рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок та специфіка обчислення податку

Порядок та специфіка обчислення податку - Конспект, раздел Образование, Податкова система   Розрахунок Екологічного Податку Здійснюється Самостійно Платн...

 

Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу наростаючим підсумком (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК України) на основі:

— фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин у тоннах (т);

— обсягів скиду забруднюючих речовин у тоннах (т);

— обсягів відходів у тоннах (т);

— обсягів відходів в одиницях обладнання та приладів (од.).

— обсягів відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання у сантиметрах кубічних (см3);

— обсягів відходів у вигляді радіоактивних відходів (крім відходів, поданих у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) у метрах кубічних (м3);

— обсягів електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атом­них електростанцій) у кВт/год (кВт/год);

— вартості (без урахування податку на додану вартість) джерел іонізуючого випромінювання у грив­нях з копійками;

— ставок податку за одиницю бази оподаткування (у гривнях з копійками з округленням до двох де­сяткових знаків);

— коригуючих коефіцієнтів.

Дані, на основі яких розраховується податкове зобов'язання, мають бути підтвердженими первинни­ми документами бухгалтерського обліку.

Податкові агенти здійснюють обрахунок самостійно щокварталу, виходячи із фактичних обсягів реалізованого палива та відповідних ставок податку в поточному році.

Для цілей визначення податкового зобов'язання щодо екологічного податку платники зобов'язані визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Для інших цілей загальна сума екологічного податку-ЕП (у гривнях), яка підлягає сплаті, визначається платниками екологічного податку, крім тих, які визначені п. 240.2 ПК України, за формулою:

ЕП = Пвс + Пс + Прв + АЕС + S, (8.1)

де Пвс - сума податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже­релами забруднення (у гривнях), що розраховується згідно з пунктом 249.3 ПКУ;

Пс - сума податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (у гривнях), що розраховується згідно з пунктом 249.5 ПКУ;

Прв - сума податку за розміщення відходів (у гривнях), що розраховується згідно з пунктом 249.6 ПКУ;

АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (у гривнях), що розраховується згідно з пунктом 249.7 ПКУ;

S - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробника­ми понад установлений особливими умовами ліцензії строк (у гривнях), що розраховується згідно з пунктом 249.8 ПКУ.

Розрахунок суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих ре­човин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс),здійснюється платниками податку самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:

Пвс = Пвс1 + Пвс2+ Пвс3+ ... + Пвсп = М1 * Нп1 + М2 * Нп2 + М3 * Нп3 + …+ Мп * Нпп , (8.2)

де – М1, М2, М3 фактичні обсяги викидів відповідних 1, 2, 3, .. забруднюючих речовин плат­ником податку в тоннах (т); Н1, Н2, Н3, ставки податку в поточному році (згідно зі статтею 243 ПКУ) за тонну 1,2,3, .. забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Розрахунок суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), здійснюється податковими агентами самостійно щокварталу, виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку за формулою:

Пвп = Пвп1 + Пвп2+ Пвп3+ ... + Пвпп = М1 * Нп1 + М2 * Нп2 + М3 * Нп3 + …+ Мп * Нпп , (8.3)

де М1, М2, М3 - кількість фактично реалізованого палива відповідних видів 1, 2, 3, у тоннах; Нп1, Нп2, Нп3, - ставки податку в поточному році за тонну 1, 2, 3 виду палива у гривнях з копійками.

Слід зазначити, що одиницями виміру бази оподаткування є тонни, тобто одиниці маси, а фактична витрата палива може вимірюватися як в одиницях маси - тоннах, так і в одиницях об'єму - літрах.

Для правильного обчислення суми податку платники повинні перевести величину фактично реалізованого палива (літри) в одиниці маси (тонни). Маса нафти або нафтопродуктів визначається за формулою:

М= V*у (8.4)

де М - маса нафти або нафтопродукту, кг; V - об'єм нафти або нафтопродукту за певної темпе­ратури вимірювання рівня, м3, у - густина нафти або нафтопродукту за тією самою температурою вимірювання рівня, кг/м3.

Отже, для переведення величини фактичного обсягу палива (літрів) в одиниці маси (тонни) враховується такий показник, як густина.

Найменування нафтопродуктів, густина, температура, об'єм та загальна маса нафтопродуктів обов'язково повинні зазначатися в товарно-транспортній накладній, до якої за вимогою покупця додається паспорт якості нафтопродукту.

Таким чином, при обчисленні суми податку податкові агенти, які ведуть облік пального в одиницях об'єму - літрах, повинні перевести величину фактичних витрат палива (літри) в одиниці маси (тонни) з урахуванням густини нафтопродукту, зазначеної в товарно-транспортній накладній або паспорті якості нафтопродукту.

При придбанні палива (бензину, дизельного пального, зрідженого нафтового газу, стисненого при­родного газу) не за масою, а за об'ємом та за відсутності сертифіката на партію палива для обчислен­ня податку визначити обсяги використаного пального у тоннах платники можуть згідно з Методикою № 452, що затверджена Держкомстатом України від 13.11.2008 р. Даною Методикою № 452 наведено такі коефіцієнти переведення величини фактичних витрат палива (літрів) у вагові одиниці (тонни):

— для бензину - 0,74 кг/л;

— для газойлів (дизельного палива) - 0,85 кг/л;

— для газу скрапленого - 0,55 кг/л;

— для газу стисненого - 0,59 кг/м3.

Розрахунок суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (Пс), здійснюється платниками самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Пс = Пс1+ Пс2 + Пс3 + ... + Псп =

=Мл1 * Нп1 * Кос + Мл2 * Нп2 * Кос + Мл3 * Нп3 * Кос +…+ Млп * Нпп * Кос (8.5)

де – Мл1, Мл2,Мл3 - обсяги скидів платником податку у водні об'єкти забруднюючих речовин виду 1, 2,..., п у тоннах (т); Нп1, Нп2, Нп3 - ставки податку (згідно зі статтею 245), у гривнях з копійками; Кос - коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Розрахунок суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), здійснюється плат­никами самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Прв = Прв1 + Прв2 + Прв3 +... + Првп =

=Нп1 * Мл1 * Км* Ко + Нп2 * Мл2 * Км* Ко + Нп3 * Мл3 * Км* Ко +…+ Нпп * Млп * Км* Ко, (8.6)

де – Мл1, Мл2, Мл3 - обсяги відходів платника податку відповідних видів 1, 2, 3, ...«у тоннах (т) або одиницях приладів (од); Нп1, Нп2, Нп3 ... Нпп - ставки податку (згідно зі статтею 246), у гривнях з копійками; Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів. Якщо місце (зона) розміщення відходів знаходиться в адміністративних межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж, коефіцієнт дорівняє 3, в іншому випадку – 1; Ко- коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів.

Розрахунок суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), здійснюється за формулою:

АЕС = Оп*Н + (рнс * С1нс * V1нс + рв * С1в * V1в) + 1/32 (рнс * С2нс * V2нс + рв * С2в * V2в), (8.7)

де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислена за календарний квартал, гривень з копійками; Оп - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за календарний квартал експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт/год; Н - ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену ек­сплуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій; 1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 р. радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 р. до 1 квітня 2019 р., протягом іншого періоду дорівнює 0); рнс, рв - коригуючі коефіцієнти; С1нс - собівартість зберігання 1 кубічного метра (1 кубічного сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утво­рених їх виробниками за календарний квартал, гривень з копійками; С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) висо­коактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за календарний, гривень з копійками; С2н - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопиче­них їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками; С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками; V1нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища ек­сплуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за календарний квартал, кубічних метрів (кубічних сантиметрів - для радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); V1в- фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (кубічних сантиметрів - для радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); V2нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); V2в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у схо­вищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).

Розрахунок суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, здійснюється платниками - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок (п. 248.1 ПК України) та пропорційно до строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:

Sзберігання = N *V * Тзберігання (8.8)

де Sзберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений тимчасовими умовами ліцензії строк, обчислена за календарний квар­тал, гривень з копійками; N - ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (наведена у п. 248.1 ПК України); V-фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, кубічних метрів (кубічних сантиметрів - для радіоактивних відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); Тзберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особли­вими умовами ліцензії строк, яка рахується від 1 травня 2009 р. на підставі звітності за звітний квартал про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Податкова система

Вінницький технічний коледж.. податкова система.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок та специфіка обчислення податку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізм податку
  1. Поняття податкової системи України.   Поняття «податкової системи» визначає сутність податкової системи як сукупності податків, зборів, платежів. Згідно

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки
  Прибуткове оподаткування юридичних осіб сформувалося в національних податкових систе­мах порівняно недавно й виступає, з однієї сторони, основним фіскальним інструментом, а з іншої

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
  У практиці застосування амортизаційної політики можна виділити дві її функції - податкову (фіскальну) та економічну (див. рис. 3.3). Під еко

Податкові пільги: сутність, види та порядок використання
  Сутність податкової пільги розкривається у самому механізмі її надання та зводиться до одного - по­вного або часткового звільнення платників від сплати податку. Усі

Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств
1. Прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів 2. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого хар

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: а) об'єкт нерухомості; б) об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір м

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
  Згідно з Податковим Кодексом України (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистич

Порядок подання фізичними особами податкової декларації
  Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України. Загальний обов'язок громадян щодо

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Порядок обчислення та сплати податку
  Механізм обчислення податку на додану вартість базується на зіставленні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. Сума податку, що підлягає сплаті (перераху

Відшкодування податку на додану вартість
Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування за результатами пе

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Види підакцизних товарів та ставки податку
Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльнос

Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету
  Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкових зобов'я

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів формують основну частину надходже

Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету
  Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної податкової служби України. Органи Держав

Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід
  Теоретичні основи екологічного податку були закладені представником кембриджської економічної школи Артуром Пігу (1877-1959 рр.) в концепції економіки добробуту. Згідно з цією теорі

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Ставки екологічного податку та їх класифікація
  Слід зазначити, що розмір ставок екологічного податку збільшиться порівняно зі збором за забруд­нення НПС, що позитивно вплине на виконання податковим інструментом екологічної та фі

Порядок подання податкової звітності та сплати податку
  Нижче наведено блок-схему процесу виникнення податкового обов'язку. Дана схема є уніфікованою і може бути застосована для кожного податку чи збору. У ній покроково описано всі дії,

Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування
  Місцеве оподаткування в ринкових країнах в сучасному його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків в цілому, пошуку оптимальних засад обкладання, станов

Розвиток місцевого оподаткування в Україні
  В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладе­ний Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993

Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння
  Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві по­датки та збори. До місцевих належать податки та збори, які встановлюються відповідно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи, тобто громадяни як учасники цивільних відносин, а так

Збір за місця для паркування транспортних засобів
  Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, с

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов'язковим місцевим збором, який місцеві ради повинні запроваджувати на території своєї юрисдикції за наявності об'єк

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Єдиний податок з юридичних осіб
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спроще­

Єдиний податок з фізичних осіб
Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва, введе­на одночасно з аналогічною системою для юридичних осіб і повинний з нею спільну законодавчу базу.

Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Відповідно до підрозділу 8 розділу XX ПКУ платники єдиного податку, як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний податок зам

Фіксований сільськогосподарський податок
  На даний час сільське господарство України працює у привілейованому режимі оподаткування. Аграр­ним підприємствам надано значну кількість податкових пільг, але їхню несільськогоспод

Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь)
Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнах

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є одним із видів загальнодержавних податків. Порядок нарахування та стягнення цього збору регламен

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в Україні, починаючи з 2005 року, є загальнодержавним непря

Радіочпстотні ресурси
Радіочастотний ресурс - це ча­стина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можна викори

Водні ресурси
Водокори­стування – це використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства,

Лісові ресурси
Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезид

Радіочпстотні ресурси
Об'єктом оподаткуваннязбором за користування радіочастотним ресурсом є ширина смуги радіочастот, яку виділено для здійснення певної діяльності. Ширина смуги радіочастот визнача

Водні ресурси
  Усі галузі господарства в частині використання водних ресурсів поділяються на дві категорії: водоспоживачі та водокористувачі. Перші

Лісові ресурси
  Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування збором за спеціальне викори­стання лісових ресурсів: — деревина, заготовлена в порядку рубок головного кори

Радіочпстотні ресурси
  Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв'язку та діапазону радіочастот. Види радіозв'язку визначаються від виду передачі

Водні ресурси
  Ставки збору за спеціальне використання вод встановлюються: — для поверхневих вод - на основі техногенного навантаження, якості води в даних водних об'єктах, їх здатності д

Лісові ресурси
  Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід наведено у таблиці 17.1 . Таблиця 17.1 Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Водні ресурси
  Нормами статті 326 Податкового кодексу України надано право водокористувачам самостійно об­числювати збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для

Лісові ресурси
  Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або лісовий квиток, за формою, встановлен

Радіочпстотні ресурси
  Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідн

Водні ресурси
  Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачува

Лісові ресурси
  Базовим податковим періодом для збору за спеціальне використання лісових ресурсів є квартал, за який визначається податкова база і обчислюється сума збору, що підлягає сплаті платни

Загальна характеристика плати за землю
  Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набуваєть

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки
Отже, законодавець встановлює два види ставок земельного податку залежно від типу сільського го­сподарського угіддя: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % та для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено
Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не про­ведено подано у таблиці 13.1. Таблиця 13.1 Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не п

Особливості встановлення ставок земельного податку
Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автосто­янками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без от­римання прибутку

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються: · інваліди І і ІІ групи; · фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; · пенсіонери (за вік

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Від сплати земельного податку звільняються: · заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної т

Індексація нормативної грошової оцінки земель
  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка зе­мельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурс

Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
  Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджет­ним кодексом України для плати за землю. У ч. З с. 143 Конституції України закрі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги