рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методи і принципи калькуляції

Методи і принципи калькуляції - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню   Процес Калькуляції Є Розрахунком Собівартості Продукці...

 

Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції, що є розрахунком витрат на одиницю виробленої продукції.

Калькуляцію використовують для досягнення наступних цілей:

- встановлення рівня беззбитковості ціни, тобто яку ціну на продукцію або послуги слід встановити, щоб підприємство могло відшкодувати понесені витрати;

- контролю витрат у виробництві, тобто який підрозділ використовує ресурси найефективніше;

- розрахунку прибутковості, рентабельності й прибутковості носіїв витрат. Наприклад, якщо облік носіїв витрат здійснюється по окремих замовниках, то який замовник приносить підприємству найбільшу частку прибутку.

Від структури калькуляції залежить порядок калькуляційного обліку, система планових розрахунків і характеристика одержуваної в результаті інформації про собівартість продукту. При цьому ступінь розкриття витрат в калькуляції залежить від точності виділення в ній окремої статі.

Існують такі варіанти побудови калькуляцій:

- за економічними елементами витрат (що витрачено);

- за статтями собівартості (куди витрачено);

- комбінований, включає угрупування витрат за елементами і статтями собівартості.

При калькуляції собівартості за економічними елементами застосовують п'ять комплексних статтей:

- матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів і попутної продукції) – вартість сировини і матеріалів, напівфабрикатів, робіт виробничого характеру, палива і енергії;

- витрати на оплату праці – основна і додаткова зарплата;

- відрахування на соціальні заходи – відрахування на соціальне і пенсійне страхування;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

- інші витрати – орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банків, податку, що включаються в собівартість продукції, ремонт основних засобів і т.д.

Якщо для побудови калькуляції використовують статті собівартості, то калькуляційний лист складатєметься з 10 – 12 елементів:

1) сировина і основні матеріали;

2) напівфабрикати власного виробництва;

3) попутна продукція і зворотні відходи (віднімається);

4) допоміжні й таропакувальні матеріали;

5) паливо і енергія на технологічні цілі;

6) основна заробітна плата виробничих робітників;

7) додаткова заробітна плата виробничих робітників;

8) відрахування на соціальні заходи;

9) амортизація;

10) витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування;

11) загальновиробничі витрати.

Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений, виходячи із специфіки галузі.

Оскільки калькуляція направлена на виявлення собівартості продукції, одержаної в процесі виробництва, то об'єктами калькуляції є види продукції, напівфабрикатів (деталей, вузлів) різного ступеня готовності, робіт і послуг, по яких здійснюється розрахунок собівартості.

Об'єкти калькуляції безпосередньо зв'язані з калькуляційними одиницями, які можна підрозділити на групи, виходячи з: натуральних, умовно-натуральних, приведених, експлуатаційних, вартісних і тимчасових калькуляційні одиниць.

Натуральні калькуляційні одиниці використовують при виробництві одного виду продукції і в цьому випадку всі витрати будуть прямо відноситися на виріб, наприклад, одиниці маси, довжини, площі.

Умовно-натуральні використовують в тих виробництвах, де випускаються різні види близьких виробів, витрати на виробництво яких перебуває в певному співвідношенні один до одного, наприклад, знеособлені швейні вироби, об'єднані одним прейскурантним номером.

Приведені одиниці – при використанні попроцессного методу обліку витрат, коли необхідно розрахувати кількість одиниць незавершеного виробництва залежно від ступеня їх готовності.

Експлуатаційні одиниці – це одиниці потужності машин, апаратів, двигунів.

Тимчасові одиниці – нормо-частина, машино-дні.

В управлінському обліку можуть застосовуватися різні методи обліку витрат і калькуляції собівартості, які відрізняються один від одного об'єктами калькуляції, підходами до обліку постійних накладних витрат, контролем витрат (рис. 3.1).

 

Матеріали Праця

ВНВ

1000 1000 1000 Передано на процес Б 3000 З процесу А Матеріали Праця 3000 1000 2000 Передано на процес В     ВНВ                                  

 

Процес В   Готова продукція  
З процесу Б Матеріали 6500 2000 Передано на склад   Передано з процесу В 12000  
Праця готової  
ВНВ продукції      
       
             

Рис. 3.2 Методика обліку витрат при попроцесному калькулюванні

У попроцесному калькулюванні всі понесені виробничі витрати і кількість виготовлених одиниць продукції акумулюють у виробничому звіті, приклад якого наведено нижче.

 

Виробничий звіт

Кількість одиниць  
Віднесено на підрозділ:  
Знаходиться у процесі на початок періоду 5 000 од.
Введено в процес 20 000 од.
Всього одиниць 25 000од.
Всього враховано одиниць:  
Передано на інший процес 15 000 од.
Знаходиться у процесі на кінець періоду 10 000 од.
Всього одиниць 25 000 од.
Витрати  
Віднесено на підрозділ:  
Вартість напівфабрикатів на початок періоду 12 000 грн. 85 000
Понесено протягом періоду 85 000 грн.
Всього витрат 97 000 грн.
Всього враховано витрат:  
Вартість напівфабрикатів, переданих в інший процес   60 000 грн.
Вартість напівфабрикатів, що знаходяться у процесі на кінець періоду   37 000 грн.
Всього витрат 97 000 грн.

 

Для обліку незавершеного виробництва при попроцесному калькулюванні в міжнародній практиці використовують еквівалентні одиниці, які є кількісним вимірником продукції, що знаходиться у виробництві, виходячи із ступеня їх завершеності.

Підрахунок еквівалентних одиниць. Для визначення витрат на одиницю продукту необхідно всі понесені виробничі витрати розділити на кількість вироблених одиниць. Витрати на одиницю продукту є базою для віднесення витрат на продукцію, передану на інший процес (підрозділ), і на продукцію, що знаходиться в запасах у процесі (у даному підрозділі) на кінець періоду.

Розрахунки були б нескладними у разі відсутності незавершеного виробництва, тобто якби всі одиниці, введені в процес, були б завершені обробкою за певний період. На практиці на початок (кінець) періоду завжди є частково завершені обробкою одиниці продукту.

Оскільки витрати повинні бути віднесені як на завершені одиниці, так і на незавершені одиниці продукції, необхідно здійснювати розрахунки з використанням еквівалентних одиниць.

Підрахунок еквівалентних одиниць є розрахунком кількості одиниць, яка була б вироблена, якби все виробництво привело тільки до завершених одиниць.

Наприклад, якщо 1000 одиниць знаходилися в незавершеному виробництві на кінець періоду, які на 80 % завершені обробкою, то еквівалентне виробництво складе 800 од. (1000 х 80 %).

 

Еквівалентне виробництво підраховують окремо за матеріалами і доданими витратами.

 

Наприклад, якщо 1000 одиниць знаходилися в незавершеному виробництві на кінець періоду, які на 90 % завершені за матеріалами і на 50 % за доданими витратами, то еквівалентне виробництво за матеріалами складе 900 од. (1000 х 90 %), а за доданими витратами - 500 од. (1000 х 50 %).

Виробничі витрати відносять на незавершене виробництво, готову продукцію і собівартість реалізованої продукції з використанням одного з двох методів: методу середньої зваженої або методу ФІФО.

Метод середньої зваженої усереднює виробничі витрати за період з витратами незавершеного виробництва на початок періоду. Еквівалентне виробництво визначається підсумовуванням одиниць завершених протягом періоду з еквівалентними одиницями в незавершеному виробництві. Потім загальні витрати (витрати незавершеного виробництва на початок періоду і поточні витрати) ділять на еквівалентні одиниці для отримання витрат на одиницю.

Згідно з методом ФІФО запаси на кінець періоду оцінюються по виробничих витратах понесеним протягом періоду. Даний підхід спричиняє за собою розподіли поточних витрат, що виникли в результаті виробництва еквівалентних одиниць протягом періоду. В цьому випадку еквівалентне виробництво складається з трьох елементів:

– завершені одиниці з незавершеного виробництва на початок періоду;

– одиниці, розпочаті й завершені обробкою;

– одиниці, частково завершені обробкою на кінець періоду.

 

Таблиця 3.1 – Порівняння методу средньо звешеної з методом ФІФО

 

№ п/п Метод середньої зваженої Метод ФІФО
Витрати незавершеного виробництва на початок періоду підсумовуються з витратами поточного періоду для підрахунку витрат на одиницю Тільки витрати поточного періоду використовуються для підрахунку витрат на одиницю
Одиниці в незавершеному виробництві на початок періоду враховуються, немовби вони були початі і завершені обробкою протягом періоду Тільки робота необхідна для завершення початкового залишку включається в розрахунок еквівалентних одиниць. Одиниці розпочаті й завершені обробкою протягом періоду показані окремо
Витрати на одиницю включають також витрати минулого періоду Витрати на одиницю включають витрати поточного періоду
Всі одиниці, завершені обробкою (передані на інший процес) враховуються однаково Одиниці, завершені обробкою (передані на інший процес), діляться на: – одиниці з початкового залишку незавершеного виробництва; – одиниці розпочаті й завершені протягом періоду
Одиниці в незавершеному виробництві оцінюються за усереднених витратами Одиниці в незавершеному виробництві оцінюються за останніми витратами

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методи і принципи калькуляції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та

Інструментарій управлінського обліку
  Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.   Взаємодія управлінського і фінанс

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання: - як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати м

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Методика составления бюджетов
  Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги