.

Стягнення ПДВ за однією ставкою усуває необхідність окремого обліку платником купівель і продажів, що оподатковуються різними ставками. Отже, його наслідками для платників є спрощення обліку, зменшення обсягу податкових декларацій тощо.

Особливістю оподаткування операцій із постачання товарів/послуг за нульовою ставкою є те, що таке оподаткування дає право платникам податку, що здійснюють ці операції, на бюджетне відшкодування суми податку, сплаченої в ціні придбаних матеріальних ресурсів і віднесеної до податкового кредиту Директивою Ради 2006/112/ЄС нульову ставку податку не передбачено. Однак щодо частини операцій, звільнених від оподаткування, передбачено право відносити на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, сплачений на попередніх етапах, отже передбачено право на бюджетне відшкодування. Таке звільнення з відшкодуванням є аналогом нульової ставки ПДВ.

Податковим кодексом впроваджено тимчасовий режим застосування нульової ставки. На період до 1 січня 2015 року за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які ма­ють там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Зазначимо, що нульову ставку при експорті не слід розглядати як податкову пільгу. Це є спеціальний механізм податкового регулювання експорту, застосування якого обумовлено характером ПДВ як податку на внутрішнє споживання та відповідає принципу місця призначення, який використовується в Україні щодо непрямого оподаткування.

 

Порядок обчислення та сплати податку

Механізм обчислення податку на додану вартість базується на зіставленні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. Сума податку, що… Податкове зобов'язання - загальна сума податку на додану вартість, одержана… Дата виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість визначається за правилом першої події. Датою…

Відшкодування податку на додану вартість

Нарахування суми ПДВ, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, та відшкодування з бюджету сплаченого податку є центральною складовою… Отже, якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником… Якщо в наступному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою пода­ткового кредиту, з…

ЛЕКЦІЯ 5.

Тема 5. Акцизний податок.

1. Сутність АП.

2. Суб’єкти і об’єкти оподаткування АП.

3. Види підакцизних товарів та ставки податку.

4. Порядок обчислення сум податку.

5. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Контроль за сплатою АП до бюджету

Сутність акцизного податку

Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх складова -… Універсальними акцизами оподатковуються усі групи товарів (з окремими…

Суб'єкти та об'єкти оподаткування акцизним податком

Платників акцизного податку розділено на види. По-перше, до їх складу віднесено осіб (юридичних та фізичних), які виробляють,… По-друге, до платників податку віднесено осіб-суб'єктів господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на…

Види підакцизних товарів та ставки податку

Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською… Рис. 6.3. Види підакцизних товарів

Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету

Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг… — реалізації підакцизних товарів (продукції) - для товарів (продукції), що… — ввезення підакцизних товарів (продукції) - для товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України (за…

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів… Використання податкових векселів. Особливості оподаткування виробництва та… У податковому векселі сума акцизного податку визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату…

Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету

Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної… Крім того, до переліку контролюючих органів щодо сплати акцизного податку до… Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати акцизного податку з імпортованих алкогольних напоїв та…

ЛЕКЦІЯ 6.

Тема 6. Екологічний податок.

1. Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід.

2. Платники екологічного податку, податкові агенти.

3. Об’єкти та база оподаткування.

4. Ставки екологічного податку та їх класифікація.

5. Порядок та специфіка обчислення податку.

6. Порядок подання податкової звітності та сплати податку.

Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід

Теоретичні основи екологічного податку були закладені представником кембриджської економічної школи Артуром Пігу (1877-1959 рр.) в концепції… Для того, щоб скоротити перевиробництво товарів і послуг з негативними… Таким чином, головною функцією екологічного податку є регулююча. Дана функція також проявляється у такому:

Платники екологічного податку, податкові агенти

Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність,… — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами… — скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

Об'єкт та база оподаткування екологічного податку

Об'єктом та базою оподаткування є (див. рис. 8.3): 1. Обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря… — за видами;

Ставки екологічного податку та їх класифікація

Слід зазначити, що розмір ставок екологічного податку збільшиться порівняно зі збором за забруд­нення НПС, що позитивно вплине на виконання… Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря призводять до його… Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела­ми забруднення…

Порядок та специфіка обчислення податку

Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу наростаючим підсумком (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК… — фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин у тоннах (т); — обсягів скиду забруднюючих речовин у тоннах (т);

Порядок подання податкової звітності та сплати податку

Нижче наведено блок-схему процесу виникнення податкового обов'язку. Дана схема є уніфікованою і може бути застосована для кожного податку чи збору.… Визначення базового податкового (звітного) періоду наведено в п. 33.3 Для екологічного податку цим періодом є квартал (вид податкового періоду див. пп. 34.1.2 ПК).

ЛЕКЦІЯ 7.

Тема 7. Місцеві податки і збори.

1. Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування.

2. Розвиток місцевого оподаткування.

3. Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння.

4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

6. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

7. Туристичний збір.

 

Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування

Місцеве оподаткування в ринкових країнах в сучасному його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків в цілому, пошуку… Місцеві податки в сучасному їх розумінні як такі, що справляються відповідно… Із виникнення інших потреб з'являлися відповідні місцеві податки: дорожний і шкільний пода­ток, метою яких відповідно…

Розвиток місцевого оподаткування в Україні

В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладе­ний Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві… Так, до складу місцевих було віднесено 3 податки: комунальний податок, податок… До недоліків механізму справляння комунального податку необхідно віднести те, що підприємства сплачували цей податок…

Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння

Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві по­датки та збори. До місцевих належать податки та… До місцевих податків Податковим кодексом України віднесено: 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи, тобто громадяни як… У випадках, коли об'єкти житлової нерухомості перебувають у спільній частковій… 1. якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платни­ком є кожна з цих…

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці,… Майданчиками для платного паркування є площа території (землі), що належить на… Об'єктом оподаткування цим збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради…

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов'язковим місцевим збором, який місцеві ради повинні запроваджувати на території… Платниками збору виступають суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні… · торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

Туристичний збір

Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав… Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без… · постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено…

ЛЕКЦІЯ 8.

Тема 8. Спеціальні податкові режими.

1. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

2. Фіксований сільськогосподарський податок.

3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію.

4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Серед основних напрямів державної підтримки малого підприємництва особливе значення повин­ний створення сприятливого податкового середовища для… Основна ідея цього системного інструменту податкового регулювання полягає в… Єдиний податок, сплачуваний суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами - повин­ний синтетичний характер,…

Єдиний податок з юридичних осіб

Таким чином, першою умовою для застосування спрощеної системи є те, що юридичну особу необхідно класифікуватися як суб'єкт малого підприємництва. … Отже, для того щоб мати право переходити на спрощену систему оподаткування,… Таблиця 14.1 Загальні вимоги до суб'єктів малого підприємництва Критерії суб'єкта малого підприємництва…

Єдиний податок з фізичних осіб

Доцільність введення спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб, з погляду інтересів дер­жави і регіонів, полягає в наступному: 1. Впровадження спрощеного оподаткування є дієвим стимулом розвитку ділової… 2. Встановлення фіксованих ставок єдиного податку дозволяє суттєво знизити питому вагу тіньового сектора економіки і…

Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

а) податку на прибуток підприємств. Ця норма стосується виключно юридичних осіб, що застосову­ють спрощену систему оподаткування, обліку та… б) податку на доходи фізичних осіб. Ця норма стосується виключно фізичних осіб… в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів і послуг, місце надання яких розташо­ване на митній…

Фіксований сільськогосподарський податок

На даний час сільське господарство України працює у привілейованому режимі оподаткування. Аграр­ним підприємствам надано значну кількість податкових… Фіксований сільськогосподарський податок далі - (ФСП) - це податок, який… ФСП почав діяти в нашій країні з 1 січня 1999 р. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок», а був…

Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь).

ФСП сплачується щомісячно, але обсяги платежів поділено на квартали: у першому і другому кварта­лах - по 10 % від загальної суми річного податку; у… Якщо платник податку орендує сільськогосподарські угіддя або землі водного… З прийняттям Податко­вого кодексу України, ФСП заміняє податок на прибуток підприємств, земельний податок (крім…

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є одним із видів загальнодержавних податків. Порядок нарахування… У Податковому кодексі чітко визначені платники цього збору, його ставка,… Згідно статті 310 Податкового Кодексу платниками цього збору є оптовий постачальник електричної енергії ДП…

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в Україні, починаючи з… Статтею 314 ПКУ платниками збору визначені суб'єкти господарювання та їх… Виходячи з наведеного формулювання платників податків, основними їх ознаками є: здійснення операцій з постачання…

Порядок обчислення сум збору передбачає використання діючого тарифу, під яким розуміється ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість.

Ціну природного газу для споживачів усіх категорій (крім населення) без урахування тарифів на транспортування і постачання природного газу споживачам і суми ПДВ потрібно визначати поділивши на 1,02, тобто зменшити на суму цільової надбавки (2 %), а саме:

Цгазу = (Цнкре : 1,2 - Т - П): 1,02,

де Цнкре : 1,2 - граничний рівень ціни на природний газ згідно з постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України без урахування податку на додану вартість;

Т - тариф на транспортування газу без урахування податку на додану вартість;

П - тариф на постачання природного газу без урахування податку на додану вартість.

У випадку постачання газу замість коефіцієнта 1,02 використовується коефіцієнт 1,04.

Базовим податковим (звітним) періодом для цього збору встановлений календарний місяць. У зв'язку з цим податкова декларація повинна надаватися до податкових органів за місцем реєстрації про­тягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, а платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що збір сплачується за місцем податкової реєстрації, а не за місцем постачання природного газу.

 


ЛЕКЦІЯ 9.

Тема 9. Збір за спеціальне використання води та лісових ресурсів, користування радіочастотним ресурсом.

1. Платники збору.

2. Об’єкт оподаткування збором.

3. Ставки збору.

4. Порядок обчислення збору.

5. Порядок сплати збору.

Платники збору

Радіочпстотні ресурси

Збір за користування радіочастотним ресурсом - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом… Платниками збору визначено користувачів радіочастотного ресурсу. Користувачами… До спеціальних користувачів належать: підрозділи й організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України,…

Водні ресурси

Первинними називаються водокористувачі, які мають власні водозабірні споруди і відповідне облад­нання для забору води, а вторинні – це… Розрізняють загальне та спеціальне водокористування. Спеціальне водокористування – це забір води з водних об'єктів із застосу­ванням споруд або технічних пристроїв,…

Лісові ресурси

У постійне користування ліси на зем­лях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку нада­ються спеціалізованим… Згідно зі статтею 18 Лісового кодексу України тимчасове користування лісами… Довгострокове тимчасове користування лісами засноване на договорі про строкове платне викори­стання лісових ділянок,…

Обєкт оподаткування збором

Радіочпстотні ресурси

Смуга радіочастот - це частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот. Порядок розподілу смуг радіочастот регламентується відповідним записом у… Ширина смуги радіочастот кожного конкретного платника збору виписана в ліцензії на користу­вання радіочастотним…

Водні ресурси

Усі галузі господарства в частині використання водних ресурсів поділяються на дві категорії: водоспоживачі та водокористувачі. Перші забирають воду… Основними промисловими споживачами вода витрачається: — для технологічних цілей різних промислових підприємств;

Лісові ресурси

Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування збором за спеціальне викори­стання лісових ресурсів: — деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; — деревина, заготовлена під час проведення заходів:

Ставки збору

Радіочпстотні ресурси

Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв'язку та діапазону радіочастот. Види радіозв'язку визначаються від виду передачі радіосигналів, залежно від… Перша група видів радіозв'язку містить: радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби; радіозв'язок фіксованої, рухомої…

Водні ресурси

Ставки збору за спеціальне використання вод встановлюються: — для поверхневих вод - на основі техногенного навантаження, якості води в… — для підземних вод - з урахуванням якості води, кількості водокористувачів та, відповідно, запасів підземних вод…

Лісові ресурси

Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід наведено у таблиці 17.1 . Таблиця 17.1 Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід …  

Порядок обчислення збору

Радіочпстотні ресурси

 

Податкові зобов'язання платники збору за користування радіочастотним ресурсом визнача­ють самостійно. Розрахунок суми збору залежить від встановлених ставок збору, виду радіозв'язку, виділеної ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Обчислення суми збору за користування радіочастотним ресурсом здійснюється із дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом або з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Дата видачі зазначена в самій ліцензії або у дозволі. При продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

 

Водні ресурси

Нормами статті 326 Податкового кодексу України надано право водокористувачам самостійно об­числювати збір за спеціальне використання води та збір за… Базовим податковим (звітним) періодом для збору за спеціальне використання… При цьому звертаємо увагу, що платники - водокористувачі, які використовують воду для потреб во­дного транспорту,…

Лісові ресурси

Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або… Податковий період для сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів… На підставі такого переліку лісокористувачів органи державної податкової служби контролюють своєчасність подання…

Порядок сплати збору

Радіочпстотні ресурси

Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в… Сплата збору здійснюється у грошовій формі у національній валюті, у готівковій… Якщо платник збору за користування радіочастотним ресурсом не сплатив збір протягом ше­сти місяців або сплачував його…

Водні ресурси

Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові… Для збору за спеціальне використання води базовий податковий (звітний) період… Оскільки платники збору за спеціальне використання води обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року, то…

Лісові ресурси

Базовим податковим періодом для збору за спеціальне використання лісових ресурсів є квартал, за який визначається податкова база і обчислюється сума… Лісокористувачі розраховують суму збору наростаючим підсумком з початку… а) фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

ЛЕКЦІЯ 10.

Тема 10. Плата за землю.

1. Загальна характеристика плати за землю.

2. Платники податку.

3. Об’єкти та база оподаткування.

4. Ставки земельного податку.

5. Пільги щодо сплати податку для фізичних та юридичних осіб.

6. Порядок, строки обчислення та сплати за землю.

7. Індексація нормативної грошової оцінки земель.

8. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю.

 

 

Загальна характеристика плати за землю

Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю… У п. 14.1.147. ст. 14 ПК України закріплено, що плата за землю -… Отже, відповідно до положень ПК України, поняття «плата за землю» є узагальнюючим і об'єднує в собі два обов'язкових…

Платники податку

1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правовідносин. Це фізичні та юридичні особи, які постійно користуються…

Об'єкти та база оподаткування

1) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 2) земельні частки (паї), які перебувають у власності. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка (частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем…

Ставки земельного податку

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

— для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

— для багаторічних насаджень - 0,03.

Щодо поняття ставки податку, то у п. 14.1.240 ст. 14 ПК України встановлено, що ставка податку для цілей розділу XIII ПК України (Плата за землю) - це законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки.

Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (неза­лежно від місцезнаходження) Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне… Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використо­вуються для потреб…

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено

Таблиця 13.1 Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено Групи населених пунктів з чисельністю…   Якщо грошову оцінку земельних ділянок не проведено, то розмір ставок земельного податку визначається із урахуванням…

Особливості встановлення ставок земельного податку

Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з… — міжнародного значення - 7,5; — загальнодержавного значення - 3,75;

Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами на­селених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садо­вими та/або дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів

Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім зе­мель залізничного транспорту в межах смуг відведення), зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних сил України, які здійснюють господарсь­ку діяльність, встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на зем­лях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на зем­лях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім сільськогосподарських угідь та лісових земель), нормативну грошову оцінку яких не проведе­но, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначен­ня, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

 

Пільги щодо сплати податку для фізичних та юридичних осіб

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

· інваліди І і ІІ групи; · фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; · пенсіонери (за віком);

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

· заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності,… · дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів… · органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації,…

Індексація нормативної грошової оцінки земель

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка зе­мельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює… Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих цін за попередній рік щороку…

Порядок зарахування до бюджетів плати за землю

Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджет­ним кодексом України для плати за землю. У ч. З с. 143 Конституції України закріплено, що органам місцевого… Згідно з положеннями ст. 9 ПК України, плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів. Виходячи з…

– Конец работы –

Используемые теги: аткова, система0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Податкова система

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Операционная система. Определение. Уровни операционной системы. Функции операционных систем. Понятие операционной системы
Понятие операционной системы.. причиной появления операционных систем была необходимость создания удобных в.. операционная система ос это программное обеспечение которое реализует связь между прикладными программами и..

Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личнсть и место социальных систем
В центре данного исследования стоит разработка теоретической схемы. Систематическое рассмотрение ее эмпирического использования будет предпринято.. Основные положения системы координат действия подробно излагались ранее, и.. При помощи ее анализируются структура и процессы систем, состоящих из отношений таких элементов к их ситуациям..

Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если никакая из аксиом этой системы не является следствием других аксиом этой системы
При аксиоматическом построении теории по существу все утверж дения выводятся путем доказательства из аксиом поэтому к системе аксиом предъявляются.. система аксиом называется непротиворечивой если из нее нельзя логически.. если система аксиом не обладает этим свойством она не может быть пригодной для обоснования научной теории..

Телекоммуникационные системы. Сигналы и каналы электрической связи. Системы связи с частотным разделением каналов. Цифровые системы передачи
Лабораторные работы часа.. практические занятия часа.. всего аудиторных занятий часов..

Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"
Использован практический опыт внедрения линейных пунктов управления (ЛПУ) на 60 станциях в увязке с ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-12, МРЦ-13. Выполнен переход на.. В состав аппаратуры центрального пункта управления (ПУ) входят IBM-совместные.. Круглосуточный режим работы аппаратных средств ПУ обеспечивается источниками бесперебойного питания, а также системой..

Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы
Структура систем, основанных на знаниях. Категории пользователей экспертных систем. Подсистема приобретения знаний. ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов.

Системы программирования и операционные системы
Обработчик должен иметь механизм выгрузки из оперативной памяти встроенный в него самого. Также программа должна иметь защиту от повторной установки в оперативную.. Такие программы носят названия программ, резидентных в памяти Terminate and Stay Resident, TSR, или просто резидентных..

Микрологистичская система охватывает движение материальных и информационных потоков в рамках одного предприятия или производственной системы
Логистика это наука о планировании управлении и контроле за движением..

Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности - билеты весна 2001
Виды инкассо. 96.Участники и схемы инкассовой формы расчетов. 97.Сущность банковского перевода, участники операций расчетов банковским переводом.. Акцепт векселя. 100.Чеки и кредитные карточки, используемые в международных.. Лондонский клуб частных кредитов, их организация и деятельность. 117.Цели и деятельность региональных..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам