рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні поняття й визначення

Основні поняття й визначення - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка Трифазною Системою Електричних Ланцюгів, Чи Просто Трифазним Ланцюгом Називає...

Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємно зсунуті за фазою на одну третину періоду. Кожен окремий ланцюг трифазної системи скорочено називається фазою.

Сукупність ЕРС чи напруг, що діють у трифазному ланцюзі, називається трифазною системою ЕРС чи напруг. Сукупність струмів, що протікають у трифазному ланцюзі, називається трифазним струмом чи трифазною системою струмів. Ці системи можуть бути симетричними й несиметричними.

Симетричною називається трифазна система ЕРС, чи напруг або струмів, у якій відповідно ЕРС, чи напруги або струми у окремих фазах рівні за амплітудою і зрушені за фазою одна щодо одної на кут 2π/3. Якщо ці умови не виконуються, то система вважається несиметричною.

Трифазний струм можна одержати від трифазного генератора. Якщо ротор генератора обертати з постійною частотою, то в обмотках статора будуть наводитись ЕРС однієї частоти, які мають однакові амплітуди, але, відповідно до просторового розташування обмоток, зрушені одна щодо одної на кут 2л/3. Якщо фазні обмотки генераторів замкнути на елементи з однаковими опорами, то в ланцюзі будуть протікати три струми, що складають симетричну систему струмів.

ЕРС у фазах генератора називаються фазними і позначаються е1, е2, е3 чи еа, ев, ес. Прийнявши за початок відліку часу момент, при якому ЕРС першої фази еа дорівнює нулю, рівняння фазних ЕРС генератора можна записати:

 

 

ЕРС, що індукуються в кожній з фазних обмоток, створять на кінцях своїх обмоток фазні напруги. Ці напруги можна записати у виді наступних рівнянь:

Відповідно рівняння сил струмів у фазах можна записати:

У символічній формі діючі значення зазначених величин відповідно мають вид:

а) б)

 

Рис. 8.1. Часова й векторна діаграми ЕРС трифазного генератора

 

На рис. 8.1, а, б представлені відповідно часова і векторна діаграми трифазної симетричної системи ЕРС. Подібними діаграмами зображуються симетричні системи струмів і напруг. З діаграми видно, що ЕРС у фазах досягають своїх позитивних максимальних значень у порядку номерів фаз. Такий порядок чергування називають прямою послідовністю фаз. При зворотному обертанні ротора генератора спостерігається зворотна послідовність фаз. Пряма послідовність фаз вважається нормальною.

Одне з найважливіших властивостей трифазних симетричних систем ЕРС, напруг і струмів полягає в тому, що сума миттєвих значень ЕРС, чи напруг або сил струмів у будь-який момент часу дорівнює нулю:

(8.1)

У комплексному виді:

 

Дійсно, роблячи, наприклад, додавання значень ЕРС усіх трьох фаз, одержимо:

.

Розглянуте вище властивість симетричних систем ЕРС і струмів дозволяє з'єднувати фазні обмотки генераторів зіркою чи трикутником. У такий само спосіб з'єднують і фази споживачів. У результаті створюється можливість передавати енергію трифазного струму від джерела до приймача по трьох дротах замість шести. У цьому полягає одне з важливих достоїнств трифазних ланцюгів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні поняття й визначення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги