рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» - Конспект, раздел Образование, Міністерство Освіти Та Науки України Східноукраїнський Національний...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. В.ДАЛЯ

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

(для студентів всіх напрямків підготовки)

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні кафедри

охорона праці та БЖД

Протокол № 2 від 20.10.2009

 

ЛУГАНСЬК СНУ ІМ. В. ДАЛЯ - 2010


УДК 628

 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів всіх напрямків підготовки) / Укл.: В.М. Кожин, В.Є. Александров, І.В. Савченко – Луганськ, Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2010 - 158 с.

 

 

У конспекті лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» викладений матеріал з наступних тем: «Правові і організаційні питання охорони праці», «Оздоровлення повітряного середовища», «Освітлення промислових підприємств», «Небезпека ураження електричним струмом і заходи попередження електротравматизму», «Захист від виробничого шуму і вібрації», «Іонізуюче випромінювання», «Електромагнітні поля і електромагнітні випромінювання», «Безпека систем, що знаходяться під тиском», «Умови безпечної експлуатації машин і механізмів», «Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники», «Пожежна профілактика», наведений список рекомендованої літератури.

 

 

Укладачі: В.М. Кожин, доц.

В.Є. Александров, доц.

І.В. Савченко, ст. викл.

 

 

Відп. за випуск М.А. Пітельгузов, проф.

 

 

Рецензент Р.І. Рей, проф.

 


ЗМІСТ

 

1. Правові і організаційні питання охорони праці 6

1.1. Закон України «Про охорону праці». 6

1.2. Формування, зміст і завдання курсу з охорони праці 7

1.3. Правила і норми з охорони праці. Нагляд й контроль за їх виконанням.. 7

1.4. Організація служби охорони праці на підприємстві 8

1.5. Навчання робітників безпечним методам і прийомам праці. Види інструктажів. 8

1.6. Розслідування і облік нещасних випадків. 9

1.7. Аналіз причин виробничого травматизму. 37

1.8. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Положення
про штрафи. 37

1.9. Фінансування охорони праці 38

1.10. Правила відшкодування власником підприємства збитку, спричиненого працівникові 38

2. Оздоровлення повітряного середовища. 40

2.1. Дія на організм людини шкідливих газів, пари і пилу. 40

2.2. ГДК шкідливих речовин в повітрі 40

2.3. Методи визначення шкідливостей в повітрі 40

2.4. Заходи боротьби із забрудненістю повітря пилом, парами і газами. 41

2.5. Метеоумови на виробництві 41

2.6. Природна вентиляція, принцип розрахунку. 41

2.7. Механічна вентиляція. 43

2.8. Місцева вентиляція. 45

2.9. Типи вентиляторів. 45

2.10. Способи визначення повітрообміну. 45

2.11. Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну. 46

2.12. Засоби індивідуального захисту. 47

3. Освітлення промислових підприємств. 48

3.1. Основні світлотехнічні поняття і визначення. 48

3.2 Природне освітлення. 49

3.3. Розрахунок природного освітлення. 50

3.4. Штучне освітлення. Види освітлення. 52

3.5. Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок. 54

4. Небезпека ушкодження електричним струмом і заходи попередження електротравматизму 57

4.1. Основні причини електротравматизму. 57

4.2. Дія електричного струму на організм людини. 57

4.3. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом 58

4.4. Аналіз небезпеки ураження електричним струмом у різних електричних мережах 59

4.5. Крокова напруга. 62

4.6 Напруга дотикання. 63

4.7. Заходи попередження електротравматизму. 64

5. Захист від виробничого шуму і вібрації 69

5.1. Дія на організм людини. 69

5.2. Основні поняття і їх фізичні параметри. 71

5.3. Нормування шуму і вібрації 72

5.4. Вимірювання шуму і вібрації 73

5.5. Методи боротьби з шумом і вібрацією.. 73

5.6. Захист від дії ультразвуку, інфразвуку. 79

5.7. Захист від лазерних випромінювань. 80

6. Іонізуюче випромінювання. 82

6.1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання. 82

6.2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання. 84

6.3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. 85

6.4. Норми радіаційної безпеки. 87

6.5. Захист від радіаційного випромінювання. 88

7. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. 91

7.1. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань. 91

7.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування. 93

7.3. Захист від електромагнітних випромінювань. 95

7.4. Електромагнітні випромінювання комп'ютера. 96

7.5. Електромагнітні випромінювання портативних комп'ютерів. 98

7.6. Безпечні рівні випромінювань. 99

8. Безпека систем, що знаходяться під тиском.. 100

8.1 Посудини, що працюють під тиском.. 100

8.2. Додаткові вимоги до балонів. 102

8.3. Безпека експлуатації компресорного устаткування. 102

8.4. Парові і водонагрівальні котли. 103

9. Умови безпечної експлуатації машин і механізмів. 104

9.1. Поняття про небезпечну зону машин. 104

9.2. Колективні і індивідуальні засоби захисту. 104

9.3. Безпека експлуатації підйомно-транспортних машин. 106

10. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники. 107

10.1. Загальні відомості 107

10.2. Алкоголь і безпека праці 107

10.3. Монотонність. 108

10.4. Стомлення. 109

10.5. Робоча поза. 110

10.6. Сонливість. 110

10.7. Перевантаження емоційні і розумові 111

10.8. Стрес. 111

10.9. Гіподинамія. 112

10.10. Соціальний клімат і безпека, психологічна несумісність. 112

10.11. Перенапруження аналізаторів. 112

11. Пожежна профілактика. 114

11.1. Закон України «Про пожежну безпеку». 114

11.2. Загальні відомості про процес горіння. 116

11.3. Причини пожеж.. 118

11.4. Пожежна профілактика в машинобудуванні 119

11.5. Основні методи вогнегасіння. 120

11.6. Класифікація матеріалів, будівель і виробництв по пожежній безпеці 120

11.7. Протипожежні перешкоди в будівлях. 122

11.8. Евакуація людей з приміщення. 122

11.9. Вогнегасильні речовини. 122

11.10. Первинні засоби пожежогасінні 124

11.11. Пожежна сигналізація і зв'язок. 125

11.12. Автоматичні установки пожежогасіння. 126

11.13. Автоматичні пожежні сповіщувачі 128

11.14. Автоматичні системи придушення вибуху. 129

Список рекомендованої літератури. 130

Додатки. 132

 


ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Закон України «Про охорону праці»   Закон України «Про охорону праці» складається з 9 розділів і 44 статей, затверджений 21.XI.2002 р.

Формування, зміст і завдання курсу з охорони праці

 

Російські й українські вчені внесли істотний вклад до справи охорони праці робітників. Перші наукові роботи в галузі техніки безпеки належать М.В. Ломоносову, який в 1742 р. опублікував роботу «Перші заснування металургії і рудних справ», де він піднімав питання гігієни і безпеки праці «гірничих людей». В 1901р. І.М. Сєченов написав роботу «Нарис робочих рухів людини», де теоретично обґрунтував 8-ми годинну тривалість робочого дня. Академік А.А. Скочинський в період 1938-60 рр. працював в галузі пожежо- і вибухопридушення у вугільній промисловості. Лауреат Нобелівської премії акад. М.М. Семенов розробив теорію вибуху і горіння. Великий російський учений М.Є. Жуковський розробив вихрову теорію, на основі якої конструюються вентилятори, що застосовуються в промислових вентиляційних установках. Роботи проф. І.С. Стекольникова в галузі захисту від блискавки. Учені інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України розробили і впровадили у виробництво різноманітні способи електрозварювання із застосуванням промислових роботів і автоматичних пристосувань, що виключили дію шкідливих речовин, які при цьому виділяються.

В даний час питаннями охорони праці займаються НДІ охорони праці, кафедри вузів, галузеві лабораторії та ін.

Термін «охорона праці» вперше з'явився в Англії в 1821 р. і означав захист працівників від експлуатації з боку капіталістів. Згідно Закону України «Про охорону праці», охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Курс охорони праці складається з наступних основних розділів: основи трудового законодавства; основи техніки безпеки; виробнича санітарія і гігієна праці в промисловості; основи пожежної профілактики.

На жаль, повністю безпечних і нешкідливих виробництв не існує, тому завдання курсу полягає в тому, щоб дати наукові основи виявлення потенційних небезпек виробництва, викласти принципи розробки різноманітих технічних методів профілактики виробничого травматизму і, таким чином, звести до мінімальної вірогідності ураження або захворювання працюючого, з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

 

Правила і норми з охорони праці. Нагляд й контроль за їх виконанням

Рівень охорони праці залежить від якості нормативно-технічної документації, яка залежно від області поширення підрозділяється на міжгалузеву,… Міжгалузеві (єдині) правила призначені для всіх галузей народного… Галузеві правила і норми з охорони праці призначені для окремих галузей народного господарства. Затверджуються в…

Організація служби охорони праці на підприємстві

Працедавець створює на підприємстві службу охорони праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік функції цієї служби… Фахівці з ОП мають право: видавати керівникам структурних підрозділів…  

Розслідування і облік нещасних випадків

 

Порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112 (далі - Порядок).

 

Загальні питання

Дія цього Порядку поширюється на: власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці); осіб, у тому числі іноземців та осіб без… Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з… Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що…

Розслідування та облік нещасних випадків

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів,… Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин,… Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

- нещасні випадки із смертельними наслідками; - групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше… - випадки смерті працівників на підприємстві;

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і виконувати заходи щодо… Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві… Органи державного управління охороною праці, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та…

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі спеціалістів спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу згідно… У разі необхідності до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти… Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до процедури встановлення зв'язку захворювання з…

Повідомлення про професійні захворювання та розслідування причин виникнення професійного захворювання.

У разі реорганізації підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до настання професійного захворювання, зазначене повідомлення… Роботодавець організовує розслідування причин виникнення професійного… Розслідування випадку професійного захворювання проводиться протягом десяти робочих днів після надходження…

Реєстрація та облік професійних захворювань

- на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в установах державної санітарно-епідеміологічної служби, на підставі повідомлень… - у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичної картки… До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного працівника, в якого виявлено професійне…

Розслідування та облік аварій

1) аварія першої категорії, внаслідок якої: - загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; - спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

Прикінцеві положення

Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне і об'єктивне їх розслідування та обґрунтованість прийнятих рішень.

Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Аналіз причин виробничого травматизму

Основні причини виробничого травматизму наступні: а) організаційні (до 65 %) – неякісне проведення інструктажу і навчання;… б) технічні (до 20 %) – несправність устаткування, пристосувань, інструменту;

Фінансування охорони праці

Фінансування ОП здійснюється роботодавцем. Для підприємств незалежно від форм власності, або фізичних осіб, що використовують найману працю, витрати… На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на ОП передбачені…  

ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Дія на організм людини шкідливих газів, пари і пилу

Всі шкідливі речовини за ступенем дії на організм людини підрозділяються на 4 класи (ГОСТ 12.1.007-76): - надзвичайно небезпечні – ртуть, фосген, озон і ін.; - високо небезпечні – йод, бензол, марганець, мідь, хлор і ін.;

ГДК шкідливих речовин в повітрі

 

По ГОСТ 12.1.005-88 встановлені граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин (мг/м³) в повітрі робочої зони виробничих приміщень.

ГДК – це концентрації, які при щоденній (окрім вихідних) 8 годинній роботі або при іншій тривалості (але не більше 40 годин на тиждень) протягом всього робочого стажу не викликають захворювань або відхилень у стані здоров'я. ГДК шкідливих речовин є вихідною базою при проектуванні нових машин і механізмів, технологічних ліній, промислових споруд і підприємств, при розрахунках вентиляції, кондиціонерів, приладів контролю і систем сигналізації.

 

Методи визначення шкідливостей в повітрі

 

Для контролю вмісту шкідливих речовин в повітрі застосовуються наступні методи: лабораторні, експресні і автоматичні.

Лабораторні методи забезпечують високу точність, але вимагають високої кваліфікації і часу.

Експресні методи прості і оперативні, але не дуже точні. Здійснюються спеціальними приладами – газоаналізаторами – УГ-2, УГ-3, ГХ-4 і ін. Їх принцип роботи заснований на зміні довжини забарвлюваній частині індикаторного порошку.

Автоматичні методи здійснюються переносними або стаціонарними газоаналізаторами, які подають сигнал при досягненні певного рівня загазованості.

Для визначення запиленості повітря користуються фотоелектричним, ваговим і розрахунковим методами.

 

Заходи боротьби із забрудненістю повітря пилом, парами і газами

 

Заходи боротьби із забрудненістю повітря повинні вестися в наступних напрямках: видалення шкідливих речовин; поліпшення технологічних процесів; герметизація апаратури; заміна сухих виробництв мокрими; впровадження вентиляції; застосування спецодягу і індивідуальних засобів захисту; санітарно-технічна пропаганда і навчання безпечним методам роботи.

 

Метеоумови на виробництві

 

Мікроклімат виробничих приміщень нормується залежно від теплових характеристик виробничого приміщення, категорії робіт по тяжкості і періоду року. Основні нормативні документи, в яких наведені норми мікроклімату, - це санітарні норми ДСН 3.3.6.042-99. При нормуванні мікроклімату календарний рік підрозділяється на два періоди:

- холодний період – коли середньодобова температура на відкритому повітрі дорівнює +10°С та нижче;

- теплий період – коли середньодобова температура зовні приміщення вище +10°С.

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 класифікація робіт по тяжкості розділяються на наступні категорії: Iа, IIа, IIб, III.

 

Природна вентиляція, принцип розрахунку

Природна вентиляція в будівлі відбувається за рахунок різниці щільності повітря зовні і усередині приміщення (рис. 2.1.). У приміщенні температура…  

Вентиляція за допомогою дефлекторів.

Дефлектори (рис. 2.2.), це спеціальні насадки, що встановлюються на витяжних повітроводах і використовують енергію вітру. Вони застосовуються для видалення забрудненого або перегрітого повітря з приміщень невеликого об'єму, а також для місцевої вентиляції.

Рис. 2.2. Дефлектор

 

Механічна вентиляція

У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється вентиляторами і в деяких випадках ежекторами. Основними частинами механічної вентиляції (рис. 2.3.) є: повітрозабірна шахта…

Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну

Вихідними даними для підбору вентилятора є продуктивність вентилятора, м3/час, динамічний тиск, що створюється вентилятором, МПа і швидкість руху… де v - швидкість руху повітря, м/с; ρ - щільність повітря, кг/м3;

Засоби індивідуального захисту

 

Як індивідуальні засоби захисту застосовуються:

- для захисту тіла – спецодяг з льняних, брезентових, шерстяних, гумових тканин, спецвзуття, головні убори, рукавиці;

- для захисту органів дихання – фільтруючі і ізолюючі прилади (респіратори, протигази);

- для захисту органів зору – окуляри, від механічних пошкоджень, від теплових випромінювань при проведенні зварювальних робіт, від кислот і лугів – герметичні окуляри;

- для захисту шкіри обличча, шиї і рук при роботі з їдкими речовинами - мазі і пасти, які бувають гідрофільні (для захисту від жирів, масел, нафтопродуктів) і гідрофобні (для захисту від розчинів кислот, лугів, солей).

 


ОСВІТЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Зір основний «інформатор» людини, приблизно 90 % всіэъ інформації про зовнішній світ надходить в наш мозок через очі. Раціональне освітлення покращує умови зорової роботи, знижує стомлення, сприяє підвищенню продуктивності праці і якості продукції, що випускається, знижує травматизм на виробництві.

 

Основні світлотехнічні поняття і визначення

Людське око сприймає світлове випромінювання з довжиною хвилі від 380 до 770 НМ. Оптична частина спектру має діапазон хвиль від 10НМ до 340000 НМ. … Ультрафіолетове випромінювання 10-380 НМ Видима частина 380-770 НМ

Природне освітлення

Освітлення буває: природне, штучне, поєднане. Природне освітлення буває: бічне, верхнє і комбіноване. Освітленість при… Коефіцієнт природної освітленості - виражене у відсотках відношення освітленості в даній точці приміщення до…

Розрахунок природного освітлення

де - значення коефіцієнта природної освітленості по СНиП II-4-86; m - коефіцієнт світлового клімату, визначається залежно від району… c - коефіцієнт сонячності, визначається за таблицею залежно від орієнтиру будівлі відносно сторін світу.

Штучне освітлення. Види освітлення

Лампа розжарювання - освітлювальний прилад, штучне джерело світла. Світло випускається нагрітою металевою спіраллю при протіканні через неї… Переваги: зручні в експлуатації, не вимагають додаткового пристрою для… Недоліки: низький ККД (3 %); низька світлова віддача (до 20 лм/Вт); малий термін служби (до 2500 год); спотворюють…

Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок

Завданням розрахунку є визначення потрібної потужності електроосвітлювальних установок для створення у виробничому приміщенні заданої освітленості,… Проектуючи освітлювальні установки, необхідно вирішити низку запитань: 1. Вибрати тип джерела світла (де температура повітря менша, ніж +10°С і напруга менше 90% від номінального – лампи…

Основні причини електротравматизму

Електротравматизм у порівнянні з іншими видами травматизму складає до 1%, але по числу випадків з тяжкими наслідками займає одне з перших місць. Всі електроустановки прийнято розділяти за напругою на дві групи: U < 1000… Основними причинами електротравматизму є:

Дія електричного струму на організм людини

Дія електричного струму на живу тканину носить своєрідний різносторонній характер. Проходячи через організм, електричний струм проводить термічну,… Термічна дія виявляється в нагріванні тканин аж до опіків окремих ділянок… Електролітична дія викликає розкладання крові і плазми - порушення їх фізико-хімічних складів.

Крокова напруга

Крокова напруга - це різниця напруг в 2-х точках зони розтікання струму (на довжину кроку людини). При зіткненні будь-якої струмопровідної частини… Рис. 4.6. Схема розподілу потенціалів при кроковій напрузі.

Напруга дотикання

Напруга дотикання - це напруга між точками ланцюга струму, яких одночасно торкається людина (ГОСТ 12.1.009 - 76). Гранично допустимі рівні напруги…   Таблиця 4.1 Род струму , В не більш I, мА, не більш Змінний, 50 Гц …

Заходи попередження електротравматизму

Основними технічними способами і засобами захисту від ураження електричним струмом є: захисне заземлення; занулення; захисне відключення; захист від… Найбільш розповсюдженими технічними засобами захисту є: захисне заземлення і… Згідно ГОСТ 12.1.009 - 76 захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання із землею або її еквівалентом…

Обладнання захисного заземлення

 

Захисне занулення

Зануленням (рис. 4.12) називається навмисне електроз'єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмопровідних частин, які можуть виявитися під напругою. Занулення застосовується в мережах напругою до 1000В з глухим заземленням нейтралі. В цьому випадку корпуси електроустаткування електрично з'єднуються з нульовим захисним дротом, що має значно менший опір, ніж заземлення. При однофазному замиканні на корпус буде коротке замикання, яке приведе до швидкого спрацьовування захисту і відключення пошкодженого устаткування. Струм короткого замикання має бути в 3 рази більшим за номінальний струм, тобто .>3.

 

Захисне вимикання

Захисне вимикання (рис. 4.13.) виконується як доповнення до захисного заземлення або замінює його. Перевага - миттєве (0,2с) автоматичне вимикання електроустаткування при появі на корпусі напруги, вищої за допустиму. Застосовується, коли обладнання заземлення викликає труднощі (скелястий грунт) або коли виконання його недоцільне (пересувні електроустановки).

Рис. 4.13. Схема захисного відключення.

 

Захист від переходу високої напруги в мережу низької.

Мережі напругою до 1000В, які зв'язані через трансформатор, мають бути захищені від можливої появи в них високої напруги. Цей захист здійснюється за допомогою пробивного запобіжника. Електрична схема захисту представлена на рис. 4.14. у нейтралі і на рис. 4.15. у фазі. Пробивні запобіжники складаються з 2-х металевих дисків, ізольованих один від одного слюдяною прокладкою певної товщини з отворами. Один диск з'єднується з нейтраллю чи фазою вторинної обмотки, а інший - із заземляючим пристроєм.

Рис. 4.14. Схема захисту під час переходу високої напруги в мережі низької в нейтраль Рис. 4.15. Схема захисту під час переходу високої напруги в мережі низької у фазі

Профілактичне випробування ізоляції. Подвійна ізоляція.

Тому згідно ПУЕ все електроустаткування піддається періодичним і постійним контролям надійності і цілісності ізоляції. Періодичний контроль -… Рис. 4.17. Схема положення векторів при контролі ізоляції методом 3-х вольтметрів

Індивідуальні засоби захисту, попереджувальні плакати і надписи.

Засоби захисту умовно поділяються на три групи: - ізолюючі; - захисні;

Вимірювання шуму і вібрації

Основним приладом для вимірювання шуму є шумомір, який складається з: – мікрофону; – підсилювача;

ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 

Визначення та природа іонізуючого випромінювання

Термін "іонізуюче випромінювання" характеризує будь-які випромінювання, яке прямо або посередньо викликає іонізацію навколишнього… Особливістю іонізуючих випромінювань є те, що всі вони відзначаються високою… Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, воно розповсюджується в космічному просторі.…

Контакт з іонізуючим випромінюванням являє собою серйозну небезпеку для життя та здоров'я людини.

Однак при виконанні певних технічних та організаційних заходів цей вплив можна звести до безпечного.

Енергію частинок іонізуючого випромінювання вимірюють у позасистемних одиницях електрон-вольтах, еВ. 1 еВ = 1,6·10-19джоуля (Дж).

Основні характеристики радіоактивного випромінювання

Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно важливими при вивченні питання небезпеки для здоров'я і життя людини є… Однією з основних характеристик джерела радіоактивного випромінювання є його… . (6.1)

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

У результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в тканинах можуть виникати складні фізичні, хімічні та біологічні процеси. При цьому… В залежності від поглинутої дози випромінювання та індивідуальній особливості… При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання було виявлено такі особливості:

Норми радіаційної безпеки

Основними документами, якими регламентується радіаційна безпека в Україні, є: Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 та Основні санітарні правила… У НРБУ-97 наведено систему дозових меж та їх застосування, а також зазначено… - категорія А - персонал, який безпосередньо працює з радіоактивними речовинами;

Захист від радіаційного випромінювання

Питання захисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне… У нашій країні захист працюючих від впливу радіаційного випромінювання… Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке виникає при роботі із закритими джерелами випромінювання, основні…

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Загальна характеристика електромагнітних випромінювань

Біосфера впродовж своєї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними чинниками.… У процесі науково-технічного розвитку людство додало до фонового… В аеропортах та на військових об'єктах працюють потужні радіолокатори, які випромінюють у навколишнє середовище потоки…

Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

 

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке проживає поблизу джерел випромінювання.

Встановлено, що переважна частина населення знаходиться в умовах підвищеної активності ЕМП. Можна вважати, що в діапазоні промислових частот (у тому числі 50 Гц) допустимо розглядати вплив на біологічний об'єкт електричної і магнітної складової поля роздільно (нарізно). В будь-якій точці ЕМП промислової частоти, енергія магнітної складової поля, яка поглинається тілом людини майже в 50 разів менша від енергії електричної складової цього поля, що поглинається тілом. Це дає змогу зробити висновок, що в діапазоні промислових частот дією магнітної складової поля на біологічний об'єкт можна знехтувати, а негативний вплив на організм зумовлений електричною складовою поля.

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини в цылому залежить від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке опромінюється, та індивідуальних особливостей організму.

У результаті дії ЕМП на людину можливі гострі та хронічні форми порушення фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають в результаті дії електричної складової ЕМП на нервову систему, а також на структуру кори головного та спинного Мозку, серцево-судинної системи.

У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової та серцево-судинної системи мають зворотній характер, але в результаті тривалої дії вони накопичуються, підсилюються з плином часу, але, як правило, зменшуються та зникають при виключенні впливу та поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень та захворювань.

Отже, електромагнітне випромінювання як хвороботворний чинник слід розглядати на підставі клінічних та експериментальних матеріалів. Сумісну дію цих випромінювань широкого діапазону можна класифікувати як окрему радіохвильову хворобу. Тяжкість її наслідків знаходиться у прямій залежності від напруженості ЕМП, тривалості впливу, фізичних особливостей різних діапазонів частот, умов зовнішнього середовища, а також від функціонального стану організму, його стійкості до впливу різних чинників, можливосты адаптації.

Поряд із радіохвильовою хворобою (як специфічним результатом дії ЕМП) спостерігається збільшення загальних захворювань, а також захворювання органів дихання, травлення тощо. Це відбувається також і за дуже малої інтенсивності ЕМП, що незначно перевищує гігієнічні нормативи. Вірогідно, що причиною тут є порушення нервово-психічної діяльності як головної у керуванні всіма функціями організму.

У результаті дії на організм людини електромагнітних випромінювань в діапазоні 30 кГц - 300 МГц спостерігається: загальна слабкість, підвищена втомлювальність, сонливість, порушення сну, головний біль та біль в ділянці серця. З'являється роздратованість, втрачається увага, уповільнюються рухово-мовні реакції. Виникає ряд симптомів, які свідчать про порушення роботи окремих органів - шлунку, печінки, підшлункової залози. Погіршуються харчові та статеві рефлекси, діяльність серцево-судинної системи, фіксуються зміни показників білкового та вуглеводневого обміну, змінюється склад крові, зафіксовані зміни на рівні клітин.

При систематичній дії ЕМП високої та надвисокої частоти на організм людини спостерігається підвищення кров'яного тиску, трофічні явища (випадіння волосся, ламкість нігтів). ЕМП викликають зміну поляризації молекул та атомів, які є складовою частиною клітин, в результаті чого виникає небезпечне нагрівання. Надмірне тепло може нанести шкоду як окремим органам, так і всьому організму людини. Професійні захворювання виникають у працівників при тривалому та інтенсивному опроміненні.

Вплив випромінювань надвисокої частоти (НВЧ) на організм людини привертає увагу великої кількості дослідників і відображається у численних наукових доповідях і публікаціях. В одній із них наведено відомості про клінічні прояви дії НВЧ залежно від інтенсивності опромінення. При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску, тобто явна реакція на опромінення. Вона сильніша й може навіть виражатися у підвищенні температури шкіри в осіб, які раніше потрапляли під дію опромінення.

Із ростом інтенсивності відбуваються електрокардіографічні зміни, при хронічному впливі - тенденція до гіпотонії, до змін у нервовій системі. Потім спостерігається прискорення пульсу, коливання об'єму крові.

При інтенсивності 6 мВт/см2 помічені зміни у статевих залозах,у складі крові, помутніння кришталика. Далі - зміни у здатності крові зсідатися, умовно-рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного мозку. Потім - підвищення кров'яного тиску, розрив капілярів і крововиливи у легені та печінку.

Випромінювання інтенсивністю до 100 мВт/см2 викликають стійку гіпотонію, стійкі зміни серцево-судинної системи, двосторонню катаракту. Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові відчуття. Якщо інтенсивність перевищує 1 Вт/см2, це спричинює дуже швидку втрату зору, що є одним із серйознихефектів дії НВЧ на організм людини. На більш низьких частотах такі ефекти не відбуваються, і тому їх треба вважати специфічними для НВЧ діапазону. Ступінь ушкодження залежить, в основному, від інтенсивності та тривалості опромінення.

Гостре НВЧ опромінення викликає відразу сльозотечу, роздратованість, звуження зіниці. Після короткого (1-2 доби) прихованого періоду спостерігається погіршення зору, що посилюється під час повторного опромінення і свідчить про кумулятивний характер пошкоджень. Спостереження за людьми доводять існування механізму відновлення ушкоджених клітин, що вимагає тривалого часу (10-20 діб). Зі зростанням часу та інтенсивності впливу ушкодження набувають незворотного характеру.

У разі прямого впливу на око випромінювання відбувається ушкодження рогівки. Але серед усіх тканин ока найбільшу чутливість в діапазоні 1 ...10 ГГц має кришталик. Сильне ушкодження кришталика зумовлене тепловим впливом НВЧ (при щільності понад 100 мВт/см2). За малої інтенсивності помутніння спостерігаються тільки у задній ділянці, за великої - по всьому об'єму кришталика.

Катароутворення пояснюється не тільки тепловою дією, воно залежить також від ряду інших не повністю встановлених чинників. Значну роль може відігравати концентрація поля у середовищах з окремими діелектричними властивостями та об'ємні резонансні ефекти.

На початку 60-х років у науково-технічній літературі з'явилися перші відомості про те, що люди, опромінені імпульсом НВЧ коливань, можуть постійно чути якийсь звук. Залежно від тривалості та частоти повторень імпульсів цей звук сприймається як щебет, цвірінчання чи дзюркіт у певній точці всередині чи ззаду голови. Це явище викликало інтерес вчених, які розпочали систематичні дослідження на людях та тваринах. Під час дослідів люди повідомляли про свої відчуття.

Для попередження професійних захворювань, які виникають в результаті тривалої дії електромагнітних випромінювань, встановлені гранично допустимі рівні електромагнітних випромінювань. Відповідно до ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Електромагнітне поле радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю" наведені у табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля
радіочастотного діапазону

 

Діапазон частот, Гц Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля Допустима поверхнева щільність потоку енергії, Вт/м2
за електричною складовою (Е), В/м за магнітною складовою (Н), А/м
60 кГц до 3 МГц -_
3 МГц до 30 МГц -_ -_
30 МГц до 50 МГц 0,3 -_
50 МГц до 300 МГц -_ -
300 МГц до 300 ГГц - -

 

Рівні ЕМП необхідно контролювати не рідше 1 разу на рік. Якщо вводиться в дію новий об'єкт або здійснюється реконструкція старих об'єктів, то заміри рівня електромагнітних випромінювань проводяться перед введенням їх в експлуатацію.

Захист від електромагнітних випромінювань

Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт,… До числа заходів зменшення впливу на працівників ЕМП належать: організаційні,… Організаційні заходи здійснюють органи санітарного нагляду. Вони проводять санітарний нагляд за об'єктами, в яких…

Електромагнітні випромінювання комп'ютера

Дослідження вчених за останні 20 років показали, що електромагнітні поля, що створюються технічними системами, навіть у сотні разів слабші… Плоди науково-технічного прогресу, які повинні служити на благо людства,… Особливо стрімко в наше життя входять комп'ютери і телевізійні системи. Сьогодні у всьому світі комп'ютери посідають…

Електромагнітні випромінювання портативних комп'ютерів

У результаті науково-технічного прогресу був створений портативний комп'ютер. Зручність його полягає в тому, що ми маємо змогу взяти Notebook у… Часто можна почути думку, що портативні комп'ютери типу Notebook безпечні для…

Безпечні рівні випромінювань

Рівні електромагнітних випромінювань моніторів, які вважаються безпечними для здоров'я користувачів, регламентуються нормами МРR II 1990:10… Таблиця 7.4. Допустимі рівні випромінювань моніторів ПК

БЕЗПЕКА СИСТЕМ, ЩО ЗНАХОДЯтьСЯ ПІД ТИСКОМ

На машинобудівних підприємствах широко застосовується стиснуте повітря, гази і пара, що знаходяться під тиском, вищим за атмосферний. Стиснуте повітря використовується в пневматичних молотах, пневматичних… Гази застосовуються для нагріву різного технологічного устаткування, при газозварювальних роботах.

УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

9.1. Поняття про небезпечну зону машин   У поняття небезпечна зона входить простір, в якому можлива дія на працюючого небезпечного і (чи) шкідливого…

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ

10.1. Загальні відомості   Психофізіологічним (ПФ) чинникам виробничого середовища необхідно приділяти належну увагу при розробці систем…

Пожежна профілактика

Старогрецький письменник Гесіод в «Теології» так славить подвиг Прометея: «Коли боги на чолі із Зевсом одержали перемогу над титанами і стали… Вогонь. Люди не випадково обожнювали його! Немислиме без вогню і сучасне життя. Проте з надійного помічника вогонь може перетворитися на страшну стихію і знищити…

Обов'язки підприємств по забезпеченню пожежної безпеки

Керівництво підприємства зобов'язане:

– розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

– розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють в межах підприємства;

– організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки;

– зберігати в справному стані протипожежне обладнання;

– проводити службові розслідування випадків пожеж.

Пожежна охорона поділяється на:

– державну;

– відомчу;

– сільську;

– добровільну.

 

Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві і реконструкції об'єктів виробничого і іншого призначення

1. Забороняється будівництво, реконструкція об'єктів виробничого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи проектної документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

2. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробництв, житлових і інших об'єктів, впровадження нової технології, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

3. Машини, механізми, устаткування і інше впровадження у виробництво повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання і видається в установленому порядку.

4. Знову створені підприємства починають свою діяльність після одержання на це дозволу в органах Держпожнагляду.

5. Забороняється застосовувати в будівництві і виробництві матеріали і речовини, на які немає даних з пожежної безпеки.

 

Права і обов'язки особового складу державної пожежної охорони.

Особи начальницького складу державної пожежної охорони є представниками органів державної виконавчої влади, їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами і громадянами.

Ніхто не має права, за винятком уповноважених посадових осіб, втручатися в законну діяльність працівника державної пожежної охорони.

Посадові особи державної пожежної охорони зобов'язані:

– запобігати і присікати правопорушення в галузі пожежної безпеки;

– брати участь у вдосконаленні і впровадженні нової техніки пожежного захисту;

– зберігати в таємниці державну і комерційну інформацію, яка стає їм відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Особовий склад державної пожежної охорони під час виконання службових обов'язків має право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту (окрім таксі).

 

Соціальний захист працівників державної пожежної охорони

Особовий склад державної пожежної охорони користується пільгами при розподілі житла, встановленні телефонів, влаштування дітей до дитячих дошкільних заклвдів.

Житлова площа надається в першочерговому порядку.

Особовому складу державної пожежної охорони і членам їх сімей надається 50% знижка при оплаті житлової площі, комунальних послуг, а також палива.

Особи рядового і начальницького складу державної пожежної охорони підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню на суму десятирічного грошового постачання по останній посаді, яку вони займали.

 

Організація добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій на підприємстві

На підприємстві з чисельністю працюючих більше 50 чоловік рішенням трудового колективу може організуватися пожежно-технічна комісія. Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки здійснюється державною… Органи Дерпожнагляду не залежать від господарських органів, політичних формувань, органів державної виконавчої влади,…

Висновок комісії

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) … (складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми П-5 – у разі гострого професійного захворювання (отруєння))

Перелік матеріалів, що додаються

 

Голова комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Додаток 3 до Порядку

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________________

(посада роботодавця або керівника,

який призначив комісію)

______________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

М.П.

 

АКТ N ___

Про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) … (місце проживання потерпілого)

АКТ N ___

Про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) … (місце проживання потерпілого)

КАРТА ОБЛІКУ

Дата заповнення _____________ Реєстраційний номер _____________   № Код Автономна Республіка Крим, область … Заходи, вжиті установою державної санітарно-епідеміологічної служби… _________________________________ ____________________________

ЖУРНАЛ

Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних…   № п/п Дата і час події Прізвище, імя та по… _______________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про наслідки нещасного випадку, що стався

Р.

з _________________________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(акт форми Н-1 (НПВ) про нещасний випадок від ___ ________ 20__ р. N __).

 

1. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою

лікувально-профілактичного закладу _____________________________________ .

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

3. Наслідок нещасного випадку ____________________________________________________________

(потерпілий одужав, переведений на легшу роботу,

установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

 

4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,

робочих днів _____________________________________ .

 

5. Звільнено (згідно з листком непрацездатності) від роботи

з ___ __________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.,

тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів

___________________________________________________________________________ .

________________

________________

________________

 

6. Витрати підприємства, зумовлені нещасним випадком (усього), гривень

___________________________________________________________________________ .

у тому числі за рахунок коштів

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків та професійного

захворювання (далі - Фонд) _____________________________________ .

у тому числі: _____________________________________ .

 

1) сума відшкодування витрат згідно

з листком непрацездатності, всього _____________________________________ .

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________________________________ .

 

2) сума витрат

на поховання потерпілого, всього _____________________________________ .

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________________________________ .

 

3) сума відшкодування потерпілому у разі його переведення

на легшу роботу, всього _____________________________________ .

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________________________________ .

 

4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами

підприємства за порушення вимог законодавства про

охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у

тому числі його приховання _____________________________________ .

 

5) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним

випадком (аварією) устатковання, інструменту,

зруйнованих будівель, споруд _____________________________________ .

 

6) інші витрати _____________________________________ .

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________________________________ .

 

Роботодавець _____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер _____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

 

 


Додаток 8 до Порядку

Форма Н-9

 
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

___________________________________________________________________________________________

(найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці)

___________________________________________________________________________________________

(назва державної інспекції)

_______________________________________ ____________________

(місце складення припису) (дата)

 

ПРИПИС N_________

___________________________________________________________________________________________

(кому - посада, підприємство, ініціали та прізвище)

 

Мною _____________________________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище)

 

на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку

з _________________________________________________________________________________________,

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

що стався _____ ________________ 20__ р. о ____ год. ________ хв.,

 

встановлено:

1) нещасний випадок з _______________________________________________________________________

(ініціали та прізвище)

стався _____________________________________________________________________________________

(стислий опис місця події із зазначенням небезпечних

та шкідливих виробничих факторів)

 

2) обставини, за яких стався нещасний випадок __________________________________________________

(послідовність подій, дії потерпілого та

___________________________________________________________________________________________

інших осіб, причетних до нещасного випадку)

 

3) причини нещасного випадку _______________________________________________________________

(основні технічні, організаційні і психофізіологічні причини

нещасного випадку)

 

4) порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до

нещасного випадку _________________________________________________________________________

(закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці,

вимоги яких порушені, із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

 

5) посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий або стороння особа, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких призвели до нещасного випадку ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, професія (посада), місце роботи,

закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці, вимоги

яких порушені, із зазначенням статей, пунктів тощо)

 

З урахуванням порушень вимог законодавства про охорону праці вважаю цей нещасний випадок таким, що ________________________________________________________________________________________

(пов'язаний (не пов'язаний) з виконанням трудових (посадових) обов'язків)

 

На підставі статей 22 і 39 Закону України "Про охорону праці" пропоную: ___________________________________________________________________________________________

(провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку, визнати нещасний випадок

пов'язаним (не пов'язаним) з виробництвом і скласти акт форми Н-1 (НПВ),

затвердити (переглянути) акт форми Н-5 або акт форми Н-1 (НПВ))

 

_________________ ______________ ___________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

(Відбиток печатки місцевого органу державного нагляду за охороною праці або особистий штамп посадової особи)

 

Припис одержав _____ __________ 20__ р.

 

_________________ ______________ ___________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 


Додаток 9 до Порядку

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про нещасний випадок

1. Дата і час нещасного випадку ___________________________________________________________   2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство…

ПРОТОКОЛ

огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

Р. о ___ год. ___ хв.

з _________________________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

на ________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства та органу, до сфери управління якого належить підприємство)

 

Комісія у складі голови комісії _________________ _______________________________

(ініціали та прізвище) (посада, місце роботи)

 

членів комісії ______________________ ______________________________

(ініціали та прізвище) (посада, місце роботи)

______________________ ______________________________

______________________ ______________________________

 

у період з _____ год. ____ хв. ______ _____________ 20__ р.

до _____ год. ____ хв. ______ _____________ 20__ р.

 

оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія):

___________________________________________________________________________________________

 

Голова комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Додаток 11 до Порядку

___________________________

(найменування підприємства)

 

ЕСКІЗ

місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

Р. о __ год. __ хв.

з _________________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) До…  

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,

причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

Р. о ____ год. ____ хв.

з _________________________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(або) ______________________________________________________________________________________

(категорія і характер аварії)

 

Прізвище,

ім'я та по батькові опитуваної особи ___________________________________________________________

 

Професія (посада) ___________________________________________________________________________

 

Місце проживання __________________________________________________________________________

 

Про випадок (аварію) розповів:

 

(У довільній формі викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів особою, яка проводить опитування, ставляться запитання для уточнення.)

 

Запитання: _________________________________________________________________________________

 

Відповідь: _________________________________________________________________________________

 

Протокол прочитав (ла), записано з моїх слів правильно

 

_______________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Опитування провів

і протокол склав ____________________________ _________ ______________________

(посада особи, яка проводить опитування) (підпис) (ініціали та прізвище)

_________________

(дата опитування)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

Що стався (сталася) ___ ________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

з _________________________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(або) ______________________________________________________________________________________

(категорія і характер аварії)

_____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, що дає пояснення,
її професія (посада), місце роботи)

Місце проживання _______________________________________

_______________________________________________________

 

(У довільній формі дається пояснення відомих фактів, пов'язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям.)

____________ ______________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище) (дата подання пояснювальної записки)


Додаток 13 до Порядку

 

ПРОЦЕДУРА

Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер захворювання (отруєння) встановлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, склад якої…   У разі потреби до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти (представники) підприємства, робочого органу Фонду…

ПОВІДОМЛЕННЯ

  Прізвище, ім'я та по батькові…  

АКТ

Розслідування хронічного професійного захворювання

1. Дата складення ____ __________ 20__ р.   2. Місце складення ______________________________________________________________________

ЖУРНАЛ

обліку професійних захворювань (отруєнь)

 

Розпочато ___ ________ 20__ р. Закінчено ___ __________ 20__ р.

 

 

№ з/п Прізвище, і’мя та по батькові хворого Стать Вік (повних років) Найменування підприємства Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство Найменування цеху, дільниці Стаж роботи
загальний В умовах дії шкід ливих виробничих факторів

 

 

Найменування професії Найменування шкідливих факторів (згідно з гігієнічною класифікацією), які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння) Вид професійного захворювання (отруєння): гостре або хронічне Діагноз Захворювання встановлено
основний супутний під час медично го огляду лікувально-профілак тичним закладом

 

 

Назва спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, що встановив остаточний діагноз Наслідки професійного захворювання
тимчасова втрата працездатності тимчасове переведення на іншу роботу спроможний працювати за своєю професією стійка втрата працездатності група інвалідності смерть

 


Додаток 17 до Порядку

 

ВІДОМОСТІ

Щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією, що сталася

Р. о __ год. __ хв.

  на… (найменування підприємства, органу, до сфери управління якого належить підприємство)

ЖУРНАЛ

Реєстрації аварій

на ________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства)

 

№ з/п Дата і час настання аварії Категорія і характер аварії Причини і стислий опис обставин аварії Економічні втрати від аварії (тис. гривень) Тривалість простою об’єкта аварії до введення в експлуатацію, годин (діб) Заходи, запропоновані комісією з розслідування причин аварії Відмітка про виконання заходів

 

 


ПЕРЕЛІК

Обставин, за яких настає страховий випадок

Державного соціального страхування громадян

Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні. Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці,… Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни, час руху по…

– Конец работы –

Используемые теги: Конспект, лекцій, дисципліни, основи, охор, праці0.081

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці
Київський політехнічний інститут.. к т н доц зацарний в в.. конспект лекцій з дисципліни..

Курс лекцій з дисципліни: Основи охорони праці
Національний університет львівська політехніка.. курс лекцій з дисципліни.. основи охорони праці..

Мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності. Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень.. розділ мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності..

Основи охорони праці. Основні поняття охорони праці
З курсу основи охорони праці для студентів ф ту е кількість годин лекцій..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

З дисципліни “Управління персоналом”. Змістовий модуль. Теоретичні основи управління персоналом конспект лекцій
Конспект лекцій.. з дисципліни.. управління персоналом для бакалаврів..

Конспект лекцій з навчальної дисципліни охорона праці
Конспект лекцій.. з навчальної дисципліни.. охорона праці зміст тема правові та організаційні засади охорони праці..

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Основи охорони праці"
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. природничо гуманітарний коледж.. закарпатського державного університету..

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам