рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Запитання для контролю знань

Запитання для контролю знань - Конспект, раздел Образование, Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія. Економіка підприємств 1. Необхідність, Можливість І Значення Застосування Економіко-Математичних Ме...

1. Необхідність, можливість і значення застосування економіко-математичних методів у плануванні й управлінні.

2. Основні методичні принципи економіко-математичного моделювання виробничих процесів.

3. Мета і завдання курсу "економетрія" і його взаємозв'язок з профілюючими дисциплінами.

4. Достовірні, неможливі, випадкові й невизначені економічні процеси і явища.

5. Генеральна вибіркова сукупність. Побудова статистичних і тимчасових рядів розподілу.

6.Узагальнюючі статистичні характеристики ряду розподілу випадкової величини.

7. Форми законів розподілу випадкової величини.

8. Закон нормального розподілу і його значення в математичній статистиці.

9. Визначення вірогідності попадання випадкової величини в заданий інтервал.

10. Стандартизація нормального закону розподілу.

11. Грубі, систематичні й випадкові помилки.

12. Розподіл випадкових помилок.

13. Довірчі межі розподілу випадкових помилок.

14. Послідовність попередні обробки спостережень і техніко-економічної інформації.

15. Етапи математико-статистичного моделювання техніко-економічних показників.

16. Обгрунтування обсягу вибірки або достатності вихідної інформації.

17. Виявлення спостережень, різко відмінних від основної маси вибіркових даних.

18. Перевірка статистичної однорідності вибіркової сукупності.

19. Дослідження закону розподілу функціональної ознаки.

20. Види залежності між економічними явищами і процесами.

21. Визначення поняття кореляції.

22. Визначення поняття регресії.

23. Етапи процесу кореляційного і регресійного аналізу.

24. Емпірична і теоретична лінії регресії.

25. Форми математичного рівняння зв'язку.

26. Перетворення математичних функцій до лінійного виду.

27. Знаходження невідомих параметрів рівняння.

28. Коефіцієнт кореляції.

29. Лінійність (нелінійність) зв'язку між змінними.

30. Оцінка відхилень досліджуваних даних щодо теоретичної лінії регресії.

31. Залишкова теоретична дисперсія.

32. Критерій адекватності Фішера.

33. Необхідність розробки множинних рівнянь регресії.

34. Об'єднання парних рівнянь у випадках перетворення і неперетворення функціональної ознаки.

35. Складання системи рівнянь для визначення множинної регресії у стандартизованому і натуральному масштабі.

36. Проблема мультиколінеарності і методика її виявлення.

37. Поетапне приєднання аргументів при розробці множинної регресії.

38. Перехід від рівняння у стандартизованому масштабі в рівняння в натуральному масштабі.

39. Прогнозуюча модель, її характер і план складання.

40. Графічне зображення даних на координатній сітці. Вирівнювання по ковзаючій середній.

41. Виявлення загальної тенденції тимчасового ряду.

42. Обробка рядів динаміки за наявності сезонних коливань.

43. Авторегресія. Коефіцієнт авторегресії, його сутність.

44. Визначення точності й надійності авторегресії.


Загальна та додаткова література.

1. Барковський В. Теорія ймовірностей та математична статистика. К.:

ЦУЛ, 2002 – 448 с.

2. Базы данных: модели, разработка, реализация. / Под. ред. Карповой Т., -

СПБ. : Питер, 2001 – 304 с.

3. Бережная Е. Математические методы моделирования экономических систем: Уч. пособие. М. ФиС. 2002 – 368 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. С англ. М. : Инфра – М, 2001 – 208 с.

5. Кобелев Н. Практическое применение Экономико-математических методов и моделей. - М.: Финстатинформ, 2000 – 246 с.

6. Конюховский П. Математические методы исследований в экономике. СПб.: Питер, 2000 – 208 с.

7. Корольов О. Практикум з економетрії. - К.: УФІМБ, 2002208 с.

8. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник (За ред. Добровольского В.).К.: КНЕУ, 2001 – 195 с.

9. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрія: Підручник. – К.: Знання, 1988. - 494 с.

10. Монахов А. Математические методы анализа экономики - СПб.:Питер, 2001. – 176 с.

11. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія, - К.: КНЕУ, 2002 – 296 с.

12. Сивый В.Б., Скоков Б.Г. Математические методы и модели в планировании и управлении жилищно-коммунальным хозяйством. – Харків, Основа, 1991 -203 с.

13. Ржевский С.В. Вступ до економетрії: Навч. посібник. - К.: ЕУФІМБ, 1999 – 120 с.

14. Економетрія. Навч.-метод. посібник. (Під ред. Наконечного С.) - К.:КНЕУ, 2001. – 192 с.

15. Фомин Г. Математические методы и модели в комерческой деятельности.- М.: ФиС, 2001 – 544 с.

16. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Економетрія" / Укл. Скоков Б.Г. - Х.арків: ХГАГХ, 2002.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія. Економіка підприємств

Харківська національна академія.. міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Запитання для контролю знань

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вказівки
Для забезпечення якісного зростання суспільного виробництва і досягнення найвищої продуктивності праці необхідно трансформувати господарський механізм до сучасних вимог управління. Розширюються пра

Предмет, мета і завдання курсу
У період розвитку ринкової економіки темпи і значні масштаби зростання виробництва потребують використання величезних потоків інформації. Звичайні засоби обліку і аналізу витрат господарської діяль

Випадкові події і величини, їх числові характеристики
З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види: - достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде здійснена певна

Закони розподілу випадкової величини
Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм вірогідностями. Найпростішою формою з

Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки. Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві

Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
Економічні явища утворюються не як результат однозначного зв'язку причин і наслідку, а як результат складного переплетіння і взаємодії багатьох причин і наслідків. Математико-статистичному

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Загальні відомості й теоретичні положення
Велику роль в пізнанні навколишньої дійсності, постійному уточненні й поглибленні знань людини про все більш нові її сторони і властивості відіграє кількісний аналіз, що базується на приматі якісно

Прогнозна модель, її характеристики і план складання
Моделі, що прогнозують величини техніко – економічного показника, який вивчається, можуть бути трьох видів: · одночинники, що виражають зміну самого показника; · парні регресійні,

Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції
Тимчасовий ряд – це послідовність спостережень Уt, Уt2…Уtn, кожне з яких відноситься до деякого відрізку часу t1, t2,….tn

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги