рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Механізм податку

Механізм податку - Конспект, раздел Образование, Податкова система   1. Поняття Податкової Системи України.  ...

 

1. Поняття податкової системи України.

 

Поняття «податкової системи» визначає сутність податкової системи як сукупності податків, зборів, платежів. Згідно п. 6.3 ст. 6 Податкового кодексу України — сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що справляються в установленому цим Кодексом або законами з питань оподаткування та митної справи порядку, становить податкову систему України.

Використання податків і зборів передбачає закріплення їх за певними видами бюджетів або розподіл коштів між відповідними бюджетами, що вже виступає через об'єднання бюджетних і податкових норм. Відповідно до цього необхідно розділити зовнішню й внутрішню форми існування податкової системи. Зовнішня форма включає особливості розподілу податків за відповідними бюджетами і надходження їх у централізовані державні фонди. Внутрішня форма податкової системи буде охоплювати відносини щодо справляння податків і зборів та фактично включати видовий список обов'язкових платежів по­даткового характеру.

Бюджетні й податкові норми повинні застосовуватися з неодмінною кореспонденцією одна одній, чітким, нерозривним взаємозв'язком. (див. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура доходів бюджету

 

Податкова система й забезпечує основні надходження для покриття бюджетних витрат.

Незважаючи на тісний взаємозв'язок доходів бюджету й податкових надходжень, необхідно їх чітке розмежування. Нерідко в спеціальній і популярній літературі як синоніми використовується кілька термінів: «доходи держави», «доходи держбюджету» і «податкові надходження». Доходи держави відрізняє від доходів держбюджету відсутність прив'язки до будь-яких меж, тоді як доходи держбюджету обмежені певним періодом (бюджетним) і чітко визначеними каналами надходжень (Бюджетний кодекс України).

Податкове регулювання здійснюється насамперед на основі права (компетенції) державного орга­на влади встановлювати податки й вилучати їх. Будь-яка схема управління в державі має специфічну ієрархічну систему, що передбачає чітке розмежування прав і обов'язків органів влади у сфері форму­вання бюджету й власних доходів. Якщо виходити з певної самостійності бюджетів різних рівнів (цент­рального й місцевих), то можна виділити й два рівні регулювання податкових потоків:

1. Верхній рівень, що становить основу надходжень у Державний бюджет.

2. Нижній рівень, що формує надходження до місцевих бюджетів.

Механізм відносин між органами влади при розподілі компетенції з податкового регулювання змінюється залежно від державного устрою, специфіки адміністративно-територіального поділу, традицій. У цілому можна виділити два типи подібних відносин.

1. Перший тип. Центральний орган влади впливає на сферу податкової ініціативи. Такі відносини характерні для США.

2. Другий тип характеризується участю в певних частках органів влади, при якому частка кожно­го рівня влади в податках визначається їх компетенцією. Подібні відносини характерні для багатьох європейських країн. У бюджетній системі ФРН частина федерального бюджету в податках з доходів господарських організацій корпоративного типу становить 42,5 %; бюджету землі - 42,5 %; місцевого бюджету -15%.

У першому випадку свобода місцевих органів у сфері податкової політики знаходиться у певних ме­жах, однак це ж призводить і до певної нестабільності податкової бази й відповідно до нестабільності надходжень у дохідну частину бюджету.

Зміст податкової системи має певні особливості.

1. Розподіл функцій між центральними й місцевими органами державної влади:

а) держави зі значними витратами місцевих органів влади (до 30 % валового внутрішнього продук­ту): Данія, Норвегія, Швеція;

б) держави із середнім рівнем витрат місцевих органів влади (до 20 % ВВП): Англія, Італія, Ірландія;

в) держави з незначною частиною місцевих витрат (менше 10% ВВП): Німеччина, Франція, Іспанія.

2. Частка податків серед джерел доходів бюджету. Так, частина податків у місцевих бюджетах стано­вить: у Франції й у Данії - більше 40 %, в Італії - 9 %, у Німеччині - близько 20 % .

3. Ступінь контролю центральної адміністрації за органами місцевої влади.

Різні ставки. При реалізації цієї форми основні умови справляння конкретного податку встановлює центральний орган влади, а місцеві органи визначають ставки податку, які зараховуються в місцевий бюджет. Іноді центральним органом влади може обмежуватися й загальний розмір податкової ставки. Своєрідність даної форми виражається в обмеженні свободи місцевих органів влади, але в значною мірою захисту платника податків від сваволя на місцевому рівні.

Законодавці багатьох держав постають перед вибором: збільшити дохідну частину бюджету за раху­нок надходження податкових платежів при підвищенні ставок податку або податкового тиску в цілому таким чином скоротити дефіцит державного бюджету або встановити середню оптимальну ставку, сформувати систему стійких стимулів для виробників і забезпечити мінімізацію дефіциту в найближчо­му майбутньому й перспективу стабілізації або поліпшення економічного становища в цілому.

Узагальненим показником у цьому випадку є податковий тиск (тягар, прес), що визначається співвідношенням загальної суми податкових платежів і сукупного національного продукту. У розвине­них країнах цей показник коливається від 52 % - у Швеції до 30 % - у США й Туреччині.

Необхідно звернути увагу на одну особливість категорії «податковий тиск». В основному під пода­тковим тиском (тягарем, пресом) розуміють вплив податкових важелів, які становлять тільки частину цього тягаря. Як вбачається, податковий тиск здійснюється на чотирьох рівнях:

1 -й - тиск безпосередньо податків;

2- й - тиск всієї сукупності податків, зборів і платежів;

3- й - використання механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій. При цьому податковий прес перерозподіляє тиск із одних платників на інших;

4- й - використання податкової техніки, при якій підсилюється тиск на платника. Наприклад, авансові платежі, які передбачають сплату податку платником до одержання результатів, за якими він повинен сплачуватися.

Встановлення середньої оптимальної податкової ставки формує ряд стимулів. Насамперед за рахунок зростання виробництва, збільшення доходів зростає й податкова база. Потім відбувається міжгалузеве вирівнювання за рівнем рентабельності. Зменшується розрив між низько- і високооподатковуваними галузями. І нарешті, зменшується розмір тіньових доходів за рахунок зникнення стимулів для ухилення від податків, і доходи тіньової економіки трансформуються в легальні, законні форми.

Зростання податкових ставок наштовхується на певну межу. Нею є податкова границя - частина вало­вого національного продукту, що перерозподіляється через податкові механізми, подальше збільшення якого викликає різке загострення суспільних протиріч. Досягнення цієї границі призводить до відтоку капіталу із країни, згортанню підприємницької активності.

 

2. Принципи оподаткування

 

Реалізація функцій податку безпосередньо пов'язана з тими принципами, які в ньому закладені й реалізуються в конкретному виді податку. Принципи податку реалізуються через конкретні прояви, що характеризують особливості цього специфічного механізму. Податковий кодекс України закріплює фактично перелік та загальне уявлення про зміст принципів, які формують регулюванні відносин опо­даткування. Саме на цих засадах ґрунтується і податкове законодавство в цілому. Аналізуючи систему принципів, пов'язаних з оподаткуванням, необхідно визначити її складові.

Чинним Податковим кодексом України закріплено ряд вихідних положень, яким повинно відповідати законодавче регулювання справляння податків та зборів в Україні. Стаття 4 цього акта містить ряд принципів, на яких має ґрунтуватися податкове законодавство України.

До таких принципів відносяться:

1. Загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, за­конами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається.

2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу. Принцип рівності включає кілька складових:

а) безпосередня рівність усіх платників податків, що ставить їх в однакове положення стосовно по­даткового преса;

б) рівновага - дія податкових важелів, що підтримує структуру економіки, співвідношення підрозділів, галузей у взаємозв'язку, що виключає диспропорції, забезпечує поступальний, збалансо­ваний розвиток;

в) рівнонапруженість - особливість податків усієї національної податкової системи, при якій однако­вий за напругою тиск (не плутати з рівним тиском) діє на всі складові елементи об'єкта оподаткування.

3. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового за­конодавства. Цим принципом формуються загальні засади відповідальності за порушення податково­го законодавства.

4. Презумпції правомірності рішень платника у випадку, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

5. Фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнен­ня збалансованості видатків бюджету з його доходами.

6. Соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків.

7. Економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від спла­ти яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. Принцип, який узагальнює співвідношення руху коштів: які надійшли від справляння того чи іншого платежу та які необхідні для його справляння.

8. Нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможного платника податків.

9. Стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки і збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного періоду. Принцип стабільності передбачає стабільність на двох рівнях: а) платника - у цьому випадку він звикає, пристосовується до податкових важелів, знаходить найбільш вигідне застосування своїм здатностям і коштам; б) податкового органу - у цій ситуації створюються чіткі механізми обліку, конт­ролю, зроблені форми документації, інструкції та ін.

10. Рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення видатків та зручності їх сплати платниками. Принцип рівного податкового тягаря (нейтральності, універсалізації) - передбачає загальнообов'язковість сплати податків і рівність усіх платників перед податковим законом.

11. Єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

Згідно з п. 4.2 ст. 4 Податкового кодексу України загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

 

3. Класифікація податку

 

Функції податків, що визначають їх сутність, є похідними від функцій фінансів і виконують ті ж завдання, але у вужчих межах. Виходячи із цього, функції податків можна згрупувати у два блоки: основні й додаткові. Група основних функцій включає сутнісну функцію податку (фіскальну) і дві загально фінансових (регулюючу й контрольну). Саме на основі цих функцій будується податковий механізм, і, діючи спільно, вони утворюють цілісний комплекс. Додаткові функції деталізують головні цілі, реалізовані через підсистему основних функцій. Крім того, якщо основні функції обов'язкові для всіх видів податків, то додаткові мають відтінок факультативності й не обов'язково представлені у всіх податках.

Основні функції податку:

1. Фіскальна (лат. — державна скарбниця). Відповідно до цієї функції податки виконують своє основне призначення - насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства.

2. Регулююча функція слугує своєрідним доповненням попередньої й стосується як регулювання виробництва, так і регулювання споживання (наприклад, непрямі податки).

3. Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна.

Додаткові функції податку утворюють підсистему, що охоплює такі види функцій:

1. Розподільна функція являє собою своєрідне відбиття фіскальної: наповнити скарбницю, щоб потім розподілити отримані кошти. Але на стадії розподілу ця функція тісно переплітається з регу­люючою, і в одній дії можуть виявлятися обидві функції.

2. Стимулююча (дестимулююча) функція створює орієнтири для розвитку або згортання виробницт­ва, діяльності.

3. Накопичувальна функція являє собою своєрідне узагальнення всіх попередніх функцій і головну - з позицій реалізації цілей держави в податковій системі.

Усю сукупність обов'язкових платежів податкового характеру можна класифікувати за декількома підставами. Виділимо найбільш важливі:

1. Залежно від компетенції органу, який вводить в дію податок чи збір на відповідній території:

а) загальнодержавні - податки й збори, що встановлюються Верховною Радою України, вводяться виключно Податковим кодексом України і діють на всій території України;

б) місцеві - податки й збори, вичерпний перелік яких встановлюється Верховною Радою України та які вводиться місцевими органами самоврядування і діють на території окремих регіонів України.

2. Залежно від каналу надходження.

Відповідно до бюджетної системи України податкові платежі надходять до бюджетів різних рівнів, на підставі чого податкові платежі можна розділити на закріплені й регульовані.

Закріплені податки безпосередньо й цілком надходять до конкретного бюджету або позабюджет­ного фонду Серед закріплених податків виділяють податки, які надходять до Державного бюджету, місцевого бюджету, позабюджетного фонду. Регулюючі (різнорівневі) податки надходять одночасно в бюджети різних рівнів у пропорціях відповідно до бюджетного законодавства.

Можна дещо деталізувати цю групу податків, диференціювавши їх на групи:

а) державні - подат­ки, що повністю надходять до Державного бюджету;

б) місцеві - податки, що повністю надходять до місцевих бюджетів;

в) пропорційні - податки, які розподіляються між Державним і місцевим бюдже­тами в певній пропорції;

г) позабюджетні - податки, що надходять у певні фонди (у деяких випадках, щоправда, вони повинні все-таки пройти через бюджет).

3. Залежно від платника:

а) Податки з юридичних осіб;

б) Податки з фізичних осіб;

в) Змішані - податки, що припускають як платника і юридичних, і фізичних осіб (земельні податки та ін.).

4. Залежно від форми оподаткування:

А. Прямі (прибутково-майнові) - податки, які справляються в процесі придбання й акумуляції матеріальних благ, визначаються розміром об'єкта оподаткування, включаються в ціну товару й спла­чуються виробником або власником. Прямі податки, у свою чергу, підрозділяються на:

а) особисті - податки, що сплачуються платником податків за рахунок і залежно від отриманого ним доходу (прибутку) із урахуванням платоспроможності платника;

б) реальні (англ. - майно) - податки, що сплачуються з майна, в основі яких лежить не реальний, а передбачуваний середній дохід.

Б. Непрямі (на споживання) - податки, які справляються в процесі витрачання матеріальних благ, визначаються розміром споживання, включаються у вигляді надбавки до ціни реалізації товару й спла­чуються споживачем. При непрямому оподаткуванні формальним платником є продавець товару (робіт, послуг), що виступає посередником між державою й споживачем товару (робіт, послуг). Споживач товару є платником реальним. Саме критерій збігу юридичного й фактичного платника є одним з основ­них при розмежуванні податків на прямі й непрямі. При прямому оподаткуванні - юридичний і фактич­ний платники збігаються, при непрямому - ні.

Ще одну важливу обставину варто враховувати при розмежуванні прямих і непрямих податків - їх участь в утворенні ціни. Якщо прямі податки включаються до ціни на стадії виробництва у виробника, то непрямі - тільки на стадії реалізації і як надбавка до ціни товару. Схематично це виглядає таким чином:

МЗ + ЗП + Пр + Надб. + Пр. П + Непрям. П

Ціна виробника

Ціна реалізації

МЗ - матеріальні витрати;

ЗП - заробітна плата;

Пр - прибуток;

Надб. - різні надбавки виробника;

П. П - прямі податки;

Непрям. П - непрямі податки.

5. Залежно від способу справляння:

А. Часткові (кількісні) - які встановлюють розмір податку для кожного платника окремо, з ураху­ванням майнового стану платника і його можливості сплати. Загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників.

Б. Розкладкові (репартиаційні) - податки, що нараховуються на цілу корпорацію платників, які самостійно здійснюють між собою остаточний розподіл податкового тягаря.

6. Залежно від характеру використання:

А. Загального призначення - податки, що використовуються на загальні цілі, без конкретизації заходів або витрат, на які вони витрачаються (фактично, це і є дійсно податки).

Б. Цільові податки - податки, що зараховуються в позабюджетні цільові фонди й призначені для цільового використання.

7. Залежно від періодичності справляння:

А. Разові - податки, що сплачуються один раз протягом певного часу (найчастіше - податкового період) при здійсненні певних дій (податок з власників транспортних засобів; податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування ). Більшою мірою даний різновид податків має харак­тер зборів.

Б. Систематичні (регулярні) - податки, що сплачуються регулярно, через певні проміжки часу й про­тягом усього періоду володіння або діяльності платника (щомісячно, поквартально).

 

4. Механізм податку

 

Правове регулювання обов'язкових податкових платежів визначається як особливостями компетенції органів державної влади й управління щодо їх встановлення, зміни й скасування, так і чітким закріпленням всіх елементів, що характеризують податок як цілісний механізм. Законодавче регулювання даної проблеми передбачає закріплення вимоги щодо наявності всіх складових, що визна­чають цілісну правову конструкцію податкового платежу.

Податковий кодекс України встановлює алгоритм, під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: платники податку; об'єкт оподаткуван­ня; база оподаткування; ставка податку; порядок обчислення податку; податковий період; строк та по­рядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. У разі якщо хоча б один із зазначених обов'язкових елементів не визначено, податок вважається не встановленим. Під час встановлення податку можуть передбачатися підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування. Розмір, механізм справляння податків і зборів та пільги щодо оподаткування не мо­жуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Відсутність якого-небудь із основних елементів правового механізму податку не дозволяє однозначно визначити тип цього платежу й робить податко­вий механізм невизначеним.

Виходячи з цього, у групу основних елементів правового механізму пода­тку необхідно віднести:

а) платника податку;

б) об'єкт оподаткування;

в) ставку податку.

Сукупність додаткових елементів правового механізму податку досить різноманітна (залежно від ступеня деталізації податкового механізму).

Залежно від характеру деталізації дану групу елементів можна розділити на:

Система елементів правового механізму податку являє собою певним чином супідрядну си­стему (див. рис. 1.2) і включає обов'язкові й факультативні елементи.

Рис. 1.2. Система елементів правового механізму податку

 

Хотілося б підкреслити, що й основні, й додаткові елементи мають обов'язковий характер, без яких неможливе закріплення відповідного податкового механізму. Додатковість елемента підкреслює не його необов'язковість, а особливості регулювання (можливість делегування).

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Податкова система

Вінницький технічний коледж.. податкова система.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Механізм податку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки
  Прибуткове оподаткування юридичних осіб сформувалося в національних податкових систе­мах порівняно недавно й виступає, з однієї сторони, основним фіскальним інструментом, а з іншої

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
  У практиці застосування амортизаційної політики можна виділити дві її функції - податкову (фіскальну) та економічну (див. рис. 3.3). Під еко

Податкові пільги: сутність, види та порядок використання
  Сутність податкової пільги розкривається у самому механізмі її надання та зводиться до одного - по­вного або часткового звільнення платників від сплати податку. Усі

Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств
1. Прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів 2. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого хар

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: а) об'єкт нерухомості; б) об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір м

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
  Згідно з Податковим Кодексом України (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистич

Порядок подання фізичними особами податкової декларації
  Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України. Загальний обов'язок громадян щодо

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Порядок обчислення та сплати податку
  Механізм обчислення податку на додану вартість базується на зіставленні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. Сума податку, що підлягає сплаті (перераху

Відшкодування податку на додану вартість
Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування за результатами пе

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Види підакцизних товарів та ставки податку
Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльнос

Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету
  Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкових зобов'я

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів формують основну частину надходже

Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету
  Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної податкової служби України. Органи Держав

Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід
  Теоретичні основи екологічного податку були закладені представником кембриджської економічної школи Артуром Пігу (1877-1959 рр.) в концепції економіки добробуту. Згідно з цією теорі

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Ставки екологічного податку та їх класифікація
  Слід зазначити, що розмір ставок екологічного податку збільшиться порівняно зі збором за забруд­нення НПС, що позитивно вплине на виконання податковим інструментом екологічної та фі

Порядок та специфіка обчислення податку
  Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу наростаючим підсумком (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК України) на основі: — фактични

Порядок подання податкової звітності та сплати податку
  Нижче наведено блок-схему процесу виникнення податкового обов'язку. Дана схема є уніфікованою і може бути застосована для кожного податку чи збору. У ній покроково описано всі дії,

Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування
  Місцеве оподаткування в ринкових країнах в сучасному його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків в цілому, пошуку оптимальних засад обкладання, станов

Розвиток місцевого оподаткування в Україні
  В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладе­ний Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993

Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння
  Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві по­датки та збори. До місцевих належать податки та збори, які встановлюються відповідно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи, тобто громадяни як учасники цивільних відносин, а так

Збір за місця для паркування транспортних засобів
  Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, с

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов'язковим місцевим збором, який місцеві ради повинні запроваджувати на території своєї юрисдикції за наявності об'єк

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Єдиний податок з юридичних осіб
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спроще­

Єдиний податок з фізичних осіб
Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва, введе­на одночасно з аналогічною системою для юридичних осіб і повинний з нею спільну законодавчу базу.

Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Відповідно до підрозділу 8 розділу XX ПКУ платники єдиного податку, як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний податок зам

Фіксований сільськогосподарський податок
  На даний час сільське господарство України працює у привілейованому режимі оподаткування. Аграр­ним підприємствам надано значну кількість податкових пільг, але їхню несільськогоспод

Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь)
Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнах

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є одним із видів загальнодержавних податків. Порядок нарахування та стягнення цього збору регламен

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в Україні, починаючи з 2005 року, є загальнодержавним непря

Радіочпстотні ресурси
Радіочастотний ресурс - це ча­стина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можна викори

Водні ресурси
Водокори­стування – це використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства,

Лісові ресурси
Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезид

Радіочпстотні ресурси
Об'єктом оподаткуваннязбором за користування радіочастотним ресурсом є ширина смуги радіочастот, яку виділено для здійснення певної діяльності. Ширина смуги радіочастот визнача

Водні ресурси
  Усі галузі господарства в частині використання водних ресурсів поділяються на дві категорії: водоспоживачі та водокористувачі. Перші

Лісові ресурси
  Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування збором за спеціальне викори­стання лісових ресурсів: — деревина, заготовлена в порядку рубок головного кори

Радіочпстотні ресурси
  Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв'язку та діапазону радіочастот. Види радіозв'язку визначаються від виду передачі

Водні ресурси
  Ставки збору за спеціальне використання вод встановлюються: — для поверхневих вод - на основі техногенного навантаження, якості води в даних водних об'єктах, їх здатності д

Лісові ресурси
  Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід наведено у таблиці 17.1 . Таблиця 17.1 Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Водні ресурси
  Нормами статті 326 Податкового кодексу України надано право водокористувачам самостійно об­числювати збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для

Лісові ресурси
  Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або лісовий квиток, за формою, встановлен

Радіочпстотні ресурси
  Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідн

Водні ресурси
  Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачува

Лісові ресурси
  Базовим податковим періодом для збору за спеціальне використання лісових ресурсів є квартал, за який визначається податкова база і обчислюється сума збору, що підлягає сплаті платни

Загальна характеристика плати за землю
  Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набуваєть

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки
Отже, законодавець встановлює два види ставок земельного податку залежно від типу сільського го­сподарського угіддя: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % та для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено
Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не про­ведено подано у таблиці 13.1. Таблиця 13.1 Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не п

Особливості встановлення ставок земельного податку
Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автосто­янками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без от­римання прибутку

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються: · інваліди І і ІІ групи; · фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; · пенсіонери (за вік

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Від сплати земельного податку звільняються: · заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної т

Індексація нормативної грошової оцінки земель
  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка зе­мельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурс

Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
  Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджет­ним кодексом України для плати за землю. У ч. З с. 143 Конституції України закрі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги