рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прогнозна модель, її характеристики і план складання

Прогнозна модель, її характеристики і план складання - Конспект, раздел Образование, Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія. Економіка підприємств Моделі, Що Прогнозують Величини Техніко – Економічного Показника, Який Вивчає...

Моделі, що прогнозують величини техніко – економічного показника, який вивчається, можуть бути трьох видів:

· одночинники, що виражають зміну самого показника;

· парні регресійні, що виражають зміну показника залежно від зміни одного чинника;

· багаточинники, що виражають зміну показника залежно від групи найважливіших, які визначаюють його чинників.

Моделі, за допомогою яких прогнозується зміна тільки самого показника, незалежно від причин, що його (показника) викликають, мало ефективні, особливо для оперативного управління. Вони не дозволяють виявляти напрям і міру дії на певні чинники для досягнення управління показника, заданого на прогнозований період.

Парні регресійні моделі, залежність зміни показників, від єдиного чинника, не враховують всю сукупність найважливіших чинників, а їх взаємодія може призвести до значних спотворень ізольованого впливу облікового чинника.

Досить цінними є прогнозуючі моделі багаточинників, які охоплюють найважливіші чинники, що обумовлюють зміну показника, що вивчається і враховує взаємозв'язок між ними. При цьому особливо важливе включення в модель саме керованих чинників, причому за станом на декілька періодів, передуючих прогнозованому. По кожному чиннику повинен бути виявлений лаг, що вказує тривалість запізнювання найбільшого впливу чинника на показник. За відсутності лага по даному чиннику слід замінювати цей чинник його авторегресійною моделлю. Якщо, наприклад, всіх чинників чотири: чинники запізнюються з лагом, а чинники діють синхронно, то модель багаточинника слід будувати у вигляді

, (4.1)

де к3 і к4 - число членів авторегресійної моделі для чинників х3 і х4 відповідно.

Така модель дозволяє за умов, досягнутим рівнянням чинниками, намічати заходи впливу на них з тим, щоб в планований період показник досяг даного рівня.

Складання моделей багаточинників включає наступні етапи:

· визначення еволюційних складових для показника Уt і всіх чинників Xjt (j=1,2….p), Уt=d(t) и Xjt =dj(t);

· виявлення лага впливу кожного фактора на показник l1,l2…lp.

· визначення Р - факторної моделі показника виду У=d (X1,t-e1,….Xp,t-ep);

· знаходження авторегресійних моделей для факторів, що діють синхронно (lj=0) Xjt=d(Xj,t-1,Xj,t-2,….Xj,t-k);

· складання багатократної моделі.

Вимога високої точності й достовірності прогнозованої моделі багаточинника викликає необхідність врахування, як специфіки обробки рядів динаміки, так і особливостей багатократної регресії.

Специфіка застосування регресійного аналізу до рядів динаміки досить суттєва, якщо її не враховувати, то це може призвести до серйозних помилок.

Перерахуємо деякі специфічні риси аналізу:

1. При обробці вибіркових даних спостережень, дослідів або звітів, що відносяться до єдиного певного моменту часу, вважається виконаною вимога незалежності випробувань, яка є однією з основних для застосування вірогідних методів. У рядах динаміки ця вимога не виконується, бо при зміні процесу в часі подальші значення ряду динаміки залежать від попередніх.

2. Показники тісноти зв'язку між функціональною ознакою У і деяким чинником Х в звичайній кореляційній моделі так чи інакше враховують частку дисперсії У, обумовленої впливом Х. У рядах динаміки поняття дисперсії втрачає звичайне значення, оскільки при зміні деякої величини в часі дисперсія залежатиме не тільки від випадкових відхилень значень ряду від його середнього значення, але ще і від вибраного для вивчення процесу проміжку часу, тобто довгі ряду.

3. Якщо два тимчасові ряди мають схожі еволюційні складові, наприклад, два монотонно зростаючих тренду, то коефіцієнт кореляції між ними виявиться високим, хоча по суті дані величини можуть не бути абсолютно зв'язані між собою (явище помилкової кореляції).

Першим етапом дослідження повинен бути відбір найважливіших чинників виходячи з економічного змісту процесу.

За показником і вибраними чинниками, що вивчаються, збирають вихідні дані (звітні дані, результати спостережень і дослідів). Рекомендується користуватися даними по одному об'єкту і складати модель тимчасову, а не просторову. При цьому не враховані в моделі чинники коливатимуться значно менше ніж по групі об'єктів, і застосування отриманої моделі для аналізу і управління буде значно точнішим і надійнішим.

Таблиця 4.1 – Матриця статистичних даних економічних показників

t Yt X1t X2t .. Xpt
Yt1 X11 X21 .. Xp1
Y2 X12 X22 .. Xp2
Y3 X13 X23 .. Xp3
Y4 X14 X24 .. Xp4
. . . . . .
n Yn Xnt Xnt .. Xnt

 

Складання прогнозуючої моделі є безперервним процесом: при настанні прогнозованого періоду нові дані дозволяють перевірити і скоректувати раніше отримане рівняння, а після деякого часу визначити нову модель по новому базисному періоду. При цьому слід регулювати терміни оновлення моделі економічно: складати витрати на отримання нової моделі і збитки від похибок прогнозування за старою моделлю.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія. Економіка підприємств

Харківська національна академія.. міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прогнозна модель, її характеристики і план складання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вказівки
Для забезпечення якісного зростання суспільного виробництва і досягнення найвищої продуктивності праці необхідно трансформувати господарський механізм до сучасних вимог управління. Розширюються пра

Предмет, мета і завдання курсу
У період розвитку ринкової економіки темпи і значні масштаби зростання виробництва потребують використання величезних потоків інформації. Звичайні засоби обліку і аналізу витрат господарської діяль

Випадкові події і величини, їх числові характеристики
З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види: - достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде здійснена певна

Закони розподілу випадкової величини
Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм вірогідностями. Найпростішою формою з

Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки. Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві

Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
Економічні явища утворюються не як результат однозначного зв'язку причин і наслідку, а як результат складного переплетіння і взаємодії багатьох причин і наслідків. Математико-статистичному

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції
Тимчасовий ряд – це послідовність спостережень Уt, Уt2…Уtn, кожне з яких відноситься до деякого відрізку часу t1, t2,….tn

Запитання для контролю знань
1. Необхідність, можливість і значення застосування економіко-математичних методів у плануванні й управлінні. 2. Основні методичні принципи економіко-математичного моделювання виробничих п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги