рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка Ланцюг Перемінного Струму Називають Нерозгалуженим, Якщо Він Містить Тільки О...

Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів.

Ланцюг з активним опором.Ланцюг перемінного струму з активним опором зображений на рис. 4.4, а. При синусоїдальній напрузі в ланцюзі і=Uт sin ωt сила струму в ній визначиться за законом Ома:

 

i = і/r = (Um/r) ·sin ωt = Im ·sin ωt, (4.11)

де Iт = Um / r — амплітуда сили струму.

а) б) в)

Рис. 4.5. Ланцюг з елементом r і його діаграми

 

Діючі значення сили струму й напруги відповідно дорівнюють:

 

I = U /r; U = I · r. (4.12)

З виразів u=Um sin ωt та i = Im sin ωt видно, що у ланцюзі, який має тільки активний опір, напруга і струм збігаються по фазі. Це наочно показують часова (рис. 4,5 б) і векторна (рис. 4.5, в) діаграми.

Силу струму в ланцюзі з активним опором r прийнято називати активним струмом, а добуток I·r=Ur – активним спаданням напруги..

Ланцюг з індуктивністю.Перемінний струм у ланцюзі з індуктивністю L (рис. 4.6, а) викликає в ній ЕРС самоіндукції еL, що відповідно до закону Ленца протидіє зміні струму. Якщо в ланцюзі синусоїдальний струм i = Im sin ωt, то ЕРС самоіндукції має дорівнювати:

 

e=L·di/dt= - L·d(Im ·sin ωt)/dt= - ω·L·Im ·cos ωt.

 

а) б) в)

 

Рис. 4.5 Ланцюг з елементом L і його діаграми

 

Позначивши ω·L·Im = ELm і переходячи від косинуса до синуса, одержимо:

 

(4.13)

 

Очевидно, що для врівноважування ЕРС самоіндукції до затисків ланцюга повинна бути прикладена напруга, чисельно рівна ЕРС і протилежна їй за знаком. Ця напруга називається індуктивною напругою, позначається uL і визначається рівнянням:

 

. (4.14)

Для діючих значень індуктивної напруги й сили струму можна написати наступні вирази:

 

. (4.15)

Величина ХL = ωL=2лfL, що має розмірність опору, називається індуктивним опором, а зворотна їй величина bL= 1/(XL) – індуктивною провідністю. Індуктивний опір є розрахунковою величиною, за допомогою якої враховується вплив ЕРС самоіндукції на силу струму в ланцюзі. Співвідношення (4.15) виражають закон Ома для ланцюга з індуктивністю. З виразів (4.13) і (4.14) й i=Im sin ωt видно, що в ланцюзі, що має індуктивність, індуктивна напруга випереджає струм на чверть періоду, ЕРС самоіндукції відстає від струму на чверть періоду, а індуктивна напруга і ЕРС самоіндукції знаходяться у протифазі. Це наочно показують часова (рис. 4.5, б) і векторна (рис. 4.5, в) діаграми.

 

ЛЕКЦІЯ №5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нерозгалужені ланцюги перемінного струму

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги