рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню Цільова Спрямованість: Розглянути Роль І Місце Єдиної Системи Облік...

Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та структуру системи обліку в Україні; визначити користувачів облікової інформації, сферу дії управлінського обліку.

 

У процесі повсякденної господарської діяльності у підприємства виникає значна кількість оперативної інформації, яка є “початковим матеріалом” для ухвалення відповідних управлінських рішень.

Найбільше значення для управління має економічна інформація, що базується в основному на облікових даних. Розрахунки показують, що на частку бухгалтерської інформації припадає понад 70 % загального обсягу економічної інформації. Саме системний бухгалтерський облік фіксує і накопичує всебучну синтетичну (загальну) та аналітичну (деталізовану) інформацію про стан й рух майна підприємства, джерела його надходження, господарські процеси, кінцеві результати фінансової і виробничо-господарської діяльності.

Бухгалтерська інформація широко використовується в оперативно-технічному, податковому та статистичному обліку, а також у плануванні, прогнозуванні, розробці тактики та стратегії діяльності підприємства.

На всіх етапах діяльності підприємства до бухгалтерської інформації ставились такі вимоги, як об'єктивність, достовірність, своєчасність і оперативність. На сучасному етапі вдосконалення управління, становлення ринкової економіки до бухгалтерської інформації висуваються підвищені вимоги. Вона повинна бути високої якості й ефектності та задовольняти потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації. Це означає, що бухгалтерська інформація повинна містити мінімальну кількість показників, але задовольняти максимальне число користувачів на різних рівнях управління. Інформація мусить бути необхідною і доцільною, що виключає зайві показники. Крім того, необхідно, щоб формувалася з якнайменшими витратами праці і часу.

Очевидно, що для задоволення всіх перерахованих вище вимог треба використовувати різні методи збору, обробки й обліку інформації. В економічно розвинених країнах ця проблема розв'язана завдяки розподілу всієї системи бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський. У загальному вигляді це можна подати у вигляді рис. 1.1.

 

 
 

 


Рис. 1.1. Складові частини бухгалтерського обліку

 

Фінансовий облік охоплює інформацію, яка не тільки використовується для внутрішнього управління, але і повідомляється контрагентам (зовнішнім користувачам).

Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, необхідної для управління в межах самого підприємства.

Напрямок управлінського обліку на задоволення потреб керівників підприємства визначає його завдання, які можуть змінюватися залежно від етапів процесу управління: планування, організація; облік і контроль; компенсація і заохочення; самооцінка та оцінка менеджерів і персоналу; внутрішній інформаційний зв’язок.

Планування— центральний елемент системи управлінського обліку. Він складається з: визначення мети; формулювання завдання; пошуку шляхів вирішення завдання для досягнення поставленої мети; вибору варіантів альтернативних дій. Система управлінського обліку на цьому етапі забезпечує необхідну інформацію для бюджетно-кошторисного планування і нормування (дані про результати діяльності підприємства та окремих підрозділів за минулий час, розрахунки очікуваних витрат, обсягів виробництва) і контролю виконання кошторисів, нормативів, інших планових показників (зіставлення бюджету з результатом, аналіз відхилень).

Організація виконання планових завдань заснована на самоконтролі та звіті перед безпосереднім керівником. Управлінський облік забезпечує необхідний обмін інформацією не тільки з метою передачі даних про виконання планових завдань, але й контролю послідовності їхнього виконання в залежності від фактичних результатів, уточнення графіка їхнього виконання.

Організаційна робота бухгалтера-аналітика (спеціаліста з управлінського обліку) также полягає у створенні системи внутрішньої звітності структурних підрозділів, розробці принципів обліку витрат за центрами відповідальності та ін.

Облік і контроль забезпечують інформацію зворотного зв'язку в системі внутрішнього управління підприємством. У системі управлінського обліку відображається оперативна інформація про фактичні витрати (доходи) та про їх відхилення від запланованих показників. Найчастіше цей процес пов’язаний з обліком однорідних масових операцій, який здійснюється за допомогою відповідних рахунків обліку.

Функціякомпенсації та заохоченнянайтісніше пов'язана з стимулюючою функцією системи управління. Впровадження системи управлінського обліку на підприємстві дозволяє керівництву отримувати всю необхідну інформацію для оцінки праці менеджерів усіх рівнів, виходячи із ступеня досягнення поставленої мети.

Самооцінка та оцінка менеджерів і персоналу наоснові інформації управлінського обліку будується на порівнянні результатів їхньої праці з завданнями, які були поставлені у процесі планування. Наявність внутрішньої інформації про результати праці окремих менеджерів, сильні й слабкі сторони кожного менеджера дозволяє ефективно організувати його перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Внутрішній інформаційних зв’язок –це обмін інформацією та звітністю, що дозволяє координувати дії різних структурних підрозділів на досягнення кінцевої мети, на конкретизацію завдань кожного підрозділу.

Управлінський облік як інформаційна система управління господарською діяльністю є цілісним механізмом обміну інформацією, який діє у трьох формах:

– від керівника до підлеглих про завдання, які ставляться перед підрозділом або підприємством, і навпаки, від підлеглих до керівництва про виконання завдань у реальному часі;

– управлінські звіти, які висвітлюють загальний стан виконання планового завдання;

– неформальне обговорення стану справ і виконання поставленого завдання.

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що система управлінського облікуце економічна система, пов'язана з підготовкою і забезпеченням системи управління інформацією, необхідною для ухвалення оперативних рішень з метою ефективного управління діяльністю підприємства.

Розуміння сутності управлінського обліку і його місця в інформаційній системі управління підприємством неможливе без глибокого аналізу основної його складової, яка одночасно є і основним його результатом, а саме інформації.

Інформація – це факти, дані, результати спостережень і обліку, на основі яких ухвалюються різні рішення.

Обліково-економічну інформацію з метою її ефективного використання можна класифікувати з цілим рядом ознак:

– за виглядом і повнотою;

– якостю і достовірністю;

– стабільністю і своєчасністю;

– за стадіями і місцями виникнення;

– за місцями споживання і т.д.

Найважливішою класифікаційною ознакою є вид користувачів облікової інформації (рис. 1.2).

 

 


Рис. 1.2 – Взаємозв'язок виду обліково-економічної інформації та виду її користувачів

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Інструментарій управлінського обліку
  Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.   Взаємодія управлінського і фінанс

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Методи і принципи калькуляції
  Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання: - як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати м

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Методика составления бюджетов
  Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги