рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ставки екологічного податку та їх класифікація

Ставки екологічного податку та їх класифікація - Конспект, раздел Образование, Податкова система   Слід Зазначити, Що Розмір Ставок Екологічного Податку Збільши...

 

Слід зазначити, що розмір ставок екологічного податку збільшиться порівняно зі збором за забруд­нення НПС, що позитивно вплине на виконання податковим інструментом екологічної та фіскальної функції. Крім того, ставки податку будуть щорічно коригуватися з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря призводять до його забруднення, тобто до зміни складу і його властивостей у результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан навколишньо­го природного середовища. У зв'язку з цим величина ставки податку залежить від ступеня впливу даної забруднюючої речовини на здоров'я населення та компоненти навколишнього природного середовища.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела­ми забруднення встановлюються як фіксовані суми в гривнях за одиницю бази оподаткування (1 тонну).

Наведемо таблицю порівняння нормативів збору за забруднення НПС та екологічного податку (див. табл. 8.1, 8.2).

Таблиця 8.1. Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн./т до при­йняття ПКУ Проіндексований норматив зборуд о прийняття ПКУ, грн./т Ставка по­датку, грн./т згідно з ПКУ Добуток граничних значень коригуючих коефіцієнтів, які діяли до прийняття ПКУ Збільшення ставки порівняно 3 нормативом, разів Збільшення ставки порівняно зпроіндексованим нормати­вом, разів Збільшення ставки порівняно 3 проіндексованим нормативом з коригуючим коефіцієнтом, разів
Азоту оксиди 80,00 339,28 1 221,00 2,97 15,26 3,60 1,21
Аміак 15,00 63,63 229,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Ангідрид сірчистий 80,00 339,28 1 221,00 2,97 15,26 3,60 1,21
Ацетон 30,00 127,24 458,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Бенз(о)пірен 101 807,00 431 761,92 1 554 343,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Бутилацетат 18,00 76,32 275,00 2,97 15,28 3,60 1,21
Ванадію п'ятиокис 300,00 1 272,29 4 580,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Водень хлористий 3,00 12,73 46,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Вуглецю окис 3,00 12,73 46,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Вуглеводні 4,50 19,09 69,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Газоподібні фтористі сполуки 198,00 839,70 3 023,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Тверді речовини 3,00 12,73 46,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Кадмію сполуки 633,00 2684,53 9664,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Марганець 633,00 2 684,53 9664,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Нікель 3 225,00 13 677,19 49238,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Озон 80,00 339,28 1 221,00 2,97 15,26 3,60 1,21
Ртуть та її сполуки 3 390,00 14376,95 51 757,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Свинець 3 390,00 14376,95 51 757,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Сірководень 257,00 1 089,93 3 924,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Сірковуглець 167.00 708.75 2 550.00 2,97 15.27 3.60 1.71
Спирт н-бутиловий 80.00 339.28 1 221,00 2,97 15,26 3.60 1.21
Стирол 584,00 2 476,73 8 916,00 2.97 15,27 3,60 1,21
Фенол 363,00 1 539,48 5 542,00 2,97 15,27 3,60 1,21
Формальдегід 198,00 839,70 3 023.00 2,97 15,27 3,60 1,21
Хром 2147.00 9 105.40 32779.00 2.97 15.27 3.60 1,21
Сер. значення         15,28 3,60 1,21

Таблиця 8.2. Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 257.1 та на які встановлено клас небезпечності

Клас небезпечності Норматив збору, грн./т до прийняття ПКУ Проіндексований норматив збору до прийняття ПКУ, грн/т Ставка податку, грн/т згідно з ПКУ Добуток граничних значень коригуючих коефіцієнтів, які діяли до прийняття ПКУ Збільшення ставки порівняно 3 нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом з коригуючим коефіцієнтом, разів
І 572,0 2425,9 8733,0 2,97 15,3 3,6 1,2
II 131,0 555,6 2000,0 2,97 15,3 3,6 1,2
III 19,5 82,7 298,0 2,97 15,3 3,6 1,2
IV 4,5 19,1 69,0 2,97 15,3 3,6 1,2
Середнє значення         15,3 3,6 1,2

 

У середньому, збільшення ставки екологічного податку в ПКУ відбулося більше ніж у 15 разів порівняно з нормативом збору за забруднення НПС. З урахуванням індексації ставок збору - у 3,6 рази. Специфікою екологічного податку є те, що коригуючі коефіцієнти, які діяли до набрання чинності ПКУ, фактично включе­но в розмір базової ставки. З урахуванням цього ставка екологічного податку збільшилася у 1,21 рази.

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення встановлено залежно від орієнтовного безпечного рівня впливу речовин (далі ОБРВ). ОБРВ визначається як максимальна концентрація забруднюючої речовини, яка визнається орієнтовно безпечною при дії на людину та встановлюється як тимчасовий гігієнічний норматив допустимого вмісту речовини в атмосферному повітрі населених пунктів. ОБРВ подані на основі короткочасних досліджень за відповідною методикою та починає діяти після затвердження Головним державним санітарним лікарем України на обмежений термін. Збільшення таких ставок аналогічне збільшенню ставок екологічного по­датку залежно від виду забруднюючої речовини.

 

Табліщя 8.3. Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 257.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю)

Орієнтовно- безпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр) Норматив збору, гривень за тонну Проіндексований норматив збору до прийняття ПКУ, грн./т Ставка податку, грн/т згідно зПКУ Добуток гра­ничних значень коригуючих коефіцієнтів, які діяли до прийняття ПКУ Збільшення ставки порівняно 3 нормативом, разів Збільшення став­ки порівняно 3 проіндексованим нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом з коригуючим коефіцієнтом, разів
Менше 0,0001 24 078,00 102114,42 367 612,00 2,97 15,27 3,60 1,21
0,0001 -0,001 (включно) 2 063,00 8 749,16 31 497,00 2,97 15,27 3,60 1,21
0,001-0,01 (включно) 285,00 1 208,68 4351,00 2,97 15,27 3,60 1,21
0,01-0,1 (включ­но) 80,00 339,28 1 221,00 2,97 15,26 3,60 1,21
0,1 - більше 10 3,00 12,73 46,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Середнє значення   15,28 3,60 1,21

 

Окремо встановлено ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2), вуглекислого газу на рівні 0,2 гривні за 1 тонну. Дана речовина є одним із парникових газів та основних чинників яви­ща «парникового ефекту» і його включення до бази оподаткування є цілком обґрунтованим, зважаю­чи на ратифікацію Україною Кіотського протоколу, предметом якого є обмеження та зниження викидів парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його ратифікували.

Таким чином, запровадження ставок податку за викиди СО2, по-перше, відповідає вимогам Кіотського протоколу, по-друге, сприяє впровадженню інноваційних технологій щодо зменшення викидів парни­кових газів, по-третє відповідає практиці екологічного оподаткування розвинених країн світу.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів в повітря пересувними джерелами забруднення (а саме: транспортними засобами, рух яких супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин), встановлено з метою як реалізації національної екологічної політики стосовно заходів щодо обмеження забруднення атмосфери, так і для виконання міжнародних зобов'язань країни у зв'язку з ратифікацією Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі і Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (у тому числі Кіотського протоко­лу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату) (див. табл. 8.4).

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення встановлюються як фіксовані суми в гривнях за одиницю бази оподаткування (1 тонну забруднюючих речовин, що надходять у водні об'єкти від водокористувача).

Таблиця 8.4 Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива.

 

Вид палива Норма­тив збору, гривень за тонну Проіндексо- ваний норматив збору до прийняття ПКУ, грн/т Ставка по­датку, грн/т згідно з ПКУ Добуток граничних значень коригуючих коефіцієнтів, які діяли до прий-няття ПКУ Збільшення ставки порівняно 3 нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндек­сованим нормативом, разів Збільшення став­ки порівняно 3 проіндексованим нормативом з коригуючим коефіцієнтом, разів
Дизельне пальне 4,50 19,09   2,97 15,11 3,56 1,20
Дизельне біопаливо     58,00 2,97      
  Дизельне пальне із вмістом сірки:              
-більш як 0,2 мас.%     68,00 2,97      
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %     52,00 2,97      
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %     47,00 2,97      
- не більше як 0,005 мас. %     30,00 2,97      
Бензин етилований 6,00 25,45   2,97      
Бензин сумішевий     56,00 2,97      
Бензин нее- тилований 4,50 19,09 68,00 2,97 15,11 3,56 1,20
Зріджений нафтовий газ 6,00 25,45 92,00 2,97 15,33 3,61 1,22
Стистений природний газ 6,00 12,73 46,00 2,97 7,67 3,61 1,22
Бензин авіаційний     47,00 2,97      
Гас     58,00 2,97      
  За викиди морськими та річковими суднами              
Бензин   38,18          
Дизельне пальне   25,45          
Мазут   19,09 68,00   3,56 3,56 1,20
  За викиди залізничним транспортом              
Дизельне пальне   19,09          
  Середнє значення         11,36 3,58 1,21

 

Таблиця 8.5 Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень за тонну Проіндексований норматив збору до прийняття ПКУ, грн/т Ставка по­датку, грн/т згідно з ПКУ Граничне значення ліквідованих ПКУ коригуючих коефіцієнтів Збільшення ставки порівняно з нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом, разів Збільшення став­ки порівняно 3 проіндексованим нормативом з кори­гуючим коефіцієнтом, разів
Азот амонійний 57,5 777,7 807.0 2Г8 15.3 3.6 1,3
Органічні речовини 71.0 89.1 371.0 7Г8 15.3 3.6 1,3
Завислі речовини 1.5 6,4 73,0 7.8 15,3 3.6 1,3
Нафтопродукти 309.0 1310.5 4718.0 7.8 15,3 3.6 1,3
Нітрати 4,5 19,1 69.0 2,8 15.3 3.6 1,3
Нітрити 258,0 1094,2 3939.0 7,8 15.3 Зг6 1,3
Сульфати 1.5 6Г4 73.0 7,8 15.3 3.6 1,3
Фосфати 47г0 178.1 641.0 7.8 15.3 3.6 1,3
Хлориди 1.5 6.4 23,0 7.8 15.3 3,6 1,3

 

 

Таблиця 8.6 Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли у табл. 8.4 та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу екологічного податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти

ГДК забруднюючих речовин або ОБРВ (мг на літр) Норматив збору, гривень за тонну Проіндексований норматив збору до прийняття ПКУ, грн/т Ставка по­датку, грн/т згідно з ПКУ Граничне значен­ня ліквідованих ПКУ коригуючих коефіцієнтів109 Збільшення ставки порівняно з норма­тивом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом, разів Збільшення ставки порівняно з проіндексованим нормативом з кори­гуючим коефіцієнтом, разів
до 0,001 17506,78 2,8 70.4 4.8 1,7
0,001-0,09 17693,77 2.8 20,4 4.8 1,7
0,1-1 (вкл.) 7188,36 со 70.4 4.8 1,7
1-10 52,5 222,65 ОО 70,4 4.8 1,7
вище 10 10,5 44,54 Ьо 70.4 4.8 1,7

 

Величина ставки податку залежить від ступеня впливу даної забруднюючої речовини на здоров'я насе­лення та компоненти навколишнього природного середовища (див. табл. 8.5,8.6). Ставки встановлюються за видами забруднюючих речовин. Гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді - це встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування. Орієнтовний безпечний рівень впливу речовин (ОБРВ) - це максимальна концентрація забруднюючої речовини, яка визнається орієнтовно безпечною при скиді у водний об'єкт зворотних вод та приймається як тимчасовий гігієнічний норматив допустимого вмісту речовини у воді водних об'єктів.

Ставки податку встановлюються за обсяги відходів за класами небезпеки та видами в тоннах та одиницях приладів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. Доцільним є навести визначення деяких термінів. Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небез­пеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують від виробника відходів спеціальних методів і засобів поводження з ними. Виробником відходів називається фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів. Ставки податку за розміщення відходів наведені в табл. 8.7.

Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та на життя і здоров'я людини відповідно до переліку небезпечних властивостей поділяються на кла­си і підлягають обліку.

І клас - це надзвичайно небезпечні відходи - обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентні лампи і непридатні для застосування отрутохімікати та пестициди (до вказаного класу небезпеки також належать відходи, на які не встановлено клас не­безпеки);

II клас - високонебезпечні відходи, до яких можуть бути віднесені відпрацьовані масла та мастила технічні та гідравлічні, нафтошлами, розчинники органічні відпрацьовані;

III клас - помірно небезпечні відходи, до яких можуть бути віднесені акумулятори, медичний фіксаж, відпрацьовані фар­би, плати зіпсовані, смоли зіпсовані, пил полірувальних кругів;

IV клас - малонебезпечні відходи, до яких можуть бути віднесені автошини, побутове сміття, дефекат, сироватка, маслянка, склобій, тара, відходи деревини, а також малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості.

Таблиця 8.7 Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів

№ з/п Клас не­безпеки відходів Рівень небезпечності відходів Норматив збору, грн/т згідно 3 чинним законо­давством Проіндексований норматив збору, грн/т Ставка податку, грн/т згідно 3 ПКУ Збільшення ставки порівняно з нормативом, разів Збільшення ставки порівняно 3 проіндексо­ваним норма­тивом
1. надзвичайно небезпечні 82,5 349,88 8,5 2,0
2. II високонебезпечні 12,73 25,5 8,5 2,0
3. III помірно небезпечні 0,75 3,19 6,4 8,5 2,0
4. IV малонебезпечні 0,3 1,27 2,5 8,3 2,0
5.   малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,03 0,12 0,25 8,3 2,1
Середнє значен­ня   8,4 2,0

 

Ставки екологічного податку за наступними складовими бази оподаткування: обсяг радіоактивних відходів, які тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк за категоріями активності та видами, вартість джерел іонізуючого випромінювання, обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атом­них електростанцій) (табл. 8.8.). залишилися на рівні нормативів збору за забруднення навколишньо­го природного середовища, що є обґрунтованим зважаючи на те, що базу оподаткування щодо вказаних складових було розширено з 1 квітня 2009 р. і досі невідомо дієвість запроваджених ставок.

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуа­туючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) становить 0,0063 гривні у розра­хунку на 1 кВт год виробленої електричної енергії.

Таблиця 8.8 Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, пред­ставлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання), гривень за метр кубічний Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, гривень за сантиметр кубічний
Високоактивні
Середньоактивні та низькоактивні 5 600 2 000

Таблиця 8.9 Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:

Категорія відходів Коефіцієнт
Високоактивні
Середньоактивні та низькоактивні

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Податкова система

Вінницький технічний коледж.. податкова система.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ставки екологічного податку та їх класифікація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізм податку
  1. Поняття податкової системи України.   Поняття «податкової системи» визначає сутність податкової системи як сукупності податків, зборів, платежів. Згідно

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки
  Прибуткове оподаткування юридичних осіб сформувалося в національних податкових систе­мах порівняно недавно й виступає, з однієї сторони, основним фіскальним інструментом, а з іншої

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
  У практиці застосування амортизаційної політики можна виділити дві її функції - податкову (фіскальну) та економічну (див. рис. 3.3). Під еко

Податкові пільги: сутність, види та порядок використання
  Сутність податкової пільги розкривається у самому механізмі її надання та зводиться до одного - по­вного або часткового звільнення платників від сплати податку. Усі

Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств
1. Прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів 2. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого хар

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: а) об'єкт нерухомості; б) об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір м

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
  Згідно з Податковим Кодексом України (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистич

Порядок подання фізичними особами податкової декларації
  Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України. Загальний обов'язок громадян щодо

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Порядок обчислення та сплати податку
  Механізм обчислення податку на додану вартість базується на зіставленні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. Сума податку, що підлягає сплаті (перераху

Відшкодування податку на додану вартість
Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування за результатами пе

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Види підакцизних товарів та ставки податку
Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльнос

Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету
  Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкових зобов'я

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів формують основну частину надходже

Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету
  Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної податкової служби України. Органи Держав

Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід
  Теоретичні основи екологічного податку були закладені представником кембриджської економічної школи Артуром Пігу (1877-1959 рр.) в концепції економіки добробуту. Згідно з цією теорі

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Порядок та специфіка обчислення податку
  Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу наростаючим підсумком (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК України) на основі: — фактични

Порядок подання податкової звітності та сплати податку
  Нижче наведено блок-схему процесу виникнення податкового обов'язку. Дана схема є уніфікованою і може бути застосована для кожного податку чи збору. У ній покроково описано всі дії,

Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування
  Місцеве оподаткування в ринкових країнах в сучасному його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків в цілому, пошуку оптимальних засад обкладання, станов

Розвиток місцевого оподаткування в Україні
  В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладе­ний Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993

Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння
  Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві по­датки та збори. До місцевих належать податки та збори, які встановлюються відповідно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи, тобто громадяни як учасники цивільних відносин, а так

Збір за місця для паркування транспортних засобів
  Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, с

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов'язковим місцевим збором, який місцеві ради повинні запроваджувати на території своєї юрисдикції за наявності об'єк

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Єдиний податок з юридичних осіб
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спроще­

Єдиний податок з фізичних осіб
Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва, введе­на одночасно з аналогічною системою для юридичних осіб і повинний з нею спільну законодавчу базу.

Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Відповідно до підрозділу 8 розділу XX ПКУ платники єдиного податку, як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний податок зам

Фіксований сільськогосподарський податок
  На даний час сільське господарство України працює у привілейованому режимі оподаткування. Аграр­ним підприємствам надано значну кількість податкових пільг, але їхню несільськогоспод

Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь)
Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнах

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є одним із видів загальнодержавних податків. Порядок нарахування та стягнення цього збору регламен

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в Україні, починаючи з 2005 року, є загальнодержавним непря

Радіочпстотні ресурси
Радіочастотний ресурс - це ча­стина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можна викори

Водні ресурси
Водокори­стування – це використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства,

Лісові ресурси
Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезид

Радіочпстотні ресурси
Об'єктом оподаткуваннязбором за користування радіочастотним ресурсом є ширина смуги радіочастот, яку виділено для здійснення певної діяльності. Ширина смуги радіочастот визнача

Водні ресурси
  Усі галузі господарства в частині використання водних ресурсів поділяються на дві категорії: водоспоживачі та водокористувачі. Перші

Лісові ресурси
  Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування збором за спеціальне викори­стання лісових ресурсів: — деревина, заготовлена в порядку рубок головного кори

Радіочпстотні ресурси
  Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв'язку та діапазону радіочастот. Види радіозв'язку визначаються від виду передачі

Водні ресурси
  Ставки збору за спеціальне використання вод встановлюються: — для поверхневих вод - на основі техногенного навантаження, якості води в даних водних об'єктах, їх здатності д

Лісові ресурси
  Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід наведено у таблиці 17.1 . Таблиця 17.1 Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Водні ресурси
  Нормами статті 326 Податкового кодексу України надано право водокористувачам самостійно об­числювати збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для

Лісові ресурси
  Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або лісовий квиток, за формою, встановлен

Радіочпстотні ресурси
  Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідн

Водні ресурси
  Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачува

Лісові ресурси
  Базовим податковим періодом для збору за спеціальне використання лісових ресурсів є квартал, за який визначається податкова база і обчислюється сума збору, що підлягає сплаті платни

Загальна характеристика плати за землю
  Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набуваєть

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки
Отже, законодавець встановлює два види ставок земельного податку залежно від типу сільського го­сподарського угіддя: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % та для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено
Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не про­ведено подано у таблиці 13.1. Таблиця 13.1 Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не п

Особливості встановлення ставок земельного податку
Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автосто­янками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без от­римання прибутку

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються: · інваліди І і ІІ групи; · фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; · пенсіонери (за вік

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Від сплати земельного податку звільняються: · заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної т

Індексація нормативної грошової оцінки земель
  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка зе­мельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурс

Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
  Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджет­ним кодексом України для плати за землю. У ч. З с. 143 Конституції України закрі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги