рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню - Конспект, раздел Образование, Міністерство Освіти І Науки України Харківська Національна Академія...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Конспект лекцій

з курсу “Управлінський облік”

Для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсу

заочної форми навчання спец. 7.050106 “Облік та аудит”)

Харків 2005

Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) /Укл.: О.Є. Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. –89 с.

 

 

Розглядається нова для України сфера діяльності бухгалтера – управлінський облік, який є надійним компасом підприємства в бурхливому океані ринкової економіки.

Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню.

Розрахований на студентів і викладачів спеціальності 7.010506, а також усіх, хто бажає оволодіти сучасною мовою бізнесу.

Укладач: О.Є Власова

Рецензент: Н.Є. Василевська

Рекомендовано до друку кафедрою “Обліку та аудиту”, протокол № 2 від 6.09.2005г.

 

 


ЗМІСТ

Тема 1. Сутність управлінського обліку, його мета та завдання………
Лекція 1. Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства…………………………………………………….
Лекція 2. Інструментарій управлінського обліку……………………….
Лекція 3. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку……………………………………………………………………….
Тема 2. Класифікація витрат діяльності в управлінському обліку…….
Лекція 1. Основні принципи класифікацій витрат……………………...
Лекція 2. Класифікація витрат виходячи з напрямів їх обліку…………
Тема 3. Системи обліку витрат і калькуляції собівартості……………..
Лекція 1. Методи і принципи калькуляції……………………………….
Лекція 2. Класифікація методів обліку витрат і собівартості залежно від об'єктів калькуляції……………………………………………………
Лекція 3. Класифікація методів обліку витрат і калькуляції собівартості, виходячи з обліку постійних накладних витрат…………
Тема 4. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку…...
Тема 5. Організація управлінського обліку на підприємствах……...….
Лекція 1. Основні принципи організації системи управлінського обліку на підприємствах…………………………………………………..
Лекція 2. Організація управлінського обліку з використанням системи обліку витрат і доходів за центрами відповідальності………..
Тема 6. бюджетне планування і контроль……………………………….
Додатки…………………………………………………………………….
Список літератури…………………………………………………………

 


Тема 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Лекція 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що…   У процесі повсякденної господарської діяльності у підприємства виникає значна кількість оперативної інформації, яка є…

Лекція 2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку,… Предметом управлінського обліку є сукупність процесів виробничо-господарської… Об'єктами управлінського обліку виступають витрати й результати, що реєструються у процесі виробничо-господарської…

Лекція 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВІДМІННОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

  Взаємодія управлінського і фінансового обліку досягається на основі: – спадкоємності й комплексного використання первинної облікової інформації;

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

Лекція 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЙ ВИТРАТ

Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач,…   Одним з основних об'єктів управлінського обліку є витрати, які є вартістю ресурсів, що використовуються для отримання…

Лекція 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ВИХОДЯЧИ

З НАПРЯМІВ ЇХ ОБЛІКУ

 

Цільова спрямованість: визначити особливості розподілу витрат діяльності виходячи з той мети, яка ставиться перед бухгалтером-аналітиком при розробці окремих управлінських рішень.

 

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату

Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад, припустимо, що підприємство витратило грошові кошти на придбання сировини і матеріалів, які в майбутньому…

Наприклад, компанія використовує верстат для виробництва взуття. Амортизація цього верстата є статтею виробничих витрат, яку можна віднести на виробництво взуття: вона не пов'язана з виробництвом рукавичок, де використовується інший верстат. Зупинка виробництва взуття означає продаж цього верстата і анулювання витрат на його амортизацію.

Непрямі витрати – це витрати, що утворюються кількома об'єктами витрат (видами продукції, підрозділами, видами діяльності), що ускладнює їх безпосереднє віднесення до певного об'єкта. Особливості непрямих витрат:

- вони утворюються поза процесом виробництва (збуту) або признаються відносно декількох видів продукції;

- відмова від конкретного виду продукції не знищує ці витрати;

- відносяться до постійних; але в деяких випадках певні змінні витрати бувають непрямими, оскільки і їх важко віднести до конкретного виду продукції (наприклад, електроенергія для роботи верстатів).

Наприклад, зарплату начальника цеху не можна віднести до конкретного виду продукції: вона утворюється незалежно від виробництва того чи іншого виду продукції (взуття або рукавичок).

Основні й накладні витрати. За роллю в технологічному процесі виготовлення продукції і цільовим призначенням витрати підприємства підрозділяються на: основні й накладні.

Основними є витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції. До них відносяться витрати, що входять до складу технологічної собівартості виробів (вартість сировини, матеріалів і напівфабрикатів; вартість палива і енергії, витрачених на технологічні цілі; витрати на оплату праці виробничих робітників і відрахування на соціальні потреби; витрати з експлуатації виробничих машин і устаткування та ін.).

Накладні витрати утворюються у зв'язку з організацією, обслуговуванням виробництва, реалізацією продукції і управлінням. Вони складаються з комплексних загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат. Їх величина залежить від організації виробничо-комерційної діяльності, ділової політики адміністрації, тривалості звітного періоду та інших чинників.

Розподіл витрат на основні й накладні заснований на тому, що в собівартість продукції повинні включатися тільки виробничі витрати. Вони формують виробничу собівартість виробу і використовуються для розрахунку собівартості одиниці продукції. Накладні витрати використовують для забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, а також функціонування підприємства як господарської одиниці, в зв'язку з чим виникає необхідність їх розподілу між окремими видами об'єктів витрат пропорційно обраній базі (кількість виробленої продукції, прямі витрати, основна заробітна плата основних виробничих робітників і т.д.)

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату

Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом… Релевантними (тобто істотними, значними) є витрати, розмір яких може бути… Нерелевантні витрати – це витрати, що не залежать від ухвалення рішення.

Витрати = Вартість одиниці сировини × об’єм виробництва

При кожному збільшенні об'єму на х % витрати на сировині виростуть на х%.

Мал. 2.7 Динаміка зміни величини змінних витрат на одиницю товарів

 

Таблиця 2.2-Поведінка змінних і постійних витрат

Витрати Загальні На одиницю
Змінні витрати Загальна сума змінних витрат збільшується або змен-шується прямо пропорційно змінам об'єму виробництва Змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними
Постійні витрати Загальна сума постійних витрат залишається однако-вою незалежно від об'єму виробництва Постійні витрати на одиницю продукції зменшуються при підвищенні об'єму вироб-ництва та збільшуються, коли об'єм виробництва знижується

Маржинальні й середні витрати. При ухваленні управлінського рішення щодо доцільності проведення того чи іншого заходу використовують розподіл витрат на маржинальні й середні.

Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.

Середні витрати – це сума витрат, які фактично понесені на виробництво одиниці продукції, виходячи з фактичної кількості одиниць.

Наприклад, підприємство здійснює виробництво столів, дані про результати якого подані нижче.

 

К-ть вироблених столів Загальні витрати, грн. Маржинальні витрати, грн. Середні витрати, грн.
2 000  
3 900 1 900 1 950
18 000   1 800
19 690 1 690 1 790
150 000   1 500
150 995 1 495

Реальні й можливі витрати. Реальні витрати – це витрати, які вимагають виплати грошових коштів або використання інших активів і відображаються в бухгалтерських регістрах у міру виникнення.

Можливі витрати – це вигода, яка втрачається коли вибір одного напряму дій вимагає відмови від альтернативного рішення. Вони не відображаються в регістрах обліку і беруться до уваги тільки при використанні обмежених ресурсів.

 

Наприклад, Іванов працює в аудиторській фірмі і має річний дохід (заробітна платна) – 60 000,0 грн. Він бажає залишити роботу у фірмі і відкрити власну справу. В цьому випадку його розрахунковий дохід складатиме 200 000,0 грн. в рік. Річні операційні витрати становитимуть 120 000,0 грн.

Щоб прийняти остаточне рішення, Іванов зробив розрахунок чистого прибутку, який він може отримати.

 

Показник Власна справа Залишитися співробітником аудиторської фірми
Дохід 200 000 60 000
Витрати: 120 000
- реальні 80 000
- можливі 60 000 80 000
Результат 20 000 - 20 000

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання

Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витрати – це витрати, які менеджер може безпосередньо… Неконтрольовані витрати – це витрати, які керівник безпосередньо не може контролювати або не може на них впливати…

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах

Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості,…   Виробниче підприємство

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ

Лекція 1. МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є… Калькуляцію використовують для досягнення наступних цілей: - встановлення рівня беззбитковості ціни, тобто яку ціну на продукцію або послуги слід встановити, щоб підприємство…

Позамовная калькуляція собівартості

Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються.… Основні характеристики позамовної калькуляції: - безліч замовлень виконуються протягом періоду;

Облік і розподіл виробничих накладних витрат

Одним з основних видів накладних витрат, що виникають у процесі виробництва продукції, є загальновиробничі витрати. У міжнародній практиці управлінського обліку розподіл виробничих накладних… 1) розподіл виробничих накладних витрат між основними виробничими і обслуговуючими підрозділами з використанням…

Приклад.

Метод прямого розподілу передбачає, що витрати обслуговуючих підрозділів списуються безпосередньо на витрати виробничих підрозділів, тобто взаємні…  

Продовження прикладу

Метод послідовного розподілу передбачає, що витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно між виробничими підрозділами та…  

Продовження прикладу

Після того, як була визначена загальна сума накладних витрат кожного виробничого підрозділу, розраховують ставку розподілу накладних витрат, що…  

Ставка розподілу Загальні накладні витрати підрозділу

накладних =

Витрат Загальне значення бази розподілу

Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути… Розрахунок планової ставки розподілу виробничих накладних витрат включає такі… - розрахунок прогнозованої величини накладних витрат;

Неповністю розподілені Сума фактичних накладних витрат

(надмірно розподілені) =

Накладні витрати Сума розподілених накладних витрат

 

Сума розподілених накладних витрат = Фактичний обсяг діяльності × Планова ставка розподілу накладних витрат

 

Списання неповністю розподілених або розподілених з лишком накладних витрат можна провести двома способами:

1. суму коригування відносять на рахунок "Собівартість реалізованої продукції";

2. суму коригування розподіляють пропорційно сальдо трьох рахунків: "Незавершене виробництво"; "Готова продукція", "Собівартість реалізованої продукції".

 

Приклад. Фактичні постійні накладні витрати дорівнють 350 000,0 грн., тоді як планові витрати – 299 000,0 грн. Визначити відхилення по накладних витратах, якщо було вироблено 500 000, а заплановано 450 000 одиниць:

планова ставка накладних витрат = 299 000 / 450 000 = 0,66;

розподілені накладні витрати = 500 000 × 0,66 = 330 000,0 грн.

розрахунок відхилення по накладних витратах = 350 000 – 330 000 = = 20 000,0 грн. (несприятливе).

Лекція 3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ, ВИХОДЯЧИ З ОБЛІКУ ПОСТІЙНИХ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ

Залежно від обліку в процесі калькуляції постійних накладних витрат всі методи можна розділити на калькуляції собівартості з повним розподілом витрат і калькуляції собівартості за змінними витратами (директ-костінг).

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами

Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих… Калькуляція собівартості за змінними витратами (дірект-костінг) – це метод… Директ-костінг базується на наступних принципах:

Приклад.

  Звіт про прибутки і збитки (директ-костінг), грн.   Доходи від реалізації 1 000 мінус Змінні виробничі витрати (прямі матеріали,…

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу

1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати,… 2. Усуває вплив на прибуток змін вартості запасів. Коли величина запасів… При наданні внутрішньої звітності інформація про прибуток підрозділів може служити основною для оцінки роботи…

Тема 4. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРИБУТКУ

Аналіз "витрати – обсяг - прибуток" – це метод системного аналізу… Аналіз "витрати – обсяг - прибуток" дозволяє отримати відповідь на наступні запитання:

Виручка – Змінні витрати – Постійні витрати = Прибуток

 

Деталізуючи порядок розрахунку показників формули, її можна подати в наступному вигляді:

 

Ціна за одиницю × Кількість одиниць) – (Змінні витрати на одиницю х × Кількість одиниць) – Постійні витрати = Прибуток

 

Приклад.

Еліза планує продавати значки на ярмарку. Вона може їх купити за 0,5 грн., а продавати за 0,9 грн. кожений. Одноразова орендна плата за місце складає 200,0 грн.

Скільки значків потрібно продати, щоб досягти критичної точки ?

 

Хай Х – кількість одиниць, які необхідно продати, щоб досягти точки беззбиткової.

У цьому випадку розрахунок точки беззбиткової здійснюється з використанням рівняння

0,9Х – 0,5Х – 200 = 0,

0,4Х = 200,

Х = 200 / 0,4 = 500 одиниць.

Метод маржинального доходу – це модифікація попереднього методу, що грунтується на використанні наступних формул:

=
Точка беззбиткової Постійні витрати

у натуральних одиницях Ціна – Змінні витрати

за одиницю на одиницю

=
Точка беззбиткової Постійні витрати

у натуральних одиницях Маржинальний дохід на одиницю

Точка беззбиткової Точка беззбиткової Ціна за

У грошовому вираженні = у натуральних одиницях × одиницю

Маржинальний дохід - це різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат.

Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і отримання прибутку.

 

Існують два способи визначення величини маржинального доходу:

1) з виручки підприємства за реалізовану продукцію віднімають всі змінні витрати, тобто всі прямі витрати і частину накладних витрат (загальновиробничих витрат), залежних від обсягу виробництва і змінних витрат, що відносяться до категорії;

2) шляхом складання постійних витрат і прибутку підприємства.

 

При застосуванні маржинального способу розрахунку точки беззбитковості в грошовому виражені також використовується коефіцієнт (норма) маржинального доходу, який є часткою величини маржинального доходу у виручці від реалізації або (для окремого виробу) часткою середньої величини маржинального доходу в ціні товару.

Коефіцієнт Маржинальний дохід на одиницю

маржинального =

Доходу Ціна за одиницю

У цьому випадку точка беззбиткової в грошовому вираженні розраховуватиметься з використанням формули:

 

Точка беззбиткової Постійні витрати

у грошовому =

Вираженні Коефіцієнт маржинального доходу

Продовження прикладу

Точка беззбиткової = одиниць

Звіт про фінансові результати в точці беззбиткової може бути представлений в наступному вигляді:

 

 

  Всього, грн. На од./грн.
Виручка, 0,9 грн. × 500 од. 450,0 0,9
Змінні витрати, 0,5 грн. × 500 ед.   250,0   0,5
Маржинальний дохід 200,0 0,4
Постійні витрати 200,0  
Чистий прибуток  

 

Маржинальний запас міцності

 

Важливим напрямом аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг - прибуток є передбачення реакції прибутку на зміну інших параметрів діяльності. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції можна використовувати показник маржинального запасу міцності.

Маржинальний запас міцності – це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Маржинальний запас міцності обчислють як у грошовому вираженні, так і в процентному відношенні.

У грошовому вираженні даний показник розраховують по формулою

 

Маржинальний

Запас = Обсяг реалізації – Точка беззбитковості

Міцності

запас = міцності Фактична виручка х 100 %  

Приклад.

Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,0 …   Потрібно визначити маржинальний запас міцності в грошовому вираженні і в процентному відношенні:

Операційний важіль

Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний… Виходячи із суті поняття "операційний важіль", можна констатувати,… Збільшення (зменшення) прибутку в порівнянні з доходом виражається за допомогою ступеня операційного важеля, який…

Продовження прикладу.

  збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку

  Ціна за одиницю × К-ть одиниць реалізованої продукції = Змінні витрати + Постійні…   Продаж = Постійні витрати + Операційний прибуток …

Продовження прикладу.

На підставі наведених вище даних визначити розмір прибутку, який одержить підприємство при обсязі реалізації 130 000,0 грн. Для визначення такого розміру прибутку використовуємо метод рівнянь, при цьому Х – прибуток, який може одержати підприємство:

 

130 000,0 = 70,0 × (130 000,0 : 100,0) – 24 000,0 + Х

Х = 130 000,0 – (91 000,0 + 24 000,0)

Х = 15 000,0 грн.

 

На підставі проведеного розрахунку можна констатувати, що при заданому обсязі реалізації підприємство може отримати прибуток у розмірі 15 000,0 грн.

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Лекція 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Цільова спрямованість: вивчити основні принципи організації управлінського обліку на підприємстві; основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві; типи організації управлінського обліку в системі рахунків; проаналізувати сутність системи обліку витрат і доходів по центрах відповідальності як одного із способів організації управлінського обліку на підприємствах.

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві

- як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати місць виникнення витрат і як їх пов'язувати з центами… - як вести облік фактичних і планових (нормативних), повних і часткових (змінних, прямих, обмежених) витрат.

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків

Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової бухгалтерії:… – за оперативністю обліку витрат: підсистеми обліку минулих (фактичних) витрат і підсистеми обліку стандартних…

Лекція 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

Поняття і принципи виділення відповідальності

Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному… Організація обліку за центрами відповідальності дозволяє: – використовувати специфічні методи управління витратами з урахуванням особливостей діяльності кожного підрозділу…

Основні принципи встановлення відповідальності менеджерів (керівників) центрів

 

При побудові на підприємстві управлінського обліку на основі виділення центрів відповідальності необхідно враховувати принципах делегування повноважень і відповідальності окремим менеджерам (керівникам).

Існує два види відповідальності:

– відповідальність за понесені витрати;

– відповідальність у сфері продажу (виручка, дохід, витрати).

При встановленні відповідальності за понесені витрати в першу чергу треба визначити принцип її розмежування між окремими керівниками.

Для цього може застосовуватися функціональний або наочно-орієнтований принципи делегування повноважень.

Функціональний принцип означає, що конкретний менеджер (керівник) може відповідати за певний вид робіт.

При використанні наочно-орієнтованого принципу окремий менеджер (керівник) відповідає за всю роботу по одному виду продукції (послузі) або одній категорії продукції (послуг).

Наприклад,функціональний принцип – відповідальність бухгалтера-матеріаліста за правильність ведення обліку наявності й руху сировини і матеріалів по всьому підприємству полягає в тому, що даний фахівець відповідає за правильність документування руху сировини і матеріалів у цехах, на складах та інших структурних підрозділах.

Наочно-орієнтований принцип – директор виробництва продукту А несе відповідальність за весь процес його виготовлення і понесені при цьому витрати.

 

Процес встановлення відповідальності у сфері продажу схожий з процесом розмежування відповідальності за понесені витрати.

Основними принципами делегування повноважень і відповідальності у сфері продажу є:

– покладання відповідальності на конкретного менеджера (керівника), який має контрольні повноваження;

– розробка нормативів або планових показників, що відображають рівень результативності роботи центру відповідальності;

– збір даних за фактичними об'ємами збуту і доходу, які зіставляються із заданими показниками.

Відмінність між відповідальністю за понесені витрати і відповідальністю у сфері продажу полягає в тому, що менеджер (керівник), відповідальний за збут, несе відповідальність безпосередньо за обсяг реалізації і торгові витрати, а менеджер, відповідальний за понесені витрати, – за витрати виробництва. Проте, в обох випадках менеджери не несуть відповідальності за показник чистого доходу, що покладається на вище керівництво, від якого безпосередньо залежать обсяги реалізації, інші доходи (від інвестиційної і фінансової діяльності), а також витрати, що впливають на фінансовий результат (від інвестиційної і фінансової діяльності).

 

Класифікація центрів відповідальності

– за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу повноважень і обов'язків менеджерів (керівників) виділяють такі види центрів відповідальності:

Класифікація центрів відповідальності за функціональною ознакою

 

За цією ознакою розрізняють основні й обслуговуючі (допоміжні) центри відповідальності.

Основні центри відповідальності безпосередньо виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги для споживачів. Їх витрати прямо відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг. Прикладами таких центрів можуть бути: виробничі підрозділи, цехи, відділи збуту, адміністрація.

Обслуговуючі центри відповідальності беруть участь у виробництві побічно, надаючи послуги, виконуючи роботи або виготовляючи продукцію, призначену не для споживача, а для основних центрів відповідальності.

Витрати обслуговуючих центрів відповідальності неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх спочатку розподіляють за основними центрами, а вже потім у складі сумарних витрат основних центрів включають у собівартість. Прикладами обслуговуючих центрів можуть бути транспортні, ремонтні, електричні цехи.

Тема 6. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

Цільова спрямованість: розглянути сутність бюджетів, їх значення у рамках організації управлінського обліку на підприємстві; визначити переваги й недоліки побудови системи бюджетування на підприємстві; визначити етапи побудови системи бюджетування на підприємстві; набути навички складання бюджетів та контролю їх показників.

 

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку

Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого… Все це підвищує значення такої функції управлінського обліку, як планування,… У процесі планування визначають:

Сутність бюджетування і види бюджетів (кошторисів), що складаються на підприємстві

Бюджетування – це, з одного боку, процес складання планів і кошторисів, а з другого – технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, що одержуються від бізнесу на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані фінансові показники з метою підвищення фінансової обгрунтованості ухвалюваних управлінських рішень.

Бюджетування виконує різні функції внутрішньофірмового планування:

– бюджет як економічний прогноз є основою для прийняття планових рішень при розробці стратегічних напрямів діяльності підприємства;

– бюджет є основою для контролю фактичних результатів діяльності компанії;

– бюджет як засіб координації є виражений у вартісних показниках план в області виробництва, закупівель сировини або товарів, реалізації продукції, інвестиційної діяльності і т.д.;

– бюджет як основа для постановки завдання стимулює керівництво ухвалювати рішення завчасно, до початку діяльності в цей період.

Основними принципами бюджетування є:

– безперервне складання і коригування бюджетів;

– уніфікована форматів, процедур і регламентів;

– використання постулатів фінансового менеджменту в поєднанні з національною специфікою діяльності.

При побудові системи бюджетування на підприємстві виділяють такі об'єкти обліку:

– центри прибутку;

– центри доходів;

– центри витрат;

– центри інвестиції і т.п.

Структура центрів відповідальності передбачає їх поділ за рівнями управління (центр відповідальності першого рівня, другого рівня і т.д.) залежно від їх підпорядкування, цілей і завдань планування та контролю.

Розрізняють такі види бюджетів:

1) за об'єктом бюджетування:

– бюджети (кошториси) на виготовлення окремих виробів;

– функціональні бюджети - бюджети (кошториси) підрозділів підприємства - центрів відповідальності;

– зведені бюджети - бюджети, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства;

2) за цільовим призначенням:

– операційні бюджети - бюджети витрат і бюджети доходів, на підставі яких складають бюджет прибутку;

– фінансові бюджети - сукупність бюджетів, що відображають плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства;

3) за способом урахування впливу стохастичних факторів на діяльність підприємства:

– статичний бюджет - бюджет, в якому всі показники визначають на початку планового періоду і не коригують;

– змінний (динамічний) бюджет - бюджет, показники якого постійно коригують після завершення певного періоду (місяця, декади) у зв'язку зі зміною поточних умов діяльності підприємства;

– гнучкий бюджет - бюджет, складений для кількох можливих рівнів (обсягів) діяльності підприємства, які можуть бути досягнені в межах релевантного періоду внаслідок впливу стохастичних факторів (зміни рівня інфляції, курсу валюти, податкових ставок тощо).

Розробку бюджетів здійснюють з використанням таких основних методів:

– метод нарощування, суть якого полягає в тому, що бюджетні показники розраховують на підставі звітних показників попереднього бюджетного періоду з урахуванням перспектив діяльності підприємства у майбутньому бюджетному періоді;

– пріоритетний метод, який також грунтується на даних попереднього бюджетного періоду, але передбачає обґрунтування пріоритетних напрямів відносного скорочення або збільшення бюджетних сум (наприклад, зменшення прямих матеріальних витрат на 5%);

– метод бюджетування з нульової точки (2ВВ-бюджетування) - метод бюджетування, при якому менеджери обґрунтовують значення бюджетних показників на основі детального аналізу господарських операцій та нормативів витрачання ресурсів (наче било діяльність здійснюються вперше, «з нуля»). Застосування 2ВВ-бюджетування дозволяє отримати найточніші й об'єктивні планові показники, але вимагає значних витрат часу і коштів для розрахунків.

У фінансовому плануванні використовують чотири групи бюджетів:

1) основні бюджети;

2) операційні бюджети;

3) допоміжні бюджети;

4) додаткові бюджети.

Кожний з перерахованих видів бюджетів складається з ряду підбюджетів. Так, основний бюджет складається з бюджетів: доходів і витрат; руху грошових коштів; розрахункового балансу.

У свою чергу, операційний бюджет, що відображає окремі показники господарської діяльності, містить в собі дані бюджетів: продажу, виробничих запасів, виробництва, прямих витрат на матеріали, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат, комерційних витрат, адміністративних витрат і звіту про прибутки та збитки.

До допоміжних бюджетів відносяться: бюджет податків, план капітальних витрат, кредитний план, а до додаткових – бюджети розподілу прибутку і бюджети окремих проектів та програм.

Ці бюджети необхідні для складання зведеного виробничого або основного бюджету, який також може мати назву бюджету майстра.

Майстер - бюджет – це сукупність взаємозв'язаних між собою трьох основних бюджетів підприємства плюс набір операційних і допоміжних бюджетів, необхідних для їх складання.

Блок-схема формування основного бюджету (бюджету майстра) приведена на Додатку 2.

 

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових

В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в… Процес створення основного бюджету умовно можна розділити на два етапи: 1) підготовка операційного (оперативного) бюджету;

Контроль і оцінка результатів діяльності

Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і… Управління відхиленнями – це практика, за допомогою якої менеджери… Існують такі види відхилень: за матеріалами і трудовитратами; за виробничими накладними витратами.

Приклад.

Фактична кількість придбаних матеріалів 200 од.
Фактична кількість використаних матеріалів 110 од.
Бюджетна кількість матеріалів, використаних у виробництві продукції 100 од.
Фактична ціна придбання матеріалів 8,0 грн./ед.
Бюджетна ціна придбання матеріалів 10,0 грн./ед.

 

Відхилення за ціною на матеріали:

200 од. × (8,0 грн./од. – 10,0 грн./од.) = 400 (сприятливе)

Відхилення щодо використання матеріалів:

10,0 грн./од. × (110 од. – 100 од.) = 100 (несприятливе)

Приклад.

Відхилення за ставкою заробітної плати: 450 × (20,0 грн./год. – 15,0 грн./год.) = 2 250,0 (несприятливе) Відхилення за продуктивністю:

Линейно-функциональная структура управления

 


Додаток 2

Формування основного бюджету

 

 
 

 

 


Додаток 3

Методика составления бюджетов

Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці …  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. 2-е изд. испр. и дополн. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом «Максимум», 2001.

5. Голов С.Ф. Управленческий учет. - К.: Либра, 2003.

6. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика. 1997.

7. Управленческий учет: Уч. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИД ФБК–ПРЕСС, 2000.– 512 с.

8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учеб. для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 350 с.

9. Скоун Т. Управленческий учет : Пер. с англ./ Под ред. Н.Д. Эриашвили.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.– 170 с.


Навчальне видання

Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків:… Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський…  

– Конец работы –

Используемые теги: Конспект, лекцій, курсу, Управлінський, Облік, Конспект, лекцій, дає, змогу, ознайомитися, основами, сучасного, ОБЛІКУ, навчитися, практичному, застосуванню0.181

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія. Економіка підприємств
Харківська національна академія.. міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Конспект лекционного курса по дисциплине философия конспект лекцій
Українська інженерно педагогічна академія.. філософія конспект лекцій..

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія
Дніпропетровський державний фінансово економічний інститут.. Л М Табінська..

Курс екологія курс екологія курс екологія практична робота
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.. курс екологія практична робота..

0.048
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам