рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Резонанс струмів

Резонанс струмів - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка   Розглянемо Найпростіший Випадок Паралельного З'єднання Елемен...

 

Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

, (7.5)

де — резонансна частота.

а) б)

Рис. 7.2. Розгалужений резонансний контур:

a - схема; б - частотні характеристики

 

Для режиму резонансу струмів характерно наступне: комплекс повної вхідної провідності електричного ланцюга:

досягає мінімального значення, рівного активній провідності, тобто вхідний опір досягає максимуму; комплекс сили струму в нерозгалуженій частині електричного ланцюга:

 

досягає мінімального значення і співпадає за фазою з напругою на вході ланцюга; сила струму у вітці з індуктивністю дорівнює силі струму у вітці з ємністю:

 

а через те, що їхні фази протилежні, вони в будь-який момент часу будуть компенсувати одна одну; реактивні сили струму віток:

 

при резонансі можуть перевищувати силу струму в нерозгалуженій частині ланцюга у стільки разів, у скільки кожна з реактивних провідностей більше активної провідності; активна сила струму:

 

,

 

тобто вона дорівнює силі струму в нерозгалуженій частині ланцюга.

З рівності індуктивної і ємнісної провідностей при резонансі маємо:

 

(7.6)

Величина , що має розмірність провідності, називається хвильовою провідністю резонансного контуру. Вона дорівнює також відношенню сили струму в галузі з індуктивністю або ємністю до напруги на вході ланцюга U.

Відношення хвильової провідності резонансного ланцюга до активної провідності називається добротністю Q, а її зворотна величина — загасанням d ланцюга, тобто:

 

(7.7)

Добротність дорівнює також відношенню IL або IC при резонансі до сили струму I. Вона показує, у скільки разів сили струмів у реактивних галузях перевищують силу струму в нерозгалуженій частині в режимі резонансу.

Настроювання ланцюга у резонанс струмів, як і у резонанс напруг, можна здійснювати зміною індуктивності або ємності, або частоти. На рис. 7.2,6 зображені частотні характеристики розгалуженого резонансного контуру. У розгалуженому ланцюзі (рис. 7.3), що складається з двох паралельних віток, одна з яких складається з r і L, а інша з r і С, явище резонансу настає за умови b = bL – bC =0, що може бути записане так:

,   (7.8)

звідси:

 

. (7.9)

 

 

а) б)

 

Рис. 7.3. Змішаний резонансний ланцюг та його векторна діаграма

 

З цього виразу можна зробити наступні висновки: для одержання резонансу необхідно, щоб активні опори віток r1 і r2 були обидва більші або обидва менші хвильового опору . Якщо ця умова не дотримується, то не існує такої частоти, за якої резонанс мав би місце. При рівності активних опорів вітки і хвильового опору () резонанс спостерігається при будь-якій частоті, тобто при всіх частотах струм у нерозгалуженій частині ланцюга збігається по фазі з напругою на затисках ланцюга і весь ланцюг виступає як активний опір; при незмінній частоті джерела живлення резонансу можна досягти зміною індуктивності, ємності й активного опору.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Резонанс струмів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги